Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

chorobowe wynagrodzenie

 • 02.01.2017Skadki ZUS przedsibiorców w 2017 r.
  Od 1 stycznia 2017 r. wzrosa wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporzdzeniem z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 z (w zeszym roku byo to 1850 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej na 2017 rok, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia br., przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 z (w 2016 r. - 4055 z).
  • 09.12.2016Abolicja. Co z zapat wysokich zalegych skadek ZUS?
   Interpelacja nr 7249 w sprawie obciania najmniej zarabiajcych przedsibiorców koniecznoci zapaty wysokich zalegych skadek ZUS
   • 07.12.2016Sposoby i terminy wypaty wiadcze emerytalno-rentowych
    Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, prawo do wiadcze okrelonych w ustawie powstaje z dniem spenienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
    • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowizku prowadzenia ewidencji prac twórczych
     Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera adnych uregulowa dotyczcych sposobu dokumentowania czci wynagrodzenia nalenego za prac o charakterze twórczym, co do której mog mie zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w zwizku z osigniciem przychodu z tytuu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno wic nakada na patnika obowizku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" bdcych w istocie ksigami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
     • 07.11.2016Koszty autorskie w przypadku szkole prowadzonych w ramach dziaalnoci
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi od niedawna jednoosobow dziaalno gospodarcz polegajc gównie na prowadzeniu specjalistycznych technicznych szkole dla rónych klientów za porednictwem firmy, która takie szkolenia opracowuje, oferuje i sprzedaje. Czy przy tego rodzaju dziaalnoci przy obliczaniu podatku dochodowego mona zastosowa 50% koszty uzyskania dla przychodów uzyskanych za fakt przygotowania i/lub przeprowadzenia szkolenia i/lub stworzenia materiaów szkoleniowych?
      • 24.10.2016Skadki ZUS przedsibiorców w 2017 r.
       Od 1 stycznia 2017 r. wzronie wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorców dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporzdzeniem z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wyniesie w przyszym roku 2000 z (w tym roku jest to 1850 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budetowej na 2017 rok, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyo si wczoraj, przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 z (w 2016 r. - 4055 z).
       • 12.10.2016Pracownik ma prawo do chorobowego z firmy za 33 dni. Bd zmiany?
        Zapytanie nr 939 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33. dni zwolnienia lekarskiego
        • 16.09.2016NSA. Kiedy zarabianie na wizerunku z 50-proc. kosztami autorskimi?
         1. Przedstawienie wizerunku przez twrc wizerunku, w formie wskazanej w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi bdzie utwr w rozumieniu tego przepisu i tylko wtedy w zwizku z korzystaniem przez twrc z praw autorskich lub gdy dojdzie do rozporzdzania przez twrc prawami autorskimi, moliwe bdzie zastosowanie 50% kosztw uzyskanego przychodu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.  2. Wynagrodzenie za „korzystanie” z wizerunku danej osoby fizycznej, ktra nie jest jego twrc, nie jest wynagrodzeniem z praw autorskich lub za rozporzdzanie prawami autorskimi, gdy wizerunek osoby fizycznej sam w sobie nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie mona wobec tego mwi o prawach autorskich zwizanych z wizerunkiem osoby fizycznej.
         • 14.09.2016Czy wynagrodzenie czonka zarzdu spki wpywa na zawieszenie emerytury?
          Zgodnie z art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 887), zwanej dalej ustaw emerytaln, oraz § 5 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290, z pn. zm.), emeryt lub rencista jest zobowizany zawiadomi organ rentowy o podjciu dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy, tj. zatrudnienia, suby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci i o wysokoci osiganego z tego tytuu przychodu, a po upywie roku kalendarzowego – o wysokoci tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.
          • 13.09.2016Czy wynagrodzenie czonka zarzdu spki wpywa na zawieszenie emerytury?
           Zgodnie z art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 887), zwanej dalej ustaw emerytaln, oraz § 5 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290, z pn. zm.), emeryt lub rencista jest zobowizany zawiadomi organ rentowy o podjciu dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy, tj. zatrudnienia, suby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci i o wysokoci osiganego z tego tytuu przychodu, a po upywie roku kalendarzowego – o wysokoci tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.
           • 12.09.2016Kto ma moliwo zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw?
            Pytanie podatnika: Czy Spka, w oparciu o zmodyfikowane postanowienia umw o prac, wywizujc si z obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporzdzanie majtkowymi prawami autorskimi, powstaymi w wyniku pracy twrczej, bdzie uprawniona do stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw, przy czym do pozostaego przychodu z wynagrodzenia za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodw powinny zosta okrelone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT?
            • 26.08.2016ZUS 2016. Podstawa wymiaru zasikw przysugujcych ubezpieczonym niebdcym pracownikami
             Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. poz. 1066 i poz. 1735) wprowadziy od 1 stycznia 2016 r. zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasikw przysugujcych ubezpieczonym niebdcym pracownikami.
             • 24.08.2016WSA. 50 proc. koszty uzyskania przychodw przy umowie o prac
              Z uzasadnienia: W przypadku wykonywania prac twrczych i tworzenia utworw w ramach stosunku pracy, koniecznym jest wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej midzy innymi za rozporzdzenie autorskimi prawami majtkowymi do tego utworu, bo to z tytuu przyjcia tego utworu i zwizanych z nim praw majtkowych pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie. Okrelenie tej wielkoci powinno by zawarte bd w umowie o prac, bd w innych postanowieniach obowizujcych danego pracodawc i jego pracownikw, jak np. w regulaminie wynagradzania.
              • 04.08.2016Podwjne oskadkowanie zdrowia?
               Interpelacja nr 3996 w sprawie podwjnego oskadkowania.
               • 25.05.2016Bdy w umowie o prac a prawo do zasiku chorobowego
                Zapytanie nr 440 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie uzyskania prawa do zasiku chorobowego
                • 24.05.2016Zgaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpiecze spoecznych osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
                 Kada osoba objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, w tym take zleceniobiorca (osoba wykonujca prac na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia), podlega zgoszeniu do ubezpiecze. Obowizek zgoszenia do ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy naley do patnika skadek – zleceniodawcy.
                 • 24.05.2016Prawo do emerytury i renty z tytuu niezdolnoci do pracy – czy mona wybra wiadczenie?
                  Zasady nabywania prawa do wiadcze emerytalno-rentowych okrelaj przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln.
                  • 20.05.2016Zgaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpiecze spoecznych osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
                   Kada osoba objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, w tym take zleceniobiorca (osoba wykonujca prac na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia), podlega zgoszeniu do ubezpiecze. Obowizek zgoszenia do ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy naley do patnika skadek – zleceniodawcy.
                   • 12.05.2016Skadki ZUS od umowy o dzieo
                    Osoba, ktra wykonuje prac wycznie na podstawie umowy o dzieo nie podlega ubezpieczeniom spoecznym. Samoistna umowa o dzieo nie jest bowiem tytuem do ubezpiecze. Obowizek ubezpiecze spoecznych z tytuu umowy o dzieo istnieje natomiast wtedy, gdy umowa taka zostaa zawarta z wasnym pracodawc lub jest wykonywana na rzecz wasnego pracodawcy.
                    • 11.05.2016Skadki ZUS od umowy o dzieo
                     Osoba, ktra wykonuje prac wycznie na podstawie umowy o dzieo nie podlega ubezpieczeniom spoecznym. Samoistna umowa o dzieo nie jest bowiem tytuem do ubezpiecze. Obowizek ubezpiecze spoecznych z tytuu umowy o dzieo istnieje natomiast wtedy, gdy umowa taka zostaa zawarta z wasnym pracodawc lub jest wykonywana na rzecz wasnego pracodawcy.
                     • 29.04.2016ZUS wyjania. Wysoko zasiku chorobowego
                      1. Wysoko zasiku chorobowego, z uwzgldnieniem pkt. 2-10, wynosi:  80% podstawy wymiaru;  70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu;  100% podstawy wymiaru, jeeli niezdolno do pracy:  przypada na okres ciy,  powstaa wskutek poddania si niezbdnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatw na dawcw komrek tkanek i narzdw lub poddania si zabiegowi pobrania komrek, tkanek i narzdw,  powstaa wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
                      • 27.04.2016ZUS. Prawo do zasiku chorobowego
                       1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwizku z chorob zakan trwajcej cznie do 33 dni w cigu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, ktry ukoczy 50 rok ycia – trwajcej cznie do 14 dni w cigu roku kalendarzowego. Pracownikowi, ktry ukoczy 50 rok ycia, prawo do czternastodniowego okresu wypaty wynagrodzenia przysuguje poczwszy od nastpnego roku kalendarzowego po roku, w ktrym ukoczy 50 rok ycia.
                       • 26.04.2016ZUS. Prawo do zasiku chorobowego
                        1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwizku z chorob zakan trwajcej cznie do 33 dni w cigu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, ktry ukoczy 50 rok ycia – trwajcej cznie do 14 dni w cigu roku kalendarzowego. Pracownikowi, ktry ukoczy 50 rok ycia, prawo do czternastodniowego okresu wypaty wynagrodzenia przysuguje poczwszy od nastpnego roku kalendarzowego po roku, w ktrym ukoczy 50 rok ycia.
                        • 25.03.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych: Umowa o prac i umowa zlecenia oraz prawo do emerytury lub renty
                         a. Umowa o prac i umowa zlecenia z wasnym pracodawc lub wykonywana na rzecz pracodawcy oraz prawo do emerytury lub renty  Osoba majca ustalone prawo do emerytury lub renty, wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracodawc, z ktrym pozostaje w stosunku pracy, z tytuu wykonywania umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom spoecznym.
                         • 10.03.2016Wynagrodzenie twrcy a koszty autorskie w rocznym PIT
                          Pytanie podatnika: Czy do przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy Wnioskodawczyni, mona zastosowa koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, przy czym do pozostaego przychodu, tzn. za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodu okrelone bd na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o PIT, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                          • 25.02.2016ZUS. Podwyszenie kwoty zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego
                           Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodz w ycie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujce m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzaj od 1 stycznia 2016 r. wiadczenie rodzicielskie jako nowe wiadczenie nalece do grona wiadcze rodzinnych, ktre ma by wypacane przez organ waciwy, tj. wjta, burmistrza lub prezydenta miasta waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajcej si o wiadczenie rodzinne lub otrzymujcej wiadczenie rodzinne.
                           • 24.02.2016ZUS. Podwyszenie kwoty zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego
                            Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodz w ycie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujce m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzaj od 1 stycznia 2016 r. wiadczenie rodzicielskie jako nowe wiadczenie nalece do grona wiadcze rodzinnych, ktre ma by wypacane przez organ waciwy, tj. wjta, burmistrza lub prezydenta miasta waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajcej si o wiadczenie rodzinne lub otrzymujcej wiadczenie rodzinne.
                            • 24.02.201650 proc. koszty mona zastosowa do wypacanych premii?
                             Pytanie podatnika: Czy i w jakiej czci koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT powinny mie zastosowanie do wszystkich skadnikw przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszego, pomimo, e pracodawca w PIT-11 nie wykazywa/nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                             • 22.02.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci
                              Rozpoczynajc omawianie zasad podlegania ubezpieczeniom spoecznym przez osoby wykonujce umow zlecenia i prowadzce jednoczenie pozarolnicz dziaalno naley wyjani, i odnosz si one do sytuacji, gdy umowa zlecenia nie jest wykonywana w ramach prowadzonej dziaalnoci, a jej przedmiot nie pokrywa si z przedmiotem tej dziaalnoci.
                              • 19.02.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci
                               Rozpoczynajc omawianie zasad podlegania ubezpieczeniom spoecznym przez osoby wykonujce umow zlecenia i prowadzce jednoczenie pozarolnicz dziaalno naley wyjani, i odnosz si one do sytuacji, gdy umowa zlecenia nie jest wykonywana w ramach prowadzonej dziaalnoci, a jej przedmiot nie pokrywa si z przedmiotem tej dziaalnoci.
                               • 18.02.2016Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Umowa zlecenia i umowa o prac
                                1. Umowa zlecenia zawarta z wasnym pracodawc lub wykonywana na rzecz pracodawcy  W myl art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych – za pracownika uwaa si osob pozostajc w stosunku pracy, a take osob wykonujc prac na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, albo umowy o dzieo, jeeli umow tak zawara z pracodawc, z ktrym pozostaje w stosunku pracy, lub jeeli w ramach takiej umowy wykonuje prac na rzecz pracodawcy, z ktrym pozostaje w stosunku pracy.
                                • 17.02.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Kilka umw zlece
                                 Zleceniobiorca lub osoba wsppracujca ze zleceniobiorc, ktrego podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesicu jest nisza od kwoty minimalnego wynagrodzenia, speniajcy warunki do objcia obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytuw podlega obowizkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca lub osoba wsppracujca oraz z kolejnej lub kolejnych umw zlecenia.  Zasady tej nie stosuje si, jeeli czna podstawa wymiaru skadek z tytuu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub wsppracy przy jej wykonywaniu lub z innych umw osiga kwot minimalnego wynagrodzenia. Ustalania cznej podstawy wymiaru skadek w celu rozstrzygnicia obowizku ubezpiecze emerytalnego i rentowych naley dokonywa dla kadego miesica odrbnie.
                                 • 17.02.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Umowa zlecenia i umowa o prac
                                  1. Umowa zlecenia zawarta z wasnym pracodawc lub wykonywana na rzecz pracodawcy  W myl art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych – za pracownika uwaa si osob pozostajc w stosunku pracy, a take osob wykonujc prac na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, albo umowy o dzieo, jeeli umow tak zawara z pracodawc, z ktrym pozostaje w stosunku pracy, lub jeeli w ramach takiej umowy wykonuje prac na rzecz pracodawcy, z ktrym pozostaje w stosunku pracy.
                                  • 16.02.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Kilka umw zlece
                                   Zleceniobiorca lub osoba wsppracujca ze zleceniobiorc, ktrego podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesicu jest nisza od kwoty minimalnego wynagrodzenia, speniajcy warunki do objcia obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytuw podlega obowizkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca lub osoba wsppracujca oraz z kolejnej lub kolejnych umw zlecenia.  Zasady tej nie stosuje si, jeeli czna podstawa wymiaru skadek z tytuu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub wsppracy przy jej wykonywaniu lub z innych umw osiga kwot minimalnego wynagrodzenia. Ustalania cznej podstawy wymiaru skadek w celu rozstrzygnicia obowizku ubezpiecze emerytalnego i rentowych naley dokonywa dla kadego miesica odrbnie.
                                   • 15.02.2016Czy praca maonka i czonkw rodziny podlega skadkom ZUS?
                                    Interpelacja nr 564 w sprawie opacania skadek ZUS za pomoc maonka w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
                                    • 22.01.2016Skadki ZUS przedsibiorcw w 2016 r.
                                     Od 1 stycznia 2016 r. wzrosa wysoko skadek na ubezpieczenie spoeczne dla przedsibiorcw. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wyszego prognozowanego przecitnego wynagrodzenia, ktre stanowi podstaw wyliczenia skadek dla przedsibiorcw dziaajcych na rynku od duszego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z 11 wrzenia 2015 r. (Dz. U. poz. 1385), wynosi w tym roku 1850 z (w 2015 r. byo to 1750 z), natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRPiPS z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjtej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przecitnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1292), przecitne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 4055 z (w 2015 r. - 3959 z).
                                     • 14.01.2016Podwyszone, autorskie koszty uzyskania przychodw a PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy w zwizku z realizowanymi zadaniami majcymi twrczy charakter i bdcymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysuguje prawo do zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw do czci przychodw majcych charakter twrczy, wypacanych tytuem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podzia przychodw na przychody majce charakter twrczy i pozostae przychody na podstawie karty czasu pracy bdzie poprawny?
                                      • 07.01.2016ZUS. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasikw przysugujcych ubezpieczonym niebdcym pracownikami od 1 stycznia 2016 r.
                                       Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. poz. 1066 i poz. 1735) wprowadzaj od 1 stycznia 2016 r. zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasikw przysugujcych ubezpieczonym niebdcym pracownikami.
                                       • 05.01.2016ZUS. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasikw przysugujcych ubezpieczonym niebdcym pracownikami od 1 stycznia 2016 r.
                                        Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. poz. 1066 i poz. 1735) wprowadzaj od 1 stycznia 2016 r. zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasikw przysugujcych ubezpieczonym niebdcym pracownikami.
                                        • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
                                         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                         • 16.12.2015Zasiki 2016. Podwyszenie kwoty zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego
                                          Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodz w ycie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujce m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzaj od 1 stycznia 2016 r. wiadczenie rodzicielskie jako nowe wiadczenie nalece do grona wiadcze rodzinnych, ktre ma by wypacane przez organ waciwy, tj. wjta, burmistrza lub prezydenta miasta waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajcej si o wiadczenie rodzinne lub otrzymujcej wiadczenie rodzinne.
                                          • 15.12.2015Zasiki 2016. Podwyszenie kwoty zasiku macierzyskiego do wysokoci wiadczenia rodzicielskiego
                                           Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodz w ycie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujce m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzaj od 1 stycznia 2016 r. wiadczenie rodzicielskie jako nowe wiadczenie nalece do grona wiadcze rodzinnych, ktre ma by wypacane przez organ waciwy, tj. wjta, burmistrza lub prezydenta miasta waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajcej si o wiadczenie rodzinne lub otrzymujcej wiadczenie rodzinne.
                                           • 09.12.2015Skadki ZUS: Zbieg tytuw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Co nowego od 1 stycznia 2016 r. - cz. II
                                            Zbieg wykonywania wicej ni jednej umowy zlecenia z:  umow o prac;  czonkostwem w rolniczej spdzielni produkcyjnej lub spdzielni kek rolniczych; byciem funkcjonariuszem Suby Celnej; pobieraniem wiadczenia szkoleniowego, wiadczenia socjalnego, zasiku socjalnego; pobieraniem wynagrodzenia przysugujcego w okresie korzystania ze wiadczenia grniczego, lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie*
                                            • 08.12.2015Skadki ZUS: Zbieg tytuw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Co nowego od 1 stycznia 2016 r. - cz. II
                                             Zbieg wykonywania wicej ni jednej umowy zlecenia z:  umow o prac;  czonkostwem w rolniczej spdzielni produkcyjnej lub spdzielni kek rolniczych; byciem funkcjonariuszem Suby Celnej; pobieraniem wiadczenia szkoleniowego, wiadczenia socjalnego, zasiku socjalnego; pobieraniem wynagrodzenia przysugujcego w okresie korzystania ze wiadczenia grniczego, lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie*
                                             • 07.12.2015Skadki ZUS: Zbieg tytuw ubezpiecze emerytalnego i rentowych. Co nowego od 1 stycznia 2016 r. - cz. I
                                              Zbieg wykonywania umowy zlecenia* lub wsppracy ze zleceniobiorc z: wykonywaniem kolejnej lub kolejnych umw zlecenia; wykonywaniem wsppracy ze zleceniobiorc; byciem duchownym; byciem posem lub senatorem; wykonywaniem pracy nakadczej; wykonywaniem wsppracy z osob prowadzc pozarolnicz dziaalno.
                                              • 04.12.2015Skadki ZUS: Zbieg tytuw ubezpiecze emerytalnego i rentowych. Co nowego od 1 stycznia 2016 r. - cz. I
                                               Zbieg wykonywania umowy zlecenia* lub wsppracy ze zleceniobiorc z: wykonywaniem kolejnej lub kolejnych umw zlecenia; wykonywaniem wsppracy ze zleceniobiorc; byciem duchownym; byciem posem lub senatorem; wykonywaniem pracy nakadczej; wykonywaniem wsppracy z osob prowadzc pozarolnicz dziaalno.  
                                               • 30.10.2015Prawa autorskie a PIT. Fiskus wspiera twrcw
                                                Jeli prcz wynagrodzenia za stworzenie utworu lub przeniesienie na pracodawc praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu bd wypacane pracownikom premie, traktowane w caoci jako wynagrodzenie za stworzenie utworu lub przeniesienie praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu, to do tych premii stosuje si 50% stawk kosztw uzyskania przychodw.
                                                • 29.10.2015Prawa autorskie a PIT. Fiskus wspiera twrcw
                                                 Jeli prcz wynagrodzenia za stworzenie utworu lub przeniesienie na pracodawc praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu bd wypacane pracownikom premie, traktowane w caoci jako wynagrodzenie za stworzenie utworu lub przeniesienie praw majtkowych i praw pokrewnych do utworu, to do tych premii stosuje si 50% stawk kosztw uzyskania przychodw.
                                                 • 08.10.2015Ile tak naprawd jest umw cywilnoprawnych?
                                                  Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
                                                  • 30.09.2015ZUS. Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia spoeczne
                                                   Tytuy do ubezpiecze spoecznych okrelone s w obowizujcych przepisach. Tytuem takim jest m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do ktrej zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z pn. zm.). Dla zleceniobiorcw obowizkowe s ubezpieczenia: emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, a objcie tym ubezpieczeniem uwarunkowane jest podleganiem obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nastpna strona »