Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

korekty cit

 • 15.10.2015Podatki 2016: Nowy wzr zeznania CIT-CFC
  Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego rozporzdzenia ws. wzoru zeznania CIT-CFC. Formularz zostanie dostosowany do zmian w Ordynacji podatkowej. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2016 r.
  • 30.09.2015Podatki 2016. Korekta przychodw i kosztw podatkowych w podatkach dochodowych
   24 wrzenia 2015 r. Prezydent RP podpisa ustaw z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustaw w zwizku ze wspieraniem polubownych metod rozwizywania sporw.
   • 29.09.2015Podatki 2016. Korekta przychodw i kosztw podatkowych w podatkach dochodowych
    24 wrzenia 2015 r. Prezydent RP podpisa ustaw z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustaw w zwizku ze wspieraniem polubownych metod rozwizywania sporw.
    • 16.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujcych w PIT i CIT. Zmiana przepisw
     Rozliczanie faktur korygujcych na gruncie podatku dochodowego, w taki sposb, jak ostatnio rozumiay to organy podatkowe i sdy, byo dla podatnikw niezwykle uciliwe.
     • 16.09.2015WSA. Przyczyna wystawienia faktury korygujcej a moment dokonania korekty przychodu
      Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w ustawie o CIT nie okreli adnych regu dotyczcych korekty wartoci nalenego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmowa, e dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu i - w konsekwencji - dla okrelenia momentu (daty) powstania obowizku podatkowego istotne znaczenie maj okolicznoci zwizane z wystawieniem faktury korygujcej.
      • 15.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujcych w PIT i CIT. Zmiana przepisw
       Rozliczanie faktur korygujcych na gruncie podatku dochodowego, w taki sposb, jak ostatnio rozumiay to organy podatkowe i sdy, byo dla podatnikw niezwykle uciliwe.
       • 20.08.2015Nadpata i zwrot nadpaconego podatku. Wyrok NSA
        Teza: W przypadku, gdy nadpata powstaa na skutek zadeklarowania i zapaty przez podatnika podatku w kwocie wyszej ni nalena, to nawet jeli organ w pniejszej decyzji bdnie okrela zobowizanie podatkowe w wysokoci jeszcze wyszej ni zadeklarowana przez podatnika, ale nie dochodzi do wykonania tej decyzji i decyzja ta zostaje uchylona, to brak jest podstaw do stosowania art. 78 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) jeeli nadpata zostaa zwrcona w terminie.
        • 04.08.2015Aport przedsibiorstwa a korekta kosztw
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zwikszenia kosztw uzyskania przychodw zgodnie z art. 15b ust. 4 ustawy o CIT, w przypadku uregulowania wniesionych aportem zobowiza (w przypadku faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypad przed wniesieniem aportu)? Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw wynikajcych z faktur, dla ktrych termin 30 dni od dnia upywu terminu patnoci przypadnie po wniesieniu aportu?
         • 14.07.2015Weksel sposobem na korekt kosztw?
          Pytanie podatnika: Czy zamiana zobowizania handlowego na zobowizanie finansowe udokumentowane wekslem wasnym, dla ktrych termin patnoci jest duszy ni 60 dni, oznacza uregulowanie zobowizania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT w momencie wystawienia i wydania weksla wierzycielowi, a tym samym skutkuje brakiem obowizku zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o koszty wynikajce z tego zobowizania handlowego?
          • 07.07.2015Gdy brak zapaty za towar, odpis amortyzacyjny nie bdzie kosztem
           Zgodnie z oglnymi zasadami prawa podatkowego odpis amortyzacyjny dokonywany od rodka trwaego lub wartoci niematerialnej i prawnej moe by kosztem uzyskania przychodw. W przypadku braku zapaty korekta kosztw bdzie konieczna.
           • 06.07.2015Gdy brak zapaty za towar, odpis amortyzacyjny nie bdzie kosztem
            Zgodnie z oglnymi zasadami prawa podatkowego odpis amortyzacyjny dokonywany od rodka trwaego lub wartoci niematerialnej i prawnej moe by kosztem uzyskania przychodw. W przypadku braku zapaty korekta kosztw bdzie konieczna.
            • 29.06.2015Prawo wasnoci nieruchomoci a odpisy amortyzacyjne
             Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszym Wnioskodawca bdzie uprawiony do rozpoznawania kosztw uzyskania przychodu od bdcych we wadaniu Spki Nieruchomoci w oparciu o dokonywane odpisy amortyzacyjne, w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
             • 08.05.2015Brak zapaty a obowizkowa korekta kosztw podatkowych
              Konieczne jest dokonanie zmniejszenie kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu w cigu 30 dni od daty upywu terminu patnoci ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin patnoci jest duszy ni 60 dni – nieuregulowania jej w cigu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikajcej z faktury (innego dokumentu) do kosztw uzyskania przychodw.
              • 07.05.2015Dokumentowanie cen transferowych dla usug o niskiej wartoci dodanej
               Obowizek sporzdzania dokumentacji cen transferowych wynika bezporednio z przepisw prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (zwana dalej ustaw o CIT) podatnicy dokonujcy transakcji z podmiotami powizanymi – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 s obowizani do sporzdzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.
               • 07.05.2015Brak zapaty a obowizkowa korekta kosztw podatkowych
                Konieczne jest dokonanie zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania kwoty wynikajcej z faktury lub innego dokumentu w cigu 30 dni od daty upywu terminu patnoci ustalonego przez strony, a w razie gdy termin patnoci jest duszy ni 60 dni – nieuregulowania jej w cigu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikajcej z faktury (innego dokumentu) do kosztw uzyskania przychodw.
                • 07.05.2015Prawo do obnionej stawki odsetek podatkowych po korekcie deklaracji
                 Teza: Przeksztacenie istniejcego w trakcie roku podatkowego obowizku uiszczenia zaliczek w obowizek uiszczenia zobowizania podatkowego za dany rok podatkowy, nie przekrela moliwoci zastosowania obnionej stawki odsetek, o ktrej mowa w art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), take wwczas, gdy podatnik skoryguje zeznanie roczne i ureguluje obciajce go w zwizku z tym zalegoci z tytuu niezapaconych w terminie patnoci zaliczek na podatek.
                 • 06.05.2015Dokumentowanie cen transferowych dla usug o niskiej wartoci dodanej
                  Obowizek sporzdzania dokumentacji cen transferowych wynika bezporednio z przepisw prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (zwana dalej ustaw o CIT) podatnicy dokonujcy transakcji z podmiotami powizanymi – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 s obowizani do sporzdzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.
                  • 27.03.2015Moment korekty przychodw podatkowych
                   Pytanie podatnika: W ktrym momencie Spka powinna zmniejszy przychd podatkowy w sytuacji, gdy zwrot, przecena towarw nastpuje po zakoczeniu roku podatkowego, w ktrym miaa miejsce dostawa towarw? W ktrym momencie Spka powinna zmniejszy przychd podatkowy z tytuu wystawienia zbiorczej faktury korygujcej z tytuu udzielenia rabatu rocznego, ktry uwzgldnia take korekty faktur wystawione w okresie rozliczeniowym, dotyczce sytuacji, gdy zwrot, przecena towarw nastpuje po zakoczeniu roku podatkowego, w ktrym miaa miejsce dostawa towarw?
                   • 19.03.2015Podatki 2015: Kontrowersyjne przepisy ws. korekty kosztw zostan uchylone?
                    Przepisy, ktre nakadaj na podatnika obowizek korekty kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania w terminie zobowizania, powinny zosta uchylone - twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Uchylenie budzcych kontrowersje przepisw zakada projekt noweli Ordynacji podatkowej, przygotowany przez prezydenck kancelari.
                    • 18.03.2015Podatki 2015: Kontrowersyjne przepisy ws. korekty kosztw zostan uchylone?
                     Przepisy, ktre nakadaj na podatnika obowizek korekty kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania w terminie zobowizania, powinny zosta uchylone – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Uchylenie budzcych kontrowersje przepisw zakada projekt noweli Ordynacji podatkowej, przygotowany przez prezydenck kancelari.
                     • 10.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. korekty przychodw
                      Przepisy dotyczce momentu, w ktrym podatnik powinien dokona korekty przychodw w zwizku z wystawieniem faktury korygujcej lub skorygowa koszty uzyskania przychodw w zwizku z otrzymaniem faktury korygujcej w podatku PIT i CIT, zostan doprecyzowane – wynika z projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwizywania sporw, przygotowanego przez resort gospodarki.
                      • 09.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. korekty przychodw
                       Przepisy dotyczce momentu, w ktrym podatnik powinien dokona korekty przychodw w zwizku z wystawieniem faktury korygujcej lub skorygowa koszty uzyskania przychodw w zwizku z otrzymaniem faktury korygujcej w podatku PIT i CIT, zostan doprecyzowane – wynika z projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwizywania sporw, przygotowanego przez resort gospodarki.
                       • 26.02.2015Rozoenie patnoci na raty a obowizek dokonywania korekty kosztw
                        Przepis art. 15b ustawy o CIT nakada na podatnikw obowizek dokonywania korekty (zmniejszenia) kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania w okrelonych warunkach (terminach) zobowiza. W przypadku zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty wynikajcej z faktury czy rachunku (a jeeli nie istnia obowizek ich wystawienia, kwoty wynikajcej z umowy albo innego dokumentu) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upywu terminu patnoci (a gdy termin patnoci jest duszy ni 60 dni w terminie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztw uzyskania przychodw), podatnik jest obowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o kwot wynikajc z tych dokumentw (art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o CIT). Powysze regulacje wprowadzono jako element walki z tzw. zatorami patniczymi (nieregulowaniem na czas zobowiza).
                        • 25.02.2015Rozoenie patnoci na raty a obowizek dokonywania korekty kosztw
                         Przepis art. 15b ustawy o CIT nakada na podatnikw obowizek dokonywania korekty (zmniejszenia) kosztw uzyskania przychodw w przypadku nieuregulowania w okrelonych warunkach (terminach) zobowiza. W przypadku zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty wynikajcej z faktury czy rachunku (a jeeli nie istnia obowizek ich wystawienia, kwoty wynikajcej z umowy albo innego dokumentu) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upywu terminu patnoci (a gdy termin patnoci jest duszy ni 60 dni w terminie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztw uzyskania przychodw), podatnik jest obowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o kwot wynikajc z tych dokumentw (art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o CIT). Powysze regulacje wprowadzono jako element walki z tzw. zatorami patniczymi (nieregulowaniem na czas zobowiza).
                         • 11.02.2015Korekta kosztw przy niewystawieniu faktury przez kontrahenta
                          Pytanie podatnika: W ramach dziaalnoci spka nabywa od innych podmiotw za wynagrodzeniem odpady. Zapata za odpady jest dokonywana na podstawie faktury otrzymanej od kontrahenta. Termin zapaty jest ustalany w treci faktury. Zdarza si, e spka pomimo otrzymania odpadw przez dugi okres nie dostaje faktury od kontrahenta. Spka ujmuje wwczas w ksigach koszt z tytuu zakupu odpadw na podstawie dowodu ksigowego innego ni faktura. Do czasu otrzymania faktury spka nie reguluje zobowizania z tytuu nabycia odpadw. Kiedy spka jest zobowizana do korekty kosztw na podstawie art. 15b ustawy o CIT?
                          • 08.01.2015Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe
                           Tezy: 1. Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe spki nie moe mie miejsca zarwno wtedy, jeli przesanki do zoenia wniosku o upado zaistniay, gdy nie mia on jeszcze wpywu na podjcie krokw zmierzajcych do ogoszenia upadoci spki, jak i wtedy, gdy tego wpywu ju nie mia.
                           • 17.12.2014Podatki 2016: Korekta kosztw do zmiany
                            Obowizkowa korekta kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy ma zosta zniesiona - wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, opublikowanego w ubiegym tygodniu przez prezydenck kancelari. W efekcie przedsibiorstwa zaoszczdz nawet 410 mln z w skali roku.
                            • 16.12.2014Podatki 2016: Korekta kosztw do zmiany
                             Obowizkowa korekta kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy ma zosta zniesiona – wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, opublikowanego w ubiegym tygodniu przez prezydenck kancelari. W efekcie przedsibiorstwa zaoszczdz nawet 410 mln z w skali roku.
                             • 16.12.2014Odpowiedzialno za zalegoci podatkowe spki
                              Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe spki nie moe mie miejsca zarwno wtedy, jeli przesanki do zoenia wniosku o upado zaistniay, gdy nie mia on jeszcze wpywu na podjcie krokw zmierzajcych do ogoszenia upadoci spki, jak i wtedy, gdy tego wpywu ju nie mia. Okres 2 miesicy pomidzy wyborem na prezesa spki a zoeniem wniosku o upado, jest "waciwym czasem" o ktrym mowa w art. 116 par. 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                              • 02.12.2014Skorzystanie z ulgi na ze dugi w niewaciwym okresie rozliczeniowym. Kiedy skorygowa deklaracj VAT?
                               W przypadku podatnika, ktry - speniajc wszystkie przesanki okrelone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowizujcym do 31 grudnia 2012 r. - dokona korekty podatku nalenego w niewaciwym okresie rozliczeniowym, korekta deklaracji w trybie art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej w celu naprawienia tej wadliwoci i rozliczenia korekty podatku nalenego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT w prawidowym okresie rozliczeniowym wskazanym w art. 89a ust. 3, nie jest ograniczona terminem z art. 89a ust. 2 pkt 5, gdy nie stwierdzono oszustwa ani uszczerbku dla budetu pastwa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 25.09.2014Moment rozpoznania przychodu w zwizku z wystawianymi fakturami korygujcymi
                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku: uznania reklamacji, przyznania rabatu, zwrot towaru, korekta kwoty przychodu nalenego powinna by dokonywana w momencie (w roku podatkowym) wystawienia faktury korygujcej (na bieco)? Czy w przypadku: bdnie obliczonej wartoci netto sprzedanych towarw i usug, bdnie okrelonej ceny, podwjnie wystawionej faktury, bdnie okrelonej ilo sprzedanych towarw lub usug, korekta kwoty przychodu nalenego powinna by dokonywana w momencie (w roku podatkowym) wystawienia faktury pierwotnej (korekta wsteczna)?
                                • 03.09.2014Korekta VAT przy zbyciu inwestycji w obcych rodkach trwaych
                                 Pytanie podatnika: Czy dla celw ustawy o VAT zbycie (otrzymanie wynagrodzenia za trwae przekazanie ich do korzystania) nakadw inwestycyjnych w obcym rodku trwaym naley traktowa jako nieruchomoci, dla ktrych zastosowanie znajdzie 10-letni okres korekty podatku czy zbycie takich nakadw nie spowoduje obowizku korekty podatku VAT?
                                 • 23.07.2014Korekta kosztw podatkowych w PIT i CIT do zmiany?
                                  Naley znie obowizkow korekt kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy - wynika z propozycji zmian w prawie podatkowym, przygotowanych przez kancelari prezydenta Bronisawa Komorowskiego. Pomys uchylenia stosownych przepisw zawarto w prezydenckim projekcie postulatw zmian, ktry jest obecnie na etapie konsultacji spoecznych.
                                  • 23.07.2014Korekta kosztw podatkowych w PIT i CIT do zmiany?
                                   Naley znie obowizkow korekt kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy – wynika z propozycji zmian w prawie podatkowym, przygotowanych przez kancelari prezydenta Bronisawa Komorowskiego. Pomys uchylenia stosownych przepisw zawarto w prezydenckim projekcie postulatw zmian, ktry jest obecnie na etapie konsultacji spoecznych.
                                   • 27.06.2014Zakup rodka trwaego na kredyt a ustalenie jego wartoci pocztkowej
                                    W jaki sposb podatnik powinien ustali, stosownie do treci art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, warto pocztkow nabytego skadnika majtku, jeeli podatnik zakupi rodek trway finansujc go zacignitym kredytem, od ktrego odsetki s zmienne? Czy podatnik jest zobowizany do korekty wartoci pocztkowej rodka trwaego po dokonaniu zapaty kolejnych rat czy te wydatki zwizane z ich zapat powinny by bezporednio uznane za koszty uzyskania przychodw?
                                    • 25.06.2014NSA: Faktura korygujca nie wpywa na dat powstania przychodu
                                     NSA w wyroku z 25 kwietnia 2014 r. (sygn. II FSK 4/13) uzna, e wystawienie faktury korygujcej w zwizku ze zwrotem towarw, w aden sposb nie wpywa na dat powstania przychodu, koryguje jedynie jego wysoko. Faktura korygujca, wystawiona z powodu obnienia, ale take w przypadku podwyszenia, ceny poniesionej na rzecz okrelonego kontrahenta, powinna zosta uwzgldniona w okresie rozliczeniowym, w ktrym powsta obowizek podatkowy z tytuu dokonania sprzeday towaru.
                                     • 25.06.2014NSA: Faktura korygujca nie wpywa na dat powstania przychodu
                                      NSA w wyroku z 25 kwietnia 2014 r. (sygn. II FSK 4/13) uzna, e wystawienie faktury korygujcej w zwizku ze zwrotem towarw, w aden sposb nie wpywa na dat powstania przychodu, koryguje jedynie jego wysoko. Faktura korygujca, wystawiona z powodu obnienia, ale take w przypadku podwyszenia, ceny poniesionej na rzecz okrelonego kontrahenta, powinna zosta uwzgldniona w okresie rozliczeniowym, w ktrym powsta obowizek podatkowy z tytuu dokonania sprzeday towaru.
                                      • 02.06.2014Unikanie opodatkowania. Rzd podejmie dziaania?
                                       Interpelacja nr 25559 do ministra finansw w sprawie strat dla budetu z powodu unikania opodatkowania.
                                       • 15.04.2014NSA: Wniosek o stwierdzenie nadpaty a wszczcie postpowania
                                        W przypadku zakwestionowania prawidowoci skorygowanej deklaracji podatkowej zoonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty, zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie ma obowizku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczyna w kadej sprawie postpowania celem okrelenia wysokoci zobowizania podatkowego, o ktrym mowa w art. 21 § 3 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 04.04.2014Korekta amortyzacji rodka trwaego nabytego na raty
                                         Pytanie podatnika: Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od urzdze bd stanowiy koszty uzyskania przychodw bez obowizku ich korygowania gdy zapata za urzdzenia nastpi w ratach przy zachowaniu terminw patnoci ustalonych w umowie dla poszczeglnych rat?
                                         • 02.04.2014Rozliczenie zwrotu nakadw stanowicych inwestycje w obcym rodku trwaym
                                          Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zakoczeniem umowy dzierawy i rozliczeniem (zwrotem) przez Wydzierawiajcego nakadw poniesionych przez Wnioskodawc na dzierawiony majtek - Wnioskodawca bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodw kwot odpowiadajc niezamortyzowanej wartoci poszczeglnych inwestycji w obcym rodku trwaym (stanowic strat zwizan z likwidacj nie w peni umorzonej inwestycji) i czy powinien rozpozna przychd podlegajcy opodatkowaniu i w jakiej czci otrzymanego zwrotu?
                                          • 19.03.2014Podatkowe rozliczenie niezamortyzowanej inwestycji w wynajmowanym lokalu
                                           Przedsibiorcy, ktrzy prowadz dziaalno gospodarcz w wynajmowanym lokalu, nierzadko musz poczyni w nim nakady, ktre maj charakter inwestycji. Jeli inwestycja ta bdzie wykorzystywana do wykonywania czynnoci opodatkowanych, przedsibiorcy bdcy podatnikami VAT maj prawo odliczenia podatku naliczonego od naby towarw i usug zwizanych z jej powstaniem.
                                           • 19.03.2014rodek trway na raty. Korekta kosztw dotyczy rwnie odpisw amortyzacyjnych
                                            Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty wynikajcej z faktury (rachunku), a jeeli nie istnia obowizek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikajcej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upywu terminu patnoci, podatnik jest obowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o kwot wynikajc z tych dokumentw.
                                            • 04.03.2014CIT: Korekta kosztw bezporednich po sporzdzeniu sprawozdania finansowego
                                             Z uzasadnienia: Noty odnoszce si do kosztw bezporednich danego roku podatkowego otrzymane po dniu sporzdzenia sprawozdania finansowego powinny by rozpoznawane w roku podatkowym nastpujcym po roku, za ktry sporzdzane byo sprawozdanie finansowe lub skadane zeznanie.
                                             • 25.02.2014Podatki 2014: Zmiany w korekcie VAT a podatki dochodowe
                                              Zgodnie z ostatni, przyjt przez Senat, wersj projektu nowelizacji ustawy o VAT, zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego od samochodw osobowych wejd w ycie 1 kwietnia 2014 r. W tym samym terminie zmieni si rwnie przepisy ustaw o podatkach dochodowych. Zmiany te maj charakter dostosowawczy do zmian w zakresie podatku od towarw i usug i polegaj na wprowadzeniu oglnych przepisw dotyczcych przychodw i kosztw podatkowych zwizanych z korekt VAT.
                                              • 14.02.2014Podatki 2014: Zmiany w korekcie VAT a podatki dochodowe
                                               Zgodnie z ostatni wersj projektu nowelizacji ustawy o VAT, zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego od samochodw osobowych wejd w ycie 1 kwietnia 2014 r. W tym samym terminie zmieni si rwnie przepisy ustaw o podatkach dochodowych. Zmiany te maj charakter dostosowawczy do zmian w zakresie podatku od towarw i usug i polegaj na wprowadzeniu oglnych przepisw dotyczcych przychodw i kosztw podatkowych zwizanych z korekt VAT.
                                               • 03.02.2014Zasady opacania zaliczek uproszczonych w 2014 roku
                                                Wybr uproszczonej metody opacania zaliczek na podatek dochodowy jest czsto wykorzystywanym narzdziem, ktre suy moe optymalizacji obcie podatkowych. Metoda ta zyskaa szczegln popularno w ubiegym roku, w ktrym zaczy obowizywa przepisy nakadajce obowizek korekty kosztw w razie nieuregulowania nalenoci w ustawowych terminach.
                                                • 17.12.2013Brak potwierdzenia faktury korygujcej a prawo do obnienia VAT nalenego
                                                 Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w ktrej uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygujcej przez adresata w rozsdnym terminie bdzie niemoliwe lub nadmiernie utrudnione, Spce bdzie przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego w zwizku z dochowaniem przez Ni naleytej starannoci celem upewnienia si, e adresat faktury korygujcej jest w jej posiadaniu oraz e dana transakcja zostaa rzeczywicie zrealizowana na warunkach okrelonych w korekcie faktury?
                                                 • 12.12.2013Okres amortyzacji bilansowej rodkw trwaych. Ekonomiczna uyteczno
                                                  Odpisw amortyzacyjnych dokonuje si poprzez rozoenie wartoci pocztkowej na ustalony okres amortyzacji. Istotne znaczenie ma zatem okres przewidywanej ekonomicznej uytecznoci. Sprawdmy, czy jednostka powoana do istnienia jedynie na oznaczony okres powinna wyznaczy okresy amortyzacji rodkw trwaych w oparciu o okres ich ekonomicznej uytecznoci?
                                                  • 28.11.2013Podatek dochodowy – rozliczanie inwestycji w obcych rodkach trwaych
                                                   Pojcie „inwestycji w obcych rodkach trwaych” nie jest zdefiniowane ani w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT), ani w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). W interpretacjach indywidualnych wydawanych przez ministra finansw jest ono okrelane jako „og dziaa (nakadw) podatnika odnoszcych si do niestanowicego jego wasnoci rodka trwaego, ktre zmierzaj do jego ulepszenia lub polegaj na stworzeniu skadnika majtku majcego cechy rodka trwaego, ktry moe by wykorzystywany na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej”.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »