Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

konwencja oecd

 • 10.01.2020NSA: Kiedy firma zagraniczna posiada w Polsce zakład
  Pojęcie zakładu jest abstrakcyjną instytucją międzynarodowego prawa podatkowego, mającą umożliwić prawidłowe opodatkowanie przez jedno z umawiających się państw, dochodów uzyskiwanych przez podmiot drugiego umawiającego się państwa, ze źródeł przychodów położonych na terytorium tego pierwszego z państw.
  • 14.02.2019Poznań: Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych w 2019 roku
   Począwszy od 1.01.2017 r. przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej ulegały nieustannym modyfikacjom. Ostatnia, bardzo poważna zmiana miała miejsce 1.01.2019 r. Stad ważna jest aktualizacja wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji podatkowej w stanach prawnych 2017, 2018 i 2019 r. Zapraszamy na szkolenie 18.02.2019 r. w Poznaniu, którego celem jest kompleksowa analiza problematyki obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej oraz wskazanie źródeł pobierania danych porównawczych, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji podatkowej w stanach prawnych po 1 stycznia 2017 r.
   • 11.02.2019WSA. Licencje do programów komputerowych bez podatku u źródła
    Z uzasadnienia: Skoro w art. 12 ust. 3 umowy dwustronnej, definiując należności licencyjne, nie wymieniono należności z tytułu korzystania z oprogramowania komputerowego, a stosowanie do art. 3 ust. 2 umowy, mając na uwadze obowiązujący w Polsce porządek prawny, nie można tych należności przyporządkować do żadnej z wymienionych tam grup, w konsekwencji, nie mogą być opodatkowane w państwie ich powstania. Z tego względu opisane we wniosku Spółki o wydanie interpretacji należności licencyjne nie będą podlegały opodatkowaniu u źródła, tj. w Polsce.
    • 21.09.2018CIT: Opłata za przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz podmiotu powiązanego
     Opłaty z tytułu przeniesienia na spółkę autorskich praw majątkowych do utworów nie stanowią opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów, a tym samym nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT.
     • 30.08.2018NSA: Jak określać miejsce rezydencji w niejednoznacznych sytuacjach
      Z uzasadnienia: W literaturze wskazuje się, że wraz z rozwojem stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych ustalając charakter rezydencji danego podmiotu należy odchodzić od kryteriów formalnoprawnych na rzecz łączników, które wyznaczają faktyczne więzi podatnika z danym państwem, określane mianem łączników efektywnych (funkcjonalnych). Są to kryteria kładące nacisk na związek faktyczny, najczęściej ekonomiczno-społeczny, co powoduje, że decydującego znaczenia nie mogą uzyskać przesłanki wynikające z regulacji cywilno- lub administracyjnoprawnych
      • 20.04.2018Firmy z siedzibą z zagranicą też płacą podatki w Polsce - ale mogłyby więcej
       Posiadające na terytorium Polski siedzibę spółki zależne (od spółek mających siedzibę w innym kraju), co do zasady, opodatkowane są na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spółka zależna, będąca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencję podatkową i ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych na terytorium Polski.
       • 02.03.2018Polska planuje generalną zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania
        Planowana zmiana przez Polskę metody unikania podwójnego opodatkowania jest rozwiązaniem mającym na celu walkę z unikaniem opodatkowania i agresywną optymalizacją podatkową - poinformowało MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
        • 14.12.2017NSA: Podatek u źródła od opłat licencyjnych
         Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu praw autorskich zależna jest od dokonanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podziału władztwa podatkowego - stwierdził NSA oddalając skargę kasacyjną Ministerstwa Finansów
         • 24.10.2017Podatki 2018: Uchwalono ustawę o ratyfikacji konwencji MLI
          Senat uchwalił ustawę umożliwiającą ratyfikację konwencji MLI, która dotyczy mechanizmów zapobiegających dokonywaniu międzynarodowych transferów zysków do krajów, gdzie stosuje się preferencyjne stawki podatkowe. Ustawa umożliwi prezydentowi ratyfikację konwencji.
          • 08.09.2017Unikanie podwójnego opodatkowania - dochody uzyskiwane w Holandii
           Powszechnie (również w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD) prezentowany jest pogląd, iż zarówno metoda wyłączenia z progresją jak i proporcjonalnego odliczenia w równym stopniu prowadzą do usunięcia podwójnego opodatkowania - wyjaśnia MF w odpowiedzi na interpelację poselską,  przedstawiając jednocześnie zasady stosowania konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Holandią.
           • 29.05.2017Działalność za granicą. Przypisanie zysków do zakładu
            Ogólna zasada nakazuje „przypisywanie” zysków do zakładu i opodatkowanie ich w państwie, w którym zakład jest położony. Jaką część zysków można i należy przypisać zakładowi?
            • 09.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Wolny zawód i inna samodzielna działalność
             W myśl regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.
             • 13.03.2017Dochody zagraniczne. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
              Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca podlegał ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
              • 08.11.2016NSA. Interpretacja podatkowa nie może „zmieniać” treści ustaw
               Z uzasadnienia: Nie można zaakceptować sytuacji, w której w celu zapewnienia szczelności systemu podatkowego organy podatkowe w drodze wykładni prawa dokonują za ustawodawcę korekty unormowań podatkowych. Działania takie - zgodnie z art. 217 Konstytucji RP - należą do sfery wyłącznej kompetencji organów władzy ustawodawczej.
               • 09.08.2016Praca w Szwecji a obowiązki polskiego płatnika
                Pytanie podatnika: Czy od wynagrodzeń za pracę polskich pracowników zatrudnionych w spółce G i wykonujących pracę na terytorium Szwecji, spółka G jako płatnik, powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy w Polsce?
                • 01.08.2016Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą zmienione?
                 Interpelacja nr 4497 w sprawie umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                 • 29.04.2016Podatki 2016: Nowa umowa podatkowa z Bośnią i Hercegowiną
                  W kwietniu weszła w życie nowa umowa podatkowa, którą w czerwcu 2014 r. Polska podpisała z Bośnią i Hercegowiną. Zgodnie z zawartym porozumieniem, w przypadku Polski podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania pozostaje wciąż metoda wyłączenia z progresją.
                  • 29.02.2016Usługi niematerialne. Opodatkowanie dochodów zagranicznych
                   Tezy: 1. Gdy mowa jest o świadczeniu usług niematerialnych przez zagranicznego usługodawcę (nierezydenta) poza terytorium Polski, to źródłem przychodu (dochodu) jest działalność gospodarcza i kluczowym jest miejsce wykonywania usług, ale tylko (…) poprzez stały zakład. Jeżeli nierezydent nie ma stałego zakładu w Polsce, to nie ma podstaw, aby go opodatkować w Polsce.
                   • 05.11.2015Fiskus nieskutecznie walczył z transferem dochodów firm za granicę
                    Interpelacja nr 34776 do ministra finansów w sprawie unikania płacenia podatków przez zagraniczne spółki
                    • 25.06.2015Kiedy trzeba pobrać podatek i złożyć informację IFT-2/IFT-2R?
                     Pytanie podatnika: Czy Spółka z o.o. ma obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, tzn. podatku u źródła? Czy niezależnie od tego, czy Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła, musi także złożyć do urzędu skarbowego informację IFT-1/IFT-2R?
                     • 10.04.2015Podatki 2015: Nowa umowa podatkowa z Bośnią i Hercegowiną
                      Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w tym tygodniu ustawę o ratyfikacji nowej umowy podatkowej, którą Polska podpisała z Bośnią i Hercegowiną w czerwcu 2014 r. W przypadku Polski podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie nadal metoda wyłączenia z progresją.
                      • 12.02.2015Podatki 2015: Nowa konwencja podatkowa z Bośnią i Hercegowiną
                       W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ratyfikacji nowej umowy podatkowej, którą Polska podpisała w połowie 2014 r. z Bośnią i Hercegowiną. Konwencja zastąpi obowiązującą obecnie umowę z 1985 r. Nowe porozumienie ws. unikania podwójnego opodatkowania oparto na aktualnych wytycznych OECD.
                       • 05.02.2015Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy
                        Z uzasadnienia: Za uzasadnione należy uznać zarzuty naruszenia przepisów(…), co wynika z nałożenia na podatnika wymogów związanych z udowodnieniem, a nie jedynie uprawdopodobnieniem niewspółmierności zaliczek na podatek w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidzianego za dany rok.
                        • 15.01.2015Podatki 2015: Nowa umowa podatkowa z Bośnią i Hercegowiną
                         Do Sejmu przekazano projekt ustawy, która pozwoli na ratyfikację nowej konwencji podatkowej, podpisanej w czerwcu 2014 r. przez Polskę oraz Bośnię i Hercegowinę. Umowa szczegółowo ureguluje kwestie związane z unikaniem podwójnego opodatkowania. Przewidziano również wprowadzenie przepisów ws. pełnej klauzuli wymiany informacji.
                         • 18.09.2014Nowa umowa podatkowa z Belgią
                          Do Sejmu trafił projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego umowę podatkową, którą w 2001 r. Polska podpisała z Belgią. Główną metodą unikania podwójnego opodatkowania stanie się metoda wyłączenia z progresją. Nowe zasady powinny zacząć obowiązywać w 2015 r.
                          • 31.12.2013Egzekucja podatków od dłużników za granicą
                           Zapytanie nr 5412 do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących procedur egzekucji należności podatkowych stosowanych wobec obywateli Polski na wniosek organów skarbowych innych państw Unii Europejskiej
                           • 27.11.2013Nowa umowa podatkowa z Kanadą
                            W Dzienniku Ustaw opublikowano treść nowej konwencji ws. unikania podwójnego opodatkowania, podpisanej w maju 2012 r. przez Polskę i Kanadę. Nowe przepisy zawierają kilka istotnych zmian względem obowiązującej dotychczas umowy z 1987 r.
                            • 14.11.2013Interpretacja podatkowa musi być jednoznaczna
                             Tezy: Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że ocena prawna wyrażona przez Ministra Finansów w indywidualnej interpretacji wydanej na podstawie art. 14 b § 1 w zw. z art. 14 e § 1 ordynacji podatkowej nie powinna mieć charakteru warunkowego (wielowariantowego). Również w przypadku zmiany uprzednio wydanej interpretacji, Minister Finansów ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia stanu faktycznego, z odpowiednim pouczeniem o skutkach prawnych niezastosowania się do wezwania (art. 169 § 1 w zw. z art. 14 g ordynacji podatkowej).
                             • 07.08.2013Nowa konwencja podatkowa z USA
                              Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę o ratyfikacji nowej umowy podatkowej, podpisanej w lutym przez Polskę i Stany Zjednoczone. Konwencja zastąpi obowiązującą obecnie umowę z 1974 r. ws. unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku niektórych kategorii dochodów obowiązywać będzie metoda wyłączenia z progresją. Obecnie stosuje się tylko metodę zaliczenia proporcjonalnego.
                              • 18.07.2013Licencja na program a podatek u źródła
                               Z uzasadnienia: Skoro w treści umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w artykułach definiującym należności licencyjne nie wymieniono należności z tytułu licencji do korzystania z praw do programów komputerowych, a mając na uwadze obowiązującą w Polsce ustawę o prawie autorskim nie można programów komputerowych przyporządkować do żadnej z wymienionych w/w ustawie grup utworów, to nie można uznać, iż opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich do programów komputerowych stanowią należności licencyjne w rozumieniu konwencji.
                               • 20.06.2013Nowa umowa podatkowa z USA
                                Prawdopodobnie już od początku 2014 r. obowiązywać zacznie nowa polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W większości przypadków stosowana ma być metoda wyłączenia z progresją. Ustawa o ratyfikacji porozumienia jest obecnie przed trzecim czytaniem sejmowym.
                                • 14.02.2013Nowa polsko-amerykańska umowa podatkowa
                                 Polska podpisała w środę ze Stanami Zjednoczonymi nową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konwencja będzie mieć zastosowanie m.in. do opodatkowania dochodów z nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej, zysków kapitałowych, wynagrodzeń oraz emerytur i rent.
                                 • 09.01.2013Rozliczenie roczne: Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest zatrudniony jako operator morskiej aparatury ..., członek załogi okrętów. Spółka, z którą podpisał umowę o pracę, ma statutową siedzibę na Wyspie Man, jednak centrum jej zarządzania znajduje się w Norwegii. Wnioskodawca w 2012 r. poza przychodami z ww. umowy o pracę nie osiągnął w Polsce żadnych przychodów. Czy w opisanej sytuacji powinien składać zeznanie podatkowe w Polsce za 2012 r., jeśli w tym roku nie osiągnie w Polsce żadnych dochodów?
                                  • 08.11.2012Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu wykonanych prac graficznych i projektowych
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma tam zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie projektowania graficznego. Nie ma dodatkowej siedziby, żadnego przedstawicielstwa w Polsce, jej działalność odbywa się wyłącznie na terenie UK. Jednym z klientów Wnioskodawczyni jest firma z Polski, dla której wykonuje prace graficzne i projektowe przez Internet (projekty reklam, wydruków reklamowych, ulotek itp.). Czy w tym przypadku uzyskane należności z tytułu wykonanych prac podlegają opodatkowaniu w Polsce?
                                   • 03.09.2012Praca na statku w rozliczeniu rocznym
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody z pracy najemnej na statkach eksploatowanych (zarządzanych) w komunikacji międzynarodowej przez armatora/pracodawcę posiadającego faktyczny (efektywny) zarząd we Francji. Wnioskodawca nie uzyska w roku podatkowym żadnych innych dochodów w Polsce lub zagranicą, które podlegałyby łączeniu z ww. dochodami. Czy Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce i będzie obowiązany do złożenia zeznania podatkowego w związku z uzyskaniem dochodów z ww. źródła?
                                    • 17.07.2012Ceny transferowe - unikanie podwójnego opodatkowania
                                     Ustalenie przez podmioty powiązane wzajemnych cen na poziomie odbiegającym od cen rynkowych wiąże się z ryzykiem dokonania przez organ podatkowy szacowania cen transferowych. Szacunku tego dokona oczywiście organ podatkowy tego państwa, którego podatki zostały w ten sposób uszczuplone. Jednocześnie należy zauważyć, że dochód, który zostanie przez tę administrację „doszacowany” został już wcześniej opodatkowany w drugim państwie. Dokonanie więc szacunku cen transferowych przez administrację podatkową jednego państwa prowadzić może do podwójnego opodatkowania. Na szczęście, podwójnego opodatkowania można uniknąć poprzez dokonanie korekty zobowiązań podatkowych.
                                     • 14.01.2010Opodatkowanie przychodu z telepracy na rzecz pracodawcy zagranicznego
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni obecnie pracuje w Anglii dla angielskiego pracodawcy i tam płaci podatek dochodowy i ubezpieczenie. Pracodawca ten nie posiada w Polsce żadnego oddziału, ani przedstawicielstwa. Pracodawca zgodziłby się, aby Wnioskodawczyni wykonywała swoją pracę w Polsce na zasadach telepracy. Wnioskodawczyni wykonywałaby dokładnie tę samą pracę, jaką wykonuje w Anglii. Byłoby to możliwe poprzez zdalne połączenie z biurem w Wielkiej Brytanii poprzez Internet. Czy dochody z telepracy będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?
                                      • 09.10.2009Miejsce uzyskiwania dochodów przez marynarzy
                                       Pytanie: Jestem marynarzem mieszkającym w Polsce. Mam podpisaną umowę o pracę z firmą norweską, ale w ramach tej umowy wykonywał będę pracę dla armatora z Nigerii, na jego statku. Z tej umowy uzyskuję wszystkie swoje dochody w 2009 r. W jaki sposób powinienem opodatkować swoje dochody?
                                       • 26.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
                                        Użyte w przepisach umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu sformułowanie "może być opodatkowany", nie zezwala na dowolne wybranie państwa, w którym dochód ten powinien zostać opodatkowany. Sformułowanie to oznacza, że dochód taki podlega opodatkowaniu w tym państwie, w którym jest jego źródło i zgodnie z prawem tego państwa, a ponadto dochód ten podlega opodatkowaniu również w państwie, w którym osiągający ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu należy zastosować właściwą metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (art. 27 ust. 8 i ust. 9 u.p.d.o.f. w związku z tym wypadku z art. 22 ust. 1 i ust. 2 Umowy - Szwecja oraz art. 23 ust. 5 Konwencji - Niderlandy).
                                        • 22.10.2008Praca w raju bez abolicji?
                                         Pytanie podatnika: W ciągu roku podatkowego pracuję na rożnych statkach, pływających pod różną banderą, w różnych krajach. Moja umowa o prace podpisana jest na Wyspie Man, ale firma w zasadzie jest firmą belgijską. Firma posiada kilkanaście biur na całym świecie, wywodzi się jednak z Belgii, jest notowana na belgijskiej giełdzie, prezes ma swoje biuro w Brukseli, moja pensja jest rozliczana przez dział płac w Belgii. Dochodów za lata 2003-2006 nie opodatkowywałem w Polsce. Czy obejmie mnie ustawa abolicyjna i będę mógł skorzystać z umorzenia zaległości za te lata?