Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

korekty cit

 • 15.11.2013Korekta amortyzacji w wyniku braku zapaty
  Pytanie podatnika: Spka z o.o. nabywa rodki trwale na podstawie umw o wyduonych terminach patnoci lub takich, w ktrych patno rozoona jest na raty. Czy spka, po 1 stycznia 2013 r., ma prawo zaliczy w koszty uzyskania przychodu kwot stanowic sum odpisw amortyzacyjnych liczonych od dnia przyjcia rodka trwaego nabytego na podstawie przedmiotowych Umw tylko do wysokoci kwoty faktycznie zapaconej dopiero w momencie dokonania zapaty, w tym take zapaty raty, gdy patno zostaa rozoona na raty?
  • 24.10.2013Podatki dochodowe: Korekta przychodu po udzieleniu premii
   Pytanie podatnika: Do jakich okresw powinna by odnoszona korekta przychodw Spki w zwizku z udzielanymi kontrahentom premiami od obrotu?
   • 10.10.2013Korekta kosztw i przychodw po zwrocie towarw
    Pisalimy niedawno, e w przypadku zwrotu towaru organy podatkowe nakazuj korygowanie przychodw i kosztw w okresie, w ktrym pierwotna sprzeda miaa miejsce. Czasami trzeba si bdzie cofn o kilka czy kilkanacie miesicy. Najnowsze interpretacje podatkowe potwierdzaj, niestety, to niekorzystne dla podatnika rozwizanie.
    • 08.10.2013Podatki 2013: Umowy handlowe z patnoci powyej 90 dni a VAT i koszty
     Interpelacja nr 19662 do ministra finansw w sprawie negatywnych skutkw podatkowych dla przedsibiorcw realizujcych umowy handlowe z patnoci powyej 90 dni
     • 24.09.2013Korekta kosztw i VAT w przypadku faktury bez terminu patnoci
      Obowizujce od pocztku biecego roku przepisy ustaw podatkowych, ktre maj suy zapobieganiu zatorom patniczym, przysparzaj podatnikom wielu problemw. Przede wszystkim s to trudnoci natury technicznej, polegajce gwnie na koniecznoci wykonywania szeregu nowych czynnoci, jak np. monitorowanie upywu ustawowych terminw zwizanych z korekt kosztw i VAT, korygowanie kosztw uzyskania przychodw w razie braku zapaty w okrelonych terminach, ponowne zaliczanie wydatku do kosztw w razie zapaty zalegoci itd.
      • 07.08.2013Rozliczenie podatku dochodowego od osb prawnych w ksigach rachunkowych
       Podatek dochodowy od osb prawnych ujmuj w ksigach rachunkowych i wykazuj w sprawozdaniu finansowym jedynie te jednostki gospodarcze, ktre s podatnikami tego podatku. Przykadem podatnika CIT moe by chociaby spka z ograniczon odpowiedzialnoci. Zaznaczmy, e do ewidencji w ksigach rachunkowych jednostki podatku dochodowego od osb prawnych moe suy jednostce konto 870 Podatek dochodowy od osb prawnych.
       • 24.07.2013Korygowanie kosztw podatkowych w zwizku z brakiem terminowej zapaty - zasady oglne
        O moliwoci obcienia podatkowych kosztw uzyskania przychodw wydatkami ponoszonymi przez podatnikw podatku dochodowego od osb prawnych decyduj przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT).
        • 23.07.2013Prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni
         Pytanie podatnika: Czy potrcenie czci zobowizania z tytuu zakupu nieruchomoci przez Wnioskodawc z zobowizaniem SKA z tytuu wydania przedmiotu poyczki udzielonej przez SKA Wnioskodawcy oraz uregulowanie pozostaej czci zobowizania z tytuu zakupu nieruchomoci przez Wnioskodawc poprzez przejcie zobowizania SKA z tytuu kredytw/poyczek bdzie traktowane na rwni z zapat i tym samym Wnioskodawca bdzie uprawniony - przy zaoeniu spenienia pozostaych warunkw - do otrzymania zwrotu nadwyki podatku naliczonego w przyspieszonym terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT?
         • 17.07.2013Podatek od nieruchomoci od kabli
          Z uzasadnienia: Przewody telekomunikacyjne uoone w kanalizacji kablowej tworz z ni cao techniczno-uytkow podlegajc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych.
          • 10.07.2013Opodatkowanie zadatkw w dziaalnoci gospodarczej
           Zadatek stanowi instytucj prawa cywilnego, ktra dotyczy zobowiza umownych. Zgodnie z art. 394 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z pn. zm.) w braku odmiennego zastrzeenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, e w razie niewykonania umowy przez jedn ze stron druga strona moe bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstpi i otrzymany zadatek zachowa, a jeeli sama go daa, moe da sumy dwukrotnie wyszej.
           • 20.06.2013Odliczenie VAT przez oddzia zagranicznej spki
            Z uzasadnienia: Nie mona upatrywa zwrotu kwoty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT jedynie w odniesieniu do czynnoci opodatkowanych i to wykonywanych na terytorium kraju. Sytuacj podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz poza terytorium Polski naley odnie do szeroko rozumianej dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 9 Dyrektywy 2006/112 (take: art. 15 ust.1 i 2 ustawy o VAT). Wykadni przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT nie mona dokonywa w takim rozumieniu, e trzeba wykaza zwizek podatku naliczonego z polskim podatkiem nalenym.
            • 30.04.2013Podatki na wiecie: Hiszpania przedstawia nowy plan
             Hiszpaski rzd zatwierdzi w poniedziaek nowy program stabilizacyjny na lata 2013-2016. Jak podaje serwis tax-news.com, w dokumencie nie przewiduje si podwyki adnego z wanych podatkw. Priorytetem pozostaje redukcja deficytu budetowego.
             • 22.04.2013Niezapacone zobowizania a korekta kosztw uzyskania przychodw
              Pytanie podatnika: Czy Spka bdzie zobowizana do dokonania korekty kosztw uzyskania przychodw w wypadku nieuregulowania zobowiza nalenych a powstaych przed dniem poczenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upynby po dniu poczenia?
              • 28.03.2013Podatki 2013: Korekta kosztw podatkowych – nowe przepisy s nieprecyzyjne?
               Interpelacja nr 13836 do ministra finansw w sprawie ustawy o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce
               • 15.03.2013Podatki dochodowe: Rozliczenie wydatkw na udzia w targach
                Pytanie podatnika: W jaki sposb naley rozliczy koszty uzyskania przychodw zwizane z targami (delegacje, usugi hotelowe, wynajem sal konferencyjnych - ktre rwnie podlegaj rozliczeniu z dotacji), w sytuacji, gdy fizyczne otrzymane dotacji nastpi w kolejnym roku 2013 a wydatki zostay poniesione w roku 2012?
                • 14.03.2013Zmiany w podatkach zaszkodz gospodarce - ostrzega BCC
                 Wikszo wprowadzonych niedawno i projektowanych dopiero zmian w podatkach ma charakter wycznie fiskalny – ostrzega Business Centre Club. Zdaniem organizacji, takie zmiany, nastawione tylko na zwikszanie dochodw budetowych, zaszkodz gospodarce, a wzrost wpyww podatkowych bdzie znikomy.
                 • 16.01.2013Podatki 2013: Skutki podatkowe w PIT i CIT nieterminowego regulowania patnoci
                  Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce, nazywana ustaw deregulacyjn, wprowadza istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz ustawie o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT) w zakresie podatkowego ujcia skutkw nieterminowego regulowania zobowiza.
                  • 02.01.2013Zwrot nadpaty w podatku od nieruchomoci a przychd w CIT
                   Pytanie podatnika: Czy zwrot podatku od nieruchomoci, bdcy konsekwencj stwierdzenia nadpaty w podatku od nieruchomoci za lata 2007-2012, bdzie stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych, w momencie otrzymania na konto spki rodkw pieninych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, a tym samym nie bdzie rodzi koniecznoci dokonania korekt podatku dochodowego od osb prawnych odpowiednio za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012?
                   • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT: Amortyzacja
                    Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) wprowadza istotne zmiany w ustawach podatkowych. Dotycz one midzy innymi ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2012 r,. poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). Znowelizowane w nich bd zasady zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych i ewentualnej koniecznoci ich korygowania.
                    • 24.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT:  Nowe zasady korekty kosztw podatkowych
                     W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, zostaa opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa nowelizuje ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych wprowadzajc rozwizanie polegajce na obowizku dokonywania korekty kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu w cigu 30 dni od daty upywu terminu patnoci ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin patnoci jest duszy ni 60 dni – nieuregulowania jej w cigu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu do kosztw uzyskania przychodw (dalej: kosztw podatkowych).
                     • 29.11.2012Przedterminowy wykup samochodu z leasingu operacyjnego
                      Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej wie si niejednokrotnie z zawieraniem rnorodnych umw, w tym take umw leasingu operacyjnego. Jeeli spenione s warunki przewidziane w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT) lub ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT), a dotyczce midzy innymi minimalnego okresu trwania umowy, wwczas opaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego mog stanowi koszt uzyskania przychodw.
                      • 05.11.2012Korekta podatku VAT na fakturze wewntrznej
                       Pytanie podatnika: Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztw uzyskania przychodw, powinien by potraktowany jako przychd podlegajcy opodatkowaniu CIT w momencie obnienia zobowizania podatkowego w VAT lub zwikszenia kwoty zwrotu VAT w nastpstwie wystawienia wewntrznych faktur korygujcych?
                       • 25.10.2012Podatki 2013: Zmiany w PIT i CIT. Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur
                        Projekt ustawy o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjty wczoraj przez Rad Ministrw, ograniczy m.in. moliwo zaliczenia do kosztw uzyskania przychodu wydatkw, ktrych dunik faktycznie nie ponis. W przypadku nieuregulowania kwoty z faktury podatnik-dunik bdzie musia zrobi korekt kosztw uzyskania przychodu w cigu 30 dni od upywu terminu patnoci ustalonego przez strony. Natomiast, w przypadku, gdy czas patnoci ustalony przez strony bdzie duszy ni 60 dni, termin dokonania korekty kosztw bdzie przypada na 90 dzie od dnia zaliczenia kwoty do kosztw uzyskania przychodw. Zmiany maj wej w ycie 1 stycznia 2013 r.
                        • 25.10.2012Trzecia ustawa deregulacyjna – projekt rzdu
                         Rzd przyj we wtorek projekt trzeciej ustawy deregulacyjnej. Przewiduje on rozwizania, ktre powinny poprawi pynno finansow przedsibiorstw, ograniczy zatory patnicze, zwikszy dyscyplin patnicz midzy kontrahentami. Przewidziano rwnie likwidacj kolejnych barier administracyjnych.
                         • 18.10.2012Zwrot VAT podrnym: Wymogi formalne a prawo do 0% stawki VAT
                          Z uzasadnienia: Skoro podatnik dokona w stosunku do podrnego stosownego zwrotu podatku zapaconego przy nabyciu tych towarw na terytorium kraju, pozbawienie podatnika prawa do stosowania stawki 0 % z tego tylko wzgldu, e nie dopeni on warunkw formalno-administracyjnych, poprzedzajcych w ogle realizacj bdcych przedmiotem opodatkowania czynnoci, naruszaoby zasad neutralnoci, gdy powodowaoby obcienie podatnika podwjn kwot podatku od tych towarw, ktrych konsumpcja bdzie miaa miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.
                          • 11.10.2012Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usugi
                           Pytanie podatnika: Dystrybutorzy produktw Wnioskodawcy dokonuj zakupu billboardw (reklama wielkoformatowa) na wasny rachunek i umieszczaj je na swoim obiekcie. Czas trwania usugi wiadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zalenoci od dystrybutora/lokalizacji bilbordu. Dystrybutor wystawia faktur VAT za powysz usug jednorazowo przed finalnym wykonaniem usugi. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesicu otrzymania i opacenia faktury?
                           • 19.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Wypata wynagrodzenia w kasie urzdu pocztowego
                            Pytanie podatnika: Spka wypaca swoim pracownikom z tytuu wykonywanej pracy nalenoci, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Przedmiotowe nalenoci, zgodnie z dyspozycj pracownika wypacane s na konta bankowe, bd te gotwkowo w kasach urzdw pocztowych. Czy Spka ma prawo do ujcia nalenoci wypacanych gotwkowo pracownikom za porednictwem poczty w miesicu, w ktrym zostay faktycznie wypacone lub postawione do dyspozycji?
                            • 28.02.2012Czy zamyka ksigi przy czeniu spek? Skutki na gruncie CIT
                             Zasadniczo ksigi rachunkowe zamyka si w jednostce przejmowanej na dzie poczenia zwizanego z przejciem jednostki przez inn jednostk, w szczeglnoci na dzie wpisu do rejestru tego poczenia. Mwi o tym art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci. Jednoczenie w przypadku poczenia spek przez inkorporacj, gdzie zastosowano metod czenia udziaw, przepisy ustawy o rachunkowoci pozostawiaj spce przejmowanej wybr.
                             • 15.02.2012Powizania rodzinne a obowizek sporzdzania dokumentacji cen transferowych
                              Przepis art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dot. obowizku sporzdzenia dokumentacji cen transferowych) ma zastosowanie take do podmiotw powizanych, o ktrych mowa w art. 11 ust. 5 tej ustawy (m.in. do podmiotw powizanych rodzinnie). Przy czym, dla wypenienia obowizku opisanego w art. 9a ust. 1 nie wystarczy sam fakt przedstawienia dokumentacji przez podatnika, niezalenie od merytorycznej jej treci, dla wystpienia przesanki negatywnej uniemoliwiajcej organowi zastosowanie wyszej stawki dla opodatkowania hipotetycznego dochodu. Dokumentacja musi spenia warunki okrelone w art. 9a ust. 1 - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                              • 05.10.2011Moment zaliczenia do kosztw wydatkw na czci zamienne
                               Z uzasadnienia: Jeeli ocenia si, e dokonane wydatki maj zwizek z przychodami spki, gdy su utrzymaniu sprawnoci urzdze przesyowych, to ich rozliczenia w czasie naley dokonywa wycznie w odniesieniu do postanowie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Ten za przepis nie czy moliwoci zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodu, z faktem zuycia, zainstalowania czy likwidacji czci zamiennych. Za nieracjonalne z punktu widzenia ww. ustawy, jak i rwnie z punktu widzenia zasad prawidowej gospodarki uzna za naley pogld prezentowany przez organ, i moment uwzgldnienia wydatku naley odwlec w czasie, a do chwili uycia zakupionej czci, lub jej zniszczenia.
                               • 18.05.2011NSA: Wywz towaru za granic moe by pniej ni sprzeda
                                W sytuacji gdy pomidzy sprzeda kontrahentowi zagranicznemu a wysaniem towaru za granic, w ramach wewntrzwsplnotowej dostawy towarw lub eksportu, mija jaki czas, w ktrym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta - przysuguje mu prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytuu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania - na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 i ust. 12a lub art. 41 ust. 4 i 5 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i - stawki 0 % z tytuu udokumentowanego wywozu towaru z kraju - w ramach wewntrzwsplnotowej dostawy towarw - lub z Unii Europejskiej - w ramach eksportu towarw.
                                • 12.04.2011Ewidencja bdu ujawnionego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
                                 W sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone, a ujawniony bd nie jest istotny z punktu widzenia jednostki, skutki korekt takiego bdu wpywaj na koszty i przychody roku obrotowego, w ktrym wykryto bd.
                                 • 03.02.2011Bd podstawowy – zasady ewidencji w sprawozdaniu finansowym
                                  Moe si zdarzy, e po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok jednostka gospodarcza nagle wykryje bdy, jakie zostay popenione przy sporzdzaniu sprawozda finansowych za lata ubiege. Bdy mog powsta na skutek pomyek arytmetycznych, nieprawidowej interpretacji przepisw, naduy lub bdnej dekretacji. Efektem ich pojawienia si jest uznanie sprawozdania za nierzetelne.
                                  • 13.12.2010Kiedy stosowa metod porwnywalnej ceny niekontrolowanej w szacowaniu dochodu podmiotw powizanych?
                                   Jeeli organ podatkowy stwierdzi, e ustalone midzy podmiotami powizanymi warunki transakcji odbiegaj od warunkw rynkowych i w konsekwencji nastpio zanienie dochodu do opodatkowania, to moe dokona ustalenia jego wysokoci w drodze oszacowania. Szacowanie cen transferowych odbywa si przy zastosowaniu metod wymienionych w ustawach podatkowych (art. 11 ust. 2 ustawy o CIT i art. 25 ust. 2 ustawy o PIT). Sposb oraz tryb szacowania cen i dochodw okrela Rozporzdzenie Ministra Finansw z 10 wrzenia 2009 r. w sprawie sposobu i trybu okrelania dochodw osb prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwjnego opodatkowania osb prawnych w przypadku korekty zyskw podmiotw powizanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1268).
                                   • 08.10.2010Zmiany w PIT: Nowe regulacje dot. opodatkowania wsplnika spki osobowej
                                    Ministerstwo Finansw opublikowao na swojej stronie internetowej projekt ustawy, ktry ma na celu m.in. doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodw uzyskiwanych przez podatnikw podatku dochodowego z tytuu udziau w spkach niebdcych osobami prawnymi. Projektowane zmiany w ustawie PIT eliminuj problemy interpretacyjne zwizane z brakiem precyzyjnych przepisw regulujcych te zasady, a ktre wynikaj w gwnej mierze z rnego statusu wasnociowego majtku spek osobowych (w spkach cywilnych wacicielami „majtku spki” s wsplnicy spki, natomiast w spkach osobowych prawa handlowego wacicielem tego majtku jest spka), a take braku podmiotowoci podatkowej tych spek przy jednoczesnym posiadaniu przez spki osobowe prawa handlowego podmiotowoci na gruncie prawa cywilnego.
                                    • 24.08.2010Korekta deklaracji VAT i jej skutki w podatku dochodowym
                                     Tezy: Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nakazuje - bez wprowadzania dodatkowych uwarunkowa - zaliczy do przychodw naliczony podatek VAT, w czci uprzednio zaliczonej do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku pniejszego obnienia lub zwrotu tego podatku. Prowadzi to do wniosku, e w kadym przypadku dokonania korekty deklaracji w podatku od towarw i usug, wskutek czego zwrcony zostanie podatek VAT, zaliczony uprzednio do kosztw uzyskania przychodw, podatnik jest obowizany tene zwrcony podatek zaliczy do przychodw. Wycza to obowizek wstecznej korekty deklaracji w podatku dochodowym od osb prawnych, w zakresie kosztw uzyskania przychodw.
                                     • 28.06.2010Orzecznictwo: Za wczenie naliczony i zapacony VAT a odsetki za zwok
                                      Z uzasadnienia: "Dokonanie tego rodzaju wykadni prowadzi do wniosku, e w okresie od 01.09.2005 do 31.12.2008 r. stosowanie art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej w kontekcie brzmienia art. 73 § 1 pkt 6 tej ustawy wymaga, aby podatnik, ktry przedwczenie rozliczy podatek od towarw i usug za dany okres rozliczeniowy wykazujc podatek naleny z tytuu czynnoci, odnonie ktrych obowizek podatkowy powsta w nastpnych okresach rozliczeniowych, w wyniku czego w tyche kolejnych okresach rozliczeniowych popad w zalego podatkow w tym podatku – nie by obciany odsetkami za zwok od tyche zalegoci do wysokoci odsetek, ktre byby nalene od kwoty nadpaconej."  
                                      • 15.06.2010Nota rabatowa stanowi podstaw do obnienia obrotu
                                       Przepis art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - w brzmieniu obowizujcym do 30 listopada 2008 r.) naley interpretowa w ten sposb, e udzielenie przez podatnika rabatu cenowego, nie bezporedniemu jego kontrahentowi, lecz kolejnemu odbiorcy w acuchu dystrybucji jego towaru, stanowi dla tego podatnika podstaw do obnienia swojego obrotu o kwot udzielonego rabatu, jeeli jest on udokumentowany dowodem ksigowym w rozumieniu przepisw ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), np. not ksigow.
                                       • 08.06.2010NSA: Przewody opodatkowane jak budowla
                                        Sie uzbrojenia terenu w postaci telekomunikacyjnych linii kablowych stanowi budowl w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a przez to i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych. Wobec brzmienia art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane i art. 2 pkt 11 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie ma adnego znaczenia okoliczno faktyczna, czy dana sie uzbrojenia terenu uoona jest bezporednio w ziemi, czy te w odpowiedniej kanalizacji kablowej, poniewa ww. przepisy w tym przedmiocie nie stanowi. Obiektami budowlanymi, o ktrych mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane, w zalenoci od konkretnego stanu faktycznego, mog by: 1. budowle (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane), 2. budowle wraz z instalacjami i urzdzeniami (art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane) oraz 3. traktowane jako jeden obiekt budowlany rne budowle - pozostajce w funkcjonalnym zwizku i tworzce w nim cao techniczno - uytkow (art. 3 pkt 1 lit. b i art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane).
                                        • 14.04.2010Ulepszenie rodka trwaego: Kiedy skorygowa koszty?
                                         Pytanie podatnika: Kiedy ulepszenie powinno zosta rozpoznane jako zwikszajce warto pocztkow przedmiotowego rodka trwaego dla celw podatkowych i zwizanej z tym korekty kosztw uzyskania przychodw za lata 2007-2009?
                                         • 12.02.2010Interpretacja podatkowa nie moe by wewntrznie sprzeczna
                                          W przypadku braku postaw do uznania, e zobowizanie ulego przedawnieniu, moliwe jest dokonanie korekty przychodw za okres, w ktrym zostay one nienalenie wykazane w zwizku z bdnym przekonaniem o przedawnieniu. Skoro zagadnienia zwizane z kwalifikacj zdarzenia z punktu widzenia przepisw o charakterze rachunkowym nie mog stanowi przedmiotu indywidualnej interpretacji przepisw prawa podatkowego, organ podatkowy powinien odmwi wydania interpretacji indywidualnej w czci dotyczcej takich przepisw – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie.
                                          • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - ju w najblisz rod w Warszawie
                                           W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbdzie si konferencja organizowana wsplnie przez Akademi Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwch dni konferencji zostan wyczerpujco omwione biece problemy i zmiany, zarwno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osb prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji bdzie MSR / MSSF. Konferencj poprowadz znani praktycy stosowania prawa. Wrd prowadzcych znajduj si:
                                           • 03.08.2009W II poowie roku wysze wpywy z podatkw?
                                            Zdaniem szefa zespou doradcw premiera ministra Michaa Boniego moe si okaza, e w drugiej poowie 2009 r. przychody z podatkw bd troch wysze od zaoonych w korekcie budetu. Boni potwierdzi rwnie, e rzd jesieni przedstawi skorygowan map drogow dojcia Polski do euro.
                                            • 31.07.2009Kurs waluty na fakturze korygujcej
                                             Pytanie podatnika: Jaki kurs walut, w wietle ustawy o CIT, Spka powinna zastosowa do obliczania przychodu wynikajcego z podwyszenia wynagrodzenia, udokumentowanego faktur korygujc?
                                             • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                              Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                              • 10.04.2009Obowizki podatkowe zwizane z wystawieniem faktur korygujcych
                                               Pytanie podatnika: Czy naley korygowa deklaracj VAT-7, Informacj podsumowujc i Intrastat za miesic/kwarta w ktrym ujto faktur pierwotn czy za miesic/kwarta w ktrym wystawiono faktur korygujc?
                                               • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                                                Interpelacja nr 6970 do ministra finansw w sprawie zmian w systemie podatkowym
                                                • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencj: Problemy podatkowe 2008/2009
                                                 Ju w poniedziaek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbdzie si wsporganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczeglnym uwzgldnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
                                                 • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                                                  W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbdzie si konferencja organizowana wsplnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji bd biece problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, ktre omwi zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wrd prowadzcych znajduj si:
                                                  • 03.09.2008Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej przez kontrahenta
                                                   Pytanie podatnika: Czy do pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisw o VAT) konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta otrzymania faktury korygujce, czy te w kontekcie wyroku Trybunau Konstytucyjnego dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz wyrokw Wojewdzkich Sdw Administracyjnych, w tym m. in. WSA z dnia 19 lutego 2008 r. I SA/RZ 919/07 i WSA z dnia 26 marca 2008 r. III SA/Wa 30/08, mona dokona tego pomniejszenia bez koniecznoci otrzymania takiego potwierdzenia?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »