Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek deklarowany

 • 16.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
  Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
  • 15.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
   Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
   • 18.05.2020Alkohol na spotkaniach integracyjnych? Uwaaj na VAT
    Decydujce znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) zwizek podatku naliczonego z czynnociami opodatkowanymi. Nie wystpuje natomiast zwizek pomidzy nabyciem alkoholu na potrzeby spotka integracyjnych a prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Nie mona bowiem uzna, e pomidzy konsumpcj alkoholu przez osoby zatrudnione w spóce podczas spotka integracyjnych odbywajcych si poza godzinami i miejscem pracy a wykonywaniem przez spók czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug istnieje wystarczajcy zwizek. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 12.09.2019Sprzeda nieruchomoci ze spadku po zakupie innej nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe
     Fakt, i nabycie nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe zostao dokonane przed zbyciem nieruchomoci otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeli spenione s pozostae warunki.
     • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
      W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
      • 10.07.2019PIT: Wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej
       Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymaa od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedaa. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupia nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupia mieszkanie z myl, e za 2 do 3 lat zakoczy dziaalno gospodarcz i wówczas przeprowadzi si do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa mieszkanie, aby pokry koszty zwizane z jego utrzymaniem. Czy jeli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez ni, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
       • 21.05.2019By odmówi przedsibiorcy zwrotu VAT, fiskus zaj dwa wzajemnie sprzeczne stanowiska, a dla przedsibiorcy wybra to niekorzystne
        Przedsibiorca, który nie ma wiadomoci uczestnictwa w karuzeli VAT, dokonuje prawidowych rozlicze podatkowych dostawy. Stwierdzenie uczestnictwa przedsibiorcy w karuzeli podatkowej nie jest wystarczajce do zakwalifikowania go jako przestpcy, celowo dokonujcego nieprawidowych rozlicze podatkowych. Zwaszcza gdy same organy podatkowe takiego zamiaru przypisa mu nie potrafi. Dla obarczenia przedsibiorcy odpowiedzialnoci za bdne rozliczenie podatkowe konieczne jest ustalenie wiadomego jego uczestnictwa w tzw. dostawie acuchowej – orzek 4 marca 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 27/19).
        • 19.02.2019Odliczenie VAT od usug cateringowych
         Pytanie: Wnioskodawca w ramach dziaalnoci gospodarczej organizuje szkolenia z bezpiecznej jazdy. Szkolenia odbywaj si w godzinach od 8-18-tej, w zwizku z tym Wnioskodawca ponosi m.in. koszty wyywienia uczestników szkole. Czy od kosztów wyywienia w postaci zakupu produktów spoywczych tj.: kiebasa, pieczywo, musztarda, woda, kawa, herbata, cukier, soki lub gotowych posików w postaci obiadu (catering - koszt okoo 20 - 30 z) Wnioskodawca moe odliczy podatek VAT naliczony w fakturach zakupu? 
         • 29.10.2018Moliwo zastosowania ulgi meldunkowej przy braku owiadczenia - fiskus nieugity
          Pytanie: Czy podatnik skadajc zeznanie podatkowe za 2013 r. móg skorzysta z tzw. ulgi meldunkowej biorc pod uwag fakt zameldowania na pobyt stay przez okres nie krótszy ni 12 miesicy przed dat zbycia, oraz owiadczenie zoone w ramach aktu notarialnego sprzeday lokalu mieszkalnego a take zoenie PIT-37 bez wykazanego dochodu ze sprzeday nieruchomoci - czy w tym przypadku s one równoznaczne z owiadczeniem o korzystaniu z ulgi meldunkowej i owiadczeniem o zameldowaniu przez 12 miesicy?
          • 19.06.2018WSA: Interpretacja chroni równie prawo do zwrotu VAT
           Z art. 14p i art. 52 § 1 w zwizku z art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej naley wyprowadzi nastpujc norm prawn: na wniosek podatnika, który stosujc si do interpretacji wykaza w deklaracji zwrot podatku nienalenie lub w wysokoci wyszej od nalenej i ten zwrot otrzyma, organ podatkowy w decyzji okrelajcej wysoko zwrotu podatku (art. 21 § 3a O.p.) okrela równie wysoko nalenoci objtej zwolnieniem z tytuu zwrotu podatku, albo - w przypadku uiszczenia tej nalenoci na zasadach okrelonych w art. 52 O.p. - okrela wysoko nadpaty z tego tytuu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
           • 18.06.201825 dni, czyli przyspieszony termin zwrotu VAT
            Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 87 ust. 2 okrela podstawowy termin zwrotu rónicy podatku na 60 dni od dnia zoenia przez podatnika deklaracji; przepis art. 87 ust. 5a teje ustawy przewiduje w okrelonych przypadkach 180-dniowy (póroczny) termin zwrotu. Podatnicy mog jednak w niektórych sytuacjach otrzyma zwrot równie w terminie przyspieszonym.
            • 13.06.201825 dni, czyli przyspieszony termin zwrotu VAT
             Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 87 ust. 2 okrela podstawowy termin zwrotu rónicy podatku na 60 dni od dnia zoenia przez podatnika deklaracji; przepis art. 87 ust. 5a teje ustawy przewiduje w okrelonych przypadkach 180-dniowy (póroczny) termin zwrotu. Podatnicy mog jednak w niektórych sytuacjach otrzyma zwrot równie w terminie przyspieszonym.
             • 23.03.2018NSA: Pienidze otrzymane w spadku - deklarowana kwota podlega weryfikacji
              Podatnik skadajc deklaracj, powinien doczy dokumenty potwierdzajce posiadanie przez zbywc tytuu prawnego do rzeczy lub praw majtkowych wymienionych w zeznaniu.
              • 19.02.2018Sprzeda mieszkania a ulga w PIT: Cel mieszkaniowy musi by wasny
               Pytanie: 5 marca 2015 r. sprzedaam mieszkanie, natomiast 25 marca 2015 r. kupiam nowe mieszkanie a reszt pienidzy wydaam na remont mojego domu w którym zamieszkuj. W mieszkaniu nie zamieszkuj, pomieszkuje tam mój tata .Czy zakup mieszkania w którym nie zamieszkuj bdzie stanowi wydatek na wasny cel mieszkaniowy?
               • 09.02.2018Po wyroku NSA w sprawie odliczenia VAT od samochodów: zmiana na korzy podatnika
                NSA wyda wany dla wielu podatników wyrok - w efekcie organ podatkowy zosta skoniony do zmiany interpretacji na korzy podatnika. Fiskus kwestionowa pogld, zgodnie z którym firma - pod pewnymi  warunkami - moe zezwoli pracownikom na parkowanie samochodu subowego poza siedzib, uznajc jednoczenie, e samochód wykorzystywany jest wycznie na potrzeby dziaalnoci. Teraz ju ten pogld aprobuje.
                • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                 Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                 • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                  Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                  • 01.06.2017Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od dochodów nieujawnionych
                   Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od dochodów z nieujawnionych róde przychodów lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
                   • 26.05.2017NSA. Przeduenie terminu zwrotu VAT: Liczy si data podpisu a nie dostarczenia
                    Dla zachowania okrelonego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug terminu do przeduenia zwrotu podatku od towarów i usug w celu zweryfikowania jego zasadnoci wymagane jest, aby postanowienie naczelnika urzdu skarbowego w tym przedmiocie, które dorczane jest stronie za porednictwem operatora pocztowego, zostao wydane (sporzdzone) i przekazane temu operatorowi w celu dorczenia przed upywem terminu do dokonania tego zwrotu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 19.05.2017TAX FREE. Kontrole celne zniechcaj podrónych do zakupów
                     Interpelacja nr 11634 do ministra finansów w sprawie przepisów budzcych wtpliwoci interpretacyjne dotyczcych systemu zwrotu VAT dla podrónych
                     • 12.05.2017WSA. Odsetki od niezapaconych w terminie zaliczek na PIT
                      Z uzasadnienia: Od nieopaconej w terminie zaliczki za grudzie lub czwarty kwarta roku podatkowego nalene s odsetki za zwok do dnia zapaty podatku wynikajcego z zeznania rocznego.
                      • 07.03.2017NSA. Zyski z transakcji walutowych jako przychód z dziaalnoci
                       Odpatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych (realizacja praw z nich wynikajcych) „w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej” (art. 30b ust. 4 ustawy o PIT), to czynnoci prawne, które winny stanowi realizacj przedmiotu dziaalnoci gospodarczej, stanowic zarazem niezalen od innych dziaa gospodarczych form aktywnoci podatnika. Kryteriów tych za nie speniaj te czynnoci, których zasadniczym, a nawet wycznym celem jest jedynie poprawa efektywnoci innych operacji gospodarczych, dokonywanych w ramach przedmiotu przedsibiorstwa podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 20.02.2017Rozliczenia VAT. Na kontrahentów trzeba uwaa
                        Z uzasadnienia: W interesie stron transakcji ley zachowanie szczególnej ostronoci w doborze kontrahentów. Skarca natomiast nie podja adnych dziaa weryfikacyjnych wobec wystawcy faktur, chocia opisane powyej okolicznoci daway ku temu dostateczne podstawy. Takiego za sposobu realizacji poszczególnych transakcji, majcych wynika z zakwestionowanych faktur, nie mona byo uzna za speniajcy standardy bezpieczestwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym z dochowaniem naleytej starannoci kupieckiej, jakiej mona w sposób uzasadniony oczekiwa od skarcej spóki
                        • 13.02.2017Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiza podatkowych
                         Z uzasadnienia: Racj ma organ wskazujc, e by zaliczy zwrotu podatku VAT, wykazany w deklaracji podatkowej na poczet biecych zobowiza podatkowych, naley zauway, e czym innym jest prawo do zwrotu podatku VAT, wykazanego w deklaracji podatkowej, a czym innym prawo do dysponowania owym zwrotem podatku przez podatnika. Jedynie w sytuacji uznania zasadnoci zwrotu podatku wykazanego przez podatnika, moliwe bdzie zaliczenie go na poczet zalegych, bd biecych zobowiza podatkowych.
                         • 07.02.2017Czy organy podatkowe blokuj zwrot VAT?
                          Interpelacja nr 9037 w sprawie blokowania zwrotu podatku VAT
                          • 24.11.2016Czy gmina moe odliczy VAT?
                           Pytanie podatnika: Czy Gminie, jako jednostce samorzdu terytorialnego przysugiwa bdzie odliczenie podatku na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 54 poz. 535)?
                           • 15.11.2016Rozliczenie VAT od przekazania pracownikom kart Multisport
                            Pytanie podatnika: Czy udostpnienie kart Multisport pracownikom i wspópracownikom stanowi czynno opodatkowan w rozumieniu przepisów o VAT, a jeli tak czy spóka powinna wykaza VAT naleny na fakturze wewntrznej (bd innym dokumencie) - w odniesieniu do czynnoci nieodpatnego udostpnienia kart Multisport pracownikom, natomiast ich odpatne udostpnienie osobom prowadzcym dziaalno gospodarcz udokumentowa faktur VAT? Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia w caoci podatku naliczonego zwizanego z nabyciem kart Multisport?
                            • 04.10.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Samo nabycie gruntu pod budow nie wystarczy
                             Pytanie podatnika: Czy zakup dodatkowych kilku arw dziaki budowlanej od matki, ktre powiksz teren wok domu, mieci si w wydatkach na wasne cele mieszkaniowe, okrelonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i czy zakup dziaki budowlanej w innym odlegym miejscu ni stoi budowany dom, kupionej od obcej osoby, rwnie mona zakwalifikowa jako rodki wydatkowane na wasne cele mieszkaniowe?
                             • 30.09.2016VAT. Dokumentowanie usugi najmu lokalu stanowicego wspwasno maesk
                              Pytanie podatnika: Czy kady z maonkw jest odrbnym podatnikiem podatku VAT z tytuu wynajmu nieruchomoci oraz czy faktury VAT z tytuu najmu nieruchomoci powinny by wystawiane przez oboje wacicieli (50% wartoci kada)? Czy maonkowie s uprawnieni do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego stanowic rwnowarto 50% kwoty podatku wynikajcej z faktur (zaliczkowych) i ostatecznych, ktre s wystawione cznie na Wnioskodawczyni i jej maonka - w zakresie, w jakim lokale s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych? W ktrym okresie rozliczeniowym przysuguje im prawo do odliczenia podatku naliczonego?
                              • 19.09.2016Stawka PCC od niezgoszonej w terminie poyczki. 2 proc. czy 20? 
                               Z uzasadnienia: Gdyby przyj tok rozumowania prezentowany przez Skarcego, zgodnie z ktrym zoenie stosownej deklaracji oraz zapata podatku mog mie miejsce rwnie w toku czynnoci kontrolnych, byle by tylko nastpio to przed powoaniem si na fakt dokonania czynnoci cywilnoprawnej przed organami kontroli, to mielibymy do czynienia z nieuprawnion moliwoci legalizowania nieujawnionych rde przychodw. 
                               • 06.09.2016Koszty uzyskania przychodw: Rekompensata dla pracownika za rezygnacj z samochodu subowego
                                Pytanie podatnika: Czy spka moe zaliczy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, do kosztw uzyskania przychodw jako koszty zwizane z zachowaniem rda przychodu ca kwot wypacon pracownikom z tytuu rezygnacji z samochodu subowego?
                                • 25.07.2016Budowle i ich czci a podatek od nieruchomoci
                                 Tezy: 1. W przepisach prawa podatkowego brak jest zastrzeenia, e opodatkowane elementy budowli musz stanowi samodzieln budowl. Przeciwnie – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj rwnie czci budowli zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Podatnikiem podatku od nieruchomoci moe by zatem waciciel czci budowli.
                                 • 25.05.2016Uchwaa NSA. Odpowiedzialno za dugi podatkowe spadkodawcy
                                  Do decyzji o zakresie odpowiedzialnoci spadkobiercy przewidzianej w art. 100 Ordynacji podatkowej, nie stosuje si art. 68 § 1 powoanej ustawy, czyli nie ma do niej zastosowania trzyletni termin. Zdaniem sdu jest to decyzja o charakterze deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym. Decyzja, o ktrej mowa w art. 100 Ordynacji nie tworzy stosunkw prawnych istotnych dla spadkobiercw, nie tworzy dla nich sama przez si obowizkw, ani te nie nadaje im uprawnie - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 17.05.2016Podatki 2016: Pakiet paliwowy ograniczy swobod dziaalnoci?
                                   Cz propozycji zawartych w projekcie tzw. pakietu paliwowego wymaga poprawek – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak oceniaj w opublikowanej opinii, szykowane zmiany w ustawie akcyzowej mog narusza zasad swobody dziaalnoci gospodarczej.
                                   • 14.04.2016Odliczanie VAT przez jednostki samorzdu terytorialnego
                                    Pytanie podatnika: Czy powiat ma prawn moliwo odliczenia podatku VAT przy realizowanym zadaniu polegajcym na przebudowie drogi powiatowej?
                                    • 08.04.2016VAT. Kosze prezentowe dla kontrahentw
                                     Pytanie podatnika: W zwizku ze zbliajcym si kocem roku i czasem podsumowa wsppracy z kontrahentami, podatnik podj decyzj o przekazaniu wybranym pracownikom kontrahentw, z ktrymi ma najbliszy kontakt, kosze prezentowe. S one zrnicowane wartociowo. Ich koszt waha si midzy 80 a 150 z brutto. W koszach tych maj si znale zarwno sodycze, kawa, herbata, napoje, a take kalendarze z logo Wnioskodawcy. Jak wyglda sprawa z podatkiem VAT od przekazanych ww. koszy?
                                     • 16.03.2016Odliczenie VAT. Owoce i warzywa dla pracownikw i kontrahentw
                                      Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT w zwizku z nabyciem owocw i warzyw? Czy Spka, w zwizku z wystawieniem owocw i warzyw celem spoycia przez pracownikw i kontrahentw, jest zobowizana do naliczenia podatku VAT?
                                      • 01.03.2016Podatki 2016: Nowa umowa podatkowa z Etiopi
                                       Do Sejmu trafi projekt ustawy o ratyfikacji umowy podatkowej, ktr w lipcu 2015 r. Polska podpisaa z Etiopi. Porozumienie odnosi si do unikania podwjnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatkw dochodowych. To pierwsza tego rodzaju umowa zawarta przez oba kraje.
                                       • 27.01.2016WSA. Umowa o dzieo a dziaalno gospodarcza w VAT
                                        Z uzasadnienia: Za samodzieln dziaalno nie bdzie moga zosta uznana dziaalno, ktra jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zblionym, poniewa wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewntrznej podmiotu, na rzecz ktrego jest prowadzona, nie powoduje adnego ryzyka ekonomicznego po stronie usugodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialnoci usugodawcy wobec osb trzecich za szkody wyrzdzone w zwizku z prowadzon dziaalnoci.
                                        • 25.01.2016Podatki 2016: Zmiany ws. odsetek mog przynie pozytywny efekt
                                         Nowe regulacje w zakresie odsetek od zalegoci podatkowych powinny zachci podatnikw do samodzielnej korekty deklarowanych podatkw w przypadku m.in. zanienia zobowizania podatkowego - oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Zmiany wprowadzono z pocztkiem 2016 r.
                                         • 22.01.2016Podatki 2016: Zmiany ws. odsetek mog przynie pozytywny efekt
                                          Nowe regulacje w zakresie odsetek od zalegoci podatkowych powinny zachci podatnikw do samodzielnej korekty deklarowanych podatkw w przypadku m.in. zanienia zobowizania podatkowego – oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Zmiany wprowadzono z pocztkiem 2016 r.
                                          • 15.01.2016WSA. Odliczenie VAT: Rejestracja jako podatnik VAT to nie wszystko
                                           Z uzasadnienia: Skarcy w kwestionowanym zakresie nie posiada statusu podatnika VAT, a zatem nie spenia zasadniczego warunku uprawniajce do odliczenia podatku naliczonego. Okolicznoci bez znaczenia jest przy tym fakt zoenia przez Skarcego zgoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT. Rejestracja jest czynnoci o charakterze administracyjnym i nie przesdza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT.
                                           • 23.12.2015Podatki na wiecie: KE apeluje do Grecji o zmiany w podatku tonaowym
                                            Komisja Europejska zaapelowaa do wadz Grecji o zmiany w systemie opodatkowania brany eglugowej. Zastrzeenia Brukseli dotycz przede wszystkim podatku tonaowego i uprzywilejowanej pozycji spek eglugowych. Obecne regulacje, ktre obowizuj w Grecji, najprawdopodobniej naruszaj unijne prawo dotyczce pomocy pastwa. 
                                            • 27.10.2015NSA. Dobra wiara przy odliczeniu VAT
                                             W przypadku obiektywnego stwierdzenia, e pomidzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarw istniej rozbienoci, faktury te w zakresie w jakim stwierdzaj czynnoci, ktre nie zostay dokonane - w czci dotyczcej tych czynnoci, nie daj nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarw i usug i nie ma co do zasady przesanek, aby w zakwestionowanym zakresie co do ich rzetelnoci, korzystay z tzw. domniemania „dobrej wiary”, gdy staranny nabywca nie powinien przyjmowa faktur, ktre dokumentuj czynnoci nieodzwierciedlajce rzeczywistoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 20.10.2015Podatki na wiecie: Niemcy i Francja zwiksz podatek od diesla?
                                              W Niemczech pojawiy si propozycje mwice, e w zwizku z afer dotyczc emisji spalin w samochodach marki Volkswagen kraj ten powinien podnie opodatkowanie samochodw z silnikiem diesla. Opodatkowanie na pewno zwikszy Francja, gdzie obecnie podatki dotyczce oleju napdowego s wyranie nisze ni podatki odnoszce si do benzyny.
                                              • 08.10.2015Umorzenie zalegoci lub rozoenie podatku raty. Wyrok WSA
                                               Z uzasadnienia: Postpowanie w tego rodzaju sprawie ma charakter dwuetapowy – w pierwszej kolejnoci organ bada wystpowanie wanego interesu podatnika lub interesu publicznego. W razie niestwierdzenia wystpowania przesanek – odmawia z tego wzgldu wnioskowi. W razie stwierdzenia wystpowania choby jednej z nich – wydaje decyzj opart na t. zw. uznaniu administracyjnym.
                                               • 14.09.2015KE kontynuuje prace nad CCCTB
                                                Komisja Europejska kontynuuje prace dotyczce tzw. wsplnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osb prawnych (CCCTB). Jak zapowiada Jean Claude Juncker, priorytetem s te postpy ws. automatycznej wymiany informacji nt. interpretacji prawa podatkowego. Deklarowanym celem Brukseli jest doprowadzenie do tego, e polityka podatkowa Unii Europejskiej bdzie „bardziej sprawiedliwa”.
                                                • 14.09.2015Zakup nieruchomoci na wynajem a ulga mieszkaniowa
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku planowanego doranego wynajmu mieszkania, gdy mieszkanie nadal pozostaje prywatnym mieszkaniem z przeznaczeniem na wasne cele mieszkaniowe (bo wczeniej czy pniej i tak w nim Wnioskodawca zamieszka na stae), Wnioskodawca nie straci prawa do zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
                                                 • 14.08.2015Przeznaczenie przychodu ze sprzeday mieszkania na spat kredytu a PIT
                                                  Pytanie podatnika: Czy w zwizku z opisan sytuacj Wnioskodawca moe zoy korekt PIT-39, w ktrej wydatki zwizane ze spat bd mieciy si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                  • 14.08.2015Nieujawnione dochody a PIT. Wyrok WSA
                                                   Z uzasadnienia: Zatem skoro podatnik, skutecznie za pomoc dostpnych mu rodkw dowodowych, nie zanegowa ustalenia organw podatkowych w kwestii zgromadzenia oszczdnoci pochodzcych ze rde majcych walor legalnoci, przechowywanych poza systemem podatkowym, to tym samym, dokonujc tych ustale, organy podatkowe prawidowo uznay, e wydatki w 2007 r. zostay pokryte z przychodw z innych ni jawne rde i w sposb waciwy zastosoway przepisy prawa materialnego regulujce opodatkowanie tego rodzaju przychodw.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »