Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt handlowy

 • 03.12.2008Lewiatan: Trzeba zapewnić więcej swobody MSP
  Ograniczenie popytu na dobra i usługi na rynku polskim nie jest jeszcze poważnym utrudnieniem dla małych i średnich firm — wynika z ósmej edycji badania kondycji sektora MSP, które przeprowadziła PKPP Lewiatan. Konfederacja uważa, że właśnie teraz — w obliczu zagrożenia kryzysem — rząd powinien zrobić jak najwięcej, aby zlikwidować bariery, o których od lat mówią mali i średni przedsiębiorcy.
  • 27.11.2008RPP: Uzasadnienie obniżki stóp
   Rada Polityki Pieniężnej uważa, że w średnim okresie inflacja w Polsce powinna się ukształtować poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc. w ujęciu rocznym), dlatego zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. RPP nie wyklucza dalszego poluzowania polityki pieniężnej pod warunkiem zachowania dyscypliny finansów publicznych.
   • 04.11.2008Nabycie akcji własnych celem ich umorzenia a obowiązki płatnika
    Pytania podatnika: 1. Czy w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty przychodów z umorzenia akcji M-P z 19% podatku u źródła na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o pdop. W szczególności, czy będzie spełniony: a. warunek utrzymywania minimalnej ilości akcji? b. warunek nieprzerwanego posiadania przez okres dwóch lat akcji spółki wypłacającej należności? 2. Czy w związku z powyższym na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych od przychodu osiągniętego przez E z tytułu umorzenia akcji, w przypadku gdy E udokumentuje swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji.
    • 28.10.2008Niższe wartości Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan
     Ekonomiści współpracujący z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych nie wykluczają, że tegoroczny wzrost PKB – mimo negatywnych skutków kryzysu finansowego – może utrzymać się powyżej 5 proc. Nadzieję na to dają ostatnie notowania rocznego Indeksu Biznesu, który stracił w porównaniu z poprzednim miesiącem tylko 2 pkt. proc.
     • 27.08.2008Różnice kursowe przy spłacaniu kredytu walutowego przy pomocy nowego kredytu
      Ujemne różnice kursowe powstające przy spłacie kredytu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to także przypadku, w którym spłata kredytu następuje poprzez zaciągnięcie nowego kredytu (pożyczki), a transfer pieniędzy odbywa się między nowym kredytodawcą a kredytodawcą pierwotnym. Natomiast ujemne różnice kursowe powstałe przy spłacie kredytu dokonanej w powyższy sposób można obliczać przy zastosowaniu średnich kursów NBP — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
      • 22.08.2008Odsetki i prowizja od kredytu są kosztami pośrednimi
       Pytanie podatnika: Czy koszty zapłaconej prowizji, odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości, odsetek zapłaconych kontrahentowi oraz prowizji z tytułu udzielonej gwarancji bankowej są kosztem podatkowym w momencie zapłaty, czy też traktowane są jako koszt bezpośredni i staną się kosztem dopiero przy sprzedaży nieruchomości a więc w momencie osiągnięcia konkretnego przychodu?
       • 30.07.2008Orzecznictwo: Prawo do udziałów po rozwodzie
        1. Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.), 2. Wartość nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny rynkowej tego udziału, 3. Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania.
        • 16.06.2008Wycena składników majątku przy podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku podziału przez wydzielenie Spółki z o.o., gdy przeniesienie składników majątkowych nastąpiło w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składniki te nie stanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wycenione na poziomie ich wartości rynkowej, koszt uzyskania przychodów związany ze zbyciem tych składników majątkowych w postaci obiektów budowlanych na gruntach zostanie określony zgodnie z ich wartością rynkową określoną w aktach podziałowych?
         • 20.05.2008Ewidencja księgowa premii jako szczególnego rodzaju rabatów (1)
          W niniejszym artykule postaram się scharakteryzować prawidłową metodę ewidencjonowania premii – posłużę się w tym celu opisem sytuacji przedsiębiorstwa, dokonującego na przykład zakupów towarów w celu dalszego ich przerobu oraz sprzedaży (rodzaj działalności nie ma tutaj większego znaczenia).
          • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
           Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
           • 24.04.2008Jak ustalić koszt wytworzenia środka trwałego przy braku dokumentacji
            Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie prawnym, Wnioskodawca może powołać biegłego i w ten sposób ustalić wartość początkową, według stanu budynków i cen z roku ich wybudowania, dla udokumentowania poprawności przyjętych wcześniej wartości i wiarygodności utraconej wyceny, która była podstawą przyjęcia tej wartości?
            • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
             Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
             • 07.03.2008Nieodzyskane pożyczki w kosztach uzyskania przychodu
              Kto może zaliczyć do KUP nieodzyskane pożyczki?
              • 27.02.2008Nowe projekty restrukturyzacji kolei
               Poprawa rentowność i konkurencyjność spółek grupy kolejowej oraz umożliwienie samorządom województw przejmowanie regionalnych przewozów pasażerskich – to główne cele dwóch przyjętych przez Radę Ministrów projektów nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym.
               • 14.02.2008Wystawianie e-faktur przez pełnomocnika
                Pytanie podatnika: Czy faktury elektroniczne wystawiane w imieniu Spółki i na Jej rachunek przez pełnomocnika a opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym przez dalszego pełnomocnika spełniają prawne wymogi formalne poprawnej faktury?
                • 31.01.2008Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP
                 Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?
                 • 02.01.2008MF wybrało dealerów SPW na 2008 rok
                  Ministerstwo Finansów wybrało piętnaście banków, które w bieżącym roku będą pełnić funkcje dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych.
                  • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
                   Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców
                   • 18.12.2007Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej a podatek dochodowy
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku wystąpienia Podatnika ze spółki i otrzymania udziału kapitałowego, część tego udziału przekraczająca wartość wniesionego do spółki wkładu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych?
                    • 30.11.2007Europejska polityka wobec MŚP
                     Zaangażowanie Unii Europejskiej w sprawy małych i średnich firm, jej wkład w rozwój innowacyjności tego sektora, zdolności adaptacyjne MŚP w dobie globalizacji oraz wpływ polityki ochrony środowiska i konkurencyjności na działalność gospodarczą – były tematami konferencji zorganizowanej przez BUSINESSEUROPE, w której udział brali przedstawiciele PKPP Lewiatan.
                     • 06.11.2007Stan edukacji finansowej w Polsce
                      Narodowy Bank Polski opracował raport "Stan edukacji finansowej w Polsce". Wynika z niego m.in., że konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych elementów edukacji finansowej do szkolnych programów nauczania, zwłaszcza na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
                      • 28.09.2007Gdzie szukać pomocy w razie problemów z płynnością
                       Interpelacja nr 7137 do ministra finansów w sprawie alternatywnych form finansowania bieżącej działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
                       • 25.09.2007CASE prognozuje spowolnienie wzrostu w 2008 roku
                        Przyrost PKB w przyszłym roku wyniesie 5 proc. - szacuje zespół makroekonomiczny Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w najnowszym wydaniu kwartalnika „Polska Gospodarka: Tendencje, Oceny, Prognozy”. "Nie nastąpiły żadne reformy strukturalne, które podniosłyby potencjalną dynamikę PKB oraz poprawiłyby klimat inwestycyjny w kraju” - uważają eksperci CASE.
                        • 24.09.2007Odsetki od kredytu rewolwingowego
                         Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.
                         • 17.09.2007Orzecznictwo — Świadczenia nieodpłatne: uwaga na uchwały dzielące zysk 
                          Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Lu 288/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie i oddalił skargę Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie określającą Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. na kwotę 178.817 zł.
                          • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
                           Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
                           • 18.07.2007Umorzone odsetki od niewypłaconych dywidend stanowią przychód podatkowy
                            Pytanie podatnika: Czy w wyniku zawarcia umowy, na podstawie której zostanie ona zwolniona z zapłaty odsetek od niewypłaconych dywidend, powstanie dla Spółki przychód oraz obowiązek zapłaty podatku w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                            • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
                             Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
                             • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                              Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                              • 15.05.2007ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT

                               Polscy eksporterzy korzystający z faktoringu eksportowego mają problemy z podatkiem VAT od tych usług. Umowa faktoringu przybiera różnorodne formy, gdyż w kodeksie cywilnym nie ma regulacji określających jej istotne cechy. Różnorodność faktoringu stwarza niejasności co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT nie uwzględnia złożonego charakteru usług faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organów podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza możliwość korzystania z faktoringu przez polskich eksporterów .
                               • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                                Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                                • 19.04.2007KIG: "Pakiet Szejnfelda" to likwidacja wielu utrudnień administracyjnych, podatkowych i biurokratycznych
                                 Krajowa Izba Gospodarcza z dużą nadzieją przyjmuje zaprezentowany przez Platformę Obywatelską w dniu dzisiejszym pakiet 9 projektów zmian w ustawach dotyczących gospodarki, zwany „Pakietem Szejnfelda”. KIG oczekuje, że przedstawione propozycje zmian legislacyjnych zostaną skierowane jak najszybciej pod obrady Sejmu i nie będą musiały długo czekać na wprowadzenie. Za zasadny należy także uznać apel Roma Kluski o połączeniu prac nad poselskim „Pakietem Szejnfelda” z rządowym „Pakietem Kluski”.
                                 • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
                                  Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
                                  • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
                                   Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.
                                   • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
                                    Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
                                    • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
                                     Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
                                     • 30.10.2006Z Hongkongiem bez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
                                      Interpelacja nr 4113 do ministra finansów w sprawie zawarcia umów między Rzeczpospolitą Polską a krajami trzecimi o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatku dochodowego
                                      • 09.10.2006Ewidencja księgowo - podatkowa odsetek cywilnych
                                       1. Podstawa prawna naliczania odsetek. Odsetki są nieodłącznie związane ze świadczeniem głównym, co oznacza, iż roszczenie o odsetki wynika z tych samych podstaw prawnych, z których wynika roszczenie o świadczenie główne. Dlatego prawo pobierania odsetek może wynikać z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądowego lub z decyzji innego właściwego organu. Wyróżniamy więc odsetki cywilne, do których zaliczamy: odsetki od zaciągniętych bądź udzielonych pożyczek i i kredytów, odsetki od lokat bankowych, odsetki od akcji i obligacji. Ponadto występują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, zarówno z obrotu prywatnego jaki z obrotu gospodarczego, które są również odsetkami cywilnymi. Odsetki cywilne stanowią wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo, obliczane według przyjętej umownie lub ustawowo stopy procentowej w stosunku do wysokości kwoty, od której są pobierane i w zależności od czasu korzystania z cudzego kapitału lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo.
                                       • 19.09.2006Pełna księgowość (4) - Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe
                                        Dzisiaj zajmiemy się problematyką przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe. Jest to temat istotny dla przedsiębiorców, którym z tym problemem przyjdzie się zmierzyć 1 stycznia 2007, czyli dla tych, którzy z mocy przepisów prawa będą do tego zmuszeni oraz tych, którzy chcą uczynić to z własnej woli. Chciałabym, aby treść tego artykułu była pomocną w trakcie prac związanych ze zmianą prowadzonej formy rachunkowości. Dla przypomnienia wymienię grupy zobowiązane do zmiany formy prowadzonych ewidencji. Są to: osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 Euro.
                                        • 03.09.2006Pełna księgowość (3) - Urządzenia księgowe
                                         Dzisiejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat urządzeń stosowanych w księgowości W naszej codziennej pracy coraz częściej posługujemy się komputerem i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że programy komputerowe wykorzystują urządzenia księgowe.
                                         • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
                                          Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
                                          • 23.05.2006Odliczenie wydatków na spłatę kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
                                           Pytanie podatnika: Czy można dokonać odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej częściowo niewykończonym budynkiem mieszkalnym i remont tego budynku?
                                           • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
                                            Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
                                            • 31.01.2006Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako członek Zarządu
                                             Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczonym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze spółką jednoosobową, natomiast w drugim przypadku ze spółką wieloosobową.
                                             • 09.01.2006Podniesienie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
                                              Zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 49 poz. 1037 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub gdy wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. Szczegółowe postanowienia dotyczące podniesienia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zamieszczono w art. 257 do art. 262 k. s. h.
                                              • 09.06.2005Finansowanie działalności
                                               W wykonywaniu działalności gospodarczej występuje potrzeba finansowania. Może okazać się, ze niezbędne jest znalezienie jego zewnętrznego źródła. Najczęstszym błędem popełnianym przy rozpoczynaniu działalności jest niedoszacowanie wydatków. Kończy się to zwykle zamknięciem działalności po krótszym lub dłuższym okresie kłopotów z płynnością finansową. Aby uniknąć takiej sytuacji należy skalkulować konieczne wydatki bez stosowania "różowych okularów". Pamiętaj: - prawie nigdy nie osiągniesz na początku planowanych przychodów, a koszty okażą się co najmniej dwa razy większe niż planowałeś. Przyjdzie PIP, sanepid i straż pożarna, materiał będzie kosztował więcej, pracownik po trzech miesiącach zażąda podwyżki a właściciel lokalu podniesie czynsz. Dlatego do wyliczonych wydatków dodaj co najmniej 30% (co oczywiście i tak nie gwarantuje, że pieniędzy wystarczy).
                                               • 09.06.2005Kredyt
                                                Nie licz na to, że zjawisz się w banku z genialnym planem i zachwycisz któregoś z doradców kredytowych. Bez odpowiednich zabezpieczeń nie uzyskasz kredytu.

                                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]