Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt handlowy

 • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsiębiorców niekorzystna dla budżetu
  Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami
  • 02.09.2010Firmy niechętnie korzystają z kredytów
   Potrzeby pożyczkowe firm będą rosły, ale wolno, podobnie jak to miało miejsce po okresie osłabienia gospodarczego w latach 2004-2006 – ocenia PKPP Lewiatan. Nie widać bowiem, aby firmy podejmowały decyzje dotyczące inwestycji, które wymagałyby zasilenia istotnie większymi kredytami. Jednocześnie rynek nie daje sygnałów pozwalających firmom prognozować znaczący wzrost przychodów i związane z tym zwiększone zapotrzebowanie na kredyt obrotowy. Jednocześnie banki nie poprawiły dostępu do kredytów, co nie zachęca firm do korzystania z nich w sytuacji, gdy ciągle mają środki własne.
   • 25.08.2010CIT: Warunki zaliczenia wydatku do kategorii „innych wydatków”
    Norma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stosowanie analogii czy wykładni rozszerzającej. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a konieczne jest by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.
    • 20.08.2010Kryzys gospodarczy w Europie Środkowej łagodniejszy niż w „starej” Unii
     Państwa i największe firmy regionu Europy Środkowo-Wschodniej poradziły sobie z recesją znacznie lepiej niż kraje „starej” Unii – wynika z przygotowanych przez firmę doradczą Deloitte raportów dotyczących makro- i mikroekonomicznej sytuacji dziesięciu nowych krajów członkowskich UE.
     • 12.08.2010Odsetki jako koszt w przypadku niedostatecznej kapitalizacji
      Zjawisko tzw. niedostatecznej kapitalizacji („cienkiej” kapitalizacji) polega na finansowaniu działalności spółki kapitałowej w znacznej części z kapitału zwrotnego (np. pożyczek), przy jednoczesnym utworzeniu kapitału zakładowego takiej spółki na minimalnym poziomie, przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zjawisko to jest niewątpliwie pewnego rodzaju „nadużyciem”, w szczególności w przypadku przeważającego finansowania działalności spółki z pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane z tą spółką. Działania takie mogą bowiem prowadzić do maksymalnego obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym na skutek odpowiedniego ukształtowania przez podmioty powiązane swoich ekonomicznych interesów. W celu zwalczania takich praktyk ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje ograniczające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek z tytułu pożyczek udzielanych spółce od udziałowców lub od spółek-sióstr takiej spółki.
      • 12.08.2010Wzrost PKB w 2011 roku napędzi konsumpcja
       Zdaniem Pracodawców RP przyszłoroczny wzrost gospodarczy będzie się opierał przede wszystkim na konsumpcji. Opinię w tej sprawie organizacja przedstawiła w stanowisku dotyczącym założeń projektu budżetu państwa na 2011 r. Środowisko przedsiębiorców podkreśla ponadto konieczność pilnego ograniczenia wydatków państwa, przede wszystkim poprzez cięcia tzw. wydatków sztywnych.
       • 11.08.2010Wsparcie funduszy poręczeniowych dla firm z Polski Wschodniej
        Prawdopodobnie już we wrześniu tego roku będzie można składać wnioski o objęcie unijnym dofinansowaniem funduszy poręczeniowych wspierających firmy we wschodnich regionach kraju. Bank Gospodarstwa Krajowego, beneficjent Programu Rozwój Polski Wschodniej, planuje ogłoszenie w najbliższych tygodniach konkursu na wsparcie w ramach działania 1.2 - „Instrumenty inżynierii finansowej” - podało Ministerstwo Rozwoju Regionalengo.
        • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
         Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
         • 08.06.2010Banki częściej sprawdzają spłacających kredyty
          W porównaniu z ubiegłym rokiem trzykrotnie zwiększyła się liczba tzw. raportów monitorujących, które służą ocenie sytuacji finansowej osób spłacających kredyty – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej InfoMonitor. Według BIK, świadczy to, że banki przeglądają portfele kredytowe, starając się wykryć ryzykowne kredyty, nim kredytobiorcy zaczną mieć kłopoty z ich obsługą.
          • 26.04.2010Skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce przez wspólnika
           Pytanie podatnika: Czy odsetki wypłacane pożyczkodawcy w części w której nie stanowią u niego kosztu uzyskania przychodu są dla niego podstawą wyliczenia podatku?
           • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
            Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
            • 14.04.2010Orzecznictwo: Skutki podatkowe wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej
             Z uzasadnienia: 1. Uwzględniając cel i charakter dywidendy, nie sposób określić, jakie przysporzenie po stronie Spółki miałoby powstać poprzez świadczenie przedmiotu dywidendy uprawnionym wspólnikom. To Spółka przekazuje wspólnikowi część posiadanego majątku (zysku), czy to w formie pieniężnej czy rzeczowej, o ile spełnione zostaną przewidziane umową Spółki i przepisami prawa wymogi formalne, i, jak wynika z przepisów prawa, z pewnością świadczenie takie będzie źródłem przychodu do opodatkowania, ale po stronie wspólnika, czy będzie on osobą prawną czy też osobą fizyczną. 2. Jednostronna czynność prawna polegająca na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na wspólnika uprawnionego do dywidendy nie będzie czynnością tzw. wzajemną, świadczeniu od Spółki na rzecz wspólnika nie będzie odpowiadać żadne świadczenie ze strony wspólnika.
             • 01.04.2010Zasady przechowywania dowodów księgowych przez banki
              Interpelacja nr 14019 do ministra finansów w sprawie zasad i terminów przechowywania przez banki dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dotyczących kredytów
              • 19.03.2010Wyżywienie pracowników podczas podróży służbowych a PIT
               Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) stanowią przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
               • 12.03.2010Orzecznictwo NSA: Wydatki na powiększenie kapitału zakładowego a KUP
                I. Aby potraktować pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustalić wystąpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w świetle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej powoływana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są zaliczone do przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencją jest wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli zatem coś nie jest przychodem, to i wydatków poniesionych w związku z tym przysporzeniem nie można kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów.
                • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego
                 Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom
                 • 15.01.2010Polskie firmy zahartowane przez kryzys
                  Rok 2010 będzie rokiem bardzo dużych szans zarówno dla przedsiębiorstw obecnych na rynku od dawna, jak i tych nowo zakładanych – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W jej ocenie, w tym roku wzrost gospodarczy na świecie nie będzie jeszcze wysoki, ale w drugiej połowie 2010 r., a na pewno w 2011 r. nabierze tempa. Czy tak, jak przedsiębiorstwa umiały sobie poradzić z osłabieniem gospodarczym, będą umiały sobie poradzić z wyzwaniami, które niesie ze sobą wzrost gospodarczy? - zastanawia się Lewiatan.
                  • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                   Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                   • 04.01.2010Lewiatan: 2010 rok będzie zdecydowanie lepszy
                    Rok 2010 będzie dla gospodarki pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców, wynika to z faktu, że ryzyka gospodarcze są już lepiej rozpoznane (i wycenione np. przez agencje ratingowe, marże banków, czy też rynek pochodnych instrumentów kredytowych), ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już w sposób tak gwałtowny i nieprzewidywalny, a cały świat rozwinięty powoli wychodzi z recesji gospodarczej.
                    • 15.12.2009Własność środków trwałych jako niezbędna przesłanka amortyzacji
                     Odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów można dokonywać jedynie od środków trwałych, których własność została skutecznie przeniesiona na podatnika będącego ich nabywcą – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 04.12.2009Treść polecenia wyjazdu służbowego
                      Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                      • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
                       Odsetki i prowizje związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów. Jeśli kredyt lub pożyczka zostały zaciągnięte w związku z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, wydatki poniesione w związku z tym kredytem lub pożyczką do dnia oddania środka trwałego do użytkowania zwiększają jego wartość początkową. Również w przypadku inwestycji koszty finansowe zwiększają jej wartość, która w przyszłości podlegać będzie amortyzacji.
                       • 26.11.2009Galerii handlowych przybywa mimo gospodarczego spowolnienia
                        Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, podaż nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce będzie w 2009 r. podobna jak w rekordowych pod tym względem latach 2007 i 2008. Włączając galerie handlowe, które zostaną ukończone na przełomie listopada i grudnia, bieżący rok zamknie się liczbą 750 tys. m2 powierzchni najmu. Dobry wynik to efekt decyzji o budowie podjętych 2-3 lata temu, w najlepszym okresie koniunktury gospodarczej.
                        • 19.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 8
                         Przy omawianiu zasad dokonywania zapisów w PKPiR szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienie dotyczące stosowanych metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie, zgodnie z regulacjami wprowadzonymi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2007 r. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że ze względów na nie dość precyzyjne regulacje ustawowe stanowi ono obecnie przedmiot szczególnego zainteresowania organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, a także przedmiot licznych sporów z organami kontrolnymi.
                         • 18.11.2009Zagraniczne sieci handlowe nie płacą w Polsce podatków?
                          Zapytanie nr 4900 do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
                          • 23.09.2009Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
                           Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?
                           • 03.09.2009Pracodawcy: Sposób na kryzys nie jest sposobem na wzrost
                            Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, polskim firmom udało się przetrzymać pierwsze uderzenie kryzysu dzięki ich konserwatyzmowi – niechęci do korzystania z zewnętrznego finansowania oraz do inwestowania zanim posiadane moce wytwórcze nie zostaną wykorzystane w blisko 100 proc., dzięki budowaniu swojej pozycji konkurencyjnej na cenie i koncentracji sprzedaży na rynku polskim. Według Lewiatana ta strategia nie będzie sprzyjać wychodzeniu polskiej gospodarki z kryzysu gospodarczego. Firmy już dzisiaj muszą myśleć o zmianie swojego podejścia do działalności gospodarczej, bo to, co je uratowało w kryzysie, będzie ograniczać ich potencjał rozwojowy w niedalekiej przyszłości – przekonuje Konfederacja.
                            • 02.09.2009W sierpniu mniej chętnych na kredyt „Rodzina na swoim”
                             W sierpniu kredyt mieszkaniowy z rządową dopłatą zaciągnęło 2929 osób  na łączną kwotę 519 mln 33 tys. zł. Oznacza to, że w drugim wakacyjnym miesiącu z programu skorzystało o 477 osób mniej niż w lipcu, kiedy nowych kredytobiorców było 3405. Spadek liczby chętnych to efekt okresu urlopowego.
                             • 28.08.2009Jedna sprzedaż i dwie faktury na różne kwoty
                              Z uzasadnienia: Zarówno w odwołaniu, jak i w skardze zarzuty dotyczyły wyłącznie ustaleń i rozstrzygnięcia organów w tym zakresie. Ustalono, że w trzech przypadkach podatniczka udokumentowała powyższe transakcje podwójnymi fakturami o tożsamych danych, różniącymi się jedynie wartością a w pozostałym istniała rozbieżność w fakturach i umowach komisu. Kwestia oceny przeprowadzonych dowodów, jak również zupełność postępowania przeprowadzonego w zakresie spornych transakcji, była istotą sporu pomiędzy skarżącą i organami.
                              • 25.08.2009„Rodzina na swoim” w kolejnych bankach
                               Bank Zachodni WBK i Euro Bank S.A. to kolejne instytucje finansowe, które dołączyły do listy 12 banków oferujących preferencyjne kredyty hipoteczne. Wnioski w BZ WBK będzie można składać od 21 września, natomiast w Euro Banku jest to możliwe od 25 sierpnia. „Rodzina na swoim" to obecnie jeden z najlepiej sprzedających się produktów bankowych. Od początku roku do końca lipca 2009 r. udzielono blisko 16 tys. kredytów na łączną kwotę 2,7 mld zł.
                               • 19.08.2009Skutki pozorności umów w podatku VAT
                                Skarżący w okresie od 13 października 2000 r. do 14 lutego 2001 r., działając w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa dokonał szeregu transakcji sprzedaży i kupna, udokumentowanych fakturami VAT, na podstawie których stał się właścicielem tych samych maszyn, urządzeń, oprzyrządowania oraz detali gotowych do produkcji kłódek i zamków, które wcześniej sprzedał. Spór dotyczył prawa Skarżącego do rozliczenia w deklaracjach VAT-7 podatku należnego wynikającego z faktur dokumentujących te czynności.  
                                • 07.08.2009PAIiIZ: Gorąca jesień w PO Innowacyjna Gospodarka
                                 Jak informuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, wrzesień będzie gorącym okresem dla przedsiębiorców planujących sfinansowanie swoich projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z opublikowanym ostatnio harmonogramem realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2009 r., we wrześniu rusza nabór wniosków w działaniu 1.4 – Wsparcie projektów celowych, które jest komplementarne z działaniem 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.
                                 • 04.08.2009Orzecznictwo: Koszty pożyczki na wypłatę dywidendy w kosztach uzyskania przychodów
                                  Z uzasadnienia: Oceniając dopuszczalność zaliczenia spornych wydatków do kosztów podatkowych nie sposób nie dostrzec, że zaspokojenie roszczeń udziałowców z tytułu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi działanie na rzecz zabezpieczenia, albo wręcz zachowania źródła przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1, a więc warunkuje niejako kontynuację działalności w formie spółki kapitałowej. Niezgodne z prawem niewypłacenie dywidendy mogłoby niewątpliwie prowadzić do wyprzedawania udziałów, spadku ich wartości, utraty wypracowanej przez Spółkę pozycji.
                                  • 17.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem
                                   Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
                                   • 07.07.2009Orzecznictwo: Dochody z nieujawnionych źródeł - porównawcza pułapka
                                    Z uzasadnienia: W okresie wrzesień 1994-czerwiec 2000 r. Z. S. prowadził działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową opodatkowaną w formie karty podatkowej (bez zatrudniania pracowników). Dla określenia wysokości dochodu w tym okresie organy podatkowe przyjęły przychody podatników prowadzących działalność w tym samym okresie, w tej samej miejscowości opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, bez zatrudniania pracowników. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do przyjęcia, że sam fakt opodatkowania w formie karty podatkowej gwarantował osiąganie kilkunastokrotnie większych dochodów. W takim wypadku żaden z świadczących usługi przewozu osobowego nie byłby opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
                                    • 30.06.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
                                     Z uzasadnienia: Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podniósł, iż Skarżąca nie kwestionuje istnienia stosunków handlowych z przedsiębiorstwem jej męża. Nie neguje również okoliczności przyjęcia przez organ podatkowy pierwszej instancji wykonywania świadczeń na rzecz męża na korzystniejszych warunków, aniżeli te stosowane wobec innych kontrahentów. Zdaniem organu odwoławczego okoliczność, iż stosowanie tych korzystniejszych warunków sprzedaży w stosunkach handlowych z przedsiębiorstwem męża doprowadziło do wykazania przez Skarżącą niższych dochodów, nie można było racjonalnie uzasadnić, analizując warunki umów stosowane wobec innych podmiotów.
                                     • 25.06.2009100 proc. wykorzystanych środków na poprawę konkurencyjności firm
                                      Polska do końca czerwca wykorzysta wszystkie środki przyznane przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. – Ten sukces to efekt wspólnego wysiłku wszystkich zaangażowanych instytucji oraz osób realizujących projekty. Program Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw pokazał również, że możliwa i potrzebna jest efektywna współpraca między sektorem prywatnym a administracją publiczną – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski.
                                      • 05.06.2009Gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw
                                       Wzrosła liczba firm, które ponoszą straty – taki wniosek płynie z przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan porównania wyników osiągniętych przez średnie i duże przedsiębiorstwa w I kwartałach 2009 i 2008 r. Różnica w wartości wyniku finansowego to ok. 10 mld zł i wynika ona ze strat poniesionych na inwestycjach w opcje walutowe oraz wysokiej dynamiki kosztów wynagrodzeń.
                                       • 21.05.2009Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                        Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?
                                        • 19.05.2009NBP: Polskie podmioty muszą w tym roku spłacić prawie 64 mld euro
                                         Polskie zadłużenie zagraniczne przypadające do spłaty w 2009 r. wynosi 63,9 mld euro – podał Narodowy Bank Polski. Z tej kwoty 46,1 mld euro to zadłużenie o terminie pierwotnym do 1 roku włącznie, natomiast 17,8 mld euro to część długoterminowego zadłużenia zagranicznego z terminem wymagalności do 1 roku, tj. do uregulowania w 2009 r. Ponad połowę zadłużenia przypadającego do spłaty w 2009 r. stanowią zobowiązania między firmami matkami a ich córkami działającymi w Polsce.
                                         • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
                                          Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.
                                          • 06.04.2009Bilion dolarów dla MFW
                                           Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i inne instytucje zostaną zasilone kwotą 1,1 biliona dolarów (832 mld euro), zostaną też zaostrzone przepisy dotyczące rynków finansowych – postanowili członkowie grupy G20 podczas ubiegłotygodniowego szczytu w Londynie. Druga z decyzji, forsowana głównie przez UE, ma położyć kres nieostrożnym praktykom bankowym, które doprowadziły do kryzysu finansowego – podkreśla Komisja Europejska.
                                           • 03.04.2009Niższe prowizje MasterCard
                                            Przedstawicielka Komisji Europejskiej odpowiedzialna za przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję ogłosiła, że decyzja firmy MasterCard o zmniejszeniu wielostronnych prowizji od transakcji transgranicznych oraz o uchyleniu niedawnych podwyżek opłat za uczestnictwo w systemie – wypełnia decyzję Komisji sprzed prawie półtora roku nakazującą obniżenie kosztów korzystania z „plastikowego pieniądza” w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
                                            • 09.03.2009Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
                                             Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle
                                             • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                              Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                              • 06.02.2009Stopy w strefie euro bez zmian
                                               Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego postanowiła w czwartek pozostawić na dotychczasowym poziomie stopy procentowe obowiązujące w strefie euro. Główną przyczyną tej decyzji było obserwowane wyhamowanie presji inflacyjnej związane ze spowolnieniem gospodarczym.
                                               • 05.02.2009Orzecznictwo: Usługa elektroniczna czy finansowa?
                                                Z orzeczenia: ... sam fakt komunikowania się usługodawcy z klientem np. za pomocą poczty elektronicznej nie jest jeszcze tożsamy ze świadczeniem usługi elektronicznej. Nie wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem dróg elektronicznych stanowią usługi elektroniczne, zwłaszcza, gdy są to usługi jedynie ogłaszane i zamawiane tą drogą, a faktycznie realizowane manualnie, w sposób tradycyjny, bez automatyzacji za pomocą technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposób komunikacji między stronami nie czyni danego świadczenia "usługą elektroniczną".
                                                • 03.02.2009Banki przyjazne przedsiębiorcom
                                                 7 banków uniwersalnych, 20 banków spółdzielczych, 36 oddziałów bankowych oraz 2 fundusze poręczeń kredytowych wzięły udział w dziesiątej edycji konkursu „Bank przyjazny dla przedsiębiorców”. Jego organizatorami były Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.
                                                 • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                                  W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.
                                                  • 27.01.2009NBP: Przedsiębiorstwa w gorszej sytuacji
                                                   W IV kwartale 2008 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw oraz znaczący wzrost obaw o jej dalsze pogorszenie w I kwartale bieżącego roku – wynika z informacji opublikowanej przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »