Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kary umowne

 • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o prac przed nawizaniem stosunku pracy
  1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzalenia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczcia przez pracownika. 2. Moliwo wypowiedzenia umowy o prac nie jest uzaleniona od nawizania si midzy stronami stosunku pracy (rozpoczcia si okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawizaniem si stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba e pracownik wczeniej pozostawa z tym samym pracodawc w stosunku pracy lub strony w umowie o prac przeduyy ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwizaniu umowy o prac z upywem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarwno przez pracodawc, jak i pracownika.
  • 04.05.2009UOKiK pozwa trzech operatorw GSM
   Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw skierowa do sdu pozwy przeciwko operatorom sieci Era, Orange oraz Play. Prezes UOKiK uznaa, e niektre praktyki stosowane przez tych operatorw s niezgodne z prawem. Chodzi m.in. o pobieranie opaty za zdjcie blokady karty SIM, stosowanie uciliwych formalnoci w przypadku kradziey telefonu czy pozbawienie konsumenta dostpu do usug, za ktre regularnie paci.
   • 26.03.2009Orzecznictwo: Nielegalny pobr energii i VAT
    Z uzasadnienia: "W ocenie organw podatkowych czynnociami wymienionymi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT s rwnie dostawy energii i paliw, ktrych pobranie zostao dokonane m. in. bez umowy zawartej ze sprzedawc, jak rwnie niezgodnie z warunkami okrelonymi w umowie, za ktre pobiera si opaty stanowice form odpatnoci za pobrane w w/w. sposb energie lub paliwo. Ze stanowiskiem tym nie mona si zgodzi."
    • 06.02.2009Kara umowna jako koszt podatkowy
     Pytanie podatnika: Czy zapacona kara umowna w okolicznociach niezawinionych stanowi koszt uzyskania przychodu?
     • 21.01.2009Szczegowo zobowizania zleceniobiorcy w treci umowy
      Podstawowe znaczenie w zakresie konstrukcji kadej praktycznie umowy ma jasne, dokadne i wyczerpujco sformuowane zobowizanie. W wielu umowach zakres zobowizania wykonawcy wskazywany jest bardzo oglnie. Okrelenia „usugi marketingowe”, „promocja”, „obsuga stoiska na targach” nios oczywicie za sob pewn siatk znaczeniow, jednak nie zawsze jest ona jednolicie rozumiana.
      • 15.01.2009Poczta Polska i telekomy zapac cznie 14 mln kary
       Poczta Polska zapaci 7 mln kary za nieterminowe dostarczanie przesyek. Tyle samo zapac cznie telekomy Aster, Dialog i Tele2 za ograniczanie praw odbiorcw usug telekomunikacyjnych  – postanowia prezes UOKiK. Oprcz sankcji finansowych naoya te na przedsibiorstwa obowizek zmiany dotychczasowej praktyki.
       • 08.12.2008Czy zwrot kosztw od nierzetelnego podwykonawcy musi by udokumentowany faktur?
        Zwrot kosztw dokonany przez podwykonawc, ktry nie wykona zobowizania, nie moe by uznany za usug, poniewa brak jest w tym przypadku ekwiwalentnoci. Przez usugi na gruncie przepisw ustawy o VAT naley bowiem rozumie wycznie wiadczenie dwustronne, wzajemne. Zwrot kosztw dokonany przez podwykonawc, ktry nie wykona zobowizania, jest natomiast wiadczeniem o charakterze sankcyjnymi i odszkodowawczym, nie obejmuje go wic ustawa o VAT. Dlatego te nie ma obowizku udokumentowania go faktur — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
        • 19.11.2008Rekompensata za wczeniejsze rozwizanie umowy najmu
         Pytanie podatnika: Czy w wietle przedstawionego stanu faktycznego nalene Wnioskodawcy na mocy porozumienia wynagrodzenie stanowi odpatno za wiadczenie usug przez Wnioskodawc i powinno by powikszone o podatek VAT?
         • 12.11.2008Leasing – odszkodowanie umowne w wietle ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych
          Zdarza si, e przed upywem okresu na jaki zostaa zawarta umowa leasingu, leasingobiorca zrywa zawart umow a leasingodawca obcia go z tego tytuu odszkodowaniem umownym. W takiej sytuacji powstaje zazwyczaj pytanie o moliwo uznania za koszt uzyskania przychodu wydatkw poniesionych przez leasingobiorc z tytuu zapaty firmie leasingowej odszkodowania w zwizku z zakoczeniem umowy leasingu przed upywem okresu, na jaki zostaa zawarta.
          • 08.10.2008Kara umowna to nie rabat
           Pytanie podatnika: Czy jest podstawa prawna do zmniejszenia przychodw, pomimo tego, e kontrahent odmwi zaakceptowania wystawionych faktur VAT korygujcych?
           • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opaty sankcyjne
            W dziaalnoci gospodarczej do czsto zdarzaj si sytuacje, w ktrych na podatnikw nakadane s rnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikajcej z tego typu tytuw, bardzo czsto pojawia si problem, jak prawidowo podatkowo zakwalifikowa zapacon kar. Dodatkowa trudno wynika take z faktu, e nie zawsze ustawodawca posuguje si sowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot majcych wywoa okrelony skutek podatkowy.
            • 17.07.2008Umorzenie odsetek od kredytu bankowego a PIT
             Pytanie podatnika: Czy umorzone skapitalizowane odsetki s przedmiotem podlegajcym opodatkowaniu, czy umorzone odsetki karne stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
             • 11.07.2008Orzecznictwo: Zakaz ujawniania tajemnicy przedsibiorstwa
              1. Zwolnienie byych pracownikw z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest rwnoznaczne z godzeniem si przez byego pracodawc na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracownikw lub na uczynienie z nich dowolnego uytku, zwaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. 2. Take po rozwizaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowizani s do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
              • 04.04.2008Czy kara za niewykupienie akcji przez pracodawc jest przychodem ze stosunku pracy?
               Jeli pracownik otrzyma od pracodawcy kar umown z tytuu niewykupienia akcji, naley traktowa j jako przychody ze stosunku pracy pracownika — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
               • 20.02.2008Zapraszamy na konferencj: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzgldnieniem „maej” nowelizacji ustawy o VAT
                W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbdzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzgldnieniem „maej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademi Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz obj patronat medialny nad konferencj. Dla Czytelnikw www.podatki.biz obowizuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie si na konferencj do 22.02.2008 (pitek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostpnego tutaj. 
                • 31.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydatki na zacignicie kredytu na wypat dywidendy
                 Wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.07.2007 r., sygn. III SA/Wa 382/07
                 • 29.11.2007Opodatkowanie odszkodowania podatkiem VAT
                  W zwizku z przedterminowym rozwizaniem umowy o wiadczenie usug kontrahent wypaci na rzecz spki odszkodowanie w wysokoci utraconych przez ni korzyci. Czy takie odszkodowanie jest przedmiotem opodatkowania VAT i czy spka miaa w tej sytuacji obowizek wystawienia faktury?
                  • 13.11.2007Opodatkowanie kar umownych od deweloperw
                   Interpelacja nr 9084 do ministra finansw w sprawie umw przedwstpnych sprzeday nieruchomoci
                   • 12.11.2007UKE: Wyszy opust w umowach 13 operatorw z TP
                    Spadek cen szerokopasmowego Internetu dla klientw operatorw alternatywnych – taki ma by efekt zmian, jakie zostay wprowadzone w umowach 13 firm telekomunikacyjnych z TP S.A. Urzd Komunikacji Elektronicznej obniy stawki opat za dostp do lokalnej ptli abonenckiej.
                    • 10.07.2007Rozliczenie kradziey transportowanych towarw handlowych
                     Pytanie podatnika: Czy kwota wypacona kontrahentowi, stanowica rwnowarto utraconego w wyniku kradziey transportowanego przez podatnika towaru, stanowi koszt uzyskania przychodu?
                     • 05.06.2007Wydatki zwizane z uytkowaniem najtego samochodu i koszt uzyskania przychodw
                      Zarwno w maej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej, jak i w potnej firmie moemy spotka si sytuacj, kiedy to przedsibiorstwo nie posiada nabytych na wasno samochodw, a korzysta z aut przyjtych do uytku w drodze umowy najmu.
                      • 01.06.2007Bezumowne uytkowanie gruntw rolnych
                       Pytanie podatnika: Czy „wpaty” za bezumowne uytkowanie gruntw rolnych uzyskiwane przez Stron w zwizku z uywaniem przez pewien okres nieruchomoci bez tytuu prawnego (np. po wyganiciu umowy dzierawy), naley klasyfikowa jako wynagrodzenie z tytuu dzierawy gruntw rolnych, wiadczenie innych nienazwanych usug podlegajcych VAT, czy te odszkodowanie nie podlegajce opodatkowaniu podatkiem VAT?
                       • 12.04.2007Kara umowna z tytuu niewykonania umowy
                        Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw uiszczonej przez Spk cywiln kary umownej z tytuu niewykonania umowy.
                        • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                         Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalnoci pracownika wobec zakadu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewnoci, e pracownik nie narazi go na szkody. Dziaalnoci konkurencyjn dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynnoci, ktre pokrywaj si przynajmniej czciowo z zakresem dziaalnoci pracodawcy. Zarwno form, jak i rodzaje umw o zakazie konkurencji okrela rozdzia IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.; dalej: k. p.).
                         • 12.11.2006Odstpienie od umowy a podatki
                          Odstpienie jest to jednostronne owiadczenie woli na mocy ktrego strona moe wycofa si z umowy, jeli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiada jej interesom. Prawo odstpienia jest wyjtkiem od oglnej zasady, e umw naley dotrzymywa tzn. e zawarta umowa zasadniczo wie strony do momentu jej wykonania i nie mona jej rozwiza bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstpienia jest rozwizanie umowy z moc wsteczn, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczno dokonania wzajemnych rozlicze pomidzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowizania podatkowego skutkuje koniecznoci korekty tego zobowizania oraz moe powodowa powstanie nowego zobowizania podatkowego np. w przypadku wypat odszkodowania przez jedn ze stron umowy.
                          • 27.09.2006Ewidencja ksigowa i podatkowa kar umownych
                           1. Pojcie i rodzaje kar umownych. Wierzyciel moe zastrzec w umowie, celem wzmocnienia skutecznoci umowy uchronienia si od skutkw niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego przez dunika (z reguy nieterminowego wykonania wiadczenia nienaleytego pod wzgldem jakoci), e naprawienie szkody, z powodu nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego przez dunika nastpuje przez zapat przez niego okrelonej kwoty pieninej.
                           • 03.07.2006Zapata kary umownej z tytuu wczeniejszego rozwizania umowy a koszt uzyskania przychodu
                            Pytanie: Czy mam moliwo zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty odszkodowania wypaconego z tytuu rozwizania umowy?
                            • 24.01.2006Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy
                             Przy umowie dostawy wystpuj dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawc, zobowizuje si do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia czciami albo periodycznie (przez pewien powtarzajcy si okres). Drug stron jest odbiorca, ktry zobowizuje si do odebrania tych rzeczy i do zapacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z pn. zm.). Charakterystyczn cech tego stosunku zobowizaniowego jest to, e dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we wasnym zakresie.

                            « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]