Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kary umowne

 • 19.11.2008Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
  Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego należne Wnioskodawcy na mocy porozumienia wynagrodzenie stanowi odpłatność za świadczenie usług przez Wnioskodawcę i powinno być powiększone o podatek VAT?
  • 12.11.2008Leasing – odszkodowanie umowne w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
   Zdarza się, że przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa leasingu, leasingobiorca zrywa zawartą umowę a leasingodawca obciąża go z tego tytułu odszkodowaniem umownym. W takiej sytuacji powstaje zazwyczaj pytanie o możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez leasingobiorcę z tytułu zapłaty firmie leasingowej odszkodowania w związku z zakończeniem umowy leasingu przed upływem okresu, na jaki została zawarta.
   • 08.10.2008Kara umowna to nie rabat
    Pytanie podatnika: Czy jest podstawa prawna do zmniejszenia przychodów, pomimo tego, że kontrahent odmówił zaakceptowania wystawionych faktur VAT korygujących?
    • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opłaty sankcyjne
     W działalności gospodarczej dość często zdarzają się sytuacje, w których na podatników nakładane są różnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikającej z tego typu tytułów, bardzo często pojawia się problem, jak prawidłowo podatkowo zakwalifikować zapłaconą karę. Dodatkowa trudność wynika także z faktu, że nie zawsze ustawodawca posługuje się słowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot mających wywołać określony skutek podatkowy.
     • 17.07.2008Umorzenie odsetek od kredytu bankowego a PIT
      Pytanie podatnika: Czy umorzone skapitalizowane odsetki są przedmiotem podlegającym opodatkowaniu, czy umorzone odsetki karne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
      • 11.07.2008Orzecznictwo: Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
       1. Zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczne z godzeniem się przez byłego pracodawcę na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracowników lub na uczynienie z nich dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. 2. Także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
       • 04.04.2008Czy kara za niewykupienie akcji przez pracodawcę jest przychodem ze stosunku pracy?
        Jeśli pracownik otrzymał od pracodawcy karę umowną z tytułu niewykupienia akcji, należy traktować ją jako przychody ze stosunku pracy pracownika — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
        • 20.02.2008Zapraszamy na konferencję: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT
         W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 22.02.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj. 
         • 31.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydatki na zaciągnięcie kredytu na wypłatę dywidendy
          Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.07.2007 r., sygn. III SA/Wa 382/07
          • 29.11.2007Opodatkowanie odszkodowania podatkiem VAT
           W związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług kontrahent wypłacił na rzecz spółki odszkodowanie w wysokości utraconych przez nią korzyści. Czy takie odszkodowanie jest przedmiotem opodatkowania VAT i czy spółka miała w tej sytuacji obowiązek wystawienia faktury?
           • 13.11.2007Opodatkowanie kar umownych od deweloperów
            Interpelacja nr 9084 do ministra finansów w sprawie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
            • 12.11.2007UKE: Wyższy opust w umowach 13 operatorów z TP
             Spadek cen szerokopasmowego Internetu dla klientów operatorów alternatywnych – taki ma być efekt zmian, jakie zostały wprowadzone w umowach 13 firm telekomunikacyjnych z TP S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej obniżył stawki opłat za dostęp do lokalnej pętli abonenckiej.
             • 10.07.2007Rozliczenie kradzieży transportowanych towarów handlowych
              Pytanie podatnika: Czy kwota wypłacona kontrahentowi, stanowiąca równowartość utraconego w wyniku kradzieży transportowanego przez podatnika towaru, stanowi koszt uzyskania przychodu?
              • 05.06.2007Wydatki związane z użytkowaniem najętego samochodu i koszt uzyskania przychodów
               Zarówno w małej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w potężnej firmie możemy spotkać się sytuacją, kiedy to przedsiębiorstwo nie posiada nabytych na własność samochodów, a korzysta z aut przyjętych do użytku w drodze umowy najmu.
               • 01.06.2007Bezumowne użytkowanie gruntów rolnych
                Pytanie podatnika: Czy „wpłaty” za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych uzyskiwane przez Stronę w związku z używaniem przez pewien okres nieruchomości bez tytułu prawnego (np. po wygaśnięciu umowy dzierżawy), należy klasyfikować jako wynagrodzenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, świadczenie innych nienazwanych usług podlegających VAT, czy też odszkodowanie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?
                • 12.04.2007Kara umowna z tytułu niewykonania umowy
                 Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej przez Spółkę cywilną kary umownej z tytułu niewykonania umowy.
                 • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                  Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalności pracownika wobec zakładu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewności, że pracownik nie narazi go na szkody. Działalnością konkurencyjną dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynności, które pokrywają się przynajmniej częściowo z zakresem działalności pracodawcy. Zarówno formę, jak i rodzaje umów o zakazie konkurencji określa rozdział IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k. p.).
                  • 12.11.2006Odstąpienie od umowy a podatki
                   Odstąpienie jest to jednostronne oświadczenie woli na mocy którego strona może wycofać się z umowy, jeśli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiadać jej interesom. Prawo odstąpienia jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że umów należy dotrzymywać tzn. że zawarta umowa zasadniczo wiąże strony do momentu jej wykonania i nie można jej rozwiązać bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstąpienia jest rozwiązanie umowy z mocą wsteczną, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogóle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstąpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowiązania podatkowego skutkuje koniecznością korekty tego zobowiązania oraz może powodować powstanie nowego zobowiązania podatkowego np. w przypadku wypłat odszkodowania przez jedną ze stron umowy.
                   • 27.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa kar umownych
                    1. Pojęcie i rodzaje kar umownych. Wierzyciel może zastrzec w umowie, celem wzmocnienia skuteczności umowy uchronienia się od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika (z reguły nieterminowego wykonania świadczenia nienależytego pod względem jakości), że naprawienie szkody, z powodu nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika następuje przez zapłatę przez niego określonej kwoty pieniężnej.
                    • 03.07.2006Zapłata kary umownej z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy a koszt uzyskania przychodu
                     Pytanie: Czy mam możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu rozwiązania umowy?
                     • 24.01.2006Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy
                      Przy umowie dostawy występują dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawcą, zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie (przez pewien powtarzający się okres). Drugą stroną jest odbiorca, który zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.). Charakterystyczną cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest to, że dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we własnym zakresie.

                     « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]