Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kredyt handlowy

 • 08.12.2014Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
  • 30.10.2014Umowa pożyczki. Z VAT czy PCC?
   Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy pożyczki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, iż otrzymana przez Wnioskodawcę od Pożyczkodawcy pożyczka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz jednocześnie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
   • 28.10.2014Skutki w VAT nieodpłatnego przekazania firmy
    Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT, zarówno podatku należnym, jak i sprawa korygowania wcześniej odliczonych kwot podatku naliczonego wywoła nieodpłatne przekazanie całej firmy żonie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej?
    • 29.09.2014Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności a źródło przychodu
     Z uzasadnienia: Ustawodawca wyraźnie odróżnia jako odrębne źródło przychodów sprzedaż określonych rzeczy i praw (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT), wymagając jedynie, aby nie następowało to "w wykonaniu działalności gospodarczej". Z kolei do przychodów z tej ostatniej art. 14 ust. 2 c ww. ustawy zalicza również te pochodzące z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, lecz pod drugą ze wskazanych powyżej przesłanek, a mianowicie ujęcia ich w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
     • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
      Projekt rozporządzenia określający zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016 został skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnień oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia przewiduje racjonalizację zwolnień oraz objęcie niektórych działalności obowiązkiem stosowania kas bez względu na osiągane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objęłoby te rodzaje działalności, w których wykonuje się usługi w przeważającej części na rzecz konsumentów, często o dużej wartości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelacje poselską.
      • 22.09.2014Prawo do odliczenia VAT od zakupu bankowozu
       Przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym należy rozumieć w ten sposób, że odliczenie w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia, leasingu lub najmu samochodu o specjalnym przeznaczeniu lub z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu, przysługuje wówczas, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika o profilu, dla której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne oraz racjonalnie uzasadnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
        Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie konieczności zwiększenia kwoty obrotu uprawniającej do uzyskania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
        • 26.05.2014Podatkowe skutki wygaśnięcia zobowiązania
         Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania z tytułu wierzytelności, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby praw i korelatywnie sprzężonych z nim obowiązków, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy?
         • 14.05.2014Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
          Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
          • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
           Pytanie podatnika: Czy obrót walutą bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzedaż nowowykopanych kryptowalut.
           • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracowników mobilnych z noclegów sfinansowanych przez pracodawcę
            Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegów „w terenie” przez pracowników mobilnych na koszt pracodawcy będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
            • 15.04.2014Premie kwartalne pracowników a wartość środka trwałego
             Pytanie podatnika: Czy spółka powinna kapitalizować do wartości początkowej środków trwałych wytwarzanych lub modernizowanych we własnym zakresie wydatki związane z premiami kwartalnymi wypłacanymi pracownikom?
             • 06.03.2014Podatki 2014. Obowiązek podatkowy w VAT a przeniesienie prawa własności
              Pytanie podatnika: Czy wystawienie faktury potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży z pozostawieniem towarów w przechowaniu Podatnika, w sytuacji gdy kupujący jest uprawniony do odbioru towaru w każdym czasie z ograniczeniami opisanymi wyżej należy rozumieć jako „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”?
              • 06.03.2014Prawo zamówień publicznych do zmiany?
               Interpelacja nr 23184 do ministra gospodarki w sprawie nowych regulacji dotyczących zamówień publicznych
               • 19.02.2014Czy będzie pomoc dla zadłużonych przedsiębiorców?
                Interpelacja nr 22891 w sprawie pomocy zadłużonym przedsiębiorcom.
                • 17.02.2014Kary i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów
                 Tezy: Wydatki, noszące cechy kary umownej (odszkodowania, rekompensaty finansowej) nie można uznać za nakłady, które poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Kar i odszkodowań, bez względu na źródło i przyczyny ich powstania, nie można uznać wydatki celowe i racjonalne na równi np. z nakładami na pracę czy zakupem surowców, energii, usług.
                 • 10.02.2014Likwidacja spółki jawnej. Jakie skutki podatkowe?
                  Pytanie podatnika: Czy otrzymanie pieniędzy wskutek likwidacji Spółki spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy otrzymanie wierzytelności pieniężnych wskutek likwidacji Spółki spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                  • 08.01.2014Banki zapłacą za niedozwolone zapisy w umowach kredytowych
                   Bank Handlowy i Bank BPH naruszyły, poprzez stosowanie niedozwolonych zapisów w umowach kredytowych, zbiorowe interesy konsumentów – stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który nałożył na nie łączną karę w wysokości ponad 3,7 mln zł.
                   • 09.12.2013Dokumenty księgowe. Zasady przechowywania
                    Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
                    • 26.09.2013Nocleg i posiłki podwykonawców a wartość początkowa inwestycji
                     Z uzasadnienia: Zarówno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) z kontrahentami zaangażowanymi w realizację projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki związane z pobytem w Polsce architekta amerykańskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posiłków), nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz są to koszty ściśle związane z inwestycją, bez poniesienia których dalsze działania inwestycyjne byłyby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie mają wywołać na kontrahentach jak najlepszego wrażenia, lecz wynikają z bieżącej współpracy z kontrahentami, przy czym obowiązek ponoszenia części z nich wynika z zawartych umów.
                     • 24.09.2013Składki ZUS od kart prepaid dla pracowników
                      Otrzymywane przez pracowników kupony lunchowe w formie kart przedpłaconych realizowanych w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach, jak i w sieciach/punktach handlowych na zakup gotowych posiłków, a także produktów spożywczych w ogólności stanowią świadczenia pieniężne i stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
                      • 18.09.2013CIT: Zrzeczenie się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej w spółce z o.o.
                       Jak należy postępować w sytuacji kiedy umowa spółki z o.o. lub uchwała zgromadzenia wspólników przewiduje wypłatę wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej, przy czym członek organu nadzoru zrzeknie się tego wynagrodzenia?
                       • 06.09.2013Sprzedaż przez przedsiębiorcę majątku prywatnego a VAT
                        Z uzasadnienia: Nie można pominąć, że podatnik dokonywał sprzedaży przedmiotów tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach działalności gospodarczej. Takie działanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadbać o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzedaży majątku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale mających charakter towarów handlowych.
                        • 27.08.2013Nieujawnione źródła przychodów a PIT. Wyrok WSA
                         Teza: Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 lipca 2013 r. o sygn. SK 18/09, że przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z Konstytucją, powoduje odpadnięcie podstawy prawnej do prowadzenia za ten okres postępowań podatkowych i określania podstawy opodatkowania w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów.
                         • 14.08.2013Problemy z interpretacją prawa podatkowego. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową
                          Interpelacja nr 18540 do ministra finansów w sprawie problemów związanych z interpretacją przepisów prawa podatkowego.
                          • 31.07.2013KE wzięła się za opłaty interchange. Kto straci, a kto zyska?
                           Komisja Europejska chce ujednolić stawki opłat interchange, czyli prowizji, jakie płacą sprzedawcy towarów i usług na rzecz banków oraz firm obsługujących karty płatnicze. Za wdrożenie zmian zapłacą prawdopodobnie bezpośrednio konsumenci. Jak szacuje NBP, drastyczna obniżka opłat doprowadzi do wzrostu opłat za karty o ok. 50 zł na osobę rocznie.
                           • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                            Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                            • 12.06.2013Dokumentacja księgowa. Ochrona danych, przechowywanie i udostępnianie
                             Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe powinny być przechowywane w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
                             • 21.05.2013Cienka kapitalizacja a koszty podatkowe
                              Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nabywają różnego rodzaju usługi finansowe mające zapewnić bieżące finansowanie działalności operacyjnej. Wobec coraz ostrzejszych wymogów bankowych rozwiązaniem jest uzyskanie finansowania od podmiotu powiązanego. Wypłacając jednak odsetki na rzecz takiego podmiotu, należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
                              • 22.04.2013Niezapłacone zobowiązania a korekta kosztów uzyskania przychodów
                               Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w wypadku nieuregulowania zobowiązań należnych a powstałych przed dniem połączenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia?
                               • 05.04.2013Zakup walut w kantorze internetowym a różnice kursowe
                                Pytanie podatnika: Czy kursy do przeliczenia dewiz na PLN zastosowane przez Wnioskodawcę do obliczania podatkowych różnic kursowych są prawidłowe, w świetle art. 24c ust. 4 ustawy pdof, oraz art. 14b ustawy pdof?
                                • 21.02.2013Ustawa o terminach zapłaty - prace blisko zakończenia
                                 Termin płatności w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni – zapis takiej treści znajduje się w aktualnej wersji projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawą zajmuje się obecnie Senat.
                                 • 14.02.2013Płatności za pomocą systemu PayPal a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem działalności jest handel gotowych produktów, głównie bielizny damskiej. Sprzedaży Wnioskodawca dokonuje jedynie za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane są za pomocą faktur VAT. Czy zważywszy na powyższe okoliczności Wnioskodawca musi założyć kasę fiskalną?
                                  • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczność ponownej zapłaty VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna wystawić fakturę w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawić oryginału paragonu, jeśli Spółka może zidentyfikować dokonaną transakcję zarejestrowaną uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej za pomocą innych niż paragon dowodów? Jeśli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja została zaewidencjonowana uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej i została ujęta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spółki, powoduje konieczność ponownej zapłaty podatku VAT od tej samej transakcji?
                                   • 12.02.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy przychody z Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                    • 01.02.2013Produkty gotowe – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
                                     Zapasy – zgodnie z ustawą o rachunkowości – to rzeczowe aktywa obrotowe, które są wykorzystywane przez jednostkę w ramach jej działalności operacyjnej i z założenia będą zużyte, sprzedane w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Zaliczamy do nich między innymi produkty gotowe, czyli wytworzone składniki majątku, które w firmie nie będą już podlegały dalszemu przetworzeniu.
                                     • 30.01.2013Pożyczki gotówkowe – ranking aktualnych ofert
                                      Oferty pożyczek gotówkowych w bankach są bardzo mocno zróżnicowane. Firma doradcza Expander wzięła pod lupę oferty pięcioletnich kredytów na kwotę 15 tys. zł. Jak się okazuje, koszty wahają się od 6 do aż 16 tys. zł. Najlepiej w rankingu wypadły Deutsche Bank, Bank Pocztowy oraz Credit Agricole.
                                      • 08.10.2012Zatory płatnicze – KE wzywa do przyjęcia dyrektywy
                                       Komisja Europejska zainaugurowała kampanię informacyjną skierowaną do państw członkowskich. Inicjatywa ma zachęcić do jak najszybszego wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy ws. zwalczania opóźnień w płatnościach. Ostateczny termin implementacji dyrektywy 2011/7/UE minie 16 marca 2013 r.
                                       • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
                                        Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                                        • 04.10.2012Możliwości inwestowania na Ukrainie
                                         Współpraca między polskimi a ukraińskimi firmami była tematem spotkania „Prezentacja narodowych projektów inwestycyjnych Ukrainy”, które w poniedziałek odbyło się w Ministerstwie Gospodarki.
                                         • 17.09.2012Koszty uzyskania przychodów: Odsetki od pożyczki na dopłatę do kapitału
                                          Wydatki poniesione na sfinansowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez spółkę w celu wniesienia dopłat do kapitału innej spółki zależnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelny Sąd Administracyjny.
                                          • 13.09.2012Opodatkowanie VAT odsetek przy sprzedaży na raty
                                           Pytanie podatnika: Spółdzielnia sprzedała nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami znajdującymi się na tym gruncie. W umowie sprzedaży ustalono, że część płatności zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości w 10 ratach o określonych terminach płatności. Strony ustaliły także, że każda z poszczególnych rat oprocentowana będzie odsetkami ustawowymi. Jak należy opodatkować ww. odsetki i kiedy należy wystawić fakturę VAT za należne odsetki?
                                           • 12.09.2012Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych
                                            Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
                                            • 28.08.2012Banki redukują zatrudnienie
                                             Część banków już zredukowała lub dopiero zamierza zredukować zatrudnienie. Większość z nich tłumaczy to koniecznością poprawy swojej efektywności finansowej. Zdaniem ekspertów firmy doradztwa personalnego Page Personnel, tracący pracę bankowcy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w branży faktoringowej, która notuje obecnie rekordowe wzrosty.
                                             • 07.08.2012Polecenie wyjazdu służbowego
                                              Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                                              • 27.07.2012Cash back, czyli wypłacaj pieniądze z kasy sklepu
                                               Potrzebna jest gotówka, ale wokół nie ma żadnego bankomatu. Przy odrobinie szczęścia - nic nie szkodzi. Jak donosi porównywarka finansowa Comperia.pl, sporo Polaków może wypłacać środki ze swojego konta nie tylko z bankomatów, ale także z wielu sklepowych kas.
                                               • 26.07.2012Emerytura tylko na konto?
                                                Interpelacja nr 5838 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planów utworzenia obowiązkowych kont bankowych dla osób pobierających świadczenia emerytalne
                                                • 25.07.2012Zwrot kosztów wyżywienia a przychód pracownika
                                                 Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                                 • 13.07.2012Ranking kont osobistych – lipiec 2012
                                                  Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, które konto osobiste wydaje się najlepsze dla tych, którzy nadążają dla zmianami - którzy może i nie mają wielkich środków na rachunku, ale liczą się dla nich funkcjonalności i korzyści z konta. Przy przyjętych założeniach wygrało konto rynkowego nowicjusza - Alior Sync. O włos za nim uplasowały się rachunki Meritum Banku, GetinOnline, Banku Millennium i mBanku.
                                                  • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA
                                                   Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »