Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kary umowne

 • 30.06.2016Opaty za odwoanie rezerwacji lub zniszczenia w hotelu a VAT
  Pytanie podatnika: Czy opaty za spnione anulowanie rezerwacji i/lub rezygnacj z usugi zakwaterowania powinny by opodatkowane VAT? Czy opaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprztanie albo zgubione klucze powinny by opodatkowane VAT? Czy Spka postpuje prawidowo wystawiajc z tytuu pobrania powyszych opat noty ksigowe (obcieniowe)?
  • 05.05.2016Koszty uzyskania przychodw a podatki dochodowe. Wany wyrok NSA
   Z uzasadnienia: Dziaajc w warunkach rynkowych, podatnik musi podejmowa racjonalne ze swego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach dziaania zmierzajce do uzyskania moliwie najwikszej efektywnoci ekonomicznej. Dziaania te mog rwnie polega na dokonywaniu okrelonych oszczdnoci, zmniejszeniu kosztw i wydatkw, minimalizowaniu strat z okrelonych segmentw dziaalnoci, czy eliminowaniu niebezpieczestwa ich poniesienia. Gdyby podatnik dziaa takich nie podejmowa, mgby nie sprosta konkurencji, a prowadzona przez niego dziaalno mogaby sta si nierentowna. Tym samym zagroone byoby rdo przychodw, jakim jest prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w jej caoksztacie.
   • 16.02.2016NSA. Nota odsetkowa jako dowd na odpatno poyczki
    Z uzasadnienia: Spka nie poniosa adnych kosztw w zwizku z udostpnieniem jej przez kontrahenta rodkw pieninych. To oznacza, e korzystaa z nich nieodpatnie. Z tego tytuu spka osigna przychd z dziaalnoci gospodarczej w postaci wartoci otrzymanych nieodpatnie wiadcze. Nota odsetkowa, ktra nie rodzi adnych skutkw prawnych (bo nie wskazuje terminu zapaty, ani rygoru) nie wiadczy bowiem o tym, e kontrahent rzeczywicie domaga si zwrotu odsetek, zwaszcza w sytuacji, gdy nie domaga si on zapaty jakiejkolwiek raty nalenoci gwnej, jakiejkolwiek czci odsetek (wynagrodzenia), a w kocu ca naleno gwn umorzy.
    • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwizanie umowy moe by opacalne
     Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w wietle treci art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mog by rwnie koszty zabezpieczajce rdo przychodw - to znaczy koszty poniesione na ochron istniejcego - podstawowego - rda przychodw, w taki sposb, aby to rdo funkcjonowao w bezpieczny sposb, tak aby doszo do ograniczenia strat finansowych przez rezygnacj z pewnych wydatkw (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztw (kara umowna lub tzw. "odstpne"), ktre wanie zabezpieczeniu rda przychodw maj suy.
     • 09.12.2015WSA. Dzie poniesienia kosztu nie zaley od przyjtych zasad rachunkowoci
      Z uzasadnienia: Wykadnia art. 15 ust. 4e ustawy o CIT nie wskazuje na odesanie w kwestii ujcia kosztu do prawa bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu, "na ktry ujto koszt w ksigach rachunkowych (zaksigowano)", a nie o dniu, "w ktrym uznano za koszt w ksigach" bd "zaksigowano jako koszt w ksigach". Poprzez regulacj zawart w tym przepisie ustawodawca zamierza jedynie precyzyjnie uregulowa dzie poniesienia kosztu podatkowego jako faktyczne ujcie go w ksigach. Nie uzaleni natomiast poniesienia kosztu od przyjtych przez podatnika zasad rachunkowoci.
      • 24.08.2015Kary umowne jako koszty uzyskania przychodw
       Kara umowna w niektrych przypadkach moe by kosztem uzyskania przychodu. Bdzie tak przede wszystkim, gdy kar trzeba byo zapaci, ale sytuacja nie bya w peni zalena od przedsibiorcy.
       • 10.08.2015Kary umowne jako koszty uzyskania przychodw
        Kara umowna w niektrych przypadkach moe by kosztem uzyskania przychodu. Bdzie tak przede wszystkim, gdy kar trzeba byo zapaci, ale sytuacja nie bya w peni zalena od przedsibiorcy.
        • 28.07.2015WSA. Umowa najmu: Odstpne jako koszt podatkowy
         Z uzasadnienia: Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztw uzyskania przychodw wydatkw z tytuu kar umownych i odstpnego naley przykada szczeglne znaczenie do rozumienia terminw "zachowanie" i "zabezpieczenie" rda przychodw. W szczeglnoci, jeeli jako zabezpieczenie rda przychodw naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) rda przychodw, w taki sposb, aby to rdo funkcjonowao w bezpieczny sposb, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztw, suy wanie temu celowi.
         • 24.07.2015Opodatkowanie VAT odszkodowania za wczeniejsze rozwizanie umowy
          Pytanie podatnika: W rozpatrywanej sprawie Strony zawary umow przewidujc moliwo jej wczeniejszego rozwizania w dowolnym terminie, a w sytuacji wypowiedzenia umowy przez Spk, zobowizana jest ona do zapaty Wnioskodawcy wynagrodzenia za okres trzymiesicznego wypowiedzenia umowy (z jednoczesnym zwolnieniem z obowizku wiadczenia usug) oraz odszkodowania w przypadku rozwizania umowy z przyczyn niezawinionych przez podatnika. Czy ww. odszkodowania podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, a co za tym idzie powinno by udokumentowane faktur?
          • 09.07.2015Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodu kar umown za przekroczenie terminu przy realizacji kontraktu?
           • 06.07.2015Kiedy mona zoy reklamacj wycieczki?
            Reklamacja imprezy turystycznej moliwa jest z powodu nienaleytego wykonania lub niewykonania umowy. Tak wynika z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z pn. zm.). Chodzi o niedotrzymanie zobowiza zawartych w umowie (w tym tych dotyczcych zakwaterowania, wyywienia, programu zwiedzania). W takich przypadkach moemy skada reklamacj, bo oferowane nam usugi nie s zgodne z umow i ustalonymi w niej standardami.
            • 22.06.2015Odszkodowanie za rozwizanie umowy a odliczenie VAT
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mia prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Kontrahenta w zwizku z wypat na rzecz Kontrahenta odszkodowania za wczeniejsze rozwizanie Umw i opuszczenie pomieszcze?
             • 17.06.2015Opodatkowanie kar umownych
              Sankcj za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania niepieninego moe by kara umowna, o ile zostaa ona zastrzeona w umowie. W wietle przepisw kodeksu cywilnego stanowi ona zryczatowane odszkodowanie i co do zasady – jeeli tylko strony nie postanowiy inaczej – wycza moliwo dochodzenia odszkodowania przenoszcego jej wysoko. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostay postanowienia dotyczce kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, wierzycielowi naley si kara umowna, zastrzeona na t okoliczno, bez wzgldu na wysoko poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywicie miao miejsce zdarzenie powodujce obowizek zapacenia kary umownej, czsto decyzja naley do sdu. Jeli jednak taka kara umowna ma zosta zapacona, pojawia si kwestia tego, jakie bd podatkowe skutki takiego zdarzenia.
              • 16.06.2015Opodatkowanie kar umownych
               Sankcj za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania niepieninego moe by kara umowna, o ile zostaa ona zastrzeona w umowie. W wietle przepisw kodeksu cywilnego stanowi ona zryczatowane odszkodowanie i co do zasady – jeeli tylko strony nie postanowiy inaczej – wycza moliwo dochodzenia odszkodowania przenoszcego jej wysoko. W sytuacji, gdy w umowie zawarte zostay postanowienia dotyczce kar umownych, a dojdzie do niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, wierzycielowi naley si kara umowna, zastrzeona na t okoliczno, bez wzgldu na wysoko poniesionej szkody. W sytuacjach spornych, o tym, czy rzeczywicie miao miejsce zdarzenie powodujce obowizek zapacenia kary umownej, czsto decyzja naley do sdu. Jeli jednak taka kara umowna ma zosta zapacona, pojawia si kwestia tego, jakie bd podatkowe skutki takiego zdarzenia.
               • 19.05.2015WSA. Naprawy pogwarancyjne w kosztach podatkowych
                Z uzasadnienia: Nie mona czyni rozrnienia pomidzy wydatkami ponoszonymi w ramach procedury "goodwill" oraz w ramach procedury tzw. "akcji serwisowych", dopuszczajc "kosztowy charakter" tylko wydatkw dokonywanych w ramach tej drugiej procedury. Obie procedury nale do procedur niestandardowych, tj. przeprowadzanych ju po okresie gwarancyjnym, obie su tym samym celom. Nie ma wic podstaw do wyczenia ponoszonych w ramach procedury "goodwill" kosztw naprawy pogwarancyjnej z katalogu kosztw uzyskania przychodu.
                • 04.05.2015Naduycia przy odliczaniu VAT wedug NSA
                 Teza: Na gruncie podatku od towarw i usug, naduycie prawa naley rozumie jako zachowanie sprzeczne z celem gospodarczo-spoecznym prawa do odliczenia podatku wyraonym w art. 86 § 1 tej ustawy, z uwagi na to, e mimo formalnego spenienia przesanki do realizacji tego prawa, uksztatowane zasadniczo zostao w celu uzyskania korzyci podatkowej, ktrej przyznanie pozostawaoby w sprzecznoci z celem tej normy.
                 • 29.04.2015Kara umowna jako koszt dziaalnoci
                  Pytanie podatnika: Wykonawca mia zwok w wykonaniu przedmiotu umowy i w zwizku z tym zosta obciony przez Zamawiajcego kar pienin umown wynikajc z umowy za opnienie oddania przedmiotu umowy. Czy kara umowna za nieterminowe wykonanie usugi moe stanowi koszty uzyskania przychodw Wykonawcy?
                  • 13.04.2015WSA. Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy najmu a VAT
                   Z uzasadnienia: Czynno w postaci wyraenia zgody na wczeniejsze rozwizanie zawartej umowy, stanowi odpatne wiadczenie usug przez skarcego na rzecz kontrahenta, o ktrym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Istnieje bezporedni zwizek pomidzy dokonanym wiadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem, kwota ustalona na mocy zawartego porozumienia, w zamian za odstpienie od umowy (a wic tolerowanie tej sytuacji) stanowi wynagrodzenie za te usugi i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                   • 08.04.2015Moliwo zaliczenia do kosztw wydatkw z faktur zaliczkowych przy braku faktury kocowej
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisa umow z firm X na dostaw i monta kompletnej nowej linii technologicznej do produkcji odkuwek matrycowych. Strony uzgodniy realizacj przedmiotu umowy etapami. Niestety do dnia zoenia wniosku firma X nie wykonaa ostatniego etapu umowy i linia technologiczna nie zostaa uruchomiona. Nie wystawia rwnie faktury kocowej VAT. Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw wydatki poniesione na rzecz firmy X za wykonane przez ni etapy prac udokumentowane protokoami odbioru i fakturami zaliczkowymi, bdce przedmiotem umowy?
                    • 23.02.2015Czy odszkodowanie dla pracownika jest kosztem uzyskania przychodw?
                     Teza: Odszkodowanie, wypacone na podstawie ugody sdowej, z tytuu niezgodnego z prawem rozwizania stosunku pracy przez pracodawc nie jest – w wietle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - kosztem uzyskania przychodu przez tego pracodawc (podatnika podatku dochodowego od osb prawnych.
                     • 26.11.2014Opodatkowanie VAT kary umownej za wczeniejsze rozwizanie umowy najmu
                      Pytanie podatnika: Czy obcienie najemcy kar umown za rozwizanie umowy najmu przed terminem na jaki zostaa zawarta stanowi usug w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug i w zwizku tym podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
                      • 27.10.2014Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu
                       Niejednokrotnie, w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, moe doj do sytuacji, w ktrej przedsibiorca wyrzdzi szkod osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkod na odziey osoby wizytujcej zakad – i wypaci z tego tytuu odpowiedni kwot osobie, ktra poniosa szkod.
                       • 24.10.2014Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu
                        Niejednokrotnie, w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, moe doj do sytuacji, w ktrej przedsibiorca wyrzdzi szkod osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkod na odziey osoby wizytujcej zakad – i wypaci z tego tytuu odpowiedni kwot osobie, ktra poniosa szkod.
                        • 30.07.2014Podatki 2015: Zmiany w VAT zaszkodz firmom
                         Przyszoroczne zmiany w systemie podatku od towarw i usug (VAT) zwiksz niepewno rozlicze oraz zaowocuj wzrostem ponoszonych przez firmy kosztw – przewiduj eksperci Business Centre Club. Kontrowersje budzi przede wszystkim kwestia zmian w obszarze odliczania podatku.
                         • 30.07.2014Podatki 2015: Zmiany w VAT zaszkodz firmom
                          Przyszoroczne zmiany w systemie podatku od towarw i usug (VAT) zwiksz niepewno rozlicze oraz zaowocuj wzrostem ponoszonych przez firmy kosztw – przewiduj eksperci Business Centre Club. Kontrowersje budzi przede wszystkim kwestia zmian w obszarze odliczania podatku.
                          • 26.06.2014Ugoda sdowa. Wypata a koszty uzyskania przychodw
                           Podatnik nie moe kwalifikowa do kosztw uzyskania przychodw wszystkich wydatkw, w tym takich ktre s nastpstwem jego niewaciwego lub nieracjonalnego dziaania. A czy kosztem moe by wypata na podstawie ugody zawartej przed sdem? Sprawdmy.
                           • 26.06.2014Ugoda sdowa. Wypata a koszty uzyskania przychodw
                            Podatnik nie moe kwalifikowa do kosztw uzyskania przychodw wszystkich wydatkw, w tym takich, ktre s nastpstwem jego niewaciwego lub nieracjonalnego dziaania. A czy kosztem moe by wypata na podstawie ugody zawartej przed sdem? Sprawdmy.
                            • 12.05.2014Zapacone odstpne jako koszt uzyskania przychodw
                             Pytanie podatnika: Czy odstpne zapacone wynajmujcym w ramach wczeniejszego odstpienia od Umowy najmu lokali, w ktrych Bank zaprzesta prowadzenia dziaalnoci bankowej (sprzeday kredytw hipotecznych) moe stanowi dla Banku koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                             • 16.04.2014Moment powstania przychodu przy przeniesieniu wasnoci nieruchomoci w ramach ugody
                              Z uzasadnienia: Zarwno w przypadku dalszej odsprzeday, jak i w przypadku pozostawienia w majtku spki nieruchomoci nabytych w zwizku z rozliczeniem kary umownej, po stronie skarcej spki powstanie przychd w wysokoci ustalonej przez strony w zwizku z przeprowadzon transakcj, stosownie do art. 14 ustawy o CIT, przy czym przychd ten powstanie w momencie przeniesienia wasnoci nieruchomoci na rzecz strony, nie za w momencie faktycznego uzyskania rodkw z tytuu sprzeday tej nieruchomoci, czy te w momencie wykrelenia wszystkich wpisw hipotecznych.
                              • 16.04.2014Kary umowne a VAT
                               Co do zasady kary umowne wi si z koniecznoci naprawienia szkody wynikej z niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, np. z niewykonania albo nienaleytego wiadczenia usug lub dostawy towarw. W praktyce pojawiaj si problemy dotyczce zaliczenia kar umownych do obrotu podlegajcego lub niepodlegajcego opodatkowaniu VAT. Takie przestawienie kary umownej do mocno wspgra z definicj odszkodowania, co z kolei pozwalaoby nam wykluczy opodatkowanie otrzymania wiadcze tego rodzaju.
                               • 15.04.2014Kary umowne a VAT
                                Co do zasady kary umowne wi si z koniecznoci naprawienia szkody wynikej z niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego, np. z niewykonania albo nienaleytego wiadczenia usug lub dostawy towarw. W praktyce pojawiaj si problemy dotyczce zaliczenia kar umownych do obrotu podlegajcego lub niepodlegajcego opodatkowaniu VAT. Takie przestawienie kary umownej do mocno wspgra z definicj odszkodowania, co z kolei pozwalaoby nam wykluczy opodatkowanie otrzymania wiadcze tego rodzaju.
                                • 17.02.2014Kary i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodw
                                 Tezy: Wydatki, noszce cechy kary umownej (odszkodowania, rekompensaty finansowej) nie mona uzna za nakady, ktre poniesione zostay w celu osignicia przychodu bd zabezpieczenia lub zachowania jego rda. Kar i odszkodowa, bez wzgldu na rdo i przyczyny ich powstania, nie mona uzna wydatki celowe i racjonalne na rwni np. z nakadami na prac czy zakupem surowcw, energii, usug.
                                 • 27.01.2014Kara umowna jako koszt uzyskania przychodw
                                  Pytanie podatnika: Czy zapata ewentualnych kar umownych, zwizanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem wiadectw Przejcia (co w wietle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie caoci lub czci robt budowlanych) bdzie stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                  • 30.09.2013VAT: Odszkodowanie za rozwizanie umowy przedwstpnej
                                   Z uzasadnienia: Nie kada patno dokonana na rzecz kontrahentw, w sytuacji braku dostawy towarw, stanowi patno za wiadczone usugi. wiadczenie usug jako czynno opodatkowana VAT wystpuje, gdy mona wskaza identyfikowalne wiadczenie na rzecz drugiej strony transakcji. Brak wiadczenia na rzecz innego podmiotu oznacza, e nie ma czynnoci opodatkowanej. Przy czym wiadczenie moe polega na dziaaniu lub zaniechaniu.
                                   • 12.08.2013Kara umowna a koszty uzyskania przychodw
                                    Teza: Kary umowne bdce nastpstwem wykonania umw (co miao miejsce w niniejszej sprawie) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu ze wzgldu na brak cech dziaania celowego, wymaganego przez przepis. Cech bowiem kary umownej jest jej nastpczy charakter (kara umowna jest skutkiem pewnego dziaania, jakim byo zaniechanie, a nie przesank ewentualnego uzyskania przychodu).
                                    • 11.07.2013Imprezy turystyczne. Reklamacja wycieczki
                                     Reklamacja imprezy turystycznej moliwa jest z powodu nienaleytego wykonania lub niewykonania umowy. Tak wynika z ustawy. Chodzi o niedotrzymanie zobowiza zawartych w umowie (w tym tych dotyczcych zakwaterowania, wyywienia, programu zwiedzania). W takich przypadkach moemy skada reklamacj, bo oferowane nam usugi nie s zgodne z umow i ustalonymi w niej standardami.
                                     • 08.07.2013Strata przy wniesieniu wierzytelnoci do spki kapitaowej a koszty podatkowe
                                      Przychodem osoby prawnej z tytuu objcia udziaw lub akcji spki zalenej w zamian za wkad niepieniny w postaci wierzytelnoci wobec podmiotw trzecich, bdzie warto nominalna objtych udziaw (akcji), natomiast kosztem uzyskania przychodw - wydatek faktycznie poniesiony na nabycie wierzytelnoci, jednake w wysokoci nieprzekraczajcej wartoci uzyskanego przychodu, co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. W wietle tego przepisu, strata powstaa z odpatnego zbycia wierzytelnoci moe by kosztem uzyskania przychodw, tylko wtedy gdy zbyta wierzytelno stanowia przychd z dziaalnoci gospodarczej lub z dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz zostaa wczeniej zarachowana do przychodw nalenych na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 21.06.2013Odszkodowanie wypacone kontrahentowi a koszt uzyskania przychodw
                                       Sprzeda kontrahentowi towarw wadliwych moe si wiza dla podatnika z koniecznoci wypaty odszkodowania tytuem szkody, jaka powstaa u kontrahenta z tytuu wykorzystania w produkcji jego materiau, np. za przestj pracy maszyn spowodowany wadliwoci tych produktw czy za zmarnowan parti wyrobw, w ktrych wykorzystano materia wadliwy.
                                       • 06.06.2013Zmiana ceny wycieczki przed wyjazdem. Uprawnienia podrnego
                                        Czy organizator ma prawo zmieni cen usugi po zawarciu umowy, tumaczc si np. wzrostem kursw walut? Czy przysuguje mi prawo do odstpienia od umowy? Jeli tak, to czy bd musia ponie z tego tytuu jakie koszty?
                                        • 19.04.2013Kara umowna w kosztach dziaalnoci
                                         Z uzasadnienia: Gospodarczo uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, podejmowane pierwotnie w okrelonych warunkach, majce oczywisty zwizek z przychodami, w zwizku z negatywn zmian okolicznoci mog wywoywa lub wywouj konieczno podejmowania przez podatnika dziaa zmierzajcych ju nie do osignicia przychodw, ale do zachowania lub zabezpieczenia rde przychodw. Zatem, zapacona przez podatnika na podstawie zawartego z kontrahentem porozumienia kara umowna, majca charakter odstpnego, moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Zerwanie umowy i zapacenie kary umownej byo bowiem korzystne zarwno dla podatnika (osign dochd wikszy ni moliwy do osignicia w razie kontynuowania umowy), jak i dla Skarbu Pastwa (od wyszego dochodu podatnik zapaci wyszy podatek).
                                         • 29.03.2013Kara umowna – podstawowe zasady
                                          Kara umowna jest dodatkowym zastrzeeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, majcym na celu wzmocnienie skutecznoci wizi powstaej midzy stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i sucym realnemu wykonaniu zobowiza. Zgodnie z art. 483 Kodeksu cywilnego przez kar umown naley rozumie postanowienie umowne, w ktrym strony zawartego stosunku prawnego zastrzegaj, e w razie niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania niepieninego naprawienie wynikej szkody nastpi przez zapat okrelonej sumy pieninej.
                                          • 14.03.2013Opakowania zwrotne a podatek VAT
                                           Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarw i usug (zwanej dalej ustaw o VAT) obrt towarami wraz z opakowaniami co do zasady podlega opodatkowaniu VAT. Przedmiotem sprzeday w takim przypadku jest towar wraz z opakowaniem (warto opakowania stanowi element wynagrodzenia z tytuu dostawy towarw). Pojawia si jednak pytanie, jak naley rozliczy na gruncie podatku VAT obrt opakowaniami, jeeli zgodnie z ustaleniami stron transakcji opakowania maj zosta zwrcone przez nabywc.
                                           • 13.03.2013Oglne zasady ewidencjonowania przychodw w PKPiR
                                            Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody z dziaalnoci gospodarczej uwaa si kwoty nalene, choby nie zostay faktycznie otrzymane, po wyczeniu wartoci zwrconych towarw, udzielonych bonifikat i skont. U podatnikw dokonujcych sprzeday towarw i usug opodatkowanych podatkiem od towarw i usug za przychd z tej sprzeday uwaa si przychd pomniejszony o naleny podatek od towarw i usug.
                                            • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodw
                                             Pytanie podatnika: Cz z posiadanych przez spk programw okazaa si by uytkowana bez waciwej do uytku korporacyjnego licencji, w zwizku z czym waciciel praw autorskich zada wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknicia kosztownego postpowania sdowego spka zawara z wacicielem ugod. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, ktre na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapaci spka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                                             • 14.12.2012Niezapacone nalenoci. Postpowanie przed sdem a podpis na fakturze
                                              Przepisy podatkowe uprociy wystawianie faktur VAT. Podpis odbiorcy nie jest ju konieczny. Moe si jednak okaza bezcenny w postpowaniu przed sdem.
                                              • 22.10.2012Opodatkowanie VAT kary umownej
                                               Jednym z najczstszych sposobw zabezpieczenia si przedsibiorcw przed nieuczciwymi kontrahentami jest umieszczenie w umowach rnego rodzaju kar umownych wymagalnych w razie nienaleytego wykonania usugi lub towaru. W sytuacji gdy dojdzie do zdarzenia powodujcego obowizek zapaty takiej kary, mog jednak powsta wtpliwoci, czy kara podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                                               • 22.08.2012Kara umowna jako koszt uzyskania przychodw
                                                Pytanie podatnika: Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobw stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodw?
                                                • 14.08.2012Opaty za bezumowne korzystanie z majtkowych praw autorskich a VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy istnieje rnica w opodatkowaniu VAT kwot uzyskanych przez Stowarzyszanie w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 upapp w przypadku ich uzyskania na podstawie wyroku sdowego, ugody sdowej lub pozasdowej? Co uzna za obrt?
                                                 • 03.08.2012Kara umowna jako zabezpieczenie wykonania umowy
                                                  Kara umowna jest instytucj prawa cywilnego materialnego. Znajduje zastosowanie jako jedno z postanowie w umowach, jakkolwiek wprowadzenie do umowy kary umownej nie jest obligatoryjne i pozostaje jedynie zalene od woli stron umowy. Powszechnie przyjmuje si, e kara umowna stanowi element wychowawczy i dyscyplinujcy dla dunika. Zastrzeenie kary umownej uatwia i upraszcza dochodzenie wierzycielowi odszkodowania.
                                                  • 02.08.2012Opodatkowanie wsplnot mieszkaniowych. Kary umowne a CIT
                                                   Zasady funkcjonowania wsplnot mieszkaniowych okrela ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wasnoci lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, og wacicieli, ktrych lokale wchodz w skad okrelonej nieruchomoci, tworzy wsplnot mieszkaniow.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »