Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna rodzinie

 • 01.07.2020NSA. Wpata darowizny na wasne konto bez podatku
  Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie moe sprowadza si do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna by poczona z analiz celu regulacji prawnej. Istotne jest, czy darowizna pomidzy osobami wymienionymi w tym przepisie rzeczywicie miaa miejsce. Wymóg udokumentowania dokonanej darowizny naley traktowa jedynie jako warunek natury technicznej, majcy na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny Naczelny Sd Administracyjny.
  • 07.05.2019NSA. Wpata darowizny na wasne konto nie pozbawia zwolnienia z podatku
   Z uzasadnienia: Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwala na przyjcie, e zachowanie skarcego jako obdarowanego polegajce na jednoznacznym udokumentowaniu daty i wysokoci wpaty na rachunek skarcego jako obdarowanego speniaj cele, jakim ma suy ten przepis, to jest ochrona przed nieograniczon moliwoci powoywania si na rzekome darowizny od najbliszych dla uzyskania niezgodnych z prawem korzyci polegajcych na unikniciu opodatkowania.
   • 16.10.2018PIT: Darowizna firmowych skadników majtku najbliszej rodzinie
    Pytanie: Wnioskodawca zamierza nieruchomo (grunt + budynek + winda oraz wyposaenie) wycofa z dziaalnoci gospodarczej i przekaza na potrzeby osobiste, a nastpnie wraz z maonk, darowizn przekaza przedmiotow nieruchomo córce do jej majtku osobistego. Czy darowizna budynku wycofanego z dziaalnoci gospodarczej, bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy?
    • 25.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz III
     Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stanowi dobr okazj, aby omówi sposoby przekazania sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej - jeli tacy si pojawi. W czci drugiej omówilimy przeksztacenie firmy jednoosobowej zarejestrowanej w CEiDG w jednoosobow spók kapitaow. Dzi o paru innych moliwociach.
     • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz III
      Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stanowi dobr okazj, aby omówi sposoby przekazania sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej - jeli tacy si pojawi. W czci drugiej omówilimy przeksztacenie firmy jednoosobowej zarejestrowanej w CEiDG w jednoosobow spók kapitaow. Dzi o paru innych moliwociach.
      • 30.06.2017WSA. Wpata na konto darowizny w gotówce od rodzica a zwolnienie z podatku
       Z uzasadnienia: Skoro, poza wszelk wtpliwoci pozostaje fakt, e skarca otrzymaa darowizn rodków pieninych, co wynika zarówno z dokumentów bankowych (tytu wpaty darowizna od ojca) jak i zgoszenia otrzymania darowizny do urzdu skarbowego, to sama okoliczno przekazania tych rodków do rk wasnych obdarowanej oraz jej wasna wpata na rachunek bankowy, nie jest wystarczajca do zakwestionowania prawa do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
       • 19.01.2017Umorzenie zalegoci podatkowych. Organ nie moe pomija dowodw
        Tezy: Postpowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zalegoci podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniaego stanu faktycznego z punktu widzenia wystpienia przesanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekcie normatywnym za sprzeczn z zasad swobodnej oceny dowodów, wyraon w art. 191 o.p., uzna naley praktyk oceny materiau dowodowego, która opiera si na podkrelaniu istotnoci jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdy tego rodzaju ocena bdzie oderwana od caoksztatu materiau dowodowego sprawy, bdzie ocen niepen.
        • 30.09.2016Skutki podatkowe darowizny czci przedsibiorstwa rodzinnej spki jawnej
         Pytanie podatnika: Czy darowizna majtku spki jawnej na rzecz osoby, ktra w relacji do wszystkich wsplnikw tej spki zalicza si do kategorii podmiotw z katalogu I grupy podatkowej, o ktrej mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, korzysta bdzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4a ww. ustawy?
         • 28.12.2015Darowizna nieruchomoci w rodzinie. Z podatkiem czy bez?
          Pytanie podatnika: Czy gdy Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca w drodze darowizny nieruchomoci, ktre on naby w drodze spadkobrania po swoich rodzicach (po Wnioskodawcy dziadku i babci) bdzie zwolniony cakowicie z zapaty podatku od spadkw i darowizn?
          • 27.10.2015Darowizna od dziadka a podatek od spadkw i darowizn
           Darowizny dokonywane przez najblisz rodzin po spenieniu kilku warunkw mog korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn. Zobaczmy, jak rozliczy prezent pochodzcy od dziadkw. Czy s oni najblisz rodzin?
           • 26.10.2015Darowizna od dziadka a podatek od spadkw i darowizn
            Darowizny dokonywane przez najblisz rodzin po spenieniu kilku warunkw mog korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn. Zobaczmy, jak rozliczy prezent pochodzcy od dziadkw. Czy s oni najblisz rodzin?
            • 07.09.2015Darowizna w najbliszej rodzinie przekazana na konto maonka osoby obdarowanej
             Pytanie podatnika: Czy darowizna pomidzy czonkami najbliszej rodziny (matka – syn) moe korzysta ze zwolnienia od podatku od spadkw i darowizn, w przypadku gdy darowizna rodkw pieninych wpyna na konto maonka osoby obdarowanej?
             • 13.12.2013Darowizna do rk wasnych a zwolnienie dla najbliszej rodziny
              Uyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn wyraenie „udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytuem darowizny lub polecenia darczycy s rodki pienine (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy” naley rozumie w ten sposb, e dowd ten dokumentuje dokonanie wpaty lub przelewu rodkw pieninych, bdcych przedmiotem czynnoci prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyc na rachunek obdarowanego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 23.08.2012Darowizna pienidzy na spat kredytu a podatek od spadkw i darowizn
               Pytanie podatnika: Czy darowizna pienidzy przeznaczonych na spat kredytu bankowego, zacignitego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
               • 07.03.2011WSA: Darowizna nie musi by przekazana na konto dziecka
                Z uzasadnienia: Jeeli przedmiotem darowizny byy rodki pienine, to podlega zwolnieniu ich nabycie, jeeli zostao ono zgoszone organowi podatkowemu we waciwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania - nawet na rachunek bankowy prowadzony dla innego ni obdarowany podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Warunek o jakim mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn, tj. przekazania rodkw na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spdzielcz kas oszczdnociowo-kredytow lub przekazem pocztowym, jest wymogiem wycznie technicznym, zwizanym z przewidzian przez ustawodawc potrzeb udokumentowania faktycznego przeprowadzenia darowizny; warunek ten nie moe by utosamiany z istot przedmiotowego zwolnienia podatkowego.
                • 05.11.2010Planowanie spadkowe – wany element zarzdzania majtkiem osobistym i przedsibiorstwa 
                 Planowanie spadkowe obejmuje Plany Sukcesji dla danej rodziny lub organizacji gospodarczej albo majtkowej. Wane jest na kadym etapie ycia i za kadym razem powinno obejmowa kilka scenariuszy wydarze.
                 • 20.05.2010Darowizny: Wpata na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia
                  Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytuem darowizny rodkw pieninych, jeeli nabycie to zostao zgoszone organowi podatkowemu we waciwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, ni obdarowany, podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformuowanie uyte w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, e musi to by konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego.
                  • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieninej
                   Przekazanie w formie darowizny rodkw pieninych bezporednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespenieniem warunku zwolnienia okrelonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, i rodki pienine stanowice przedmiot umowy darowizny zostay przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za porednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.