Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacje urzędów skarbowych

 • 26.04.2019Wyspecjalizowane urzędy skarbowe - jak ustalać próg graniczny przychodów?
  Do limitu 5 mln euro przychodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, w przypadku przychodów podatnika ustalanych na podstawie sprawozdania finansowego, nie są brane inne przychody poza przychodami netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy wysokości przychodu podatników nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, tj. na podstawie sprawozdania finansowego.
  • 16.04.2019Ministerstwo Finansów objaśnia, a urzędnicy i tak robią swoje
   Praktyka urzędów skarbowych nie jest jednolita. Jak wskazują podatnicy, nierzadko organ skarbowy ma inne zdanie niż przedstawione przez Ministerstwo Finansów w objaśnieniach. Dopiero na drodze sądowej podatnicy mogą się skutecznie bronić – jednakże doskonale wiemy, że w wielu przypadkach zanim skończy się postępowanie w sądzie, wcześniej zakończyć się może działalność firmy w wyniku wydanych przez organy skarbowe decyzji.
   • 05.02.2019Raport NIK: błędy urzędników, wysokie podatki, a przede wszystkim skomplikowane prawo – główną przeszkodą prowadzenia działalności
    „Kontrola w urzędach skarbowych i Ministerstwie Finansów pokazała, że skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej” – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym 2 stycznia 2019 r. podsumowaniu raportu na temat „Barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”. NIK wskazała w nim między innymi na dużą liczbę błędów popełnianych przez urzędników.
    • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
     Pytanie: Czy sposób przesłania przez Wnioskodawcę pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przesłania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie załącznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeżeli Wnioskodawca będzie dysponował potwierdzeniem wysłania wiadomości e-mail, ale nie będzie dysponował potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
     • 27.09.2018Sposób podania czy rodzaj konsumpcji nie decydują o stawce VAT
      Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Fakt oferowania tych produktów osobno bądź w zestawach (np. kanapka mięsna, frytki razem z napojem, czy też tortilla, pieczone ziemniaki razem z napojem), nie ma wpływu na sposób zaklasyfikowania.
      • 18.09.2018Odliczanie składki KRUS przez przedsiębiorcę
       Pomiędzy wydatkami i przychodem powinien istnieć związek przyczynowy. Wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz powinien być powiązany z konkretnym źródłem przychodu. Niewątpliwie, część składki płaconej przez rolnika do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników ma bezpośredni związek z uzyskiwaniem jednocześnie przez tego rolnika przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, ta część składki może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
       • 22.03.2018Gmina będąca podatnikiem VAT nie zawsze działa jako podatnik VAT
        Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają gminę z kategorii podatników VAT, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem jej za podatnika podatku od towarów i usług, a realizowane przez nią odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
        • 19.12.2017Działalność w mieszkaniu: Co z tymi kosztami?
         Przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
         • 18.12.2017Działalność w mieszkaniu: Co z tymi kosztami?
          Przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
          • 28.08.2017Samodzielne podpisanie deklaracji przy ustanowionym przedstawicielu podatkowym
           Skoro to na przedstawicielu podatkowym ciąży obowiązek sporządzania i podpisywania deklaracji podatkowej wyłącza to możliwość samodzielnego podpisywania deklaracji podatkowej przez podatnika. Jest to kompetencja ustawowo zastrzeżona dla przedstawiciela podatkowego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
           • 31.03.2017Jak prawidłowo naliczać odsetki po 1 stycznia 2016?
            Interpelacja nr 10741 do ministra finansów w sprawie naliczania odsetek od zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r.
            • 23.02.2017Podatki 2017: Decyzje skarbówki uderzą w projekty unijne?
             Wadliwe decyzje urzędów skarbowych mogą pogrzebać niemal setkę projektów, które finansowane są z unijnego programu POWER 2.2 – alarmują Pracodawcy RP. Organizacja skierowała w tej sprawie pismo do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
             • 25.08.2016Świadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
              Pytanie podatnika: Czy przy wypłacie świadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca może uznać, że świadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowiązek złożenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty świadczenia, jeśli jest ono objęte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
              • 01.07.2016Biznes wybrał najprzyjaźniejsze urzędy skarbowe
               W środę ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu pn. „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który od 14 lat wspólnie organizują Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów. W tym roku tytuły otrzymało 66 urzędów skarbowych, przy czym tradycyjnie najwięcej z nich to urzędy z województwa mazowieckiego.
               • 30.06.2016Biznes wybrał najprzyjaźniejsze urzędy skarbowe
                W środę ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu pn. „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który od 14 lat wspólnie organizują Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów. W tym roku tytuły otrzymało 66 urzędów skarbowych, przy czym tradycyjnie najwięcej z nich to urzędy z województwa mazowieckiego.
                • 20.05.2016PIT od sprzedaży nieruchomości. Przepisy niezgodne z Konstytucją?
                 Interpelacja nr 2701 do ministra finansów w sprawie określenia przepisów prawa podatkowego dotyczących występowania skrajnej nierówności w traktowaniu przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku zawarcia przez nich umowy odpłatnego zbycia nieruchomości, lecz nieotrzymania od nabywcy ceny
                 • 04.05.2016Odliczanie VAT od wydatków na motocykl
                  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona zakupu motocykla klasyfikowanego wg PKWiU, który będzie motocyklem, a nie samochodem czy pojazdem samochodowym, będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT od jego zakupu oraz kosztów: paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych związanych z jego eksploatacją?
                  • 07.01.2016Odliczenie VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta - wyrok TSUE
                   Interpelacja nr 99 do ministra finansów w sprawie koniecznej zmiany podejścia urzędów skarbowych w stosunku do przedsiębiorców, w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 października 2015 r. dotyczącego PPUH Stehcemp sp. j.
                   • 19.10.2015Polski system podatkowy będzie prostszy?
                    Interpelacja nr 34599 w sprawie uproszczenia systemu podatkowego.
                    • 22.07.2015Przychód pracownika. Samochód służbowy poza standardowym czasem pracy
                     Pytanie podatnika: Czy z tytułu dojazdów pracowników mających nienormowany jak i normowany czas pracy i będących do dyspozycji pracodawcy także poza standardowym czasem pracy, pracownicy uzyskują nieodpłatne świadczenie?
                     • 07.04.2015Podatek od rabatów bankowych
                      Zapytanie nr 7959 do ministra finansów w sprawie obciążania podatkiem rabatów, które banki oferują swoim klientom
                      • 18.02.2015Możliwość przekazania PIT-11 pracownikowi w formie elektronicznej
                       Pytanie podatnika: Czy płatnik przekazując podatnikowi imienną informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy internetowej, realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji? Czy konieczne jest uzyskanie zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 w ww. formie, a jeżeli tak, to czy konieczna jest zgoda w formie pisemnej? Czy raport z logowania podatników do platformy internetowej będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom?
                       • 27.01.2015W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie może być dwóch podatników VAT
                        Interpelacja nr 30059 do ministra finansów w sprawie prowadzenia usług rolniczych przez małżonka rolnika opodatkowanego podatkiem VAT na zasadach ogólnych
                        • 25.11.2014Diety przedsiębiorcy jako KUP: Minister wyjaśnia, a urzędy swoje
                         Zapytanie nr 7307 do ministra finansów w sprawie rozliczania kosztów delegacji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą
                         • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
                          Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
                          • 19.09.2014System podatkowy główną barierą dla biznesu
                           System podatkowy i stosowanie przepisów generuje najwięcej trudności dla prowadzenia biznesu w Polsce – wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia na zlecenie Business Centre Club. Przedsiębiorcy apelują m.in. o wprowadzenie jednolitej interpretacji wszelkich przepisów podatkowych oraz zwiększenie stabilności systemu.
                           • 16.07.2014System wydawania interpretacji podatkowych wymaga zmian
                            Resort finansów powinien podjąć działania w celu poprawy jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji indywidualnych – to jedno z najważniejszych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych między 2011 a połową 2013 r.
                            • 16.07.2014System wydawania interpretacji podatkowych wymaga zmian
                             Resort finansów powinien podjąć działania w celu poprawy jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji indywidualnych – to jedno z najważniejszych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych między 2011 a połową 2013 r.
                             • 16.07.2014Jakość decyzji organów podatkowych jest za niska - twierdzi NIK
                              Jakość wydawanych przez organy podatkowe decyzji jest niska, czas trwania postępowań odwoławczych w połowie przypadków przekracza ustawowy limit, a prawo podatkowe jest nadal zbyt skomplikowane i mało przejrzyste – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która przeanalizowała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych w okresie od 2011 do połowy 2013 r.
                              • 15.07.2014Jakość decyzji organów podatkowych jest za niska - twierdzi NIK
                               Jakość wydawanych przez organy podatkowe decyzji jest niska, czas trwania postępowań odwoławczych w połowie przypadków przekracza ustawowy limit, a prawo podatkowe jest nadal zbyt skomplikowane i mało przejrzyste – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która przeanalizowała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych w okresie od 2011 do połowy 2013 r.
                               • 26.05.2014Wiem, ale powiedzieć nie mogę
                                Tytułowe zdanie „Wiem, ale powiedzieć nie mogę” wydaje się najtrafniejszym komentarzem jednego z wyroków NSA. Pod względem prawnym wszystko z tym wyrokiem w porządku. Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek, z tym – niestety – jest już nieco gorzej.
                                • 26.05.2014Wiem, ale powiedzieć nie mogę
                                 Tytułowe zdanie „Wiem, ale powiedzieć nie mogę” wydaje się najtrafniejszym komentarzem jednego z wyroków NSA. Pod względem prawnym wszystko z tym wyrokiem w porządku. Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek, z tym – niestety – jest już nieco gorzej.
                                 • 22.05.2014Opodatkowanie sędziów sportowych
                                  W celu zmniejszenia swoich obciążeń podatnicy często zakładają działalność gospodarczą, aby móc skorzystać z liniowej 19% stawki podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zawody mogą korzystać z tak preferencyjnego rozliczania podatku. Do takich zawodów, które są zobowiązane do rozliczania podatku dochodowego według skali podatkowej (obecnie 18–32%), należą sędziowie sportowi.
                                  • 19.05.2014Interpretacja podatkowa nie może dotyczyć właściwości urzędu
                                   Teza: Interpretacja przepisów postępowania podatkowego w zakresie właściwości urzędów skarbowych nie stanowi interpretacji prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ zastosowanie się do niej nie mogłoby uzasadniać realizacji środków ochronnych przewidzianych w rozdziale 1a działu II Ordynacji podatkowej.
                                   • 09.05.2014Gmina i jednostki budżetowe jako podatnicy VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budżetowe powinny być traktowane dla celów rozliczeń VAT jako jeden podatnik i dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gminę?
                                    • 08.04.2014MF: Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
                                     Zapytanie nr 6079 do ministra finansów w sprawie wpływu faktury korygującej na korektę przychodów podatkowych
                                     • 08.04.2014MF: Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
                                      Zapytanie nr 6079 do ministra finansów w sprawie wpływu faktury korygującej na korektę przychodów podatkowych
                                      • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
                                       Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
                                       • 11.03.2013Podatek dochodowy od drobnych zleceń
                                        Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować uzyskane należności z tytułu zawartych umów zlecenia w przypadku gdy wynagrodzenie wynikające z umowy zawartej na czas nieokreślony ustalono w wysokości 100 zł miesięcznie, ale które może ulec zwiększeniu do wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę 200 zł?
                                        • 04.03.2011Jakość a nie ilość
                                         Pisaliśmy niedawno, że Ministerstwo Finansów planuje zróżnicować wysokość opłaty za wydawanie interpretacji podatkowych. Obecnie wszyscy płacą 40 złotych, po zmianach duże podmioty zapłacą aż tysiąc złotych! I to za co? Za to, że urząd wyjaśni im treść przepisów, które budzą wątpliwości. Czy tak powinno być?
                                         • 04.03.2011Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie dla konkubenta
                                          Aby rozliczyć się z dzieckiem, podatnik musi mieć nie tylko określony stan cywilny, ale też wychowywać samotnie dziecko. Ulga, należąca do grupy ulg prorodzinnych, miała zrównać pod względem możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków z ich dziećmi oraz dochodów tych rodziców, którzy dzieci wychowywali samotnie. Uzasadnienie wprowadzenia ulgi (od 1 stycznia 1993 r.) świadczy wyraźnie o tym, że ustawodawca kierował ją tylko do tych osób, które samotnie troszczyły się o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka, nie zaś do każdego rodzica, który miał władzę rodzicielską i jednocześnie był stanu wolnego, ale nie pełnił codziennej (samotnej) pieczy nad dzieckiem - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
                                          • 02.03.2011Fiskalia - interpretacje prawa podatkowego - wersja demonstracyjna programu
                                           Przedstawiamy Państwu program, który przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy lub praktyce przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do pełnej informacji w zakresie interpretacji zagadnień podatkowych, dokonywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędników Izb i Urzędów Skarbowych.
                                           • 14.02.2011Interpretacje przepisów prawa podatkowego – duzi podatnicy zapłacą więcej
                                            Zróżnicowanie wysokości opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i upoważnienie organów podatkowych do zmiany interpretacji z urzędu - to niektóre z rozwiązań zawartych w założeniach do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowanych przez MF. Proponowane zmiany mają się przyczynić do poprawy relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, poprawiając zwłaszcza stan bezpieczeństwa prawnego.  
                                            • 20.12.2010WSA: Kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu
                                             Z uzasadnienia: Kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu stanowi jej koszt uzyskania przychodu. Podkreślenia bowiem wymaga, iż zapłata kary miała na celu zminimalizowanie strat związanych z wycofaniem się uruchomienia centrum była dla spółki bardziej korzystna niż kontynuacja umowy na dotychczasowych warunkach. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na inną działalność operacyjną spółki, co z kolei powinno przyczynić się do uzyskania przez nią przychodów w przyszłości lub zabezpieczenia (zachowania) ich źródła.
                                             • 02.12.2010Nowe Biuro Krajowej Informacji Podatkowej z prawem do wydawania interpretacji
                                              Nowo utworzone, piąte Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, działające w ramach Izby Skarbowej w Łodzi, a mające siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim, będzie mogło wydawać wiążące interpretacje w sprawach podatników - przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Nowe Biuro obejmie swoim zasięgiem województwa: lubelskie, łódzkie, opolskie lub świętokrzyskie.  
                                              • 16.08.2010MF: Nie będzie ustawy abolicyjnej obejmującej podatek od abonamentów medycznych
                                               Zapytanie nr 7325 do ministra finansów w sprawie skutków uchwały NSA dotyczącej konieczności płacenia podatku dochodowego od abonamentu medycznego wykupionego przez pracodawcę pracownikowi
                                               • 11.08.2010Abonamenty medyczne – fiskus upomni się o podatek
                                                Interpelacja nr 16702 do ministra finansów w sprawie zaległego podatku dochodowego za abonament zdrowotny
                                                • 07.04.2010Rozliczanie podatku VAT przez komorników sądowych
                                                 Interpelacja nr 14409 do ministra finansów w sprawie niejednolitych interpretacji przepisów podatkowych przez organy skarbowe
                                                 • 24.03.2010Orzecznictwo: Wyjazd szkoleniowy członka zarządu osoby prawnej jest dla niego przychodem
                                                  Z uzasadnienia: Finansowane przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkolenia członków ich organów (w zakresie związanym z pełnionymi w tych organach funkcjami) stanowi nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście nie podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego. Świadczenia te (uczestnictwo w szkoleniu) osoby otrzymują bowiem tylko dlatego, że wykonują swoją funkcję w tych organach, a zatem źródłem tych świadczeń jest działalność wykonywana osobiście. Gdyby Izba nie finansowała tego rodzaju kosztów, to członkowie jej organów sami ponosiliby ciężar tych wydatków. Tak więc członkowie organów otrzymują materialną korzyść, którą w świetle przepisów ww. ustawy należy zaliczyć do przychodów.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »