Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

chorobowe wynagrodzenie

 • 03.09.2020Obnika etatu to zwykle niszy zasiek - MRPiPS zapowiada zmiany
  Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej przygotowa propozycj zmiany, polegajc na tym, by podstawa wymiaru wiadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzgldniaa zmiany wymiaru czasu pracy, wynikajcej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponuje si by powysza zasada obowizywaa od wejcia w ycie przepisów wprowadzajcych moliwo obnienia wymiaru czasu pracy. Natomiast przeliczenie podstawy wymiaru wiadcze ju wypaconych nastpowaoby na wniosek wiadczeniobiorcy.
  • 26.08.2020Przy zasiku chorobowym nie stosuje si kosztów uzyskania przychodów
   Pracownica przedsibiorcy przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytuu ciy. W marcu przedsibiorcy rozliczy i wypaci jej zasiek chorobowy za cay miesic. Obok zasiku pracownicy wypacono wynagrodzenie - dodatek za wysug lat. Wynagrodzenie wynosi 222 z i jest nisze ni koszty uzyskania przychodu obowizujce w 2020 r. Czy koszty naley obniy do wysokoci otrzymanego wynagrodzenia? Czy naley zsumowa wynagrodzenie z zasikiem i odliczy cae koszty tj. w wysokoci 250 z?
   • 12.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
    Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
    • 11.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
     Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
     • 11.08.2020Tarcza antykryzysowa a wysoko zasiku macierzyskiego
      W przypadku gdy pracownica, której zmieniono wymiar czasu pracy, zachorowaa jeszcze przed zmian wymiaru czasu pracy i ma ustalon podstaw wymiaru zasiku chorobowego z zarobków osiganych przed zmian wynagrodzenia - to tak ustalona podstawa wymiaru obowizuje, w przypadku nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, równie po zmianie wymiaru czasu pracy. Dotyczy to równie ubezpieczonych, których niezdolno do pracy z powodu choroby przypada w okresie ciy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
      • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
       • 15.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
        Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
        • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
         Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
         • 18.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
          W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
          • 17.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
           W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
           • 29.05.2020Skadki ZUS od wynagrodzenia prezesa zarzdu
            Samo powoanie - na podstawie przepisów Kodeksu spóek handlowych - na stanowisko prezesa zarzdu spóki, jak równie osiganie z tego tytuu, ustalonego w drodze uchway, wynagrodzenia nie skutkuje jeszcze powstaniem obowizku ubezpiecze spoecznych, jeeli nie jest ono zwizane z powstaniem okrelonego tytuu do objcia obowizkiem ubezpiecze spoecznych, np. zawarcia umowy o prac lub umowy cywilnoprawnej.
            • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
             Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
             • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
              Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
              • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
               Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
               • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                 Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                 • 24.04.2020Koronawirus: Zasiek chorobowy do 100% pacy przez pierwsze 33 dni?
                  Kluczem do walki z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 jest ograniczenie kontaktów bezporednich, bezwzgldna izolacja osób zakaonych oraz objcie kwarantann osób, co do których zachodzi podejrzenie ich zakaenia. Tymczasem obowizujce dzi zasady obliczania wysokoci oraz wypaty zasików chorobowych sprawiaj, e cz obywateli moe unika poddania si tym procedurom. Wysoko zasiku wynosi 80% pacy, dlatego niektórzy pracownicy skonni s ukrywa fakt lub ryzyko zakaenia.
                  • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                   • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                    Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                    • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
                     Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                     • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
                      W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
                      • 09.04.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla wykonujcych zawód medyczny - od 1 kwietnia na preferencyjnych zasadach
                       Zasiek chorobowy w wysokoci 100% podstawy wymiaru zasiku.  W okresie, w którym obowizuje stan zagroenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiku chorobowego w wysokoci 100% podstawy wymiaru, jeli:
                       • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
                        Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
                        • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                         W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                         • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                          W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                          • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                           Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                           • 27.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
                            Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
                            • 26.03.2020wiadczenia chorobowe dla osób objtych obowizkow kwarantann po przekroczeniu granicy
                             Osoba, która przekracza granic pastwow, ma obowizek  odbycia obowizkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:  pracownikowi (ubezpieczenie obowizkowe),  zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),  osobie prowadzcej dziaalno pozarolnicz (ubezpieczenie dobrowolne),  przysuguj wiadczenia z tytuu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypacane przez pracodawc na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiek chorobowy.
                             • 25.03.2020wiadczenia chorobowe dla osób objtych obowizkow kwarantann po przekroczeniu granicy
                              Osoba, która przekracza granic pastwow, ma obowizek  odbycia obowizkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:  pracownikowi (ubezpieczenie obowizkowe),  zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),  osobie prowadzcej dziaalno pozarolnicz (ubezpieczenie dobrowolne),  przysuguj wiadczenia z tytuu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypacane przez pracodawc na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiek chorobowy.
                              • 18.03.2020ZUS. Dwie umowy zlecenia z rónymi firmami
                               Przedsibiorca zamierza zawrze z wybran osob umow zlecenia, jednak osoba ta zawara wczeniej w tym samym miesicu umow zlecenia z inn firm. Z tytuu tamtej umowy uiszczane s skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru skadek jest mniejsza od pacy minimalnej. Czy z tytuu umowy zlecenia, któr zamierza zawrze przedsibiorca, powstanie obowizek opacania skadek?
                               • 17.03.2020Skadki ZUS przedsibiorcy na zasiku macierzyskim
                                W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz i jednoczenie spenia warunki do objcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytuu zasiku macierzyskiego, to wówczas nie bdzie podlegaa ubezpieczeniom spoecznym z tytuu dziaalnoci. W sytuacji braku obowizku odprowadzania ww. skadek nie powstanie równie dla przedsibiorcy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Brak bdzie równie obowizku ubezpieczenia wypadkowego.
                                • 17.03.2020ZUS. Dwie umowy zlecenia z rónymi firmami
                                 Przedsibiorca zamierza zawrze z wybran osob umow zlecenia, jednak osoba ta zawara wczeniej w tym samym miesicu umow zlecenia z inn firm. Z tytuu tamtej umowy uiszczane s skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru skadek jest mniejsza od pacy minimalnej. Czy z tytuu umowy zlecenia, któr zamierza zawrze przedsibiorca, powstanie obowizek opacania skadek?
                                 • 16.03.2020Trwaj prace nad pakietem osonowym dla firm w zwizku z koronawirusem
                                  Pakiet osonowy to zestaw propozycji zmian w prawie, które pomog przedsibiorcom odczuwajcym negatywne skutki zwizane z rozprzestrzenieniem si koronawiorusa. Najwaniejsze uatwienia maj dotyczy:  ulg w nalenociach, w tym udogodnienia w patnociach podatków i skadek ZUS,  poprawy pynnoci finansowej firm -  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopaty do kredytów,  ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwizania dla firm zmuszonych do przestojów. 
                                  • 16.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
                                   Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
                                   • 16.03.2020Skadki ZUS przedsibiorcy na zasiku macierzyskim
                                    W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz i jednoczenie spenia warunki do objcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytuu zasiku macierzyskiego, to wówczas nie bdzie podlegaa ubezpieczeniom spoecznym z tytuu dziaalnoci. W sytuacji braku obowizku odprowadzania ww. skadek nie powstanie równie dla przedsibiorcy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Brak bdzie równie obowizku ubezpieczenia wypadkowego.
                                    • 13.03.2020Skadki ZUS: Maonek na zleceniu nie jest osob wspópracujc
                                     Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia, nawet jeeli spenia kryteria okrelone dla osób wspópracujcych, podlega ubezpieczeniom spoecznym jako zleceniobiorca, bowiem wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrbny, od wspópracy przy prowadzeniu pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, tytu do ubezpiecze spoecznych.
                                     • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                      Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                      • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                       Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                       • 09.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                        Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                        • 06.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                         Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                         • 30.01.2020Jak prawidowo udokumentowa prawa do zasiku chorobowego
                                          W poprzednich czciach komentarza ZUS do ustawy zasikowej przedstawialimy zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiku. Dzisiaj natomiast o zawiadczeniach, dokumentujcych prawo do zasiku. To szczególnie istotna cz komentarza, jako e zawiadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowizuj powszechnie od niedawna.
                                          • 24.01.202070, 80 czy 100%? - Ustalenie wysokoci zasiku chorobowego w przykadach
                                           Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Dzisiaj zachcamy do zapoznania si z kolejn czci tego opracowania, powicon zasadom ustalania wysokoci zasiku chorobowego.
                                           • 23.01.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Zdrowotne równie w gór
                                            Od 1 stycznia 2020 r. wzrosa wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac wynosi w tym roku 2600 z (w 2019 r. byo to 2250 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2020 r. ma wynie a 5227 z (w 2019 r. - 4765 z). Podwyka nie omina take skadki na ubezpieczenie zdrowotne.
                                            • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiku chorobowego w przykadach
                                             Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Publikujemy dzisiaj cz tego opracowania, powicon zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiku chorobowego.
                                             • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                              • 27.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                                               Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                                               • 26.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                                                Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                                                • 21.10.2019May ZUS po nowemu - gówne zaoenia zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych
                                                 Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazao do RCL projekt zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, sucy wprowadzeniu nowych zasad ustalania tak zwanego "maego ZUS". Projekt rozszerza sfer uprawnionych do ulgi przedsibiorców, uzaleniajc moliwo skorzystania z niej od wysokoci zeszorocznego przychodu i definiujc jego sta wysoko na 120 000 z (10 000 z redniomiesicznie). Jednoczenie jednak pojawi si ma limitowanie dochodów - co spowoduje pewne komplikacje.
                                                 • 18.10.2019May ZUS po nowemu - gówne zaoenia zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych
                                                  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazao do RCL projekt zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, sucy wprowadzeniu nowych zasad ustalania tak zwanego "maego ZUS". Projekt rozszerza sfer uprawnionych do ulgi przedsibiorców, uzaleniajc moliwo skorzystania z niej od wysokoci zeszorocznego przychodu i definiujc jego sta wysoko na 120 000 z (10 000 z redniomiesicznie). Jednoczenie jednak pojawi si ma limitowanie dochodów - co spowoduje pewne komplikacje.
                                                  • 18.10.2019ZUS: Ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne doktorantów w przykadach
                                                   Doktoranci, którzy rozpoczli studia doktoranckie najwczeniej w roku akademickim 2019/2020 i pobieraj stypendium doktoranckie, podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objcie nim nastpuje na wniosek doktoranta.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nastpna strona »