Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacje urzędów skarbowych

 • 21.02.2020Dotacja na działania termomodernizacyjne prowadzone przez gminę - czasami z podatkiem, czasami nie
  Dotacja podlega opodatkowaniu, jeżeli ma bezpośredni związek z ceną dostarczonego towaru czy usługi świadczonej przez otrzymującego dotację. W takiej sytuacji stanowi wynagrodzenie (bądź jego część) płatne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar lub usługę świadczoną przez otrzymującego dofinansowanie. Problemy biorą się stąd, że nie zawsze samorządy właściwie rozpoznają sytuację i nie opodatkowują świadczonej usługi.
  • 24.07.2019Organy podatkowe nadużywają prawa do odmowy wydania interpretacji
   Przedsiębiorcy licznie skarżą się na bezskuteczne próby uzyskania od urzędów skarbowych interpretacji przepisów. Liczba odmów systematycznie wzrasta po wprowadzeniu w 2016 roku klauzuli obejścia prawa podatkowego. Urzędy odmawiają, używając często bardzo nieuzasadnionych, wręcz pokrętnych argumentów. Niestety mnożą się powody, by nie wyjaśniać przedsiębiorcom skomplikowanych przepisów, a urzędy odmawiają interpretacji nawet w sprawach, które nie mają nic wspólnego z tym, czego dotyczy klauzula.
   • 21.05.2019Prywatne szkolenia: z VAT czy bez? Fiskus wie lepiej
    Państwa członkowskie UE są zobowiązane do respektowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UEj. Niezrozumiały jest zatem fakt, dlaczego pomimo jasnego orzecznictwa tej instytucji (sygn. C-319/12) organ podatkowy ich nie respektuje (mówi o tym także najnowszy wyrok NSA z 12 kwietnia 2019, sygn. akt I FSK 723/17) i nadal twierdzi, że usługa szkoleniowa jest bez podatku wtedy i tylko wtedy, gdy nad ich organizacją czuwa państwo, choć wyrok jasno wskazuje, że podmioty niepubliczne w celach komercyjnych mogą być objęte zwolnieniem, ponieważ liczy się podobieństwo celów, a nie status firmy. Prowadzi to do niepotrzebnego chaosu i nerwów ze strony przedsiębiorców.
    • 26.04.2019Wyspecjalizowane urzędy skarbowe - jak ustalać próg graniczny przychodów?
     Do limitu 5 mln euro przychodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, w przypadku przychodów podatnika ustalanych na podstawie sprawozdania finansowego, nie są brane inne przychody poza przychodami netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy wysokości przychodu podatników nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, tj. na podstawie sprawozdania finansowego.
     • 16.04.2019Ministerstwo Finansów objaśnia, a urzędnicy i tak robią swoje
      Praktyka urzędów skarbowych nie jest jednolita. Jak wskazują podatnicy, nierzadko organ skarbowy ma inne zdanie niż przedstawione przez Ministerstwo Finansów w objaśnieniach. Dopiero na drodze sądowej podatnicy mogą się skutecznie bronić – jednakże doskonale wiemy, że w wielu przypadkach zanim skończy się postępowanie w sądzie, wcześniej zakończyć się może działalność firmy w wyniku wydanych przez organy skarbowe decyzji.
      • 05.02.2019Raport NIK: błędy urzędników, wysokie podatki, a przede wszystkim skomplikowane prawo – główną przeszkodą prowadzenia działalności
       „Kontrola w urzędach skarbowych i Ministerstwie Finansów pokazała, że skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej” – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym 2 stycznia 2019 r. podsumowaniu raportu na temat „Barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”. NIK wskazała w nim między innymi na dużą liczbę błędów popełnianych przez urzędników.
       • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
        Pytanie: Czy sposób przesłania przez Wnioskodawcę pracownikom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przesłania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie załącznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeżeli Wnioskodawca będzie dysponował potwierdzeniem wysłania wiadomości e-mail, ale nie będzie dysponował potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w świetle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
        • 27.09.2018Sposób podania czy rodzaj konsumpcji nie decydują o stawce VAT
         Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Fakt oferowania tych produktów osobno bądź w zestawach (np. kanapka mięsna, frytki razem z napojem, czy też tortilla, pieczone ziemniaki razem z napojem), nie ma wpływu na sposób zaklasyfikowania.
         • 18.09.2018Odliczanie składki KRUS przez przedsiębiorcę
          Pomiędzy wydatkami i przychodem powinien istnieć związek przyczynowy. Wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz powinien być powiązany z konkretnym źródłem przychodu. Niewątpliwie, część składki płaconej przez rolnika do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników ma bezpośredni związek z uzyskiwaniem jednocześnie przez tego rolnika przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, ta część składki może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
          • 22.03.2018Gmina będąca podatnikiem VAT nie zawsze działa jako podatnik VAT
           Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają gminę z kategorii podatników VAT, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem jej za podatnika podatku od towarów i usług, a realizowane przez nią odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
           • 19.12.2017Działalność w mieszkaniu: Co z tymi kosztami?
            Przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
            • 18.12.2017Działalność w mieszkaniu: Co z tymi kosztami?
             Przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
             • 28.08.2017Samodzielne podpisanie deklaracji przy ustanowionym przedstawicielu podatkowym
              Skoro to na przedstawicielu podatkowym ciąży obowiązek sporządzania i podpisywania deklaracji podatkowej wyłącza to możliwość samodzielnego podpisywania deklaracji podatkowej przez podatnika. Jest to kompetencja ustawowo zastrzeżona dla przedstawiciela podatkowego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
              • 31.03.2017Jak prawidłowo naliczać odsetki po 1 stycznia 2016?
               Interpelacja nr 10741 do ministra finansów w sprawie naliczania odsetek od zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r.
               • 23.02.2017Podatki 2017: Decyzje skarbówki uderzą w projekty unijne?
                Wadliwe decyzje urzędów skarbowych mogą pogrzebać niemal setkę projektów, które finansowane są z unijnego programu POWER 2.2 – alarmują Pracodawcy RP. Organizacja skierowała w tej sprawie pismo do wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
                • 25.08.2016Świadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
                 Pytanie podatnika: Czy przy wypłacie świadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca może uznać, że świadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowiązek złożenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty świadczenia, jeśli jest ono objęte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
                 • 01.07.2016Biznes wybrał najprzyjaźniejsze urzędy skarbowe
                  W środę ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu pn. „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który od 14 lat wspólnie organizują Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów. W tym roku tytuły otrzymało 66 urzędów skarbowych, przy czym tradycyjnie najwięcej z nich to urzędy z województwa mazowieckiego.
                  • 30.06.2016Biznes wybrał najprzyjaźniejsze urzędy skarbowe
                   W środę ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu pn. „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który od 14 lat wspólnie organizują Business Centre Club oraz Ministerstwo Finansów. W tym roku tytuły otrzymało 66 urzędów skarbowych, przy czym tradycyjnie najwięcej z nich to urzędy z województwa mazowieckiego.
                   • 20.05.2016PIT od sprzedaży nieruchomości. Przepisy niezgodne z Konstytucją?
                    Interpelacja nr 2701 do ministra finansów w sprawie określenia przepisów prawa podatkowego dotyczących występowania skrajnej nierówności w traktowaniu przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku zawarcia przez nich umowy odpłatnego zbycia nieruchomości, lecz nieotrzymania od nabywcy ceny
                    • 04.05.2016Odliczanie VAT od wydatków na motocykl
                     Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona zakupu motocykla klasyfikowanego wg PKWiU, który będzie motocyklem, a nie samochodem czy pojazdem samochodowym, będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT od jego zakupu oraz kosztów: paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych związanych z jego eksploatacją?
                     • 07.01.2016Odliczenie VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta - wyrok TSUE
                      Interpelacja nr 99 do ministra finansów w sprawie koniecznej zmiany podejścia urzędów skarbowych w stosunku do przedsiębiorców, w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 października 2015 r. dotyczącego PPUH Stehcemp sp. j.
                      • 19.10.2015Polski system podatkowy będzie prostszy?
                       Interpelacja nr 34599 w sprawie uproszczenia systemu podatkowego.
                       • 22.07.2015Przychód pracownika. Samochód służbowy poza standardowym czasem pracy
                        Pytanie podatnika: Czy z tytułu dojazdów pracowników mających nienormowany jak i normowany czas pracy i będących do dyspozycji pracodawcy także poza standardowym czasem pracy, pracownicy uzyskują nieodpłatne świadczenie?
                        • 07.04.2015Podatek od rabatów bankowych
                         Zapytanie nr 7959 do ministra finansów w sprawie obciążania podatkiem rabatów, które banki oferują swoim klientom
                         • 18.02.2015Możliwość przekazania PIT-11 pracownikowi w formie elektronicznej
                          Pytanie podatnika: Czy płatnik przekazując podatnikowi imienną informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy internetowej, realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji? Czy konieczne jest uzyskanie zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 w ww. formie, a jeżeli tak, to czy konieczna jest zgoda w formie pisemnej? Czy raport z logowania podatników do platformy internetowej będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom?
                          • 27.01.2015W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie może być dwóch podatników VAT
                           Interpelacja nr 30059 do ministra finansów w sprawie prowadzenia usług rolniczych przez małżonka rolnika opodatkowanego podatkiem VAT na zasadach ogólnych
                           • 25.11.2014Diety przedsiębiorcy jako KUP: Minister wyjaśnia, a urzędy swoje
                            Zapytanie nr 7307 do ministra finansów w sprawie rozliczania kosztów delegacji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą
                            • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
                             Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
                             • 19.09.2014System podatkowy główną barierą dla biznesu
                              System podatkowy i stosowanie przepisów generuje najwięcej trudności dla prowadzenia biznesu w Polsce – wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia na zlecenie Business Centre Club. Przedsiębiorcy apelują m.in. o wprowadzenie jednolitej interpretacji wszelkich przepisów podatkowych oraz zwiększenie stabilności systemu.
                              • 16.07.2014System wydawania interpretacji podatkowych wymaga zmian
                               Resort finansów powinien podjąć działania w celu poprawy jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji indywidualnych – to jedno z najważniejszych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych między 2011 a połową 2013 r.
                               • 16.07.2014System wydawania interpretacji podatkowych wymaga zmian
                                Resort finansów powinien podjąć działania w celu poprawy jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji indywidualnych – to jedno z najważniejszych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych między 2011 a połową 2013 r.
                                • 16.07.2014Jakość decyzji organów podatkowych jest za niska - twierdzi NIK
                                 Jakość wydawanych przez organy podatkowe decyzji jest niska, czas trwania postępowań odwoławczych w połowie przypadków przekracza ustawowy limit, a prawo podatkowe jest nadal zbyt skomplikowane i mało przejrzyste – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która przeanalizowała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych w okresie od 2011 do połowy 2013 r.
                                 • 15.07.2014Jakość decyzji organów podatkowych jest za niska - twierdzi NIK
                                  Jakość wydawanych przez organy podatkowe decyzji jest niska, czas trwania postępowań odwoławczych w połowie przypadków przekracza ustawowy limit, a prawo podatkowe jest nadal zbyt skomplikowane i mało przejrzyste – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która przeanalizowała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych w okresie od 2011 do połowy 2013 r.
                                  • 26.05.2014Wiem, ale powiedzieć nie mogę
                                   Tytułowe zdanie „Wiem, ale powiedzieć nie mogę” wydaje się najtrafniejszym komentarzem jednego z wyroków NSA. Pod względem prawnym wszystko z tym wyrokiem w porządku. Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek, z tym – niestety – jest już nieco gorzej.
                                   • 26.05.2014Wiem, ale powiedzieć nie mogę
                                    Tytułowe zdanie „Wiem, ale powiedzieć nie mogę” wydaje się najtrafniejszym komentarzem jednego z wyroków NSA. Pod względem prawnym wszystko z tym wyrokiem w porządku. Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek, z tym – niestety – jest już nieco gorzej.
                                    • 22.05.2014Opodatkowanie sędziów sportowych
                                     W celu zmniejszenia swoich obciążeń podatnicy często zakładają działalność gospodarczą, aby móc skorzystać z liniowej 19% stawki podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zawody mogą korzystać z tak preferencyjnego rozliczania podatku. Do takich zawodów, które są zobowiązane do rozliczania podatku dochodowego według skali podatkowej (obecnie 18–32%), należą sędziowie sportowi.
                                     • 19.05.2014Interpretacja podatkowa nie może dotyczyć właściwości urzędu
                                      Teza: Interpretacja przepisów postępowania podatkowego w zakresie właściwości urzędów skarbowych nie stanowi interpretacji prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ zastosowanie się do niej nie mogłoby uzasadniać realizacji środków ochronnych przewidzianych w rozdziale 1a działu II Ordynacji podatkowej.
                                      • 09.05.2014Gmina i jednostki budżetowe jako podatnicy VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budżetowe powinny być traktowane dla celów rozliczeń VAT jako jeden podatnik i dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gminę?
                                       • 08.04.2014MF: Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
                                        Zapytanie nr 6079 do ministra finansów w sprawie wpływu faktury korygującej na korektę przychodów podatkowych
                                        • 08.04.2014MF: Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
                                         Zapytanie nr 6079 do ministra finansów w sprawie wpływu faktury korygującej na korektę przychodów podatkowych
                                         • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
                                          Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
                                          • 11.03.2013Podatek dochodowy od drobnych zleceń
                                           Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować uzyskane należności z tytułu zawartych umów zlecenia w przypadku gdy wynagrodzenie wynikające z umowy zawartej na czas nieokreślony ustalono w wysokości 100 zł miesięcznie, ale które może ulec zwiększeniu do wysokości przekraczającej miesięcznie kwotę 200 zł?
                                           • 04.03.2011Jakość a nie ilość
                                            Pisaliśmy niedawno, że Ministerstwo Finansów planuje zróżnicować wysokość opłaty za wydawanie interpretacji podatkowych. Obecnie wszyscy płacą 40 złotych, po zmianach duże podmioty zapłacą aż tysiąc złotych! I to za co? Za to, że urząd wyjaśni im treść przepisów, które budzą wątpliwości. Czy tak powinno być?
                                            • 04.03.2011Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie dla konkubenta
                                             Aby rozliczyć się z dzieckiem, podatnik musi mieć nie tylko określony stan cywilny, ale też wychowywać samotnie dziecko. Ulga, należąca do grupy ulg prorodzinnych, miała zrównać pod względem możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków z ich dziećmi oraz dochodów tych rodziców, którzy dzieci wychowywali samotnie. Uzasadnienie wprowadzenia ulgi (od 1 stycznia 1993 r.) świadczy wyraźnie o tym, że ustawodawca kierował ją tylko do tych osób, które samotnie troszczyły się o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka, nie zaś do każdego rodzica, który miał władzę rodzicielską i jednocześnie był stanu wolnego, ale nie pełnił codziennej (samotnej) pieczy nad dzieckiem - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
                                             • 02.03.2011Fiskalia - interpretacje prawa podatkowego - wersja demonstracyjna programu
                                              Przedstawiamy Państwu program, który przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy lub praktyce przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do pełnej informacji w zakresie interpretacji zagadnień podatkowych, dokonywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędników Izb i Urzędów Skarbowych.
                                              • 14.02.2011Interpretacje przepisów prawa podatkowego – duzi podatnicy zapłacą więcej
                                               Zróżnicowanie wysokości opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i upoważnienie organów podatkowych do zmiany interpretacji z urzędu - to niektóre z rozwiązań zawartych w założeniach do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowanych przez MF. Proponowane zmiany mają się przyczynić do poprawy relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, poprawiając zwłaszcza stan bezpieczeństwa prawnego.  
                                               • 20.12.2010WSA: Kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu
                                                Z uzasadnienia: Kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu stanowi jej koszt uzyskania przychodu. Podkreślenia bowiem wymaga, iż zapłata kary miała na celu zminimalizowanie strat związanych z wycofaniem się uruchomienia centrum była dla spółki bardziej korzystna niż kontynuacja umowy na dotychczasowych warunkach. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na inną działalność operacyjną spółki, co z kolei powinno przyczynić się do uzyskania przez nią przychodów w przyszłości lub zabezpieczenia (zachowania) ich źródła.