Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezskuteczna egzekucja

 • 20.02.2020A moe Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci?
  Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci wydaje si dla osób, które rozpoczynaj swoj aktywno gospodarcz tworem skomplikowanym i drogim w obsudze. Na dodatek obcionym odium podwójnego opodatkowania - najpierw zysku spóki, potem dywidendy, Ale - mae spóki korzystaj obecnie z opodatkowania 9% CIT, sprawozdania finansowe maych spóek s bardzo uproszczone, Spóki mog zatrudnia swoich zaoycieli (wspólników) i wypacane im wynagrodzenia zalicza do kosztów, a w odpowiednich warunkach wspólnicy mog uwolni si od koniecznoci opacania skadek ZUS (o czym napiszemy wicej ju jutro).
  • 28.01.2020Odpowiedzialno za dugi powstae przed zawarciem zwizku maeskiego
   Czy podatnik bdzie odpowiada za zobowizania podatkowe swojej ony wasnym majtkiem osobistym oraz majtkiem wspólnym, powstaych po zawarciu zwizku maeskiego w sytuacji, gdy wobec ony wszczto dwa postpowania podatkowe majce za przedmiot orzeczenie o jej solidarnej odpowiedzialnoci za zalego spóki z o.o. z tytuu VAT, w której to spóce ona bya czonkiem zarzdu, a które to zalegoci powstay na kilka lat przed zawarciem zwizku maeskiego?
   • 13.12.2019Klauzula wykonalnoci
    Klauzula wykonalnoci jest aktem sdowym zawierajcym stwierdzenie sdu, e tytu uprawnia do egzekucji, oraz oznaczajcym w razie potrzeby jej zakres. Tre brzmienia klauzuli okrela rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie okrelenia brzmienia klauzuli wykonalnoci (Dz.U. poz. 1092).
    • 16.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
     Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
     • 13.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
      Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
      • 20.02.2019Egzekucja wobec byych wspólników spóki po zmianach
       Nowelizacja przepisu art. 7781 Kodeksu postpowania cywilnego dotyczy kwestii nadania przez sd klauzuli wykonalnoci tytuowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko wspólnikom osobowych spóek handlowych. Nowelizacja ta nie wpyna na zakres odpowiedzialnoci wspólników spóki cywilnej. Zatem, wierzyciel spóki cywilnej moe, wedug wasnego wyboru, przy zachowaniu wyej opisanych warunków, skierowa egzekucj do majtku osobistego wybranego lub wszystkich wspólników spóki cywilnej, jak równie do majtku wspólnego tych wspólników - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
       • 18.06.2018Firm po mierci przedsibiorcy bdzie móg prowadzi zarzdca
        Zgodnie z projektem ustawy o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej, po mierci przedsibiorcy nie bdzie moliwe powoanie zarzdcy sukcesyjnego przez osob, która nie przyja spadku. Tylko osoba, która przyja spadek, ma uprawnienie do powoania zarzdcy sukcesyjnego, za zgod osób, którym cznie przysuguje udzia w przedsibiorstwie w spadku wikszy ni 85/100. Po przyjciu spadku nie jest ju moliwe jego odrzucenie. Powoanie zarzdcy sukcesyjnego przez osob, która spadek odrzucia, byoby bezskuteczne w wietle przepisów projektu ustawy - wyjanio Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii.
        • 14.06.2018NSA: Odpowiedzialno czonka zarzdu za przedawnione zobowizanie spóki
         Jeeli zobowizanie podatnika wygaso na skutek przedawnienia na etapie postpowania odwoawczego od decyzji orzekajcej odpowiedzialno osoby trzeciej, organ odwoawczy powinien uchyli decyzj organu pierwszej instancji i umorzy postpowanie w sprawie w zakresie dotyczcym zalegoci w przedawnionych zobowizaniach.
         • 21.05.2018Odpowiedzialno prezesa spóki za dugi podatkowe
          "Czas waciwy" do zoenia wniosku o ogoszenie upadoci, o którym mowa w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, naley interpretowa nie tylko opierajc si na podstawach i terminach zoenia wniosku o ogoszenie upadoci okrelonych w art. 21 ustawy - Prawo upadociowe, ale take z uwzgldnieniem funkcji oraz celu jakiemu ma suy art. 116 o.p. Zatem, "czas waciwy" to czas w jakim zarzd spóki, niebdcy w stanie zrealizowa zobowiza wzgldem wszystkich jej wierzycieli, winien zoy wniosek o ogoszenie upadoci, aby w ten sposób chroni zagroone interesy wszystkich wierzycieli, którzy po ogoszeniu upadoci mog liczy na równomierne zaspokojenie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
          • 15.03.2018Zarzynania owiec nie bdzie?
           Prowadzone s obecnie prace zwizane z gruntown zmian przepisów ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji, w ramach których zostanie rozwaona kwestia nieprowadzenia lub zawieszenia postpowania egzekucyjnego, w przypadku gdy dunik, z uwagi na wany interes, wystpi do wierzyciela o udzielenie ulgi w spacie nalenoci pieninych, których termin zapaty ju upyn - poinformowao MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
           • 22.02.2018NSA: Postanowienie o niecigalnoci musi by wydane dla kadej wierzytelnoci
            Teza: Norma prawna wynikajca z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a. i art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do innych wierzytelnoci, anieli te, których niecigalno zostaa udokumentowana postanowieniem o niecigalnoci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajcym stanowi faktycznemu, wydanym przez waciwy organ postpowania egzekucyjnego, nawet jeeli byyby to wierzytelnoci przysugujce w tym samym czasie w stosunku do tego samego dunika.
            • 08.08.2017NSA w sprawie odpowiedzialnoci za zobowizania podatkowe wspólników spóki cywilnej
             TEZA: Organ podatkowy ma obowizek na podstawie art. 115 § 1- 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), prowadzi postpowanie w sprawie okrelenia wysokoci zobowizania podatkowego rozwizanej spóki cywilnej oraz orzeczenia o odpowiedzialnoci podatkowej byych wspólników tej spóki za jej zalegoci podatkowe z udziaem wszystkich osób bdcych w danym okresie wspólnikami spóki cywilnej.
             • 08.05.2017ZUS nie odpuci, czyli dochodzenie niezapaconych skadek
              Przychodzi czasem taki moment w karierze zawodowej menedera-czonka zarzdu spóki kapitaowej, e zarzdzana przez niego firma nie jest ju w stanie duej funkcjonowa. Nie zawsze wie si to z obecnoci komornika wyprzedajcego poszczególne skadniki majtku, czasami wystarczy jaka nieudana inwestycja, przegrany duy proces czy te niewypacalno gównego odbiorcy towarów i usug.
              • 05.05.2017Jeste dunikiem podatkowym? Urzd zajrzy na twoje konta w serwisach spoecznociowych
               Interpelacja nr 11034 do ministra finansów w sprawie ujawnienia danych osobowych przypadkowym osobom przez II Urzd Skarbowy w Gdyni
               • 28.04.2017ZUS nie odpuci, czyli dochodzenie niezapaconych skadek
                Przychodzi czasem taki moment w karierze zawodowej menedera-czonka zarzdu spóki kapitaowej, e zarzdzana przez niego firma nie jest ju w stanie duej funkcjonowa. Nie zawsze wie si to z obecnoci komornika wyprzedajcego poszczególne skadniki majtku, czasami wystarczy jaka nieudana inwestycja, przegrany duy proces czy te niewypacalno gównego odbiorcy towarów i usug.
                • 24.03.2017NSA. Nieodpatne przejcie przez spók dugów wspólnika a PIT
                 Z uzasadnienia: Po stronie wspólnika zwolnionego z dugu powstanie przychód podatkowy równy dotychczasowemu dugowi. Na skutek zwolnienia wspólnika z dugu powstanie po jego powstanie nieodpatne wiadczenie. Dochód z tego tytuu, jaki powstanie po ewentualnym pomniejszeniu przychodu o koszty uzyskania przychodów, naley opodatkowa u wspólnika wedug skali progresywnej.
                 • 01.12.2016Odpowiedzialno osoby trzeciej zaley od dorczenia postanowienia
                  Tezy: Postanowienie, o którym mowa w art. 165 § 2 w zw. z art. 108 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) o wszczciu postpowania o odpowiedzialnoci podatkowej osoby trzeciej, nie moe by uznane za skutecznie dorczone w trybie art. 150 w zw. z art. 165 § 4 O.p., gdy zostao skierowane na adres zamieszkania znany organowi z ewidencji podatników, lecz faktycznie nieaktualny, take gdy adresat uchybi obowizkowi aktualizacji danych objtych zgoszeniem identyfikacyjnym w rozumieniu ustawy z 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i patników (Dz.U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.). 
                  • 22.09.2016Powoanie biegego w postpowaniu podatkowym 
                   Z uzasadnienia: Zgodnie natomiast z art. 197 § 1 O.p. w przypadku gdy w sprawie wymagane s wiadomoci specjalne, organ podatkowy moe powoa na biegego osob dysponujc takimi wiadomociami, w celu wydania opinii. Wprawdzie kwestia dopuszczenia dowodu z opinii biegego pozostawiona zostaa ocenie organu podatkowego, albowiem uyte w tym przepisie sowo "moe" oznacza pozostawienie organowi swobody w korzystaniu z tego rodka dowodowego. Granice korzystania z tej swobody wyznacza zasada prawdy obiektywnej, gdy z niej wypywa obowizek organu podjcia wszelkich czynnoci majcych na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Organ podatkowy obowizany jest wykorzysta ten rodek dowodowy w sprawie o zawiym stanie faktycznym, ktry mona wyjani dopiero wtedy, gdy dysponuje si specjalnymi wiadomociami. 
                   • 29.08.2016Opodatkowanie VAT kontraktu menaderskiego
                    Pytanie podatnika: Czy wszystkie usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menaderskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                    • 09.06.2016Odpowiedzialno wsplnika za zobowizania podatkowe spki osobowej
                     Z uzasadnienia: Przepis art. 115 § 1 O.p. ustanawia jedynie zasad solidarnej odpowiedzialnoci wsplnika (byego wsplnika) m.in. spki jawnej oraz samej spki i pozostaych wsplnikw. W przeciwiestwie do odpowiedzialnoci czonkw zarzdu spek kapitaowych, przewidzianej w art. 116 O.p., przesank tej odpowiedzialnoci nie jest bezskuteczno egzekucji w stosunku do podatnika. Z treci art. 115 O.p. nie wynika jakiekolwiek uzalenienie orzeczenia o odpowiedzialnoci wsplnika spki cywilnej od wyniku egzekucji prowadzonej wobec spki. Z przepisu tego nie mona wyprowadzi adnych wnioskw co do przedwczesnoci orzeczenia w sprawie o odpowiedzialnoci podatkowej skarcego. Takie uzalenienie wystpuje natomiast przy orzekaniu o odpowiedzialnoci czonkw zarzdu spek kapitaowych i spek kapitaowych w organizacji (art. 116 O.p.).
                     • 04.04.2016Opodatkowanie wsplnikw spki komandytowej
                      Z uzasadnienia: Przychody spki w caoci podlegaj podziaowi pomidzy wsplnikw i s przez nich opodatkowanie. Wbrew jednak stanowisku organu nie oznacza to automatycznie, e wsplnicy "prowadz dziaalno gospodarcz". Jedynie ich przychody uznaje si za pochodzce z dziaalnoci gospodarczej. Dziaalno ta jest jednak nadal prowadzona przez spk we wasnym imieniu a nie przez wsplnikw.
                      • 17.12.2015Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci i odsetki
                       Teza: W wietle art. 116 § 2 w zw. z art. 107 § 2 pkt 2 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm.) osoba trzecia ponoszca odpowiedzialno za zalegoci podatkowe podatnika odpowiada take za odsetki od tej zalegoci, okrelone na dzie wydania decyzji ustalajcej t odpowiedzialno, w tym take za okres, w ktrym nie penia ona ju funkcji w zarzdzie podatnika (spki).
                       • 09.09.2015Wpis wzmianki o egzekucji z nieruchomoci w ksidze wieczystej. Czy komornik moe da zaliczki?
                        Zapytanie nr 8498 do ministra sprawiedliwoci w sprawie dania przez komornikw sdowych zaliczki na wydatki zwizane z wpisem wzmianki o egzekucji z nieruchomoci
                        • 26.05.2015Odpowiedzialno czonka zarzdu. Spniony wniosek o upado z powodu utraty danych ksigowych
                         Z uzasadnienia: Awaria serwera, ktra spowodowaa utrat danych ksigowych nie dowodzi braku winy czonka zarzdu i nie moe uwalnia go od odpowiedzialnoci za niezoenie we waciwym czasie wniosku o ogoszenie upadoci lub wszczcie postpowania ukadowego. Serwer - jak kade urzdzenie - moe si zepsu, z czym naley si liczy. Czonek zarzdu spki powinien tak dba o jej interesy, aby w przypadku awarii bya moliwo szybkiego odtworzenia danych z innych rde, tak, aby nie paraliowa dziaalnoci firmy.
                         • 19.05.2015Odpowiedzialno za zobowizania podatkowe maonkw i innych osb trzecich
                          W pewnych sytuacjach odpowiedzialno za zobowizania podatkowe podatnika mog ponosi solidarnie rwnie osoby trzecie. Solidarna odpowiedzialno oznacza, e organy podatkowe mog dochodzi nalenoci podatkowych zarwno od podatnika, jak rwnie od osoby zwizanej z podatnikiem tym rodzajem odpowiedzialnoci.
                          • 14.04.2015Moliwo zaliczenia do kosztw straty na sprzeday wierzytelnoci
                           Pytanie podatnika: Czy wykazan w ksigach strat z odpatnego zbycia wierzytelnoci (rnica pomidzy cen sprzeday a wartoci brutto poyczki) zaliczy do kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 w zwizku z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT zgodnie z uchwa NSA I FPS 3/11 z 11 czerwca 2012 r., czy te wykaza przychd uzyskany ze sprzeday wierzytelnoci w wysokoci okrelonej w umowie sprzeday a koszty uzyskania tego przychodu ograniczy do wysokoci niespaconych kwot prowizji i ubezpieczenia, ktre w dacie uruchomienia poyczki zostay wykazane jako przychd naleny?
                           • 08.01.2015Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe
                            Tezy: 1. Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe spki nie moe mie miejsca zarwno wtedy, jeli przesanki do zoenia wniosku o upado zaistniay, gdy nie mia on jeszcze wpywu na podjcie krokw zmierzajcych do ogoszenia upadoci spki, jak i wtedy, gdy tego wpywu ju nie mia.
                            • 16.12.2014Odpowiedzialno za zalegoci podatkowe spki
                             Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe spki nie moe mie miejsca zarwno wtedy, jeli przesanki do zoenia wniosku o upado zaistniay, gdy nie mia on jeszcze wpywu na podjcie krokw zmierzajcych do ogoszenia upadoci spki, jak i wtedy, gdy tego wpywu ju nie mia. Okres 2 miesicy pomidzy wyborem na prezesa spki a zoeniem wniosku o upado, jest "waciwym czasem" o ktrym mowa w art. 116 par. 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                             • 09.10.2014Bezskuteczno postpowania egzekucyjnego
                              Teza: Stan bezskutecznoci egzekucji wobec spki, o ktrym stanowi art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej zachodzi wwczas, gdy egzekucja jest prcz jej formalnego umorzenia take faktycznie niemoliwa, co w praktyce oznacza, i nie jest ona realna do przeprowadzenia i nie moe tym samym skutkowa zaspokojeniem wierzyciela. Tylko rzeczywicie istniejce mienie, np. w postaci egzekwowalnej wierzytelnoci moe wskazywa, e umorzenie postpowania egzekucyjnego z powodu jego bezskutecznoci byo przedwczesne.
                              • 11.09.2014Odpowiedzialno czonka zarzdu a wniosek o upado
                               Z uzasadnienia: Jeli przesanki, ktrymi kieruje si dany czonek zarzdu opniajc decyzj o zoeniu wniosku o upado, cho wtpliwe, s oparte na trudnych do zweryfikowania w danym momencie dowodach, moe on zosta uwolniony od odpowiedzialnoci karnej, bd stopie jego zawinienia moe ulec zmniejszeniu.
                               • 07.05.2014Kara porzdkowa w postpowaniu kontrolnym
                                Teza: W postpowaniu kontrolnym, ktrego stron jest spka, kara porzdkowa, o ktrej mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), moe by naoona na mocy art. 262 § 1 o.p. w zwizku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) jedynie na t spk jako osob prawn, a nie na czonka jej zarzdu (osob fizyczn ).
                                • 10.01.2014Kara wizienia za wykroczenie skarbowe?
                                 Kar za wykroczenie skarbowe jest zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego skarbowego kara grzywny. Kara ta zostaje zawsze wymierzana kwotowo i wynosi ona, co do zasady, od jednej dziesitej do dwudziestokrotnej wysokoci minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac. W przypadku gdy sd jednoczenie orzeka o ukaraniu za dwa lub wicej wykrocze skarbowych wymierza cznie kar grzywny w wysokoci do grnej granicy ustawowego zagroenia zwikszonego o poow.
                                 • 06.12.2013Opodatkowanie i oskadkowanie przychodw z kontraktu menederskiego
                                  Meneder moe zarzdza przedsibiorstwem midzy innymi na podstawie kontraktu menederskiego. Kontrakt taki jest nienazwan umow cywilnoprawn, ktra na gruncie prawa cywilnego ma przede wszystkim cechy umowy zlecenia, cho pojawiaj si w niej rwnie elementy umowy rezultatu. W wietle przepisw podatkowych przychody z kontraktu menederskiego stanowi przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie. Zakad Ubezpiecze Spoecznych przyjmuje za, e umowa kontraktu menederskiego ma zwykle charakter umowy zlecenia, i nawet w sytuacji, gdy jest zawierana w ramach dziaalnoci gospodarczej, stanowi tzw. inny tytu do ubezpieczenia.
                                  • 29.10.2013Odwrcony VAT: Dochodzenie odpowiedzialnoci podatkowej od nabywcy
                                   W zwizku z wprowadzeniem, 1 padziernika 2013 r., nowej instytucji odpowiedzialnoci solidarnej konieczne byo uzupenienie w tym zakresie katalogu podmiotw wskazanych w Ordynacji podatkowej jako osoby trzecie, poprzez wskazanie, e podatnik, o ktrym mowa w art. 105a ustawy o VAT, odpowiada solidarnie caym swoim majtkiem za zalegoci podatkowe podmiotu dokonujcego dostawy towarw, w zakresie i na zasadach okrelonych w przepisach o podatku od towarw i usug.
                                   • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
                                    Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
                                    • 23.07.2013Odpowiedzialno osobista wsplnikw spek osobowych
                                     Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pn. zm.), kady wsplnik odpowiada za zobowizania spki bez ograniczenia caym swoim majtkiem solidarnie z pozostaymi wsplnikami oraz ze spk. Jest to przepis oglny, ustanawiajcy ogln zasad odpowiedzialnoci majtkiem osobistym wsplnikw.
                                     • 07.06.2013Postpowanie zabezpieczajce czyli jak skutecznie zapewni realizacj wyroku
                                      Bardzo czsto w praktyce zdarza si tak, e pomimo otrzymania przez stron wyroku sdowego, ktry zawiera rozstrzygnicie satysfakcjonujce, nie jest moliwe wyegzekwowanie roszczenia objtego wyrokiem. Egzekucja okazuje si bezskuteczna, poniewa nasz dunik nie posiada wystarczajcych rodkw na zapat zobowizania lub te celowo wyzby si majtku.
                                      • 06.05.2013Kontrakt menederski a opodatkowanie VAT
                                       Pytanie podatnika:  Czy usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                       • 29.04.2013Wierzytelnoci niecigalne. Zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw
                                        Czy jest moliwe zakwalifikowanie jako koszty uzyskania przychodu wierzytelnoci, ktre nie byy dochodzone w postpowaniu sdowym i egzekucyjnym i nie zostay opatrzone klauzul o bezskutecznoci ich egzekucji z majtku dunika, w momencie gdy wobec tego samego dunika wierzyciel dochodzi ju innych wierzytelnoci, a egzekucja ta staa si bezskuteczna ze wzgldu na brak jakichkolwiek skadnikw majtkowych dunika podlegajcych egzekucji?
                                        • 20.03.2013Tytuy egzekucyjne wydawane przeciwko spkom osobowym
                                         Tytu egzekucyjny wydany przeciwko spce osobowej moe stanowi podstaw egzekucji z majtku wsplnika tej spki, jeli sd nada przeciwko niemu klauzul wykonalnoci. Nadanie klauzuli wykonalnoci przeciwko wsplnikom moe nastpi przy spenieniu przesanek okrelonych w art. 7781 Kodeksu postpowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Zgodnie z ww. przepisem tytuowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spce osobowej, tj. spce jawnej, spce partnerskiej, spce komandytowej lub spce komandytowo-akcyjnej, sd nadaje klauzul wykonalnoci przeciwko wsplnikowi ponoszcemu odpowiedzialno bez ograniczenia caym swoim majtkiem za zobowizania spki, jeeli egzekucja przeciwko spce okae si bezskuteczna, jak rwnie wtedy, gdy jest oczywiste, e egzekucja ta bdzie bezskuteczna.
                                         • 22.01.2013Termin zoenia wniosku o ogoszenie upadoci a odpowiedzialno czonka zarzdu
                                          Z uzasadnienia: Skoro, zgodnie z art. 2 Prawa upadociowego i naprawczego, postpowanie upadociowe naley prowadzi tak, aby roszczenia wierzycieli mogy zosta zaspokojone w jak najwyszym stopniu, a jeli racjonalne wzgldy na to pozwol - dotychczasowe przedsibiorstwo dunika zostao zachowane, to oddalenie wniosku dunika o ogoszenie upadoci na podstawie art. 13 ust. 1 powoanej ustawy, samo w sobie rozstrzyga, e w dacie wniesienia wniosku o ogoszenie upadoci, wniosek ten by spniony tj. nie by zoony "we waciwym czasie" w rozumieniu art. 116 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej.
                                          • 30.11.2012Postanowienie o niecigalnoci wierzytelnoci dunika a rozliczenie podatku
                                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku uzyskania postanowienia o niecigalnoci wierzytelnoci Spka moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw, zarwno wierzytelno, dla ktrej zostao wydane postanowienie o niecigalnoci, jak i inne wymagalne wierzytelnoci przysugujce Spce wobec tego samego Dunika, w momencie wydania tego postanowienia?
                                           • 04.09.2012Odpowiedzialno wsplnikw za zobowizania spek osobowych
                                            Spka osobowa moe we wasnym imieniu nabywa prawa, w tym wasno nieruchomoci i inne prawa rzeczowe, zaciga zobowizania, pozywa i by pozywana. Z moliwoci zacigania zobowiza przez spki czy si zagadnienie ponoszenia odpowiedzialnoci wsplnikw za zobowizania spki.
                                            • 18.06.2012Zatrzymanie prawa jazdy dunika na czas trwania egzekucji
                                             Interpelacja nr 4465 do ministra sprawiedliwoci w sprawie usprawnienia egzekucji komorniczych
                                             • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
                                              Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie krtszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
                                              • 16.04.2012Ekspektatywa wierzytelnoci z tytuu nadpaty podatku
                                               Interpelacja nr 2568 do ministra finansw w sprawie weryfikacji istnienia wierzytelnoci w momencie wpywu deklaracji podatkowej
                                               • 22.03.2012Przeksztacenie przedsibiorcy w spk kapitaow a sukcesja podatkowa
                                                Interpelacja nr 1628 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji praw i obowizkw podatkowych jednoosobowej spki kapitaowej, powstaej w wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn
                                                • 21.03.2012Odpowiedzialno nieformalnego czonka zarzdu spki kapitaowej
                                                 Prawny status czonka zarzdu spki okrelaj umowa spki i przepisy art. 201-211 Kodeksu spek handlowych. W wietle tych unormowa za czonka zarzdu mona uznawa tylko osob, ktra w przewidzianym prawem trybie powoana zostaa na t funkcj i ktrej mandat nie wygas. Zakwalifikowanie danej osoby jako czonka zarzdu nie jest natomiast zalene od tego, czy i w jakim zakresie faktycznie spenia ona swoje obowizki w spce. Za czonka zarzdu nie mona te uznawa osoby, ktrej mandat wygas, a ktra nadal faktycznie wykonuje obowizki przynalene czonkowi zarzdu. W ocenie sdu tak te naley rozumie pojcie czonka zarzdu spki na gruncie art. 116 Ordynacji podatkowej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie.
                                                 • 12.10.2011Zatwierdzony ukad a ogoszenie upadoci
                                                  Moliwo uchylenia si czonka zarzdu spki kapitaowej od, wynikajcej z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialnoci za jej zalegoci podatkowe przez wykazanie, e we waciwym czasie wszczto postpowanie zapobiegajce upadoci (postpowanie ukadowe) dotyczy wycznie tych zalegoci, ktre powstay przed zatwierdzeniem ukadu. Zoenie we waciwym czasie wniosku o wszczcie postpowania ukadowego nie uwalnia go natomiast od odpowiedzialnoci za zalegoci powstae po zatwierdzeniu ukadu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 27.05.2011Od milionera do zera...
                                                   Pan Krzysztof jest przykadem tak zwanej kariery od zera do milionera. Niestety, rwnie od milionera do zera. Jak do tego doszo - by przecie przezornym biznesmenem?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »