Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dochody własne jednostek budżetowych

 • 21.09.2018NSA: Gmina ma prawo samodzielnie określić prewspółczynnik
  Z uzasadnienia: Działalność wodno-kanalizacyjna jest w głównej mierze działalnością gospodarczą, zaś działania podejmowane w innych niż gospodarczy celach mają tu znaczenie marginalne. Co więcej, jak trafnie sygnalizowano w skardze kasacyjnej, przyznawane w tym obszarze dotacje mają charakter celowy i z uwagi na relację czynności opodatkowanych do nieopodatkowanych nie mogą być przypisane wyłącznie do działań pozostających poza VAT (...). Trafnie tym samym podnosiła skarżąca, że o ile prewspółczynnik proponowany w rozporządzeniu odpowiada charakterowi określonych obszarów działalności Gminy, to nie uwzględnia specyfiki działalności wodno-kanalizacyjnej.
  • 20.10.2017Fundacje i CIT: Pomoc dla studenta to nie działalność oświatowa
   Z uzasadnienia: Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że ze statutu Wnioskodawcy nie wynika, iż prowadzi on działalność oświatową, polegającą na kształceniu studentów, czy też mającą na celu dobroczynność i pomocą społeczną. Natomiast celem statutowym Fundacji jest udzielanie wsparcia finansowego studentom Wydziału Farmacji. Wobec powyższego, wskazany cel statutowy nie wpisuje się w pojęcie działalności oświatowej, czy też polegającej na kształceniu studentów.
   • 14.09.2017NSA: Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym nie może być zaliczona na poczet podatku od nieruchomości
    TEZA: Artykuł 76 § 1 w związku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego.
    • 12.06.2017Zajęcia z rytmiki i gimnastyki jako usługi dodatkowe a VAT
     Pytanie podatnika: Czy wnoszoną przez rodziców opłatę za rytmikę i gimnastykę, jako odpłatność za świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi wykonywanych przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat można zaliczyć do sprzedaży zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.)?
     • 20.03.2017Samorządowy zakład budżetowy jako podatnik CIT
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
      • 15.12.2016Rozliczenia VAT. Obowiązek stosowania prewspółczynnika
       Pytanie podatnika: Czy Gmina dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy odliczeń podatku VAT od zakupów związanych wyłącznie z działalnością polegającą na dostawie wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określenia proporcji (tzw. prewspółczynniku) zawartych w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w odniesieniu do tych zakupów, czy też przepisy te nie będą miały zastosowania, ponieważ należy uznać, że zakupy te nie będą wykorzystywane do działalności innej niż działalność gospodarcza Gminy? 
       • 05.12.2016Opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku zwolnione z VAT?
        Pytanie podatnika: Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
        • 09.11.2016Będzie nowa ulga w PCC dla młodych małżeństw?
         Interpelacja nr 6692 do ministra finansów w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości
         • 22.09.2016Opłata za przedszkole. Opodatkowana VAT czy zwolniona?
          Pytanie podatnika: Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt w przedszkolach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 
          • 01.12.2015Dochody podatkowe samorządów – GUS opublikował nowy raport
           W 2014 r. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), wyniosły w sumie ponad 35,1 mld zł, co oznacza wzrost aż o 8,1 proc. rok do roku – wynika z raportu pn. „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014”, który w poniedziałek opublikowany został przez Główny Urząd Statystyczny. 
           • 11.06.2015Spółka komunalna jako podatnik VAT
            Teza: Spółka komunalna, która jako niezależny od gminy, działający na zasadzie ryzyka ekonomicznego podmiot gospodarczy, zostaje przez gminę wyznaczona jako inkasent do poboru opłaty targowej, świadczy z tego tytułu na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) usługę opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
            • 09.05.2014Gmina i jednostki budżetowe jako podatnicy VAT
             Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budżetowe powinny być traktowane dla celów rozliczeń VAT jako jeden podatnik i dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gminę?
             • 12.09.2013Zwrot VAT dla podróżnych: Uzyskanie statusu sprzedawcy
              Pytanie podatnika: Czy - przy założeniu, że w okresie od dnia zawiązania Spółki do dnia 31 maja 2013 r. (tj. w trakcie pierwszego roku podatkowego) obrót podatnika przekroczył kwotę 400.000 zł, a Spółka spełni wszelkie warunki zastrzeżone w art. 127 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług - może od dnia 1 czerwca 2013 r., tj. od początku nowego roku podatkowego, uzyskać status „sprzedawcy” w myśl art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług i dokonywać samodzielnie zwrotu VAT podróżnym?
              • 04.03.20131 procent podatku CIT na rzecz jednostek naukowych
               Interpelacja nr 13568 do ministra finansów w sprawie możliwości przekazywania przez przedsiębiorców 1% podatku CIT dla najlepszych jednostek naukowych przy rozliczeniach podatkowych
               • 04.01.2013Zmiany w zasięgu działania dyrektorów UKS
                Interpelacja nr 10713 do ministra finansów w sprawie skutków planowanej zmiany zasięgu terytorialnego urzędów kontroli skarbowej
                • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                 Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                 • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
                  Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
                  • 30.09.2009Rząd przyjął projekt budżetu na 2010 rok
                   Dochody osiągną 248,9 mld zł, wydatki nie przekroczą 301,1 mld zł, a deficyt wyniesie nie więcej niż 52,2 mld – zakłada ostateczny rządowy projekt ustawy budżetowej na 2010 r. Przychody z prywatyzacji zaplanowano w wysokości ok. 25 mld zł. W 2010 r. po raz pierwszy zostaną oddzielone dochody, wydatki i deficyt „krajowego” budżetu od budżetu środków Unii Europejskiej. Projekt ustawy budżetowej przygotowano także w układzie zadaniowym. Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę realny wzrost PKB o 1,2 proc. oraz inflację na poziomie 1 proc.
                   • 09.09.2009Rząd przyjął projekt budżetu na 2010 rok
                    W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok zapisano, że dochody budżetu wyniosą 245,5 mld zł, wydatki - nie więcej niż 297,7 mld zł, a deficyt państwa nie przekroczy 52,2 mld zł. Przy planowaniu budżetu na następny rok rząd założył, że realny wzrost PKB wyniesie 1,2 proc., inflacja spadnie do poziomu 1 proc., spożycie ogółem zwiększy się o 1,1 proc., a realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce nie będzie wyższy niż 1 proc. Przychody z prywatyzacji zaplanowano w wysokości ok. 25 mld zł.
                    • 28.05.2009Blisko 9 mld nadwyżki w samorządowych budżetach
                     W I kwartale 2009 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką w kwocie 8,6 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w kwocie 25,1 mld. Samorządy wykonały w tym okresie dochody ogółem w 25,1 proc. a wydatki ogółem w 17 proc. planu na cały rok – poinformowało Ministerstwo Finansów.
                     • 07.11.2008MF: Dochody i wydatki samorządów o 10 proc. wyższe
                      Ze sprawozdań budżetowych za I półrocze 2008 r. wynika, że kwota wykonanych dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego wyniosła blisko 73 mld zł i była o 9,8 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 37,2 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2007 wzrosły o 5,8 proc.
                      • 11.07.2007Opodatkowanie środków pomocowych
                       Interpelacja nr 7559 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej
                       • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
                        Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.