Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

chorobowe wynagrodzenie

 • 26.01.2006Składki ZUS za styczeń i luty 2006 r.
  I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  • 11.01.2006Dokonywanie wpisów w indywidualnych (imiennych) kartach przychodów pracowników
   Czy jako podatnik zobowiązany jestem wpisać w karcie przychodów pracowników, iż wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za miesiąc listopad 2005 r. wypłacone w miesiącu grudniu 2005 r. jest wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2005 r. czy za miesiąc grudzień 2005 r.?
   • 05.01.2006Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
    Pytanie: Wypełniam pracownikowi PIT 11/8B i mam wątpliwość, czy dobrze obliczyłem mu w trakcie roku zaliczkę na podatek. W jednym z miesięcy pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim – wypłaciłem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Czy w takim miesiącu powinienem uwzględnić koszt uzyskania czy też nie?
    • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
     Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
     • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (część 3).
      II. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYMTytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych objęte są osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
      • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (część 4).
       III. ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHW odniesieniu do osób spełniających warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów jednocześnie stosuje się następujące zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi:
       • 27.12.2005Rozliczenie roczne - pracownicze programy emerytalne
        Czy składki opłacone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne w ramach pracowniczego programu emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym?
        • 21.12.2005Interpretacja USPD2/423/20/2005 z dnia 10.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zabrzu
         Pytanie podatnika: Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w m-cu lutym 2005 zasiłków chorobowych i innych świadczeń ZUS wypłaconych pracownikom w m-cu lutym 2005.
         • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
          Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
          • 13.11.2005Składki na ZUS niestety nieco w górę
           GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2347,24 zł (w drugim wyniosło 2318,53 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2495,64 zł, w drugim wyniosło 2470,30 zł.
           • 05.11.2005Premie i inne składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne w podstawie wymiaru zasiłku
            Należy pamiętać o tym, że jeśli u danego pracodawcy zasady wynagradzania nie przewidują zmniejszenia składników zmiennych za czas nieobecności z powodu choroby, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składnika tego nie uwzględnia się. Uwzględnienie tego składnika spowodowałoby, że pracownik za czas choroby mógłby otrzymać wyższe wynagrodzenie niż za czas przepracowany.
            • 05.11.2005Premie i inne składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne i roczne
             Premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
             • 05.11.2005Ustalenie podstawy wymiaru zasiłu chorobowego z uwzględnieniem nie wypłaconych jeszcze składników wynagrodzeń
              Premie i inne składniki za okresy miesięczne i dłuższe wypłaca się czasami ze sporym opóźnieniem. Mimo, iż wiadomo, że będą pracownikowi przysługiwać, to ich wypłata następuje po terminie sporządzenia listy wypłat wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć składniki w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy.
              • 05.11.2005Przypadki, w których należy ponownie przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
               Są sytuacje, w których mimo ustalenia i wypłaty wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu choroby należy ponownie ustalić podstawę wymiaru i wypłacić pracownikowi różnicę (lub odebrać ewentualną nadpłatę). Dzieje się tak na przykład w przypadku zaliczkowego wypłacania niektórych wynagrodzeń, uwzględniania niewypłaconych jeszcze składników wynagrodzenia czy przy podwyżce wynagrodzenia z wyrównaniem wstecz.
               • 05.11.2005Wyrównanie zasiłków i wynagrodzeń przy chorobie w okresie ciąży
                Wynagrodzenie za czas nieobecności z powodu choroby przypadającej w okresie ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru. Zasada ta obowiązuje (z pewnymi ograniczeniami) również wtedy, kiedy ciężarna choruje, a ze zwolnienia lekarskiego nie wynika, że zwolnienie przypada w okresie ciąży.
                • 05.11.2005Jedno zwolnienie, dwie podstawy wymiaru zasiłku
                 Ponieważ składniki wynagrodzenia przysługujące zgodnie z umową o pracę do określonego terminu uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego tylko za okres przypadający do tego terminu, może powstać konieczność ustalenia dwóch podstaw wymiaru zasiłku dla wyliczenia wynagrodzenia za czas nieobecności wynikającej z jednego zwolnienia.
                 • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu choroby w przykładach - zasady ogólne i założenia wstępne
                  Wyliczenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (analogicznie wylicza się również wysokość zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego) wymaga działania w kilku krokach. Są to:
                  • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 1
                   Pracownik zatrudniony jest przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, otrzymuje wynagrodzenie stałe, określone w umowie o pracę (na równi z umową o pracę traktuje się inny akt nawiązujący stosunek pracy).
                   • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - przykład 2
                    Osoba zatrudniona jest przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, otrzymuje wynagrodzenie stałe, określone w umowie o pracę.
                    • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 3
                     Pracownik nie przepracował jeszcze pełnych 12 miesięcy kalendarzowych, ale przepracował więcej niż miesiąc kalendarzowy, otrzymuje wynagrodzenie stałe określone w umowie o pracę.
                     • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 4
                      Niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego.
                      • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 5
                       Zdarza się, że następuje zmiana wymiaru czasu pracy pracownika. W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy.
                       • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 9
                        Może się zdarzyć, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie zmienne nie zdołał przed zachorowaniem przepracować pełnego miesiąca. Jeżeli pracownika nie obowiązuje okres wyczekiwania lub okres wyczekiwania już minął, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeżeli pracownik zachorował w miesiącu, w którym został zatrudniony, do podstawy należy przyjąć wynagrodzenie za ten miesiąc, po uzupełnieniu.
                        • 27.09.2005Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – informacje ogólne
                         Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu, 2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, 3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
                         • 25.09.2005Pracownik choruje – wstęp
                          Pracownicy, którzy nie są zdolni do wykonywania pracy z powodu choroby mają prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pierwsze 33 dni w ciągu roku, a po upływie tego okresu do zasiłku chorobowego i, jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej, do świadczenia rehabilitacyjnego. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy finansowane jest ze środków pracodawcy, i obciąża jego koszty, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne finansowane jest z funduszu ubezpieczeń społecznych, do którego wpływają nasze składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45% od podstawy naliczania składek).
                          • 25.09.2005Okres wyczekiwania na nabycie praw do zasiłku chorobowego
                           Ubezpieczony nabywa praw do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Nabycie praw do zasiłku nie oznacza, że zostanie on wypłacony – zasiłek wypłacany ze środków FUS przysługuje (z pewnymi wyjątkami np. dotyczącymi wypadków w pracy lub zasiłków po ustaniu ubezpieczenia) dopiero od 34 dnia niezdolności do pracy w ciągu roku. Ale w związku z tym, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane przez pierwsze 33 dni w roku przysługuje wyłącznie pracownikom, którzy nabyli prawa do zasiłku, przed jego wypłatą należy stwierdzić, czy pracownik „zaliczył” już okres wyczekiwania. Jego długość zależy od tego, czy ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, czy dobrowolnie.
                           • 25.09.2005Przypadki, w których nie przysługuje zasiłek chorobowy
                            Jest wiele przypadków, w których zasiłek chorobowy nie przysługuje. Różnie jednak traktuje się okresy bez prawa do zasiłku – są one czasami zaliczane do okresu zasiłkowego (i limitu 33 dni, w których wynagrodzenie płaci pracodawca), a czasami nie.
                            • 25.09.2005Zestawienie - wysokość wynagrodzenia i zasiłków
                             Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
                             • 25.09.2005Obniżenie zasiłku chorobowego o 25%
                              Pracownik jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.
                              • 12.06.2005Podstawa wymiaru i wysokość składek
                               Powstają czasami wątpliwości, jaka jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skąd się bierze i jak się ją ustala. Postaramy się wyjaśnić niektóre wątpliwości.
                               • 08.06.2005Wysokość odpisów na ZFŚS w 2005 r.
                                Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ]