Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek nabycia spadku mieszkania lokatorskiego

 • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
  Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
  • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
   Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 06.11.2014Sprzeda nieruchomoci bez podatku
    Z uzasadnienia: Zwolnienie z tytuu dokonania odpatnego zbycia nieruchomoci lub prawa majtkowego jest – jak podkrela si w orzecznictwie sdw administracyjnych – zwolnieniem z mocy prawa i przysuguje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organw podatkowych, jeeli speni on okrelone przepisami warunki.
    • 03.10.2013Sprzeda mieszkania a opodatkowanie PIT
     Pytanie podatnika: Czy w razie przeksztacenia spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w 1992 r. w odrbne prawo wasnoci do lokalu (w 2012 r.), a nastpnie sprzeday tego lokalu przed upywem 5 lat (w 2013 r.), liczc od koca roku, w ktrym to przeksztacenie nastpio, powstanie przychd do opodatkowania z tytuu odpatnego zbycia tego lokalu?
     • 06.12.2012Ulga mieszkaniowa w PIT w spadku
      Z uzasadnienia: Spadkobiercy mog skorzysta z ulgi mieszkaniowej, ale pod warunkiem, e przychd (bd jego cz) na okrelone cele wydatkowa spadkodawca. Zatem, jeeli spadkodawca nie zdy przed mierci wydatkowa otrzymanych ze sprzeday przychodw na cele mieszkaniowe, spadkobiercy zobowizani s do zapaty 10% podatku od kwoty uzyskanej ze sprzeday praw do lokalu mieszkalnego.
      • 29.11.2011Skutki ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu i przeniesienia jego wasnoci
       Pytanie podatnika: Czy umowa ustanowienia odrbnej wasnoci lokalu i przeniesienia jego wasnoci w trybie art. 11 ust. 2 Prawa o spdzielniach mieszkaniowych podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych tak jak umowa sprzeday wymieniona w art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
       • 27.02.2009Opodatkowanie sprzeday nieruchomoci
        Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawodawca wprowadzi w ycie nowe przepisy, ktre reguluj zasady obowizujce przy sprzeday nieruchomoci. W aktualnym stanie prawnym moliwe s trzy odrbne reimy prawne, ktre znajduj swoje zastosowanie do zbycia majtku nieruchomego. W zwizku z tym podatnicy maj due trudnoci, eby w sposb waciwy opodatkowa dokonywane transakcje. Aby okreli, jakie przepisy ustawy naley wzi pod uwag w okrelonym stanie faktycznym, konieczne jest ustalenie momentu zakupu domu lub mieszkania, ktry decyduje o zasadach obowizujcych przy ich sprzeday. Moment ten wyznacza oczywicie data podpisania aktu notarialnego.