Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kary umowne

 • 09.07.2015Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji kontraktu?
  • 06.07.2015Kiedy można złożyć reklamację wycieczki?
   Reklamacja imprezy turystycznej możliwa jest z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Tak wynika z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Chodzi o niedotrzymanie zobowiązań zawartych w umowie (w tym tych dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, programu zwiedzania). W takich przypadkach możemy składać reklamację, bo oferowane nam usługi nie są zgodne z umową i ustalonymi w niej standardami.
   • 22.06.2015Odszkodowanie za rozwiązanie umowy a odliczenie VAT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Kontrahenta w związku z wypłatą na rzecz Kontrahenta odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie Umów i opuszczenie pomieszczeń?
    • 17.06.2015Opodatkowanie kar umownych
     Sankcją za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego może być kara umowna, o ile została ona zastrzeżona w umowie. W świetle przepisów kodeksu cywilnego stanowi ona zryczałtowane odszkodowanie i co do zasady – jeżeli tylko strony nie postanowiły inaczej – wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego jej wysokość. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostały postanowienia dotyczące kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, wierzycielowi należy się kara umowna, zastrzeżona na tę okoliczność, bez względu na wysokość poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywiście miało miejsce zdarzenie powodujące obowiązek zapłacenia kary umownej, często decyzja należy do sądu. Jeśli jednak taka kara umowna ma zostać zapłacona, pojawia się kwestia tego, jakie będą podatkowe skutki takiego zdarzenia.
     • 16.06.2015Opodatkowanie kar umownych
      Sankcją za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego może być kara umowna, o ile została ona zastrzeżona w umowie. W świetle przepisów kodeksu cywilnego stanowi ona zryczałtowane odszkodowanie i co do zasady – jeżeli tylko strony nie postanowiły inaczej – wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego jej wysokość. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostały postanowienia dotyczące kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, wierzycielowi należy się kara umowna, zastrzeżona na tę okoliczność, bez względu na wysokość poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywiście miało miejsce zdarzenie powodujące obowiązek zapłacenia kary umownej, często decyzja należy do sądu. Jeśli jednak taka kara umowna ma zostać zapłacona, pojawia się kwestia tego, jakie będą podatkowe skutki takiego zdarzenia.
      • 19.05.2015WSA. Naprawy pogwarancyjne w kosztach podatkowych
       Z uzasadnienia: Nie można czynić rozróżnienia pomiędzy wydatkami ponoszonymi w ramach procedury "goodwill" oraz w ramach procedury tzw. "akcji serwisowych", dopuszczając "kosztowy charakter" tylko wydatków dokonywanych w ramach tej drugiej procedury. Obie procedury należą do procedur niestandardowych, tj. przeprowadzanych już po okresie gwarancyjnym, obie służą tym samym celom. Nie ma więc podstaw do wyłączenia ponoszonych w ramach procedury "goodwill" kosztów naprawy pogwarancyjnej z katalogu kosztów uzyskania przychodu.
       • 04.05.2015Nadużycia przy odliczaniu VAT według NSA
        Teza: Na gruncie podatku od towarów i usług, nadużycie prawa należy rozumieć jako zachowanie sprzeczne z celem gospodarczo-społecznym prawa do odliczenia podatku wyrażonym w art. 86 § 1 tej ustawy, z uwagi na to, że mimo formalnego spełnienia przesłanki do realizacji tego prawa, ukształtowane zasadniczo zostało w celu uzyskania korzyści podatkowej, której przyznanie pozostawałoby w sprzeczności z celem tej normy.
        • 29.04.2015Kara umowna jako koszt działalności
         Pytanie podatnika: Wykonawca miał zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i w związku z tym został obciążony przez Zamawiającego karą pieniężną umowną wynikającą z umowy za opóźnienie oddania przedmiotu umowy. Czy kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi może stanowić koszty uzyskania przychodów Wykonawcy?
         • 13.04.2015WSA. Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a VAT
          Z uzasadnienia: Czynność w postaci wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie zawartej umowy, stanowi odpłatne świadczenie usług przez skarżącego na rzecz kontrahenta, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem, kwota ustalona na mocy zawartego porozumienia, w zamian za odstąpienie od umowy (a więc tolerowanie tej sytuacji) stanowi wynagrodzenie za te usługi i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
          • 08.04.2015Możliwość zaliczenia do kosztów wydatków z faktur zaliczkowych przy braku faktury końcowej
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał umowę z firmą X na dostawę i montaż kompletnej nowej linii technologicznej do produkcji odkuwek matrycowych. Strony uzgodniły realizację przedmiotu umowy etapami. Niestety do dnia złożenia wniosku firma X nie wykonała ostatniego etapu umowy i linia technologiczna nie została uruchomiona. Nie wystawiła również faktury końcowej VAT. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na rzecz firmy X za wykonane przez nią etapy prac udokumentowane protokołami odbioru i fakturami zaliczkowymi, będące przedmiotem umowy?
           • 23.02.2015Czy odszkodowanie dla pracownika jest kosztem uzyskania przychodów?
            Teza: Odszkodowanie, wypłacone na podstawie ugody sądowej, z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę nie jest – w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - kosztem uzyskania przychodu przez tegoż pracodawcę (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
            • 26.11.2014Opodatkowanie VAT kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
             Pytanie podatnika: Czy obciążenie najemcy karą umowną za rozwiązanie umowy najmu przed terminem na jaki została zawarta stanowi usługę w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku tym podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
             • 27.10.2014Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu
              Niejednokrotnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca wyrządzi szkodę osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkodę na odzieży osoby wizytującej zakład – i wypłaci z tego tytułu odpowiednią kwotę osobie, która poniosła szkodę.
              • 24.10.2014Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu
               Niejednokrotnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca wyrządzi szkodę osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkodę na odzieży osoby wizytującej zakład – i wypłaci z tego tytułu odpowiednią kwotę osobie, która poniosła szkodę.
               • 30.07.2014Podatki 2015: Zmiany w VAT zaszkodzą firmom
                Przyszłoroczne zmiany w systemie podatku od towarów i usług (VAT) zwiększą niepewność rozliczeń oraz zaowocują wzrostem ponoszonych przez firmy kosztów – przewidują eksperci Business Centre Club. Kontrowersje budzi przede wszystkim kwestia zmian w obszarze odliczania podatku.
                • 30.07.2014Podatki 2015: Zmiany w VAT zaszkodzą firmom
                 Przyszłoroczne zmiany w systemie podatku od towarów i usług (VAT) zwiększą niepewność rozliczeń oraz zaowocują wzrostem ponoszonych przez firmy kosztów – przewidują eksperci Business Centre Club. Kontrowersje budzi przede wszystkim kwestia zmian w obszarze odliczania podatku.
                 • 26.06.2014Ugoda sądowa. Wypłata a koszty uzyskania przychodów
                  Podatnik nie może kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków, w tym takich które są następstwem jego niewłaściwego lub nieracjonalnego działania. A czy kosztem może być wypłata na podstawie ugody zawartej przed sądem? Sprawdźmy.
                  • 26.06.2014Ugoda sądowa. Wypłata a koszty uzyskania przychodów
                   Podatnik nie może kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków, w tym takich, które są następstwem jego niewłaściwego lub nieracjonalnego działania. A czy kosztem może być wypłata na podstawie ugody zawartej przed sądem? Sprawdźmy.
                   • 12.05.2014Zapłacone odstępne jako koszt uzyskania przychodów
                    Pytanie podatnika: Czy odstępne zapłacone wynajmującym w ramach wcześniejszego odstąpienia od Umowy najmu lokali, w których Bank zaprzestał prowadzenia działalności bankowej (sprzedaży kredytów hipotecznych) może stanowić dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                    • 16.04.2014Moment powstania przychodu przy przeniesieniu własności nieruchomości w ramach ugody
                     Z uzasadnienia: Zarówno w przypadku dalszej odsprzedaży, jak i w przypadku pozostawienia w majątku spółki nieruchomości nabytych w związku z rozliczeniem kary umownej, po stronie skarżącej spółki powstanie przychód w wysokości ustalonej przez strony w związku z przeprowadzoną transakcją, stosownie do art. 14 ustawy o CIT, przy czym przychód ten powstanie w momencie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz strony, nie zaś w momencie faktycznego uzyskania środków z tytułu sprzedaży tej nieruchomości, czy też w momencie wykreślenia wszystkich wpisów hipotecznych.
                     • 16.04.2014Kary umowne a VAT
                      Co do zasady kary umowne wiążą się z koniecznością naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, np. z niewykonania albo nienależytego świadczenia usług lub dostawy towarów. W praktyce pojawiają się problemy dotyczące zaliczenia kar umownych do obrotu podlegającego lub niepodlegającego opodatkowaniu VAT. Takie przestawienie kary umownej dość mocno współgra z definicją odszkodowania, co z kolei pozwalałoby nam wykluczyć opodatkowanie otrzymania świadczeń tego rodzaju.
                      • 15.04.2014Kary umowne a VAT
                       Co do zasady kary umowne wiążą się z koniecznością naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, np. z niewykonania albo nienależytego świadczenia usług lub dostawy towarów. W praktyce pojawiają się problemy dotyczące zaliczenia kar umownych do obrotu podlegającego lub niepodlegającego opodatkowaniu VAT. Takie przestawienie kary umownej dość mocno współgra z definicją odszkodowania, co z kolei pozwalałoby nam wykluczyć opodatkowanie otrzymania świadczeń tego rodzaju.
                       • 17.02.2014Kary i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów
                        Tezy: Wydatki, noszące cechy kary umownej (odszkodowania, rekompensaty finansowej) nie można uznać za nakłady, które poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Kar i odszkodowań, bez względu na źródło i przyczyny ich powstania, nie można uznać wydatki celowe i racjonalne na równi np. z nakładami na pracę czy zakupem surowców, energii, usług.
                        • 27.01.2014Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
                         Pytanie podatnika: Czy zapłata ewentualnych kar umownych, związanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem świadectw Przejęcia (co w świetle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie całości lub części robót budowlanych) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
                         • 30.09.2013VAT: Odszkodowanie za rozwiązanie umowy przedwstępnej
                          Z uzasadnienia: Nie każda płatność dokonana na rzecz kontrahentów, w sytuacji braku dostawy towarów, stanowi płatność za świadczone usługi. Świadczenie usług jako czynność opodatkowana VAT występuje, gdy można wskazać identyfikowalne świadczenie na rzecz drugiej strony transakcji. Brak świadczenia na rzecz innego podmiotu oznacza, że nie ma czynności opodatkowanej. Przy czym świadczenie może polegać na działaniu lub zaniechaniu.
                          • 12.08.2013Kara umowna a koszty uzyskania przychodów
                           Teza: Kary umowne będące następstwem wykonania umów (co miało miejsce w niniejszej sprawie) nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ze względu na brak cech działania celowego, wymaganego przez przepis. Cechą bowiem kary umownej jest jej następczy charakter (kara umowna jest skutkiem pewnego działania, jakim było zaniechanie, a nie przesłanką ewentualnego uzyskania przychodu).
                           • 11.07.2013Imprezy turystyczne. Reklamacja wycieczki
                            Reklamacja imprezy turystycznej możliwa jest z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Tak wynika z ustawy. Chodzi o niedotrzymanie zobowiązań zawartych w umowie (w tym tych dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, programu zwiedzania). W takich przypadkach możemy składać reklamację, bo oferowane nam usługi nie są zgodne z umową i ustalonymi w niej standardami.
                            • 08.07.2013Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe
                             Przychodem osoby prawnej z tytułu objęcia udziałów lub akcji spółki zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności wobec podmiotów trzecich, będzie wartość nominalna objętych udziałów (akcji), natomiast kosztem uzyskania przychodów - wydatek faktycznie poniesiony na nabycie wierzytelności, jednakże w wysokości nieprzekraczającej wartości uzyskanego przychodu, co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle tego przepisu, strata powstała z odpłatnego zbycia wierzytelności może być kosztem uzyskania przychodów, tylko wtedy gdy zbyta wierzytelność stanowiła przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej oraz została wcześniej zarachowana do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                             • 21.06.2013Odszkodowanie wypłacone kontrahentowi a koszt uzyskania przychodów
                              Sprzedaż kontrahentowi towarów wadliwych może się wiązać dla podatnika z koniecznością wypłaty odszkodowania tytułem szkody, jaka powstała u kontrahenta z tytułu wykorzystania w produkcji jego materiału, np. za przestój pracy maszyn spowodowany wadliwością tych produktów czy za zmarnowaną partię wyrobów, w których wykorzystano materiał wadliwy.
                              • 06.06.2013Zmiana ceny wycieczki przed wyjazdem. Uprawnienia podróżnego
                               Czy organizator ma prawo zmienić cenę usługi po zawarciu umowy, tłumacząc się np. wzrostem kursów walut? Czy przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy? Jeśli tak, to czy będę musiał ponieść z tego tytułu jakieś koszty?
                               • 19.04.2013Kara umowna w kosztach działalności
                                Z uzasadnienia: Gospodarczo uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, podejmowane pierwotnie w określonych warunkach, mające oczywisty związek z przychodami, w związku z negatywną zmianą okoliczności mogą wywoływać lub wywołują konieczność podejmowania przez podatnika działań zmierzających już nie do osiągnięcia przychodów, ale do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów. Zatem, zapłacona przez podatnika na podstawie zawartego z kontrahentem porozumienia kara umowna, mająca charakter odstępnego, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zerwanie umowy i zapłacenie kary umownej było bowiem korzystne zarówno dla podatnika (osiągnął dochód większy niż możliwy do osiągnięcia w razie kontynuowania umowy), jak i dla Skarbu Państwa (od wyższego dochodu podatnik zapłaci wyższy podatek).
                                • 29.03.2013Kara umowna – podstawowe zasady
                                 Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służącym realnemu wykonaniu zobowiązań. Zgodnie z art. 483 Kodeksu cywilnego przez karę umowną należy rozumieć postanowienie umowne, w którym strony zawartego stosunku prawnego zastrzegają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego naprawienie wynikłej szkody nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.
                                 • 14.03.2013Opakowania zwrotne a podatek VAT
                                  Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) obrót towarami wraz z opakowaniami co do zasady podlega opodatkowaniu VAT. Przedmiotem sprzedaży w takim przypadku jest towar wraz z opakowaniem (wartość opakowania stanowi element wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów). Pojawia się jednak pytanie, jak należy rozliczyć na gruncie podatku VAT obrót opakowaniami, jeżeli zgodnie z ustaleniami stron transakcji opakowania mają zostać zwrócone przez nabywcę.
                                  • 13.03.2013Ogólne zasady ewidencjonowania przychodów w PKPiR
                                   Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
                                   • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodów
                                    Pytanie podatnika: Część z posiadanych przez spółkę programów okazała się być użytkowana bez właściwej do użytku korporacyjnego licencji, w związku z czym właściciel praw autorskich zażądał wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego spółka zawarła z właścicielem ugodę. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić spółka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                                    • 14.12.2012Niezapłacone należności. Postępowanie przed sądem a podpis na fakturze
                                     Przepisy podatkowe uprościły wystawianie faktur VAT. Podpis odbiorcy nie jest już konieczny. Może się jednak okazać bezcenny w postępowaniu przed sądem.
                                     • 22.10.2012Opodatkowanie VAT kary umownej
                                      Jednym z najczęstszych sposobów zabezpieczenia się przedsiębiorców przed nieuczciwymi kontrahentami jest umieszczenie w umowach różnego rodzaju kar umownych wymagalnych w razie nienależytego wykonania usługi lub towaru. W sytuacji gdy dojdzie do zdarzenia powodującego obowiązek zapłaty takiej kary, mogą jednak powstać wątpliwości, czy kara podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                      • 22.08.2012Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
                                       Pytanie podatnika: Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
                                       • 14.08.2012Opłaty za bezumowne korzystanie z majątkowych praw autorskich a VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy istnieje różnica w opodatkowaniu VAT kwot uzyskanych przez Stowarzyszanie w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp w przypadku ich uzyskania na podstawie wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej? Co uznać za obrót?
                                        • 03.08.2012Kara umowna jako zabezpieczenie wykonania umowy
                                         Kara umowna jest instytucją prawa cywilnego materialnego. Znajduje zastosowanie jako jedno z postanowień w umowach, jakkolwiek wprowadzenie do umowy kary umownej nie jest obligatoryjne i pozostaje jedynie zależne od woli stron umowy. Powszechnie przyjmuje się, że kara umowna stanowi element wychowawczy i dyscyplinujący dla dłużnika. Zastrzeżenie kary umownej ułatwia i upraszcza dochodzenie wierzycielowi odszkodowania.
                                         • 02.08.2012Opodatkowanie wspólnot mieszkaniowych. Kary umowne a CIT
                                          Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.
                                          • 25.07.2012VAT: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie najmu
                                           Interpelacja nr 5839 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań wypłacanych przez najemcę na rzecz wynajmującego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu z winy najemcy
                                           • 20.07.2012Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć karę umowną do kosztów uzyskania przychodów?
                                            • 12.07.2012Obciążenie kontrahenta opłatą postojową
                                             Podatnik (spółka) będący pośrednikiem w handlu różnego rodzaju towarami znalazł się w następującej sytuacji. Otóż klient krajowy zamówił pewien towar. Podatnik w celu realizacji zamówienia nabył ten towar u producenta z Ukrainy. W przyjętych warunkach dostawy producent zobowiązał się do dostarczenia towaru do granicy polskiej i jego odprawy. Jednocześnie spółka zleciła przewoźnikowi odbiór towaru z granicy i jego transport do zamawiającego towar. Niestety producent towaru nie dostarczył go w umówionym terminie do granicy, w efekcie podstawiony przez przewoźnika samochód musiał oczekiwać na załadunek. W tej sytuacji przewoźnik, zgodnie z umową, obciążył podatnika dodatkową opłatą z tytułu postoju środka transportu, jednocześnie doliczając tę opłatę do faktury (z umowy wynikało, że postojowe jest elementem usługi transportowej). Podatnik zwrócił się z pytaniem o to, w jaki sposób może przenieść na ukraińskiego kontrahenta tę dodatkową opłatę naliczoną przez przewoźnika.
                                             • 06.07.2012Zmiana ceny wykupionej wycieczki lub imprezy turystycznej
                                              Impreza turystyczna to - zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, ze zm., dalej: ustawa) - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny, albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
                                              • 31.05.2012Reklamacja polubowna w kosztach podatkowych
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi wydatki związane z przekazaniem na rzecz swoich kontrahentów świadczeń rzeczowych i pieniężnych związanych z „reklamacjami polubownymi”, tzn. z reklamacjami, w których w sprzedanych przez Wnioskodawcę wyrobach gotowych nie stwierdzono wad, jak również w przypadku, gdy taka wada nie mogła być jednoznacznie stwierdzona na podstawie przeprowadzonych przez Spółkę badań laboratoryjnych. Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z uwzględnieniem lub częściowym uwzględnieniem „reklamacji polubownych” mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów?
                                               • 21.05.2012Odszkodowanie za niezrealizowanie umowy jako koszt podatkowy
                                                Niewykonanie zobowiązania jest tytułem do żądania odszkodowania, jednakże odrębnym od tytułów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako że tytuły wymienione w tym przepisie związane są z nienależytym wykonaniem umowy dostawy, robót budowlanych czy świadczenia usług. Jednocześnie, podatnik, który wypłaca kontrahentowi odszkodowanie za niezrealizowanie umowy nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                • 20.04.2012Skutki niewykonania zobowiązań w prawie cywilnym
                                                 Podstawową zasadą oceny skutków niewykonania zobowiązań jest wzajemna odpowiedzialność stron stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
                                                 • 10.04.2012Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali na raty
                                                  Z uzasadnienia: Podstawą opodatkowania świadczonych przez podatnika usług, polegających na odroczeniu terminu zapłaty części należności za wydane lokale, jest kwota należnych odsetek. W odniesieniu do tych czynności obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwilą wykonania usługi (moment jej wykonania ustalają strony transakcji). Jeżeli jednak wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykułu, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.
                                                  • 23.03.2012Kary umowne jako koszty uzyskania przychodów
                                                   Kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania usługi może stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowisko to potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 lutego 2012 r. nr IPTPB3/423-307/11-2/GG.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »