Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

chorobowe wynagrodzenie

 • 27.11.2012PIT: Skutki udzielenia licencji na używanie oprogramowania
  Pytania podatnika: W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć dochody uzyskane od podmiotu zagranicznego? Czy powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym? W jaki sposób powinien rozliczyć koszty uzyskania przychodów?
  • 12.10.2012Podwyższone koszty uzyskania przychodów twórców i artystów
   Pytanie podatnika: Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006-2011, przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
   • 05.10.2012Składki ZUS osób zatrudnianych do pracy sezonowej
    Interpelacja nr 6376 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym
    • 02.10.2012Przychody z tytułu zamieszczania filmów i zdjęć w Internecie a PIT
     Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskiwane z tytułu zamieszczania filmów i zdjęć na portalu internetowym należy traktować jako przychody z praw majątkowych (art. 18)? Kiedy powstaje przychód w opisanej sytuacji? Czy do przychodów tych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9)? Czy od powyższego dochodu nie ma obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
     • 25.09.2012Odpisy na ZFŚS w 2012 roku : Druga rata do końca września
      Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło w drugim półroczu 2010 roku 2.917,14 zł. W 2012 roku odpis podstawowy na jednego pracownika w przeliczeniu na pełny etat wynosi 37,5% z 2.917,14 zł czyli 1.093,93 zł.
      • 25.09.2012Zasiłek opiekuńczy – podstawowe zasady
       Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.
       • 12.09.2012Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie – informacja ZUS
        ZUS informuje o zmianie podstawy wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł i w związku z tym podstawa wymiaru składek od września do listopada 2012 roku nie może przekraczać 8742,05 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
        • 11.09.2012Zasiłek wyrównawczy – podstawowe zasady
         Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu, będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.
         • 20.08.2012Świadczenia z ubezpieczenia społecznego – wyjaśnienie ZUS w sprawie wyroku TK
          1 czerwca 2012 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt. P 12/10 (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2012 r. poz. 622).
          • 17.08.2012Podwyższone koszty uzyskania przychodów twórców
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje, w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
           • 08.08.2012Zwolnienia chorobowe – firmy płacą za nadużycia
            W 2011 r. zwolnienia chorobowe pracowników kosztowały pracodawców i ZUS ok. 18 mld zł. Kontrole przeprowadzane przez ZUS pokazują, że w ok. 10% przypadków zwolnienia są nienależne. Pracodawcy RP apelują o wypracowanie rozwiązań, które mogłyby ograniczyć skalę nadużywania prawa do wynagrodzeń chorobowych.
            • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
             Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
             • 20.07.2012Pracownik wynagradzany w formie honorarium – autorskie koszty uzyskania przychodów w czasie urlopu
              W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, który w ramach swych obowiązków tworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustalone wynagrodzenie zwykle składa się z dwóch części. Jedna z nich jest należna za wykonywanie obowiązków pracowniczych, druga zaś – tzw. honorarium – jest naliczana z tytułu stworzenia utworu oraz przeniesienia na pracodawcę autorskich praw majątkowych.
              • 03.07.2012Koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę twórczą
               Kwestią rozliczania kosztów uzyskania przychodów przy umowie o pracę twórczą, na podstawie której tylko część wypłacanego wynagrodzenia dotyczy przeniesienia praw autorskich, organy podatkowe zajmują się dość często. Jednym z ostatnich przykładów jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2012 r. nr IPPB4/415-259/12-2/JK2.
               • 20.06.2012Ulga abolicyjna dla fotografa
                Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie ograniczył zastosowanie tzw. "ulgi abolicyjnej" do dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami majątkowymi w zakresie praw autorskich. Zatem, podatnik który wykonał fotografie w Polsce i uzyskuje przychody za granicą w związku z udzieleniem licencji na publikacje tych zdjęć za granicą, nie ma możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej.
                • 11.06.2012Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe – informacja ZUS
                 W czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla niektórych grup ubezpieczonych wynosi 9115,23 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. – poinformował ZUS.
                 • 04.06.2012Zwolnienia chorobowe kosztują 18 mld zł rocznie
                  W 2011 r. Polacy przebywali łącznie na zwolnieniach chorobowych aż 140 mln dni. Wywołane zwolnieniami koszty oscylują w sumie w granicach ok. 18 mld zł – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę Work Service na zlecenie Pracodawców RP.
                  • 25.05.2012Przepisy o zasiłkach chorobowych niektórych przedsiębiorców niekonstytucyjne
                   Przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ubezpieczonych krócej niż miesiąc w niektórych przypadkach są sprzeczne z konstytucją – stwierdził w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
                   • 02.05.2012Składki ZUS małżonka współpracującego
                    Interpelacja nr 3382 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odprowadzania składek ZUS za współmałżonka przy prowadzeniu działalności gospodarczej
                    • 20.04.2012Zamieszczanie filmów i zdjęć na portalu internetowym a rozliczenie PIT
                     Przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Podlegają one opodatkowaniu w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 sierpnia 2011 r. nr IPTPB2/415-218/11-2/KO.
                     • 13.04.2012Koszty uzyskania przychodów twórców. Graficy komputerowi a podatki
                      Pytanie podatnika: Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i zatrudnionym jako grafik komputerowy, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                      • 06.04.2012Składki ZUS od honorarium autora
                       Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe - orzekł Sąd Najwyższy.
                       • 06.04.2012Opodatkowanie odsetek zasądzonych wyrokiem sądu
                        Pytanie podatnika: Mężowi Wnioskodawczyni wypłacono obniżoną premię. Skutkowało to uszczupleniem zasiłku chorobowego. Mąż założył sprawę w sądzie pracy, w którym wygrał i zakład pracy wypłacił mu zaległą premię oraz zasiłki chorobowe, ale nie wypłacono należnych odsetek od zasiłków chorobowych. Mąż założył następną sprawę, ale w trakcie tej sprawy zmarł. Wnioskodawczyni oraz Jej syn, jako spadkobiercy, prowadzili sprawę przez kilka lat. Ostatecznie, na podstawie wyroku, zakład pracy męża wypłacił należne odsetki, sporządzając druk PIT-8C. Czy otrzymane odsetki od zasiłku chorobowego, zasądzone wyrokiem sądu, nie powinny być zwolnione z opodatkowania?
                        • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
                         Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
                         • 28.03.2012Rejestracja firmy za granicą a opodatkowanie w Polsce
                          Interpelacja nr 2241 do ministra finansów w sprawie planów zmiany zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
                          • 19.03.2012Ustna umowa o dzieło a autorskie koszty uzyskania przychodu
                           Pytanie podatnika: Czy - na podstawie umowy ustnej oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - słusznym było naliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło, czy też wskutek braku pisemnej umowy o dzieło (w treści której byłby zapis o przekazaniu majątkowych praw autorskich) Wnioskodawca winien był naliczyć koszty w wysokości 20% przychodu?
                           • 07.03.2012Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym
                            Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Podstawa wymiaru składek nie może być jednak większa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego podstawę do ustalenia najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
                            • 02.03.2012Podatki 2013: Analiza projektowanych zmian w ustawie o PIT
                             Na stronie BIP Rządowego Centrum legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. Proponowane zmiany dotyczą takich preferencji podatkowych, jak: uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób uzyskujących przychody z praw autorskich i z praw pokrewnych, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Obecnie projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych konsultacji społecznych.
                             • 01.03.2012Podatki 2013: Ograniczenie przywilejów podatkowych dla twórców niemal pewne
                              Resort finansów przedstawił projekt zmian w ustawie o PIT, który przewiduje m.in. wprowadzenie limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Podatnicy korzystający z tego uprawnienia będą mogli stosować je tylko do dochodów nie przekraczających sumy 85 528 zł. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.
                              • 01.03.2012Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
                               Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. poz. 62) - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r. wynosiło 3586,75 zł.
                               • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
                                Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - orzekł Sąd Najwyższy.
                                • 17.02.2012Sprzedaż własnoręcznie namalowanych obrazów a przychód w PIT
                                 Pytanie: Obecnie nie pracuję i zajmuje się hobbystycznie malowaniem obrazów. Zamierzam sprzedać osobom prywatnym ok. 10 sztuk własnoręcznie namalowanych obrazów (umowa kupna - sprzedaży). Ze względu na fakt, że sprzedaż będzie miała charakter okazjonalny, nie będzie prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany nie zamierzam rejestrować działalności gospodarczej. Czy przychody ze sprzedaży obrazów będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście? Czy będę mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? I w jaki sposób powinienem rozliczyć się z podatku?
                                 • 24.01.2012Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób na urlopie wychowawczym – nowe zasady
                                  Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop.
                                  • 17.01.2012Prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów
                                   Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka postąpi prawidłowo obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych, stosując do części wynagrodzenia pracowników stanowiącego honorarium autorskie, obliczone w sposób opisany powyżej, koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a do pozostałej części ich wynagrodzenia koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
                                   • 16.01.2012Kto ma prawo do zasiłku chorobowego
                                    Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Wcześniej okres ten wynosił 180 dni. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.
                                    • 22.12.2011Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                                     Pytania podatnika: Wnioskodawczyni świadczy usługi doręczania przesyłek na terenie miejscowości poza stałym miejscem zamieszkania w ramach zawartej umowy cywilno-prawnej. W celu sprawnego wykonywania pracy Wnioskodawczyni wykorzystuje prywatny samochód osobowy. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do stosowania kosztów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków? W jaki sposób Wnioskodawczyni ma je dokumentować? Czy Wnioskodawczyni ma stosować tzw. kilometrówkę i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna rozliczać te koszty w zeznaniu rocznym?
                                     • 20.12.2011Nowa podstawa wymiaru składek dla niektórych grup ubezpieczonych
                                      8540 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 roku – tyle może maksymalnie wynieść najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od grudnia 2011 do lutego 2012 dla niektórych grup ubezpieczonych.
                                      • 28.11.2011Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
                                       Poradnik ten jest skierowany do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zasady w nim opisane mają zastosowanie zarówno wobec osób wykonujących taką działalność jednoosobowo, jak też wspólników spółek cywilnych.
                                       • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                                        Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
                                        • 16.11.2011Okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie uprawnia do zasiłku
                                         Interpelacja nr 23531 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne
                                         • 23.09.201150-procentowe koszty przy wynagrodzeniu za czas urlopu
                                          Pytanie: Czy do wynagrodzeń za pracę w części przypadającej na zapłatę za przekazanie majątkowych praw autorskich za okresy usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy itp.) można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
                                          • 20.09.2011Zgłoś nianię do ZUS
                                           Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.
                                           • 29.08.2011Problem lewych zwolnień lekarskich wciąż nierozwiązany
                                            Przeprowadzona w pierwszym półroczu 2011 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontrola wykazała, iż problem fikcyjnych zwolnień lekarskich pozostaje wciąż nierozwiązany – w wyniku kontroli wstrzymano wypłatę aż 18,5 tys. zasiłków chorobowych, natomiast 1789 osób pozbawiono prawa do świadczenia chorobowego. Na nadużywaniu przez pracowników prawa do zwolnień lekarskich w największym stopniu tracą pracodawcy.
                                            • 24.08.2011Świadczenia dla nauczycieli akademickich – zmiany od 1 października
                                             Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), które gwarantowały nauczycielom akademickim prawo do wynagrodzenia zarówno za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jak i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, m. in. z powodu macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki.
                                             • 23.08.2011Regulamin wynagradzania pracowników
                                              Jednym z kilku wewnątrzzakładowych aktów prawnych, które muszą się znaleźć w zakładach pracy, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, jest regulamin wynagradzania. U mniejszych pracodawców nie ma takiego obowiązku, regulamin może jednak zostać wprowadzony.
                                              • 14.07.2011Fikcyjna choroba nie uchroni przed wypowiedzeniem
                                               Interpelacja nr 21763 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadużywania zaświadczeń lekarskich przez pracowników
                                               • 13.07.2011Wykonywanie dzieła na rzecz własnego pracodawcy a składki na ubezpieczenia społeczne
                                                Przychody z umowy o dzieło podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne tylko w dwóch przypadkach (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.): • wykonawca działa zawarł umowę z własnym pracodawcą, • umowa jest co prawda zawarta z innym pomiotem niż pracodawca wykonawcy dzieła, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W obu sytuacjach wykonawcę dzieła traktuje się na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych jak pracownika, czyli składki za wykonawcę dzieła są opłacane na tych samych zasadach, co za pracownika.
                                                • 06.07.2011Zagraniczny zasiłek wstrzymuje emeryturę z ZUS
                                                 Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku (art. 100 ust. 2 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - orzekł Sąd Najwyższy.
                                                 • 30.06.2011Prawo do 50-proc. kosztów trzeba dobrze udokumentować
                                                  Brak możliwości jednoznacznego ustalenia, jaka część wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi przez pracodawcę stanowi honorarium za prace twórcze i rozporządzenie prawami autorskimi, eliminuje możliwość zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego nie wynika natomiast nakaz ustalenia wynagrodzenia za rozporządzenie prawami autorskimi w stawce godzinowej czy też obowiązek prowadzenia ewidencji powstałych utworów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                  • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                                                   Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] następna strona »