Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt handlowy

 • 15.05.2007ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT

  Polscy eksporterzy korzystajcy z faktoringu eksportowego maj problemy z podatkiem VAT od tych usug. Umowa faktoringu przybiera rnorodne formy, gdy w kodeksie cywilnym nie ma regulacji okrelajcych jej istotne cechy. Rnorodno faktoringu stwarza niejasnoci co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarw i usug. Ustawa o VAT nie uwzgldnia zoonego charakteru usug faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organw podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza moliwo korzystania z faktoringu przez polskich eksporterw .
  • 14.05.2007Kiedy samochd mona uzna za rodek trway?
   Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zawieraj bezporedniej definicji rodkw trwaych. Niemniej termin ten mona zdefiniowa na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanej dalej ustaw o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji rodkw trwaych wynikajcej z art. 22a ust. 1, czyli stanowicych wasno lub wspwasno podatnika, nabytych lub wytworzonych we wasnym zakresie, kompletnych i zdatnych do uytku w dniu przyjcia do uywania.
   • 19.04.2007KIG: "Pakiet Szejnfelda" to likwidacja wielu utrudnie administracyjnych, podatkowych i biurokratycznych
    Krajowa Izba Gospodarcza z du nadziej przyjmuje zaprezentowany przez Platform Obywatelsk w dniu dzisiejszym pakiet 9 projektw zmian w ustawach dotyczcych gospodarki, zwany „Pakietem Szejnfelda”. KIG oczekuje, e przedstawione propozycje zmian legislacyjnych zostan skierowane jak najszybciej pod obrady Sejmu i nie bd musiay dugo czeka na wprowadzenie. Za zasadny naley take uzna apel Roma Kluski o poczeniu prac nad poselskim „Pakietem Szejnfelda” z rzdowym „Pakietem Kluski”.
    • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porwnanie z innymi sposobami zabezpieczania pynnoci
     Nie ma jednego, najlepszego rozwizania dla wszystkich przedsibiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring peny, jednak wie si on z wyszymi kosztami. Przyjte rozwizanie powinno zalee od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerw handlowych  
     • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
      Wielu dostawcw towarw lub usug nie otrzymuje terminowo nalenoci od swoich odbiorcw. Ze wzgldu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielaj im kredytu kupieckiego lub te odbiorcy bezumownie nie pac nalenoci w terminie. Jeeli stan permanentnego kredytowania odbiorcw przez dostawcw utrzymuje si przez duszy czas, dostawcy trac pynno finansow i szukaj zewntrznych rde finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystajc z nich, zacigaj wasne zobowizania czyli pogbiaj zaduenie, zamiast dochodzi nalenoci od odbiorcw. Midzy innymi przywrceniu pynnoci finansowej takiego dostawcy suy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotwk, a faktor zadba czsto rwnie o biec windykacj nalenoci od odbiorcw.
      • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynnoci cywilnoprawnych w 2007 roku.
       Zwolnienia z podatku od czynnoci cywilnoprawnych mona podzieli na zwolnienia przedmiotowe (dotycz okrelonych czynnoci) i podmiotowe (te odnosz si do wskazanych w ustawie podmiotw i organizacji. W 2007 r. pozostaje wikszo zwolnie obowizujcych dotychczas, ale cz zwolnie zlikwidowano, a dla czci z nich zostay na nowo okrelone warunki, po spenieniu ktrych mona ze zwolnienia skorzysta. Pojawio si te nowe zwolnienie - poyczek udzielanych w krgu osb bliskich.
       • 15.01.2007Podatek od czynnoci cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
        Od pierwszego stycznia 2007 roku obowizuje zmieniona w istotny sposb ustawa o podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Zmiany dotycz przedmiotu opodatkowania, zwolnie i wycze, ustalenia momentu obowizku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotycz rwnie formularzy sucych deklarowaniu podstawy i wysokoci podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Czytajc znowelizowan ustaw o PCC naley jednak mie na uwadze, i do czynnoci cywilnoprawnych z tytuu ktrych obowizek podatkowy w pcc powsta przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje si przepisy dotychczasowe.
        • 30.10.2006Z Hongkongiem bez umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania
         Interpelacja nr 4113 do ministra finansw w sprawie zawarcia umw midzy Rzeczpospolit Polsk a krajami trzecimi o unikaniu podwjnego opodatkowania w zakresie podatku dochodowego
         • 09.10.2006Ewidencja ksigowo - podatkowa odsetek cywilnych
          1. Podstawa prawna naliczania odsetek. Odsetki s nieodcznie zwizane ze wiadczeniem gwnym, co oznacza, i roszczenie o odsetki wynika z tych samych podstaw prawnych, z ktrych wynika roszczenie o wiadczenie gwne. Dlatego prawo pobierania odsetek moe wynika z czynnoci prawnej, z ustawy, z orzeczenia sdowego lub z decyzji innego waciwego organu. Wyrniamy wic odsetki cywilne, do ktrych zaliczamy: odsetki od zacignitych bd udzielonych poyczek i i kredytw, odsetki od lokat bankowych, odsetki od akcji i obligacji. Ponadto wystpuj odsetki za zwok w zapacie zobowiza, zarwno z obrotu prywatnego jaki z obrotu gospodarczego, ktre s rwnie odsetkami cywilnymi. Odsetki cywilne stanowi wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pienidzy lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo, obliczane wedug przyjtej umownie lub ustawowo stopy procentowej w stosunku do wysokoci kwoty, od ktrej s pobierane i w zalenoci od czasu korzystania z cudzego kapitau lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo.
          • 19.09.2006Pena ksigowo (4) - Przejcie z podatkowej ksigi przychodw i rozchodw na ksigi handlowe
           Dzisiaj zajmiemy si problematyk przejcia z podatkowej ksigi przychodw i rozchodw na ksigi handlowe. Jest to temat istotny dla przedsibiorcw, ktrym z tym problemem przyjdzie si zmierzy 1 stycznia 2007, czyli dla tych, ktrzy z mocy przepisw prawa bd do tego zmuszeni oraz tych, ktrzy chc uczyni to z wasnej woli. Chciaabym, aby tre tego artykuu bya pomocn w trakcie prac zwizanych ze zmian prowadzonej formy rachunkowoci. Dla przypomnienia wymieni grupy zobowizane do zmiany formy prowadzonych ewidencji. S to: osoby fizyczne, spki cywilnych osb fizycznych, spki jawne osb fizycznych oraz spki partnerskie, jeeli ich przychody netto ze sprzeday towarw, produktw i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej rwnowarto w walucie polskiej 800.000 Euro.
           • 03.09.2006Pena ksigowo (3) - Urzdzenia ksigowe
            Dzisiejszy artyku ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat urzdze stosowanych w ksigowoci W naszej codziennej pracy coraz czciej posugujemy si komputerem i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, e programy komputerowe wykorzystuj urzdzenia ksigowe.
            • 09.08.2006Pena ksigowo (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
             Ukoronowaniem mudnej pracy ksigowych jest prawidowo sporzdzone sprawozdanie finansowe, na które skadaj si: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmujca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia.
             • 23.05.2006Odliczenie wydatkw na spat kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji majcej na celu zaspokojenie wasnych potrzeb mieszkaniowych
              Pytanie podatnika: Czy mona dokona odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zacignitego na zakup nieruchomoci zabudowanej czciowo niewykoczonym budynkiem mieszkalnym i remont tego budynku?
              • 05.02.2006Przedsibiorstwo w spadku
               Niniejszy artyku jest prb omwienia podatkowych zagadnie zwizanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsibiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, bdcego wasnoci osoby prowadzcej jednoosobow dziaalno gospodarcz. Zajmiemy si tu tylko skutkami wynikajcymi z podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku od towarw i usug jako podatkw najbardziej wpywajcych na sytuacj podatkow spadkobiercw zmarego przedsibiorcy, szczegowo przedstawiajc uregulowania odpowiedzialnoci spadkobiercw za zobowizania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, ktre znajd zastosowanie do innych danin publicznych.
               • 31.01.2006Wsplnik jednoosobowej spki z ograniczon odpowiedzialnoci jako czonek Zarzdu
                Spka z ograniczon odpowiedzialnoci moe by utworzona przez jedn albo wicej osb w kadym celu prawnie dopuszczonym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze spk jednoosobow, natomiast w drugim przypadku ze spk wieloosobow.
                • 09.01.2006Podniesienie kapitau zakadowego w spce z ograniczon odpowiedzialnoci.
                 Zagadnienia dotyczce organizacji i funkcjonowania spek kapitaowych reguluje ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. – Kodeks spek handlowych ( Dz. U. Nr 49 poz. 1037 z pn. zm.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub gdy wymaga tego waciwo stosunku prawnego spki stosuje si postanowienia Kodeksu cywilnego. Szczegowe postanowienia dotyczce podniesienia kapitau zakadowego w spce z ograniczon odpowiedzialnoci zamieszczono w art. 257 do art. 262 k. s. h.
                 • 09.06.2005Finansowanie dziaalnoci
                  W wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej wystpuje potrzeba finansowania. Moe okaza si, ze niezbdne jest znalezienie jego zewntrznego rda. Najczstszym bdem popenianym przy rozpoczynaniu dziaalnoci jest niedoszacowanie wydatkw. Koczy si to zwykle zamkniciem dziaalnoci po krtszym lub duszym okresie kopotw z pynnoci finansow. Aby unikn takiej sytuacji naley skalkulowa konieczne wydatki bez stosowania "rowych okularw". Pamitaj: - prawie nigdy nie osigniesz na pocztku planowanych przychodw, a koszty oka si co najmniej dwa razy wiksze ni planowae. Przyjdzie PIP, sanepid i stra poarna, materia bdzie kosztowa wicej, pracownik po trzech miesicach zada podwyki a waciciel lokalu podniesie czynsz. Dlatego do wyliczonych wydatkw dodaj co najmniej 30% (co oczywicie i tak nie gwarantuje, e pienidzy wystarczy).
                  • 09.06.2005Kredyt
                   Nie licz na to, e zjawisz si w banku z genialnym planem i zachwycisz ktrego z doradcw kredytowych. Bez odpowiednich zabezpiecze nie uzyskasz kredytu.

                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]