Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacje urzędów skarbowych

 • 07.04.2010Rozliczanie podatku VAT przez komorników sądowych
  Interpelacja nr 14409 do ministra finansów w sprawie niejednolitych interpretacji przepisów podatkowych przez organy skarbowe
  • 24.03.2010Orzecznictwo: Wyjazd szkoleniowy członka zarządu osoby prawnej jest dla niego przychodem
   Z uzasadnienia: Finansowane przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa szkolenia członków ich organów (w zakresie związanym z pełnionymi w tych organach funkcjami) stanowi nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście nie podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego. Świadczenia te (uczestnictwo w szkoleniu) osoby otrzymują bowiem tylko dlatego, że wykonują swoją funkcję w tych organach, a zatem źródłem tych świadczeń jest działalność wykonywana osobiście. Gdyby Izba nie finansowała tego rodzaju kosztów, to członkowie jej organów sami ponosiliby ciężar tych wydatków. Tak więc członkowie organów otrzymują materialną korzyść, którą w świetle przepisów ww. ustawy należy zaliczyć do przychodów.
   • 19.02.2010Sprowadzasz i sprzedajesz samochody? – prowadzisz działalność gospodarczą 
    Pytanie podatnika: Czy taka sprzedaż majątku osobistego, tj. owych pięciu samochodów, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czy taka sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
    • 26.01.2010Opodatkowanie diet zależy od postanowień umowy o pracę
     Pytanie podatnika: Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku diety i inne świadczenia wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym i krajowym w związku z podróżą służbową na zlecenie pracodawcy są wolne od podatku dochodowego oraz składek ZUS? Jako inne świadczenia należy rozumieć zwrot kosztów noclegów zwracanych kierowcy na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur za nocleg oraz należności za nocleg wypłacanych w formie ryczałtu w wysokości określonej w ministerialnym rozporządzeniu.
     • 28.07.2009Pracownicy finansowani ze środków EFS i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy
      Odprowadzanie zaliczki PIT przez płatników z tytułu uzyskanych dochodów przez pracowników bezpośrednio uczestniczących w realizacji programów finansowanych ze środków EFS jest niezgodne z prawem!!!
      • 11.02.2009MF: Brak urzędu skarbowego? To nie problem
       Interpelacja nr 6238 do ministra finansów w sprawie obsługi podatników w powiatach, na terenie których nie utworzono urzędu skarbowego
       • 12.12.2008Trudności z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
        Interpelacja nr 5410 do ministra finansów w sprawie stosowania w praktyce przez aparat skarbowy niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
        • 21.11.2008Dotacja nie zawsze opodatkowana
         Pytania podatnika: 1. Czy otrzymana dotacja rozwojowa stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT? 2. W jaki sposób Spółka ma udokumentować otrzymanie dotacji rozwojowej?
         • 25.07.2008Termin wydania interpretacji indywidualnej
          Interpelacja nr 2836 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego przez urzędy skarbowe
          • 24.07.2008Faktury VAT przesyłane pocztą elektroniczną
           Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie przesyłania faktury VAT pocztą elektroniczną
           • 10.06.2008Ulga meldunkowa – wątpliwości wyjaśnione
            Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Do końca 2006 r. sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia podlegała opodatkowaniu 10% podatkiem ryczałtowym, płatnym w ciągu 14 dni od zbycia nieruchomości. Podstawą opodatkowania był przychód uzyskany ze sprzedaży. Zwolnieniu od podatku podlegały przychody, które w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży zostały wydatkowane na inne cele mieszkaniowe (nabycie mieszkania, lokalu, gruntu, budowę, rozbudowę, adaptację budynku mieszkalnego).
            • 18.03.2008Nie będzie na razie zmian w zasadach wydawania interpretacji
             Interpelacja nr 490 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania w praktyce interpretacji
             • 11.02.2008Interpretacje po zmianie zasad nie cieszą się powodzeniem u podatników
              Interpelacja nr 74 do ministra finansów w sprawie wiążących interpretacji
              • 06.02.2008Bez akredytacji – z podatkiem
               Zmiana rozporządzenia MEN dotyczącego szkoleń oraz wydanie przez MF interpretacji, która nie będzie wiązać prawa do zwolnienia podatkowego dla ośrodków szkoleniowych z faktem posiadania przez nie akredytacji – to główne postulaty Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, według której opodatkowanie szkoleń szkodzi rynkowi pracy.
               • 02.01.2008Wnioski o interpretację z problemami
                Interpelacja nr 9509 do ministra finansów w sprawie opracowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru wniosku o interpretację podatkową (ORD-IN)
                • 12.11.2007VAT — problemy z właściwością miejscową
                 Interpelacja nr 9083 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
                 • 12.10.2007Opodatkowanie dochodów kapitałowych — akcje wniesione do funduszu inwestycyjnego
                  Interpelacja nr 8517 do ministra finansów w sprawie ustalenia skutków podatkowych transakcji polegającej na wniesieniu do funduszu inwestycyjnego posiadanych akcji w zamian za otrzymanie certyfikatu inwestycyjnego
                  • 10.10.2007Opodatkowanie sprzedaży gruntów
                   W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowych, czyli mówiąc potocznie, nieruchomości niezabudowanych. Zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego, przez grunty rozumie się części powierzchni ziemskiej. Tak rozumiany grunt stanowiący odrębny przedmiot własności stanowi nieruchomość, do której przysługiwać nam może prawo własności bądź prawo użytkowania wieczystego. Prawa te (czyli de facto grunty) mogą być przedmiotem obrotu, w tym sprzedaży, co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto, w zależności od tego czy strony transakcji sprzedaży są podatnikami podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości podlega bądź opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bądź podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                   • 26.07.2007Stawka VAT przy sprzedaży produktów w zestawach
                    Interpelacja nr 7762 do ministra finansów w sprawie praktyki sprzedawania dwóch lub więcej produktów w jednym zestawie i problemu wysokości stawki podatku VAT
                    • 03.07.2007Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych
                     Od 1 lipca br., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organem właściwym w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego jest minister finansów.
                     • 26.06.2007Sprzeczne interpretacje
                      Interpelacja nr 7290 do ministra finansów w sprawie sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych
                      • 22.06.2007Bezprawne interpretacje?
                       Interpelacja nr 7134 do ministra finansów w sprawie interpretacji art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej
                       • 02.05.2007Zasady ogólne w postępowaniu podatkowym
                        Zasady ogólne postępowania podatkowego są podstawowymi regułami rządzącymi tym postępowaniem, stosowanymi równolegle z przepisami regulującymi poszczególne jego stadia. Ponadto, zasady te stanowią wskazówkę interpretacyjną w stosunku do wszystkich przepisów Ordynacji podatkowej, których znaczenie jest niejasne. Co jest istotne, mimo ogólnego charakteru nie są one tylko pewnymi postulatami działania organów podatkowych, ale stanowią normy prawne o charakterze wiążącym na równi z innymi przepisami postępowania. Naruszenie ich może być zatem przedmiotem zarzutu w odwołaniu czy skardze do NSA, a w odniesieniu do ostatecznych decyzji podatkowych, powodować może ich wadliwość, skutkującą możliwością wzruszenia (art. 240 Ordynacji podatkowej, dalej: O. p.) lub stwierdzenia nieważności tych decyzji (art. 247 O. p.).