Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kary umowne

 • 02.08.2012Opodatkowanie wsplnot mieszkaniowych. Kary umowne a CIT
  Zasady funkcjonowania wsplnot mieszkaniowych okrela ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wasnoci lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, og wacicieli, ktrych lokale wchodz w skad okrelonej nieruchomoci, tworzy wsplnot mieszkaniow.
  • 25.07.2012VAT: Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie najmu
   Interpelacja nr 5839 do ministra finansw w sprawie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowa wypacanych przez najemc na rzecz wynajmujcego z tytuu przedterminowego rozwizania umowy najmu z winy najemcy
   • 20.07.2012Kara umowna jako koszt uzyskania przychodw
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy kar umown do kosztw uzyskania przychodw?
    • 12.07.2012Obcienie kontrahenta opat postojow
     Podatnik (spka) bdcy porednikiem w handlu rnego rodzaju towarami znalaz si w nastpujcej sytuacji. Ot klient krajowy zamwi pewien towar. Podatnik w celu realizacji zamwienia naby ten towar u producenta z Ukrainy. W przyjtych warunkach dostawy producent zobowiza si do dostarczenia towaru do granicy polskiej i jego odprawy. Jednoczenie spka zlecia przewonikowi odbir towaru z granicy i jego transport do zamawiajcego towar. Niestety producent towaru nie dostarczy go w umwionym terminie do granicy, w efekcie podstawiony przez przewonika samochd musia oczekiwa na zaadunek. W tej sytuacji przewonik, zgodnie z umow, obciy podatnika dodatkow opat z tytuu postoju rodka transportu, jednoczenie doliczajc t opat do faktury (z umowy wynikao, e postojowe jest elementem usugi transportowej). Podatnik zwrci si z pytaniem o to, w jaki sposb moe przenie na ukraiskiego kontrahenta t dodatkow opat naliczon przez przewonika.
     • 06.07.2012Zmiana ceny wykupionej wycieczki lub imprezy turystycznej
      Impreza turystyczna to - zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, ze zm., dalej: ustawa) - co najmniej dwie usugi turystyczne tworzce jednolity program i objte wspln cen, jeeli usugi te obejmuj nocleg lub trwaj ponad 24 godziny, albo jeeli program przewiduje zmian miejsca pobytu.
      • 31.05.2012Reklamacja polubowna w kosztach podatkowych
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi wydatki zwizane z przekazaniem na rzecz swoich kontrahentw wiadcze rzeczowych i pieninych zwizanych z „reklamacjami polubownymi”, tzn. z reklamacjami, w ktrych w sprzedanych przez Wnioskodawc wyrobach gotowych nie stwierdzono wad, jak rwnie w przypadku, gdy taka wada nie moga by jednoznacznie stwierdzona na podstawie przeprowadzonych przez Spk bada laboratoryjnych. Czy koszty poniesione przez Wnioskodawc w zwizku z uwzgldnieniem lub czciowym uwzgldnieniem „reklamacji polubownych” mog by zaliczone w poczet kosztw uzyskania przychodw?
       • 21.05.2012Odszkodowanie za niezrealizowanie umowy jako koszt podatkowy
        Niewykonanie zobowizania jest tytuem do dania odszkodowania, jednake odrbnym od tytuw wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, jako e tytuy wymienione w tym przepisie zwizane s z nienaleytym wykonaniem umowy dostawy, robt budowlanych czy wiadczenia usug. Jednoczenie, podatnik, ktry wypaca kontrahentowi odszkodowanie za niezrealizowanie umowy nie moe zaliczy tego wydatku do kosztw uzyskania przychodw - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 20.04.2012Skutki niewykonania zobowiza w prawie cywilnym
         Podstawow zasad oceny skutkw niewykonania zobowiza jest wzajemna odpowiedzialno stron stosunku zobowizaniowego. Dunik obowizany jest do naprawienia szkody wynikej z niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania, chyba e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest nastpstwem okolicznoci, za ktre dunik odpowiedzialnoci nie ponosi.
         • 10.04.2012Obowizek podatkowy w VAT przy sprzeday lokali na raty
          Z uzasadnienia: Podstaw opodatkowania wiadczonych przez podatnika usug, polegajcych na odroczeniu terminu zapaty czci nalenoci za wydane lokale, jest kwota nalenych odsetek. W odniesieniu do tych czynnoci obowizek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwil wykonania usugi (moment jej wykonania ustalaj strony transakcji). Jeeli jednak wykonanie usugi powinno by potwierdzone faktur zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykuu, zgodnie z ktrym obowizek podatkowy powstanie z chwil wystawienia faktury, nie pniej ni w 7 dniu liczc od dnia wykonania usugi.
          • 23.03.2012Kary umowne jako koszty uzyskania przychodw
           Kara umowna zapacona z tytuu nieterminowego wykonania usugi moe stanowi koszt uzyskania przychodw na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Stanowisko to potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 29 lutego 2012 r. nr IPTPB3/423-307/11-2/GG.
           • 08.02.2012Kara umowna a koszty uzyskania przychodw
            W okrelonym stanie faktycznym, speniajcym przesanki okrelone w art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych kara umowna moe by uznana za koszt uzyskania przychodw. Zatem, kara umowna z tytuu rozwizania umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego przed upywem okresu leasingu moe by kosztem uzyskania przychodw spki, ktra leasingowany samochd wykorzystywaa na potrzeby czonka zarzdu, odwoanego nastpnie z funkcji. Umowa leasingu miaa zwizek z jej przychodem, a odstpujc od umowy i pacc kar, spka zyskaa, a nie stracia. Z ekonomicznego punktu widzenia byo to korzystne zarwno dla podatnika, jak i dla Skarbu Pastwa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 13.01.2012Wzronie bezpieczestwo przy zakupie nieruchomoci
             Z kocem kwietnia wejdzie w ycie nowa ustawa deweloperska, dziki ktrej wzronie bezpieczestwo osb kupujcych nieruchomoci. Do tego czasu jednak nabywca musi sam zadba o bezpieczestwo transakcji. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ju dzi wpisa do ksigi wieczystej roszczenia kupujcego czy podpisa umow przedwstpn w formie aktu notarialnego – oceniaj eksperci firmy doradczej Expander.
             • 27.12.2011Moment powstania przychodu z tytuu potrconej kary umownej
              Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zakwestionowania zasadnoci naliczenia kary umownej przez wykonawc i toczcego si w tym zakresie postpowania sdowego potrcona kara umowna powinna zosta ujta w rachunku podatkowym jako przychd do opodatkowania w dacie potrcenia?
              • 23.12.2011Moment powstania przychodu w podatkach dochodowych
               Pytanie podatnika: Jak ustali moment powstania przychodu? Czy przychd podatkowy wystpi w dniu zakoczenia umowy?
               • 23.12.2011Kary i odszkodowania jako koszty podatkowe
                Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym kary umowne (odszkodowania) w zwizku z opnieniem w dostawie towarw, za ktre podatnik nie ponosi odpowiedzialnoci stanowi bd dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodw?
                • 23.12.2011Ponad 1,9 mln z kary dla RWE Polska
                 Prezes UOKiK naoya ponad 1,9 mln z kary na RWE Polska za naruszenie zbiorowych interesw konsumentw przez podpisywanie umw in blanco.
                 • 05.12.2011Dziaalno nieopodatkowana a proporcja VAT
                  W wietle przepisw art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug czynnoci niepodlegajce opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug nie mog wpyn na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powoanej wyej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 23.11.2011Ulga na ze dugi a obowizek korekty podatku naliczonego
                   Z uzasadnienia WSA: Poprzez skorzystanie z ulgi na ze dugi konstrukcyjnie przestaje istnie podatek, ktry zosta skorygowany. Przestaje zatem faktycznie istnie take podatek naliczony, ktry mona odliczy, a to oznacza, e obowizek korekty podatku naliczonego jest zasadny. Wskazana regulacja nie moe jednak oznacza, e w wyniku otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi, podatnik-dunik ma obowizek dokonania korekty podatku naliczonego, bez wzgldu na to, czy dug faktycznie istnieje. Taka interpretacja art. 89b ustawy o VAT prowadziaby do moliwoci naduycia prawa przez nieuczciwego podatnika-sprzedawc.
                   • 16.09.2011Zabezpieczenie wierzytelnoci - przystpienie do dugu
                    Umowa o przystpienie do dugu stanowi form zabezpieczenia osobistego, na skutek ktrej wierzyciel uzyskuje dodatkowego dunika. Powoduje ona prawne wzmocnienie roszczenia wierzyciela. Mona j zastosowa przy rozpoczciu wsppracy albo w ramach negocjacji z dunikiem, jako element ugody.
                    • 04.08.2011Kara umowna jako forma zabezpieczenia wykonania zobowizania
                     Kara umowna jest jedn z najczciej stosowanych form zabezpieczenia wykonania zobowizania, ktra z jednej strony mobilizuje dunika do terminowego i naleytego wykonania umowy, a z drugiej strony upraszcza dochodzenie odszkodowania przez wierzyciela. Kara umowna polega na obowizku zapaty okrelonej sumy pieninej przez stron, ktra nie wykonaa lub wykonaa nienaleycie zobowizanie.
                     • 19.07.2011Nowe regulacje ws. audytu efektywnoci energetycznej
                      Ministerstwo Finansw przedstawio szczegowy zakres obowizkowego ubezpieczenia OC dla audytorw efektywnoci energetycznej – nowe regulacje okrelono w projekcie rozporzdzenia MF ws. obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej audytora efektywnoci energetycznej z 8 lipca 2011 r. Rozporzdzenie ma zacz obowizywa ju 11 sierpnia br., czyli w dniu wejcia w ycie ustawy o efektywnoci energetycznej.
                      • 29.06.2011Kara za odstpienie od umowy moe by kosztem
                       Pytanie podatnika: Czy kara umowna za opnienie w realizacji umowy niezwizanej ze stwierdzeniem adnej wady towaru, wykonanych robt lub usug albo kara umowna za odstpienie od umowy z winy wykonawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla podmiotu zobowizanego do zapaty takiej kary lub dla wsplnikw takiego podmiotu, jeeli jest nim spka osobowa?
                       • 28.03.2011Jak obroni koszty w toku prowadzonych kontroli
                        Powszechnie wiadomo, i kategoria kosztw uzyskania przychodw stanowi przedmiot szczeglnego zainteresowania organw kontroli w toku wszystkich prowadzonych postpowa kontrolnych. Wydatki przedsibiorcw zaliczane do kosztw podatkowych bezporednio wpywaj na osigane wyniki finansowe (dochd przedsibiorcy), obniaj przychd podatkowy i ostatecznie ksztatuj rwnie wielko nalenego fiskusowi podatku.
                        • 22.03.2011Jak wypeni deklaracj CIT-8
                         Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, spki prawa handlowego s zobowizane zoy deklaracj CIT-8. Jest ona rocznym rozliczeniem podatkowym przedsibiorstwa. Podatnicy CIT skadaj CIT-8 po zakoczeniu roku podatkowego, w terminie do koca trzeciego miesica roku nastpnego. Jeli u podatnika rok podatkowy pokrywa si z rokiem kalendarzowym, skada on swoje zeznanie za 2010 rok w terminie do 31 marca 2011 r.
                         • 27.01.2011UOKiK karze deweloperw
                          W 2010 r. prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wydaa 43 decyzje dotyczce spek deweloperskich, nakadajc na nie 23 kary w cznej wysokoci 2 mln 464,7 tys. z. Szesnastu przedsibiorcw dobrowolnie zobowizao si do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem byo umieszczanie we wzorcach umw uregulowa tosamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urzd zakwestionowa w ubiegym roku 297 takich postanowie.  
                          • 20.12.2010WSA: Kara umowna moe by kosztem uzyskania przychodu
                           Z uzasadnienia: Kara umowna z tytuu wczeniejszego rozwizania umowy najmu stanowi jej koszt uzyskania przychodu. Podkrelenia bowiem wymaga, i zapata kary miaa na celu zminimalizowanie strat zwizanych z wycofaniem si uruchomienia centrum bya dla spki bardziej korzystna ni kontynuacja umowy na dotychczasowych warunkach. Zaoszczdzone w ten sposb rodki finansowe zostan przeznaczone na inn dziaalno operacyjn spki, co z kolei powinno przyczyni si do uzyskania przez ni przychodw w przyszoci lub zabezpieczenia (zachowania) ich rda.
                           • 07.10.2010P miliona zotych kary dla Enei
                            Za narzucanie kontrahentom uciliwych warunkw umw i czerpanie z tego nieuzasadnionych korzyci na spk Enea Operator zostaa naoona kara w wysokoci blisko p miliona zotych – ogosi Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Postpowanie w sprawie naduywania pozycji dominujcej na rynku dystrybucji energii elektrycznej zostao wszczte w padzierniku 2009 r., po informacjach uzyskanych od prezesa Urzdu Regulacji Energetyki.
                            • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepsze w wynajmowanym lokalu nie jest usug
                             Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarw i usug odliczony w momencie ponoszenia nakadw powinien zosta skorygowany zgodnie z dyspozycj art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpatnym przekazaniem poniesionych nakadw na lokal, w zwizku z tym pozosta niezamortyzowan cz naley opodatkowa VAT nalenym?
                             • 13.09.2010Ewidencjonowanie na kasie kaucji oraz kary umownej
                              Pytania podatnika: 1. Czy pobierana kaucja przy zamwieniu towaru, ktra to kaucja bdzie zwracana klientowi przy ostatecznej realizacji zamwienia - bdzie rodzia obowizek podatkowy i bdzie wymagaa wprowadzenia na kas fiskaln? 2. Czy kara umowna za niezrealizowanie zamwienia jest obrotem w VAT i wymaga wprowadzenia na kas fiskaln?
                              • 06.09.2010Kary umowne nie podlegaj opodatkowaniu VAT
                               Pytanie podatnika: Czy Spka bdzie zobowizana do opodatkowania podatkiem od towarw i usug kar umownych?
                               • 30.08.2010Milion z kary za stosowanie niedozwolonych klauzul
                                Za stosowanie niedozwolonych klauzul w regulaminie wiadczenia usug Vectra - dostawca telewizji kablowej, Internetu i telefonii stacjonarnej – bdzie musiaa zapaci kar w wysokoci ponad miliona zotych. Prezes UOKiK uznaa, e spka naruszya zbiorowe interesy konsumentw. Ukarany przedsibiorca zmieni ju kwestionowan praktyk.
                                • 14.05.2010Pozostawienie nakadw w wynajtym lokalu a opodatkowanie VAT
                                 Zwrot przez podatnika lokalu wynajmujcemu, po ustaniu najmu, bez obowizku przywrcenia stanu poprzedniego w zakresie wykonanych przez podatnika w lokalach na wasny koszt robt adaptacyjnych, modernizacyjnych dla celw wycznie przedsibiorstwa podatnika, w zakresie tych robt nie stanowi nieodpatnego wiadczenia usugi na rzecz wynajmujcego w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Nie ma znaczenia sposb ustania najmu - wobec upywu czasu, na ktry zosta zawarty czy wobec wypowiedzenia przez podatnika, najemc z powodw nieopacalnoci kontynuowania dziaalnoci w lokalu objtym najmem - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie.
                                 • 08.04.2010Zaliczenie do kosztw wydatkw z tytuu nieterminowo wykonanej usugi
                                  Pytanie podatnika: Czy roszczenie zapacone zleceniodawcy z tytuu nieterminowo wykonanej usugi moe by zaliczone do kosztw podatkowych w wietle ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                  • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy najmu moe by kosztem
                                   Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikajcego z umowy obowizku jej zapaty na wypadek odstpienia od niej przed upywem okresu, na ktry umowa ta zostaa zawarta moe stanowi koszt uzyskania przychodu, jeeli rozwizanie umowy byo racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem byo osignicie przychodw lub zachowanie ich rda i polegao na zmianie strategii prowadzonej dziaalnoci, poprzez ograniczenie dziaalnoci lokalnej detalicznej, w miejsce ktrej nastpowao jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjau gospodarczego na wikszy terytorialnie rynek, o potencjalnie wikszej liczbie klientw.
                                   • 28.01.2010Zamwienia publiczne po zmianach: Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy
                                    Nowelizacja ustawy Prawo zamwie publicznych z 5 listopada 2009 r. wprowadzia kilka wanych zmian w instytucji zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. Szczeglnie zadowoleni z tego powodu powinni by przedsibiorcy, poniewa nowelizacja uchyla przepisy dotyczce obligatoryjnego charakteru zabezpieczenia, a take wycza z zakresu zabezpieczenia roszczenia z tytuu gwarancji jakoci. Obowizujca od 22 grudnia 2009 r. nowela nie dokonaa zmian odnonie samej istoty zabezpieczenia, ktre nadal pozostaje swego rodzaju kaucj przekazywan przez wykonawc w zwizku z zawart umow w sprawie zamwienia publicznego, celem zabezpieczenia ewentualnych roszcze zamawiajcego w zwizku z realizacj tej umowy.
                                    • 14.01.201040 mln euro kary za niedotrzymanie kontraktu na budow odcinka A1
                                     Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad rozpocza procedur wyegzekwowania od konsorcjum Alpine Bau kary umownej w wysokoci 15 proc. kontraktu, czyli okoo 40 mln euro, za rozwizanie umowy na budow odcinka autostrady A1 wierklany-Gorzyczki o dugoci 18,3 km z winy wykonawcy. GDDKiA zoya rwnie zaalenie na postanowienie Sdu Okrgowego w Warszawie zezwalajce wykonawcy pozosta na placu budowy do koca stycznia tego roku.
                                     • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mog by kosztem
                                      Z uzasadnienia: Utrata wrczonej przedpaty (zaliczki, zadatku) powoduje, e powstaa w ten sposb strata nie bdzie zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Ze wzgldw ekonomicznych utracona przedpata jest strat uznawan przez prawo bilansowe (tj. obcia majtek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstaa w wyniku utraty zaliczki w zwizku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodw poniewa zostaa wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium s zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i su do zabezpieczenia interesw obu stron umowy. Dziki niemu kada ze stron zabezpiecza si na wypadek zerwania umowy przez drug stron. Strona, ktra nie wykona swojego zobowizania traci wpacony zadatek i/lub wadium.
                                      • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
                                       Odsetki i prowizje zwizane z zacignitymi kredytami i poyczkami dotyczcymi prowadzonej dziaalnoci gospodarczej stanowi koszty uzyskania przychodw. Jeli kredyt lub poyczka zostay zacignite w zwizku z nabyciem lub wytworzeniem rodka trwaego, wydatki poniesione w zwizku z tym kredytem lub poyczk do dnia oddania rodka trwaego do uytkowania zwikszaj jego warto pocztkow. Rwnie w przypadku inwestycji koszty finansowe zwikszaj jej warto, ktra w przyszoci podlega bdzie amortyzacji.
                                       • 25.11.2009Umowa o dzieo – jak zadba o swoje interesy
                                        Umowa o dzieo zostaa unormowana w art. 627–646 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.; dalej: k.c.). Zgodnie z przepisami tego kodeksu przez umow o dzieo przyjmujcy zamwienie zobowizuje si do wykonania oznaczonego dziea, a zamawiajcy do zapaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Istotn cech umowy o dzieo jest jej odpatno, chocia wynagrodzenie wcale nie musi polega wycznie na zapaceniu okrelonej sumy pieninej, ale take na spenieniu wiadczenia innego rodzaju.
                                        • 10.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 5
                                         W dzisiejszym odcinku zajmujemy si ksigowaniem przychodw pozostaych, ktre ewidencjonujemy w kolumnie 8. Zaliczy do nich moemy przychody ze sprzeday rodkw trwaych oraz wyposaenia, otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje i inne nieodpatne wiadczenia z wyjtkiem tych, ktre stanowi zwrot wydatkw poniesionych na zakup lub wytworzenie rodka trwaego, otrzymane kary umowne, uzyskane wiadczenia w naturze i wiadczenia nieodpatne, odsetki od rodkw pieninych trzymanych na rachunkach bankowych otrzymywanych w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                                         • 16.10.2009Orzecznictwo SN: Obowizki patnika skadek powinny obcia pracodawc
                                          Pracodawca, ktrego pracownik wykonuje na jego rzecz prac w ramach umowy o dzieo zawartej z osob trzeci, jest patnikiem skadek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytuu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych).
                                          • 25.09.2009Kary za naruszenie interesw konsumentw
                                           Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw ukaraa przedsibiorcw, ktrzy nie informowali o prawie do reklamacji albo o cakowitej cenie usugi. Praktyki takie stosoway dwie spki: Okna Rbie i Stolbud Woszczowa. Wielu konsumentw wci nie zdaje sobie sprawy, e moe skorzysta z uprawnie przysugujcych im na podstawie gwarancji wystawianej dobrowolnie przez producenta lub te z przepisw ustawy o sprzeday konsumenckiej, okrelajcej obowizki sprzedawcy.
                                           • 19.08.2009Rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy rekompensata otrzymana przez Spk z tytuu niewykonania umowy przez kontrahenta w zakresie umoliwiajcym Spce osignicie okrelonego dochodu stanowi wynagrodzenie za wiadczenie usug na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                                            • 04.08.2009Orzecznictwo: Koszty poyczki na wypat dywidendy w kosztach uzyskania przychodw
                                             Z uzasadnienia: Oceniajc dopuszczalno zaliczenia spornych wydatkw do kosztw podatkowych nie sposb nie dostrzec, e zaspokojenie roszcze udziaowcw z tytuu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi dziaanie na rzecz zabezpieczenia, albo wrcz zachowania rda przychodw, o ktrym mowa w art. 15 ust. 1, a wic warunkuje niejako kontynuacj dziaalnoci w formie spki kapitaowej. Niezgodne z prawem niewypacenie dywidendy mogoby niewtpliwie prowadzi do wyprzedawania udziaw, spadku ich wartoci, utraty wypracowanej przez Spk pozycji.
                                             • 30.07.2009GDDKiA odwoa si od nakazu zapaty 44 mln z kary
                                              Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad nie zamierza paci kary umownej z tytuu odstpienia od kontraktu na budow obwodnicy Augustowa, ktrej domaga si niedoszy wykonawca inwestycji spka Budimex Dromex. GDDKiA zapowiedziaa odwoanie od nakazu zapaty orzeczonego przez sd w Biaymstoku.
                                              • 09.07.2009Obwodnica Augustowa: 44 mln z dla wykonawcy tytuem kary umownej?
                                               Spka Budimex Dromex zoya pozew przeciwko Skarbowi Pastwa – Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad o zapat kary umownej w wysokoci 43,9 mln z wraz z ustawowymi odsetkami od 28 lutego 2009 r. za konieczno odstpienia od kontraktu na budow obwodnicy Augustowa. GDDKiA przekonuje, e nie ponosi odpowiedzialnoci za wstrzymanie inwestycji.
                                               • 29.06.2009Patno gotwk powyej 15 tys. euro grozi zwrotem dotacji
                                                Interpelacja nr 8835 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie niewspmiernej kary za wpat gotwkow wymierzonej maemu przedsibiorcy
                                                • 25.06.2009Kara umowna w umowie zlecenia
                                                 Przyjmujcy zlecenie zobowizuje si do wykonania czynnoci wchodzcych w zakres umowy z naleyt starannoci. Odpowiedzialno jego za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania opiera si na odpowiedzialnoci za szkod.
                                                 • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                                  Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                                  • 15.06.2009Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy
                                                   Pytanie podatnika: Czy w wyniku wyganicia umowy leasingu, na skutek cakowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spka bdzie moga zaliczy do kosztw uzyskania przychodu nierozliczon cz opaty wstpnej i dodatkow opat naliczon przez firm leasingow?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »