Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kary umowne

 • 31.05.2012Reklamacja polubowna w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi wydatki związane z przekazaniem na rzecz swoich kontrahentów świadczeń rzeczowych i pieniężnych związanych z „reklamacjami polubownymi”, tzn. z reklamacjami, w których w sprzedanych przez Wnioskodawcę wyrobach gotowych nie stwierdzono wad, jak również w przypadku, gdy taka wada nie mogła być jednoznacznie stwierdzona na podstawie przeprowadzonych przez Spółkę badań laboratoryjnych. Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z uwzględnieniem lub częściowym uwzględnieniem „reklamacji polubownych” mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów?
  • 21.05.2012Odszkodowanie za niezrealizowanie umowy jako koszt podatkowy
   Niewykonanie zobowiązania jest tytułem do żądania odszkodowania, jednakże odrębnym od tytułów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako że tytuły wymienione w tym przepisie związane są z nienależytym wykonaniem umowy dostawy, robót budowlanych czy świadczenia usług. Jednocześnie, podatnik, który wypłaca kontrahentowi odszkodowanie za niezrealizowanie umowy nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 20.04.2012Skutki niewykonania zobowiązań w prawie cywilnym
    Podstawową zasadą oceny skutków niewykonania zobowiązań jest wzajemna odpowiedzialność stron stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
    • 10.04.2012Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali na raty
     Z uzasadnienia: Podstawą opodatkowania świadczonych przez podatnika usług, polegających na odroczeniu terminu zapłaty części należności za wydane lokale, jest kwota należnych odsetek. W odniesieniu do tych czynności obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwilą wykonania usługi (moment jej wykonania ustalają strony transakcji). Jeżeli jednak wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykułu, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.
     • 23.03.2012Kary umowne jako koszty uzyskania przychodów
      Kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania usługi może stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko to potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 lutego 2012 r. nr IPTPB3/423-307/11-2/GG.
      • 08.02.2012Kara umowna a koszty uzyskania przychodów
       W określonym stanie faktycznym, spełniającym przesłanki określone w art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kara umowna może być uznana za koszt uzyskania przychodów. Zatem, kara umowna z tytułu rozwiązania umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego przed upływem okresu leasingu może być kosztem uzyskania przychodów spółki, która leasingowany samochód wykorzystywała na potrzeby członka zarządu, odwołanego następnie z funkcji. Umowa leasingu miała związek z jej przychodem, a odstępując od umowy i płacąc karę, spółka zyskała, a nie straciła. Z ekonomicznego punktu widzenia było to korzystne zarówno dla podatnika, jak i dla Skarbu Państwa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 13.01.2012Wzrośnie bezpieczeństwo przy zakupie nieruchomości
        Z końcem kwietnia wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której wzrośnie bezpieczeństwo osób kupujących nieruchomości. Do tego czasu jednak nabywca musi sam zadbać o bezpieczeństwo transakcji. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby już dziś wpisać do księgi wieczystej roszczenia kupującego czy podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego – oceniają eksperci firmy doradczej Expander.
        • 27.12.2011Moment powstania przychodu z tytułu potrąconej kary umownej
         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zakwestionowania zasadności naliczenia kary umownej przez wykonawcę i toczącego się w tym zakresie postępowania sądowego potrącona kara umowna powinna zostać ujęta w rachunku podatkowym jako przychód do opodatkowania w dacie potrącenia?
         • 23.12.2011Moment powstania przychodu w podatkach dochodowych
          Pytanie podatnika: Jak ustalić moment powstania przychodu? Czy przychód podatkowy wystąpi w dniu zakończenia umowy?
          • 23.12.2011Kary i odszkodowania jako koszty podatkowe
           Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym kary umowne (odszkodowania) w związku z opóźnieniem w dostawie towarów, za które podatnik nie ponosi odpowiedzialności stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
           • 23.12.2011Ponad 1,9 mln zł kary dla RWE Polska
            Prezes UOKiK nałożyła ponad 1,9 mln zł kary na RWE Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez podpisywanie umów in blanco.
            • 05.12.2011Działalność nieopodatkowana a proporcja VAT
             W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 23.11.2011Ulga na złe długi a obowiązek korekty podatku naliczonego
              Z uzasadnienia WSA: Poprzez skorzystanie z ulgi na złe długi konstrukcyjnie przestaje istnieć podatek, który został skorygowany. Przestaje zatem faktycznie istnieć także podatek naliczony, który można odliczyć, a to oznacza, że obowiązek korekty podatku naliczonego jest zasadny. Wskazana regulacja nie może jednak oznaczać, że w wyniku otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi, podatnik-dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, bez względu na to, czy dług faktycznie istnieje. Taka interpretacja art. 89b ustawy o VAT prowadziłaby do możliwości nadużycia prawa przez nieuczciwego podatnika-sprzedawcę.
              • 16.09.2011Zabezpieczenie wierzytelności - przystąpienie do długu
               Umowa o przystąpienie do długu stanowi formę zabezpieczenia osobistego, na skutek której wierzyciel uzyskuje dodatkowego dłużnika. Powoduje ona prawne wzmocnienie roszczenia wierzyciela. Można ją zastosować przy rozpoczęciu współpracy albo w ramach negocjacji z dłużnikiem, jako element ugody.
               • 04.08.2011Kara umowna jako forma zabezpieczenia wykonania zobowiązania
                Kara umowna jest jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia wykonania zobowiązania, która z jednej strony mobilizuje dłużnika do terminowego i należytego wykonania umowy, a z drugiej strony upraszcza dochodzenie odszkodowania przez wierzyciela. Kara umowna polega na obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej przez stronę, która nie wykonała lub wykonała nienależycie zobowiązanie.
                • 19.07.2011Nowe regulacje ws. audytu efektywności energetycznej
                 Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla audytorów efektywności energetycznej – nowe regulacje określono w projekcie rozporządzenia MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej z 8 lipca 2011 r. Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać już 11 sierpnia br., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej.
                 • 29.06.2011Kara za odstąpienie od umowy może być kosztem
                  Pytanie podatnika: Czy kara umowna za opóźnienie w realizacji umowy niezwiązanej ze stwierdzeniem żadnej wady towaru, wykonanych robót lub usług albo kara umowna za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy stanowią koszt uzyskania przychodu dla podmiotu zobowiązanego do zapłaty takiej kary lub dla wspólników takiego podmiotu, jeżeli jest nim spółka osobowa?
                  • 28.03.2011Jak obronić koszty w toku prowadzonych kontroli
                   Powszechnie wiadomo, iż kategoria kosztów uzyskania przychodów stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania organów kontroli w toku wszystkich prowadzonych postępowań kontrolnych. Wydatki przedsiębiorców zaliczane do kosztów podatkowych bezpośrednio wpływają na osiągane wyniki finansowe (dochód przedsiębiorcy), obniżają przychód podatkowy i ostatecznie kształtują również wielkość należnego fiskusowi podatku.
                   • 22.03.2011Jak wypełnić deklarację CIT-8
                    Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, spółki prawa handlowego są zobowiązane złożyć deklarację CIT-8. Jest ona rocznym rozliczeniem podatkowym przedsiębiorstwa. Podatnicy CIT składają CIT-8 po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Jeśli u podatnika rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składa on swoje zeznanie za 2010 rok w terminie do 31 marca 2011 r.
                    • 27.01.2011UOKiK karze deweloperów
                     W 2010 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 43 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając na nie 23 kary w łącznej wysokości 2 mln 464,7 tys. zł. Szesnastu przedsiębiorców dobrowolnie zobowiązało się do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem było umieszczanie we wzorcach umów uregulowań tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 297 takich postanowień.  
                     • 20.12.2010WSA: Kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu
                      Z uzasadnienia: Kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu stanowi jej koszt uzyskania przychodu. Podkreślenia bowiem wymaga, iż zapłata kary miała na celu zminimalizowanie strat związanych z wycofaniem się uruchomienia centrum była dla spółki bardziej korzystna niż kontynuacja umowy na dotychczasowych warunkach. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na inną działalność operacyjną spółki, co z kolei powinno przyczynić się do uzyskania przez nią przychodów w przyszłości lub zabezpieczenia (zachowania) ich źródła.
                      • 07.10.2010Pół miliona złotych kary dla Enei
                       Za narzucanie kontrahentom uciążliwych warunków umów i czerpanie z tego nieuzasadnionych korzyści na spółkę Enea Operator została nałożona kara w wysokości blisko pół miliona złotych – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii elektrycznej zostało wszczęte w październiku 2009 r., po informacjach uzyskanych od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
                       • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepszeń w wynajmowanym lokalu nie jest usługą
                        Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarów i usług odliczony w momencie ponoszenia nakładów powinien zostać skorygowany zgodnie z dyspozycją art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem poniesionych nakładów na lokal, w związku z tym pozostałą niezamortyzowaną część należy opodatkować VAT należnym?
                        • 13.09.2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
                         Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamówieniu towaru, która to kaucja będzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamówienia - będzie rodziła obowiązek podatkowy i będzie wymagała wprowadzenia na kasę fiskalną? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamówienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kasę fiskalną?
                         • 06.09.2010Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT
                          Pytanie podatnika: Czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kar umownych?
                          • 30.08.2010Milion zł kary za stosowanie niedozwolonych klauzul
                           Za stosowanie niedozwolonych klauzul w regulaminie świadczenia usług Vectra - dostawca telewizji kablowej, Internetu i telefonii stacjonarnej – będzie musiała zapłacić karę w wysokości ponad miliona złotych. Prezes UOKiK uznała, że spółka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Ukarany przedsiębiorca zmienił już kwestionowaną praktykę.
                           • 14.05.2010Pozostawienie nakładów w wynajętym lokalu a opodatkowanie VAT
                            Zwrot przez podatnika lokalu wynajmującemu, po ustaniu najmu, bez obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego w zakresie wykonanych przez podatnika w lokalach na własny koszt robót adaptacyjnych, modernizacyjnych dla celów wyłącznie przedsiębiorstwa podatnika, w zakresie tych robót nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usługi na rzecz wynajmującego w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Nie ma znaczenia sposób ustania najmu - wobec upływu czasu, na który został zawarty czy wobec wypowiedzenia przez podatnika, najemcę z powodów nieopłacalności kontynuowania działalności w lokalu objętym najmem - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
                            • 08.04.2010Zaliczenie do kosztów wydatków z tytułu nieterminowo wykonanej usługi
                             Pytanie podatnika: Czy roszczenie zapłacone zleceniodawcy z tytułu nieterminowo wykonanej usługi może być zaliczone do kosztów podatkowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                             • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem
                              Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikającego z umowy obowiązku jej zapłaty na wypadek odstąpienia od niej przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli rozwiązanie umowy było racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem było osiągnięcie przychodów lub zachowanie ich źródła i polegało na zmianie strategii prowadzonej działalności, poprzez ograniczenie działalności lokalnej detalicznej, w miejsce której następowało jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjału gospodarczego na większy terytorialnie rynek, o potencjalnie większej liczbie klientów.
                              • 28.01.2010Zamówienia publiczne po zmianach: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
                               Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 5 listopada 2009 r. wprowadziła kilka ważnych zmian w instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczególnie zadowoleni z tego powodu powinni być przedsiębiorcy, ponieważ nowelizacja uchyla przepisy dotyczące obligatoryjnego charakteru zabezpieczenia, a także wyłącza z zakresu zabezpieczenia roszczenia z tytułu gwarancji jakości. Obowiązująca od 22 grudnia 2009 r. nowela nie dokonała zmian odnośnie samej istoty zabezpieczenia, które nadal pozostaje swego rodzaju kaucją przekazywaną przez wykonawcę w związku z zawartą umową w sprawie zamówienia publicznego, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zamawiającego w związku z realizacją tej umowy.
                               • 14.01.201040 mln euro kary za niedotrzymanie kontraktu na budowę odcinka A1
                                Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła procedurę wyegzekwowania od konsorcjum Alpine Bau kary umownej w wysokości 15 proc. kontraktu, czyli około 40 mln euro, za rozwiązanie umowy na budowę odcinka autostrady A1 Świerklany-Gorzyczki o długości 18,3 km z winy wykonawcy. GDDKiA złożyła również zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie zezwalające wykonawcy pozostać na placu budowy do końca stycznia tego roku.
                                • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mogą być kosztem
                                 Z uzasadnienia: Utrata wręczonej przedpłaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten sposób strata nie będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ze względów ekonomicznych utracona przedpłata jest stratą uznawaną przez prawo bilansowe (tj. obciąża majątek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstała w wyniku utraty zaliczki w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponieważ została wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium są zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i służą do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacony zadatek i/lub wadium.
                                 • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
                                  Odsetki i prowizje związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów. Jeśli kredyt lub pożyczka zostały zaciągnięte w związku z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, wydatki poniesione w związku z tym kredytem lub pożyczką do dnia oddania środka trwałego do użytkowania zwiększają jego wartość początkową. Również w przypadku inwestycji koszty finansowe zwiększają jej wartość, która w przyszłości podlegać będzie amortyzacji.
                                  • 25.11.2009Umowa o dzieło – jak zadbać o swoje interesy
                                   Umowa o dzieło została unormowana w art. 627–646 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.). Zgodnie z przepisami tego kodeksu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Istotną cechą umowy o dzieło jest jej odpłatność, chociaż wynagrodzenie wcale nie musi polegać wyłącznie na zapłaceniu określonej sumy pieniężnej, ale także na spełnieniu świadczenia innego rodzaju.
                                   • 10.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 5
                                    W dzisiejszym odcinku zajmujemy się księgowaniem przychodów pozostałych, które ewidencjonujemy w kolumnie 8. Zaliczyć do nich możemy przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz wyposażenia, otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia z wyjątkiem tych, które stanowią zwrot wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie środka trwałego, otrzymane kary umowne, uzyskane świadczenia w naturze i świadczenia nieodpłatne, odsetki od środków pieniężnych trzymanych na rachunkach bankowych otrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                                    • 16.10.2009Orzecznictwo SN: Obowiązki płatnika składek powinny obciążać pracodawcę
                                     Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
                                     • 25.09.2009Kary za naruszenie interesów konsumentów
                                      Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarała przedsiębiorców, którzy nie informowali o prawie do reklamacji albo o całkowitej cenie usługi. Praktyki takie stosowały dwie spółki: Okna Rąbień i Stolbud Włoszczowa. Wielu konsumentów wciąż nie zdaje sobie sprawy, że może skorzystać z uprawnień przysługujących im na podstawie gwarancji wystawianej dobrowolnie przez producenta lub też z przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej, określającej obowiązki sprzedawcy.
                                      • 19.08.2009Rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę z tytułu niewykonania umowy przez kontrahenta w zakresie umożliwiającym Spółce osiągnięcie określonego dochodu stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                       • 04.08.2009Orzecznictwo: Koszty pożyczki na wypłatę dywidendy w kosztach uzyskania przychodów
                                        Z uzasadnienia: Oceniając dopuszczalność zaliczenia spornych wydatków do kosztów podatkowych nie sposób nie dostrzec, że zaspokojenie roszczeń udziałowców z tytułu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi działanie na rzecz zabezpieczenia, albo wręcz zachowania źródła przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1, a więc warunkuje niejako kontynuację działalności w formie spółki kapitałowej. Niezgodne z prawem niewypłacenie dywidendy mogłoby niewątpliwie prowadzić do wyprzedawania udziałów, spadku ich wartości, utraty wypracowanej przez Spółkę pozycji.
                                        • 30.07.2009GDDKiA odwoła się od nakazu zapłaty 44 mln zł kary
                                         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zamierza płacić kary umownej z tytułu odstąpienia od kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa, której domaga się niedoszły wykonawca inwestycji spółka Budimex Dromex. GDDKiA zapowiedziała odwołanie od nakazu zapłaty orzeczonego przez sąd w Białymstoku.
                                         • 09.07.2009Obwodnica Augustowa: 44 mln zł dla wykonawcy tytułem kary umownej?
                                          Spółka Budimex Dromex złożyła pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę kary umownej w wysokości 43,9 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami od 28 lutego 2009 r. za konieczność odstąpienia od kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa. GDDKiA przekonuje, że nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie inwestycji.
                                          • 29.06.2009Płatność gotówką powyżej 15 tys. euro grozi zwrotem dotacji
                                           Interpelacja nr 8835 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie niewspółmiernej kary za wpłatę gotówkową wymierzonej małemu przedsiębiorcy
                                           • 25.06.2009Kara umowna w umowie zlecenia
                                            Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania czynności wchodzących w zakres umowy z należytą starannością. Odpowiedzialność jego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania opiera się na odpowiedzialności za szkodę.
                                            • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                             Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                             • 15.06.2009Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy
                                              Pytanie podatnika: Czy w wyniku wygaśnięcia umowy leasingu, na skutek całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nierozliczoną część opłaty wstępnej i dodatkową opłatę naliczoną przez firmę leasingową?
                                              • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
                                               1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
                                               • 04.05.2009UOKiK pozwał trzech operatorów GSM
                                                Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do sądu pozwy przeciwko operatorom sieci Era, Orange oraz Play. Prezes UOKiK uznała, że niektóre praktyki stosowane przez tych operatorów są niezgodne z prawem. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty za zdjęcie blokady karty SIM, stosowanie uciążliwych formalności w przypadku kradzieży telefonu czy pozbawienie konsumenta dostępu do usług, za które regularnie płaci.
                                                • 26.03.2009Orzecznictwo: Nielegalny pobór energii i VAT
                                                 Z uzasadnienia: "W ocenie organów podatkowych czynnościami wymienionymi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT są również dostawy energii i paliw, których pobranie zostało dokonane m. in. bez umowy zawartej ze sprzedawcą, jak również niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, za które pobiera się opłaty stanowiące formę odpłatności za pobrane w w/w. sposób energie lub paliwo. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić."
                                                 • 06.02.2009Kara umowna jako koszt podatkowy
                                                  Pytanie podatnika: Czy zapłacona kara umowna w okolicznościach niezawinionych stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                                  • 21.01.2009Szczegółowość zobowiązania zleceniobiorcy w treści umowy
                                                   Podstawowe znaczenie w zakresie konstrukcji każdej praktycznie umowy ma jasne, dokładne i wyczerpująco sformułowane zobowiązanie. W wielu umowach zakres zobowiązania wykonawcy wskazywany jest bardzo ogólnie. Określenia „usługi marketingowe”, „promocja”, „obsługa stoiska na targach” niosą oczywiście za sobą pewną siatkę znaczeniową, jednak nie zawsze jest ona jednolicie rozumiana.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »