Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kary umowne

 • 01.10.2020WSA. Odszkodowanie za wadliw usug nie jest kosztem
  Skoro moc zawartej ugody sdowej na przedsibiorcy zosta naoony obowizek zapaty zobowizania o charakterze odszkodowania w zwizku ze szkod majtkow zwizan z wadliwym wykonaniem posadzki hali, to odszkodowanie to nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako odszkodowanie z tytuu wad wykonanej usugi budowlanej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
  • 10.09.2020Kara za niezwrócone palety bez VAT
   Spóka prowadzi dziaalno w zakresie transportu i spedycji. W ramach dziaalnoci spedycyjnej zleca przewonikom wykonanie usugi transportowej na terenie Polski. Transportowany adunek znajduje si na paletach, z których przewonik musi si rozliczy na podstawie prawidowo wypenionego kwitu paletowego. Czy w sytuacji obcienia przewonika kar umown za nierozliczenie palety spóka powinna wystawi faktur VAT i doliczy do obcienia podatek VAT, czy przedmiotowa naleno nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
   • 29.08.2020[Szkolenie on-line] Tworzenie umów zlecenia w praktyce
    Zlecenie jest niezmiernie czsto wykorzystywan umow zarówno do bardzo prostych, jak i bardzo rozbudowanych usug. Jako umowa prawa cywilnego rzdzi si przy tym zasad swobody umów, która daje moliwo uregulowania w umowie wielu wanych kwestii, o których jednak przepisy milcz. Ta forma pozwala te na doprecyzowanie i zmian wielu zapisów bezporednio wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to samego dookrelenia zobowizania zleceniobiorcy, doprecyzowania wzajemnych wiadcze, rozliczania ponoszonych wydatków. Niezmierne istotne przy tym s zapisy dotyczce wynagrodzenia - jego wysokoci, sposobów ustalania, terminów i sposobu patnoci, sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji usug.
    • 18.06.2020Wpyw COVID-19 na moliwo zaliczenia kar umownych do kosztów uzyskania przychodów
     Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP) oraz art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOF) kary umowne i odszkodowania z tytuu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usug oraz zwoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwoki w usuniciu wad towarów albo wykonanych robót i usug nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
     • 15.06.2020WSA. Kara za nieterminowe wykonanie umowy moe by kosztem
      Skoro, posugujc si terminami prawa cywilnego, racjonalny ustawodawca wymienia wród kar umownych wyczonych z kosztów uzyskania przychodów jedynie te z tytuu zwoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad lub zwoki w usuniciu wad towarów albo wykonanych robót i usug, to naley przyj, e kary umowne za opónienie w wykonaniu usug mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach.
      • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
       Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
       • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
        1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
        • 08.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
         1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
         • 19.03.2020Co dalej z projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej?
          Od kilku lat gon spraw jest brak uregulowania prawnego poyczek i kredytów udzielanych przez instytucje parabankowe, tak zwanych chwilówek. Zobowizania takie ze wzgldu na brak przepisów, mog zawiera osoby nieposiadajce zdolnoci kredytowej, co powoduje niemoliwo zwrócenia dugu przez kredytobiorc. Co wicej, poyczk czy kredyt tego rodzaju, mona uzyska bez zgody czy nawet wiedzy wspómaonka. Potencjalni kredytobiorcy, nie s równie sprawdzani pod ktem posiadania innych kredytów w innych instytucjach finansowych, co bardzo czsto doprowadza do powstania tak zwanej spirali zaduenia.
          • 20.02.2020Koszty uzyskania: Kara umowna jako mniejsze zo
           Prowadzc dziaalno gospodarcz zawieramy umowy. W nich znajduj si najczciej klauzule dotyczce kar umownych, nalenych drugiej stronie w okrelonych w umowie okolicznociach. Czasami z przyczyn niezalenych od przedsibiorcy koszt prawidowego wykonania umowy wzrasta tak bardzo, e - z ekonomicznego punktu widzenia - warto zaniecha realizacji umowy i wypaci uzgodnion kar umown. Czy taki wydatek mona zaliczy do kosztów uzyskania?
           • 23.12.2019Zatory patnicze - od stycznia 2020 firmy atwiej odzyskaj dug
            1 stycznia 2020 r., razem z wejciem w ycie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych  zmienione i doprecyzowane zostan najwaniejsze przepisy dotyczce postpowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostan dostp do nowych regu i rozwiza, które pomog odzyskiwa przeterminowane patnoci.
            • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
             Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
             • 24.09.2019Jak powstrzyma odchodzcego pracownika przed przejciem klientów?
              Zdarza si, e odchodzcy pracownik przejmuje klientów swojego pracodawcy. I chocia ten problem wystpuje w kadej brany, to szczególnie palcy w jest firmach usugowych i handlowych, gdzie pracownik ma bezporedni kontakt z klientem.
              • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
               Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
               • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
                Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
                • 22.08.2019E-szkoa VAT
                 VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                 • 22.07.2019Koszty sdowe mog by kosztem podatkowym
                  Pytanie: Ze wzgldu na okolicznoci niezalene od Spóki, Wnioskodawca nie zdoa wywiza si z terminów dostaw. W zwizku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, nie jest wykluczone, e Spóka bdzie zobowizana do zapaty kontrahentowi kary umownej z tytuu zwoki. Wnioskodawca planuje kwestionowa zasadno jej naliczania, a take jej wysoko na drodze sdowej. Czy potencjalny wydatek na zapat kosztów sdowych moe w caoci zosta zaliczony przez Spók do kosztów uzyskania przychodów?
                  • 27.06.2019Zgoda na odpatne odstpienie od umowy jest usug opodatkowan VAT
                   wiadczona przez Kontrahenta usuga polegajca na zezwoleniu na przedterminowe rozwizanie umowy jest zwizana ze wiadczonymi wczeniej usugami. Dziki niej zwolniony odnosi korzy w postaci zerwania niekorzystnej wizi prawnej oraz moliwoci organizacji pracy przedsibiorstwa w inny sposób, bd te w oparciu o wspóprac z innym podmiotem.
                   • 25.06.2019Kara umowna za nieodebranie lokalu handlowego jako koszt uzyskania przychodu
                    Przedsibiorcy prowadzcy dziaalno gospodarcz mog spotka si z problematyk kar umownych i odszkodowa wynikajcych z rónych tytuów. Temat ten jest nie tylko skomplikowany na gruncie prawnym i gospodarczym, ale take na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W szczególnoci w niektórych sytuacjach przedsibiorcy mog zaliczy do kosztów podatkowych wydatki zwizane z karami umownymi lub odszkodowaniami, a w innych ju nie. Wszystko zaley od tytuu, z jakiego ma zosta dokonana wypata, cigu zdarze do niej prowadzcego, umów i porozumie z kontrahentem, a take odpowiedniej dokumentacji. Powysze sprawia, e problematyka rozliczenia kary umownej czy odszkodowania stanowi wyzwanie dla przedsibiorców, którzy w tym zakresie czsto sigaj po pomoc dowiadczonych doradców podatkowych.
                    • 21.06.2019Towar bez wad ale po terminie - kara umowna a koszty uzyskania przychodu
                     Przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi si do kategorii odszkodowa i kar umownych, nie precyzujc, e chodzi o odszkodowania i kary umowne bdce nastpstwem niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania przez dunika na skutek niedochowania przez niego naleytej starannoci. Tym samym (...) naley przyj, e wszelkie odszkodowania i kary umowne z wymienionych w tym przepisie tytuów nie mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, niezalenie od tego, czy s one skutkiem szkody powstaej w nastpstwie winy dunika czy te szkody, na której powstanie dunik nie mia wpywu.
                     • 06.05.2019Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy nie moe by kosztem
                      Pytanie: Spóka podpisaa umow trzyletni na wiadczenie usug reklamowych. Po dwóch latach obowizywania umowy i regulowania zobowiza Spóka podja decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na wiadczenie ww. usug ze wzgldów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spóka bya zobowizana do zapaty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysokoci 60% wartoci wynagrodzenia, które byoby nalene do koca trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytuu przedterminowego rozwizania umowy moe by uznane za koszt uzyskania przychodu?
                      • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                       VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                       • 17.10.2018NSA. Odstpne za przedterminowe rozwizanie umowy moe by kosztem
                        Z uzasadnienia: Nie mona podzieli stanowiska organu, e dziaanie Spóki prowadzio do przerzucenia ryzyka prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na Skarb Pastwa. Spóka wskazaa, e w wyniku uiszczenia przez ni odstpnego ponoszone koszty uzyskania przychodów bd mniejsze ni w sytuacji realizowania umowy. Gdyby bowiem umowa bya nadal realizowania to skarca generowaaby koszty uzyskania przychodu i mogaby osign nie tylko strat ekonomiczn, ale i strat podatkow, a w konsekwencji straciby na tym take Skarb Pastwa z uwagi na brak wpywów podatkowych (...) naleao zatem uzna, e wydatki na odstpne mog stanowi koszt uzyskania przychodów.
                        • 19.09.2018NSA. Kara umowna jako koszt podatkowy
                         Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu kar umownych naley przykada szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" róda przychodów. W szczególnoci, jeeli jako zabezpieczenie róda przychodów naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) róda przychodów, w taki sposób, aby to ródo funkcjonowao w bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów, suy wanie temu celowi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 27.07.2018Koszty uzyskania przychodu: Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowiza
                          Przedsibiorcy, chcc zabezpieczy swoje interesy, ustanawiaj kary umowne na wypadek przekroczenia przyjtych terminów realizacji wiadcze. Czy naliczona kara umowna moe stanowi koszt podatkowy?
                          • 26.07.2018Koszty uzyskania przychodu: Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowiza
                           Przedsibiorcy, chcc zabezpieczy swoje interesy, ustanawiaj kary umowne na wypadek przekroczenia przyjtych terminów realizacji wiadcze. Czy naliczona kara umowna moe stanowi koszt podatkowy?
                           • 23.07.2018VAT. Dokumentowanie kar umownych
                            Pytanie: Przedmiotem dziaalnoci jest wynajem samochodów na terenie Polski. Najemcy zobowizuj si do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zdarzaj si przypadki naruszenia przez najemców powyszego zapisu. W takim przypadku najemcy s obciani karami umownymi Czy pobierane kary te stanowi bd wynagrodzenie nalene z tytuu realizowania przez ni czynnoci opodatkowanych VAT i w konsekwencji czy powinny by dokumentowane fakturami?
                            • 20.06.2018Sdy wydaj rocznie ponad 25 tys. wyroków podatkowych
                             W ubiegym roku sdy administracyjne wyday w sumie 27 tys. wyroków dotyczcych spraw podatkowych. W jednej czwartej orzeczenia uchylay decyzje skarbówki. Jak oceniaj eksperci, spora cz wyroków budzi zastrzeenia, co jest efektem nie tylko profiskalnej wykadni, ale te niedoskonaoci polskiego prawa podatkowego.
                             • 26.04.2018Usugowe prowadzenie ksig rachunkowych - rozpoczynamy wiosenn edycj e-kursu
                              Usugowe prowadzenie ksig rachunkowych – jak stanowi art. 76a ust. 1 ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci – jest dziaalnoci gospodarcz, w rozumieniu przepisów o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Polega na wiadczeniu usug w zakresie czynnoci, takich jak: a) prowadzenie, na podstawie dowodów ksigowych, ksig rachunkowych, ujmujcych zapisy zdarze w porzdku chronologicznym i systematycznym,
                              • 18.04.2018NSA o minimalizowaniu strat: Kara umowna moe by kosztem
                               Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu kar umownych naley przykada szczególne znaczenie do rozumienia terminów "zachowanie" i "zabezpieczenie" róda przychodów. W szczególnoci, jeeli jako zabezpieczenie róda przychodów naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) róda przychodów, w taki sposób, aby to ródo funkcjonowao w bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów, suy wanie temu celowi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 01.03.2018NSA: Nie ujte w przychodach wierzytelnoci odsetkowe a strata przy ich sprzeday
                                Z uzasadnienia: Sporne wierzytelnoci odsetkowe nie zostay zarachowane do przychodu, w zwizku z czym ich warto pokryta cen ze sprzeday (podobnie jak strata z ich sprzeday) nie moe stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                                • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
                                 Z uzasadnienia: Odprawy zwizane ze zwolnieniami grupowymi s swoist "zapat" przez pracodawc za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie si od zobowizania zatrudnienia pracownika. Funkcj odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utrat moliwoci zarobkowania, bowiem zakoczenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utrat moliwoci zarobkowania w ogóle.
                                 • 03.10.2017Zniszczenie towaru jest kosztem podatkowym
                                  Pytanie: Czy ponoszony przez Wnioskodawc koszt transportu towaru, który musi zosta nastpnie przez odbiorc zutylizowany, którym to pierwotnie (w przypadku dostarczenia towaru wolnego od wad) Wnioskodawca nie byby obciony oraz koszty utylizacji towaru, którymi to kosztami odbiorca obcia Wnioskodawc - mog by u Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów ujtymi w rachunku podatkowym spóki?
                                  • 13.09.2017Wydatki na spory sdowe z klientami w kosztach dziaalnoci
                                   Pytanie: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z prowadzeniem postpowa sdowych z klientami, tj. wydatki na: koszty sdowe i obsug prawn postpowania sdowego, zwrot klientowi poniesionych przez niego kosztów sdowych oraz kosztów zastpstwa procesowego, zwrot klientowi otrzymanej wczeniej zapaty za usug, odsetki od zwracanej klientowi otrzymanej wczeniej zapaty za usug?
                                   • 06.09.2017WSA. Odstpienie od umowy przedwstpnej: Odstpne nie podlega VAT
                                    Nalenoci wypacone na rzecz skarcej [odstpne] przez sprzedajcego z tytuu odstpienia od umowy przedwstpnej zobowizujcej do zawarcia umowy sprzeday towarów uywanych naley uzna za nie podlegajce opodatkowaniu VAT - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                    • 14.06.2017Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej
                                     Pytanie podatnika: Czy do kary umownej za opónienie wykonania umowy ma zastosowanie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT i czy tym samym kara jest potrcalna w dacie jej poniesienia i w przypadku, gdy dotyczy okresu przekraczajcego rok podatkowy to stanowi ona koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do dugoci kadego roku, którego dotyczy?
                                     • 22.03.2017WSA. Zbycie wierzytelnoci a moliwo zaliczenia do kosztów kaucji gwarancyjnej
                                      Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT nie uwaa si za koszty uzyskania przychodów strat z tytuu odpatnego zbycia wierzytelnoci, chyba e wierzytelno ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, zostaa zarachowana jako przychód naleny. Skoro zatem pena kwota wynikajca z faktury (w tym kwota "kaucji gwarancyjnej" zatrzymana przez kontrahenta), zostaa przez stron rozpoznana jako element nalenego przychodu i podlegaa opodatkowaniu to nie znajduje zastosowania wyczenie z kosztów na podstawie cyt. art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy.
                                      • 16.03.2017Odprawa dla czonka zarzdu spóki a PIT
                                       Tezy: Jeeli strony umowy przewidziay, i wiadczenie - zwane te odpraw, czy odszkodowaniem - otrzymane przez czonka zarzdu spóki kapitaowej z tytuu pozbawienia go tej funkcji, jako wiadczenie organizacyjne ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 w zwizku z art. 484 § 1 k.c.) to stanowi ono przychód ze róda przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z pón. zm. ), t.j. dziaalnoci wykonywanej osobicie, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
                                       • 01.02.2017Kary umowne w kosztach podatkowych
                                        Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodów dla spóki s kwoty kar umownych zapaconych przez spók na rzecz jej kontrahentów z tytuu opónie w dostawach towarów?
                                        • 26.01.2017Nota obcieniowa a przychód w podatku dochodowym
                                         Pytanie podatnika: W jakiej dacie powstaje przychód wynikajcy z wystawionej noty obcieniowej ujmujcej kar umown za nieterminowy odbiór zamówionego towaru?
                                         • 19.01.2017Umorzenie zalegoci podatkowych. Organ nie moe pomija dowodw
                                          Tezy: Postpowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zalegoci podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniaego stanu faktycznego z punktu widzenia wystpienia przesanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekcie normatywnym za sprzeczn z zasad swobodnej oceny dowodów, wyraon w art. 191 o.p., uzna naley praktyk oceny materiau dowodowego, która opiera si na podkrelaniu istotnoci jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdy tego rodzaju ocena bdzie oderwana od caoksztatu materiau dowodowego sprawy, bdzie ocen niepen.
                                          • 11.01.2017Przedstawicielstwo celne a penomocnictwo
                                           Najwaniejsz podstaw prawn dla instytucji przedstawicielstwa celnego stanowi art. 18 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2015 z 9 padziernika 2013 r. ustanawiajcego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 296/1). Kady podmiot ma prawo do dziaania przez przedstawiciela reprezentujcego jego interesy przed organami celnymi w celu dokonywania wszelkich czynnoci prawem przepisanych zwizanych z formalnociami celnymi.
                                           • 03.01.2017Wydatki na naprawienie szkody wyrzdzonej przez pracownika w kosztach podatkowych
                                            Pytanie podatnika: W firmie, gdzie by realizowany kontrakt zostaa uszkodzona przez pracownika Wnioskodawcy brama wjazdowa do hali. Wnioskodawca zosta obciona kosztem naprawy bramy. Czy koszt naprawy bramy moe by uznany za koszt uzyskania przychodów?
                                            • 27.12.2016Skutki w VAT pokrycia przez kontrahenta kosztów dostawy zastpczej
                                             Zdarza si, e kontrahent, który dostarcza towary nie jest w stanie dokona dostawy na czas. Wówczas konieczne jest nabycie towarów od innego podmiotu. Umowa z kontrahentem moe przewidywa, e pokryje on w takim przypadku dodatkowe koszty z tytuu realizacji dostawy zastpczej. W takiej sytuacji powstaje wtpliwo, czy kwota wypacona przez kontrahenta stanowi wynagrodzenie za czynno podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug.
                                             • 12.12.2016Czy kara umowna moe by kosztem uzyskania przychodu?
                                              Niektórych kar umownych nie mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe potwierdzaj jednak, e zapacona przez podatnika kara umowna za niewykonanie umowy moe by kosztem podatkowym na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Trzeba jednak speni kilka warunków.
                                              • 09.12.2016Rozwizanie umowy i odstpne a koszty uzyskania przychodów
                                               Z uzasadnienia: Uwzgldniajc obiektywne kryteria oceny przedstawionego stanu faktycznego, naley uzna, i dziaania polegajce na rozwizaniu umowy i wypacie odstpnego byy w peni racjonalne. Wypacenie odstpnego umoliwio rozwizanie umowy z dzierawc, co ma prowadzi do zwikszenia przychodów i poprawy sprawnej obsugi klientów.
                                               • 14.11.2016Moment powstania przychodu przy notach obcieniowych
                                                Pytanie podatnika: W jakiej dacie powstaje przychód wynikajcy z wystawionej noty obcieniowej ujmujcej kar umown za nieterminowy odbiór zamówionego towaru?
                                                • 18.10.2016Koszty dziaalnoci. Kara karze nierówna
                                                 Pytanie: Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie ochrony osób i mienia. Usugi te s wiadczone m.in. na podstawie staych umów zawartych z kontrahentami. Umowy te zawieraj postanowienia, zgodnie z którymi spóka w okrelonych przypadkach bdzie zobowizana do zapaty kar umownych na rzecz kontrahenta. Czy uiszczone kary umowne bd stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
                                                 • 31.08.2016Kara umowna za nieterminowe wykonanie usugi w kosztach dziaalnoci
                                                  Pytanie: W zwizku z prowadzon dziaalnoci zawarem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie na jej podstawie prac montaowo-budowlanych. Umowy te zwieray postanowienia dotyczce kar umownych w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej zostao zlecone osobie uprawnionej, natomiast prowadzenie na jej podstawie zleconych prac naleao do mnie. Prace nie zostay zakoczone w ustalonym terminie. Przyczyn byo opnienie w realizacji zleconej dokumentacji projektowej. Czy kara umowna faktycznie zapacona za nieterminowe wykonanie usugi podlega zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw?
                                                  • 30.08.2016Kara umowna za nieterminowe wykonanie usugi w kosztach dziaalnoci
                                                   Pytanie: W zwizku z prowadzon dziaalnoci zawarem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie na jej podstawie prac montaowo-budowlanych. Umowy te zwieray postanowienia dotyczce kar umownych w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie dokumentacji projektowej zostao zlecone osobie uprawnionej, natomiast prowadzenie na jej podstawie zleconych prac naleao do mnie. Prace nie zostay zakoczone w ustalonym terminie. Przyczyn byo opnienie w realizacji zleconej dokumentacji projektowej. Czy kara umowna faktycznie zapacona za nieterminowe wykonanie usugi podlega zaliczeniu do kosztw uzyskania przychodw?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »