Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-podatek dochodowy

 • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
  Dzia szkole serwisu podatki.biz zaprasza Pastwa serdecznie na organizowane w najbliszym czasie szkolenia, ktrych list i opisy prezentujemy poniej. Pena oferta wszystkich naszych szkole znajduje si na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
  • 28.04.2011Zasady skadania korekt zezna podatkowych
   Prawo do korygowania zezna podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnie podatnika. Moe on skorygowa zeznanie zarwno wtedy, gdy pomyli si na swoj korzy, jak i na korzy organu podatkowego.
   • 30.03.2011Korekta kosztw po sporzdzeniu sprawozdania finansowego
    Z uzasadnienia: Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie reguluj wprost zasad zaliczania do kosztw bezporednich podwyszonych kwot wynikajcych z faktur korygujcych. Skoro jednak ustawodawca nie przewidzia w tym zakresie adnej specjalnej regulacji uzasadniony jest pogld, e w przedmiotowej sprawie podwyszone kwoty wynikajce z faktur korygujcych powinny by zaliczane w koszty podatkowe na oglnych zasadach okrelonych w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy.
    • 18.03.2011WSA: Od kabli w kanale te jest podatek od nieruchomoci
     Z uzasadnienia: Budowl na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomoci, w wietle art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych z uwzgldnieniem regulacji z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, jest obiekt budowlany stanowicy cao techniczno-uytkow wraz z instalacjami i urzdzeniami, niebdcy budynkiem lub obiektem maej architektury. Jest ni zatem sie telekomunikacyjna, ktrej elementami s linie kablowe, kanay kablowe, studzienki telekomunikacyjne, stanowic, w wyniku ich technicznego powizania, funkcjonaln cao i suc przekazywaniu informacji. Warto linii kablowych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomoci naley przyjmowa z ewidencji rodkw trwaych.
     • 16.03.2011WSA: Wniesienie nieruchomoci do spki osobowej nie jest przychodem
      Z uzasadnienia: Wniesienie wkadu niepieninego spki komandytowej nie rodzi obowizku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W zamian za wnoszony aport podatnik otrzymuje udziay w spce. One za, mimo, e posiadaj warto materialn, nie stanowi ceny nabycia. Otrzymujc udziay wsplnik nabywa caoksztat praw i obowizkw zwizanych z uczestnictwem w przedsiwziciu gospodarczym sformalizowanym w ramach spki komandytowej. Po jego stronie nie pojawia si jednak dochd mogcy podlega opodatkowaniu.
      • 02.03.2011WSA: Czynsz inicjalny i zerowy jednorazowym kosztem
       Z uzasadnienia: Jeeli z umowy leasingowej nie wynika, by tzw. opaty wstpne zostay poniesione jako naleno na poczet usugi wykonywanej w nastpnych okresach sprawozdawczych, naley je klasyfikowa jako koszt jednorazowy, zwizany ze skutecznym zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji, wydaniem samego przedmiotu leasingu. Zatem, rozwaajc moliwo jednorazowego zaliczenia tzw. wstpnych opat z umowy leasingu do kosztw podatkowych naley mie kadorazowo na uwadze takie elementy stanu faktycznego sprawy, jak brak wyranego zastrzeenia umownego, e opata wstpna jest opat na poczet usugi wykonywanej przez okres jej trwania, jak rwnie to, czy poniesiona zostaa przed przejciem przedmiotu leasingu do uywania.
       • 21.02.2011WSA: Rnice w VAT nie stanowi rnic kursowych
        Z uzasadnienia: Skoro zatem podatek od towarw i usug nie stanowi w znaczeniu podatkowym ani przychodu ani kosztu uzyskania przychodu, to tym samym do tej samej kategorii nie mog zosta zaliczone wszelkie nalenoci pochodne, czyli w rozpoznanej sprawie rnice kursowe. Przepisy art. 15a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. nie mog mie zatem zastosowania w odniesieniu do kwot podatku od towarw i usug wyraonych w walucie obcej. Podatnicy dokonujcy sprzeday towarw i usug opodatkowanych tym podatkiem, dla wyliczenia rnic kursowych powinni wic przelicza przychd bez uwzgldnienia nalenego podatku od towarw i usug, a wic w kwocie netto.
        • 24.01.2011WSA: Opodatkowanie dochodu ze znanych, cho niezgoszonych rde przychodu
         1. Jeeli zebrane w toku postpowania dowody wskazuj, e podatnik uzyskiwa w danym roku podatkowym przychody ze znanych, cho niezgoszonych do opodatkowania rde przychodw (np. niezgoszonej do opodatkowania dziaalnoci gospodarczej, lub wykonywania pracy najemnej), to przychody te powinny by opodatkowane wedug zasad waciwych dla tych rde, a nie jako przychody ze rde nieujawnionych.
         • 21.01.2011WSA: Odsetki z lokaty nie s przychodem z dziaalnoci
          Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe zwizane z wykonywan dziaalnoci gospodarcz uzna naley wycznie takie rachunki, za porednictwem ktrych przyjmowane s i z ktrych dokonywane s wszelkiego rodzaju patnoci podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne rodki pienine przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowi rodkw pieninych zwizanych z wykonywan dziaalnoci. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowi przychd z kapitaw pieninych. Lokowanie przez spk wolnych rodkw na lokatach pieninych i w obligacje powoduje, i rodki nie su dziaalnoci gospodarczej a pomnaaniu rodkw przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego.
          • 05.01.2011WSA: Zawarcie umowy o doywocie nie generuje przychodu
           Z uzasadnienia: W wietle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie mona przypisa charakteru odpatnego zbycia umowie o doywocie, umowa ta nie stanowi rda przychodu wymienionego w tym przepisie, podlegajcego opodatkowaniu. Ponadto, naley zwrci uwag, e nie jest moliwe zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, w ktrym przy ustalaniu podstawy opodatkowania bierze si warto wyraon w umowie (lub warto rynkow), ktra w przypadku umowy o doywocie nie wystpuje. Ustawodawca nie wprowadzi przepisu w ustawie podatkowej, ktry nakazywaby wycen przychodu doywotnika poprzez warto nieruchomoci (tak jak np. przy umowie zamiany). Ze wzgldu na losowy charakter umowy, oznaczajcy nieokrelony w chwili jej zawarcia czas jej trwania, nie jest moliwe dokonanie wyceny wartoci wiadcze udzielanych doywotnikowi do opodatkowania.
           • 29.12.2010WSA: Obiad z kontrahentem w restauracji jest reprezentacj
            Reprezentacj, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, s niestanowice reklamy kade dziaania podatnika - przedsibiorcy, majce na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiu firmy, podejmowane w szczeglnoci w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami. Skoro ustawodawca w powoanym przepisie do kosztw reprezentacji zaliczy koszty usug gastronomicznych, zakupu ywnoci oraz napojw, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na wymienione cele, nie mog stanowi kosztu uzyskania przychodw, niezalenie od tego czy zakupione usugi (produkty) miay charakter wystawny (okazay), czy te nie.
            • 14.12.2010Orzecznictwo: Kiedy organ podatkowy powinien zwrci si do sdu
             Tezy informacyjne: I. Co do zasady organ podatkowy powinien samodzielnie przeprowadzi postpowanie podatkowe i rozstrzygn o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznociach sprawy a dopiero w przypadku zaistnienia wtpliwoci, co do istnienia stosunku prawnego lub prawa powinien wystpi z powdztwem do sdu powszechnego na podstawie art. 199a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) . II. Uyte w art. 199a § 3 O.p. pojcie "wtpliwoci" naley rozumie w kategoriach obiektywnych. To oznacza, e nie mona ich postrzega przez pryzmat subiektywnego przekonania organu podatkowego, e tych wtpliwoci nie ma lub s, jak rwnie subiektywnego przekonania podatnika, e te wtpliwoci istniej lub nie istniej.
             • 07.12.2010WSA: Odpowiedzialno czonkw zarzdu za zobowizania spki
              Tezy: Brak w obowizujcym systemie prawa podatkowego podstawy prawnej do wydania decyzji orzekajcej o odpowiedzialnoci czonka zarzdu na podstawie art. 108 § 1 w zwizku z art. 116 ord. pod. z jednoczesnym okreleniem w tej decyzji wysokoci zobowiza podatkowych spki kapitaowej. Decyzja taka jako indywidualny akt administracyjny wydany bez podstawy prawnej podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 ord. pod. Decyzja organu odwoawczego utrzymujca w mocy decyzj dotknit jedn z kwalifikowanych wad pomieszczonych w art. 247 § 1 ord. pod. raco narusza prawo.
              • 03.12.2010WSA i NSA: O rozliczaniu wsplnot mieszkaniowych – i o uprawnionych do wystpienia o interpretacj indywidualn
               Tezy: Brak przymiotu "zainteresowanego" w postpowaniu o wydanie pisemnej interpretacji przepisw prawa podatkowego we wasnej indywidualnej sprawie, w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uzasadnia ocen nie istnienia, wymaganego przez art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), interesu prawnego do zaskarenia wydanej interpretacji do sdu administracyjnego przez podmiot, ktry by jej adresatem, pomimo tego, e nie dotyczya ona jego praw i obowizkw podatkowych.
               • 23.11.2010WSA: Nie tylko aktualna sytuacja majtkowa jest istotna przy umarzaniu zalegoci podatkowej
                Tezy: Organy podatkowe dokonujc rozstrzygnicia w przedmiocie umorzenia zalegoci podatkowej na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa niewtpliwie zobowizane byy do ustalenia stanu faktycznego, stanu majtkowego skarcego na dzie wydania decyzji, jednak w okolicznociach sprawy, kiedy to skarcy podnosi, e uzyskane rodki finansowe stanowi skapitalizowan rent, majc suy skarcemu przez okres 40 lat do czasu uzyskania wieku emerytalnego, winny z dbaoci odnie si do tej argumentacji, bowiem jest ona przejawem wanego interesu podatnika. Nie mona byo w okolicznociach faktycznych sprawy ograniczy rozwaa do aktualnej sytuacji majtkowej skarcego. Tym bardziej, jeli si zway, e wyliczony podatek stanowi prawie jedn trzeci uzyskanej jako odszkodowanie i zadouczynienie kwoty.
                • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomoci bez korekty VAT
                 Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisw unijnych - czynno wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposb, e jej efektem jest konieczno dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarw i usug. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczy podatek naliczony zwizany z nabyciem i przyjciem do uytkowania nieruchomoci, a nastpnie wykorzysta j do wykonania innej czynnoci opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych rodkw trwaych nie zmieni si. Nie wystpia wic przesanka dokonania korekty okrelona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
                 • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia dziaalnoci
                  Interpelacja nr 18112 do ministra finansw w sprawie kosztw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce
                  • 09.11.2010MF bez entuzjazmu o kontroli bankw w zwizku z opcjami walutowymi
                   Interpelacja nr 17976 do ministra finansw w sprawie kontroli podatkowej pod wzgldem szczeglnych zasad ustalania dochodu niektrych bankw
                   • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsibiorcw niekorzystna dla budetu
                    Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrw w sprawie podjcia dziaa zmierzajcych do eliminacji zatorw patniczych w relacjach midzy przedsibiorcami
                    • 17.08.2010Orzecznictwo: Ulga odsetkowa – trzeba w terminie zawiadomi o zakoczeniu budowy
                     Teza: Art. 26 b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowi, e zakoczenie budowy w sensie terminowo-budowlanym oraz zawiadomienie o zakoczeniu budowy, winno zosta wykonane przed upywem 3 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym skarcy uzyska pozwolenie na budow, w rozumieniu przepisw Prawa budowlanego.
                     • 12.08.2010Orzecznictwo: Indywidualne ulgi podatkowe – obowizki organw podatkowych
                      Teza: Ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesanki interesu publicznego wie si z koniecznoci waenia relacji w dwch paszczyznach: jedn paszczyzn tworzy zasada, jak jest terminowe pacenie podatkw w penej wysokoci, drug - wyjtek od zasady, polegajcy na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustali, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie naleznoci czy te zastosowanie ulgi).
                      • 23.07.2010Wypaty dla pracownikw dokonanych z podziau zysku jako KUP
                       Nalene udziaowcom dywidendy z tytuu udziau w spce kapitaowej s rodkami przenoszonymi z majtku teje spki do majtku jej wsplnika, ktre to wiadczenie stanowi realizacj szczeglnego zobowizania wynikajcego z relacji spka kapitaowa - wsplnik. Z tych tez wzgldw wiadczenia takiego nie mona traktowa jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osob prawn. Czym innym ni wypata dywidendy wsplnikowi jest natomiast wypacanie przewidzianych regulaminem wewntrznym spki wiadcze zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeeli rdem rodkw na realizacj teje wypaty bdzie osignity przez spk w poprzednim roku zysk netto.
                       • 06.07.2010Czy osoba w konkubinacie wychowuje dziecko samotnie?
                        Interpelacja nr 16103 do ministra finansw w sprawie definicji osoby samotnie wychowujcej dziecko i wyznaczenia jednakowych w caym pastwie kryteriw rozlicze podatkowych dla tych osb
                        • 01.07.2010Szacowanie dochodu w przypadku nierzetelnoci ksig
                         Z uzasadnienia: "..wskazany w zarzucie skargi kasacyjnej przepis art. 193 § 6 i § 7 Ordynacji podatkowej, dotyczy obowizku organu okrelenia w protokle badania ksig podatkowych, w przypadku stwierdzenia przez ten organ, e prowadzone s one w sposb nierzetelny lub wadliwy, za jaki okres i w jakiej czci nie uznaje ksig za oowd tego, co wynika z zawartych w nich przepisw. Odpis tego protoku organ dorcza stronie, co wynika z art. 193 § 7 Ordynacji podatkowej."
                         • 08.06.2010PIT: Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia
                          Zapytanie nr 6523 do ministra finansw w sprawie konsekwencji podatkowych sprzeday nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia oraz moliwoci skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzeday na zakup dziaki budowlanej
                          • 02.06.2010Orzecznictwo: Koszty odpatnego zbycia ogu praw i obowizkw komplementariusza
                           Art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie ma zastosowania do kosztw uzyskania przychodu z tytuu zbycia ogu praw i obowizkw wsplnika spki osobowej. Uyty w tym przepisie zwrot "udziaw (akcji)" odnosi si wycznie do spek kapitaowych. Konglomerat praw i obowizkw, o jakim mowa w art. 10 § 1-3 Kodeksu spek handlowych, peni bowiem w spce osobowej jak jest spka komandytowa inn rol ni udziay w spce z ograniczon odpowiedzialnoci, czy te akcje w spkach akcyjnych.
                           • 06.05.2010Ulga mieszkaniowa: Pochodzenie kwoty wydatkowanej na cele mieszkaniowe nie jest istotne dla skorzystania z ulgi

                            Teza: Brak jest podstaw prawnych do kwestionowania prawa skarcej do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, w przypadku gdy skarca wydatkowaa w terminie ustawowym rodki pienine bdce w jej posiadaniu inne ni uzyskane ze sprzeday.
                            • 23.04.2010Orzecznictwo: Ulga mieszkaniowa a pochodzenie rodkw pieninych
                             Teza: Brak jest podstaw prawnych do kwestionowania prawa skarcej do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa), w przypadku gdy skarca wydatkowaa w terminie ustawowym rodki pienine bdce w jej posiadaniu inne ni uzyskane ze sprzeday.
                             • 20.04.2010Odmawiajc umorzenia podatku, organ musi uzasadni decyzj
                              Tezy: 1. Uznaniowy charakter decyzji w sprawie zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie odnosi si do ustalania przesanek udzielenia ulgi. W tym zakresie organ nie dziaa na podstawie uznania administracyjnego. Ustalajc stan faktyczny sprawy w toku postpowania dowodowego i nastpnie porwnujc ten stan do hipotezy normy zezwalajcej na zastosowanie ulgi organ jest zwizany zasadami okrelonymi w art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej oraz reguami logiki. Postpowanie organu podatkowego w tym zakresie podlega ocenie sdu administracyjnego, a wic sd ocenia, czy zosta w sprawie zebrany kompletny materia dowodowy, czy w procesie oceny dowodw nie naruszono regu logiki i czy zastosowano waciwe przepisy do prawidowo ustalonego stanu faktycznego. Uznanie administracyjne odnosi si natomiast do wyboru konsekwencji prawnych (zastosowa ulg lub jej nie stosowa) w razie prawidowego ustalenia, e udzielenie ulgi jest moliwe, bowiem przemawia za tym wany interes podatnika lub interes publiczny.
                              • 15.04.2010Postpowanie podatkowe po zoeniu wniosku o stwierdzenie nadpaty
                               Teza: Ustawodawca zasadnie nie wprowadzi zakazu wszczcia postpowania w przedmiocie okrelenia zobowizania podatkowego, w przypadku, gdy ju zosta zoony wniosek o stwierdzenie nadpaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a O.p. Dopki bowiem zobowizanie podatkowe jest nieprzedawnione, podatnik moe wystpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty (art. 79 § 2 O.p.), a organ podatkowy moe oceni prawidowo doczonego do wniosku skorygowanego zeznania i w razie stwierdzenia wadliwego okrelenia w nim zobowizania podatkowego wyda, po uprzednim wszczciu postpowania podatkowego, decyzj okrelajc inn wysoko nalenego podatku w trybie art. 21 § 3 O.p.
                               • 14.04.2010Orzecznictwo: Skutki podatkowe wypaty dywidendy w formie niepieninej
                                Z uzasadnienia: 1. Uwzgldniajc cel i charakter dywidendy, nie sposb okreli, jakie przysporzenie po stronie Spki miaoby powsta poprzez wiadczenie przedmiotu dywidendy uprawnionym wsplnikom. To Spka przekazuje wsplnikowi cz posiadanego majtku (zysku), czy to w formie pieninej czy rzeczowej, o ile spenione zostan przewidziane umow Spki i przepisami prawa wymogi formalne, i, jak wynika z przepisw prawa, z pewnoci wiadczenie takie bdzie rdem przychodu do opodatkowania, ale po stronie wsplnika, czy bdzie on osob prawn czy te osob fizyczn. 2. Jednostronna czynno prawna polegajca na przeniesieniu prawa wasnoci nieruchomoci na wsplnika uprawnionego do dywidendy nie bdzie czynnoci tzw. wzajemn, wiadczeniu od Spki na rzecz wsplnika nie bdzie odpowiada adne wiadczenie ze strony wsplnika.
                                • 13.04.2010Czyja jest interpretacja?
                                 Teza: Interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektorw izb skarbowych wskazanych w § 2 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) s interpretacjami Ministra Finansw, nie za interpretacjami tyche dyrektorw.
                                 • 31.03.2010Orzecznictwo: Czciowo odpatne penienie funkcji czonka zarzdu moe generowa przychd
                                  Z uzasadnienia: wiadczenie otrzymane przez podatnika - spk z ograniczon odpowiedzialnoci, w postaci penienia przez wsplnika teje spki funkcji prezesa lub czonka zarzdu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy speniajcy uzyska lub ma uzyska w przyszoci wzajemnie pewn korzy majtkow (w szczeglnoci tzw. dywidend) - nie jest "nieodpatnym wiadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to wiadczenie wzajemne ma tak sam, czy te zblion warto ekonomiczn. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcj czonka zarzdu spki peni nieodpatnie (lub czciowo odpatnie) jej wsplnik, po stronie spki nie powstaje przychd z nieodpatnego (czciowo odpatnego) wiadczenia.
                                  • 08.03.2010Orzecznictwo: Moment poniesienia kosztu dla podatnikw prowadzcych PKPiR
                                   Z uzasadnienia: Uregulowanie wynikajce z art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. odnosi si take do podatnikw prowadzcych podatkowe ksigi przychodw i rozchodw i stosujcych metod kasow, o ktrej stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. Metoda kasowa za z art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. nie moe by utosamiana z faktem zapaty za dany koszt, albowiem kwestia ta nie zostaa w tym przepisie jednoznacznie rozstrzygnita. Ustawodawca wanie w art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. okreli, e za dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodu u podatnikw prowadzcych podatkowe ksigi przychodw i rozchodw uwaa si dzie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowicego podstaw do zaksigowania (ujcia) kosztu, a definicja ta wyranie nawizuje do koncepcji poniesienia kosztu jako bycia obcionym kosztem. Poniesienie kosztu nie ma natomiast nic wsplnego z dokonaniem wydatku pokrywajcego koszt.
                                   • 02.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie dochodw kapitaowych – rewolucja?
                                    Z uzasadnienia: W niniejszej sprawie Skarcy osign dochd ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7, tj. dochd z kapitaw pieninych (dochd ze sprzeday akcji); to samo rdo przychodw (udzia w funduszach kapitaowych), przynioso strat (w 7tym samym roku podatkowym, w ktrym Skarcy uzyska ww. dochd). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 i pkt 6a u.p.d.o.f. przychodem z kapitaw pieninych jest przychd z odpatnego zbycia papierw wartociowych oraz przychd z tytuu udziau w funduszach kapitaowych. Niewtpliwie zatem w przedstawionym przez Skarcego stanie faktycznym dochd i strata pochodzi z tego samego rda. Oznacza to, e warunki pomniejszenia dochodu o poniesion strat okrelone w art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. zostay spenione. Inaczej mwic, w wietle postanowie ww. przepisu nie ma przeszkd, by Skarcy mg odliczy strat z tytuu udziau w funduszach kapitaowych od dochodu uzyskanego z odpatnego zbycia akcji.
                                    • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy najmu moe by kosztem
                                     Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikajcego z umowy obowizku jej zapaty na wypadek odstpienia od niej przed upywem okresu, na ktry umowa ta zostaa zawarta moe stanowi koszt uzyskania przychodu, jeeli rozwizanie umowy byo racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem byo osignicie przychodw lub zachowanie ich rda i polegao na zmianie strategii prowadzonej dziaalnoci, poprzez ograniczenie dziaalnoci lokalnej detalicznej, w miejsce ktrej nastpowao jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjau gospodarczego na wikszy terytorialnie rynek, o potencjalnie wikszej liczbie klientw.
                                     • 05.02.2010Orzecznictwo WSA: Wynajmujcy moe amortyzowa bez ewidencji
                                      Teza: Wykadnia przepisw art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (w szczeglnoci ust. 1-2 i ust. 6) prowadzi do wniosku, e w razie braku ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowi kosztw uzyskania przychodw (ust. 6), ale ograniczenie to znajduje zastosowanie tylko do tych podatnikw, ktrzy obowizani s prowadzi ksigi rachunkowe lub podatkow ksig przychodw rozchodw (ust. 1-2).
                                      • 03.02.2010Orzecznictwo WSA: Umowa o doywocie nie jest umow odpatn
                                       Z uzasadnienia: Umowa o doywocie jest umow wzajemn jednake nie jest ona umow odpatn a konstatacja ta jest istotna albowiem zwrotowi „nabycie” naley nada znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzeday, kade prawem dopuszczalne przeniesienie prawa wasnoci rzeczy na osob trzeci, przy czym ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, ktre ma charakter odpatny. Organ interpretacyjny nieprawidowo zakwalifikowa umow o doywocie jako umow „odpatn” przy czym w aden sposb nie dokona analizy istoty „odpatnoci” tej umowy, na czym owa „odpatno” polega, co jest jej cech konstytutywn. W konsekwencji, bdnie przyjmujc opatny charakter umowy o doywocie bdnie te przyj, e w sprawie ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. jako podstawa opodatkowania.
                                       • 29.01.2010Orzecznictwo WSA: Samotny rodzic musi faktycznie wychowywa dziecko
                                        Z uzasadnienia: W sytuacji gdy przepisy prawa podatkowego nie przesdzaj o tym, jakie dokadnie kryteria pozwalaj uzna jedno z rodzicw za t stron, ktra samotnie wychowuje dziecko, trzeba bra przede wszystkim pod uwag, kto faktycznie sprawuje opiek nad dzieckiem. Przepis ustawy jest mianowicie adresowany do osoby samotnie wychowujcej dziecko i t osob jest ten, kto to faktycznie czyni, w peni albo w przewaajcej mierze, a nie automatycznie i bez wzgldu na stan faktyczny ten, komu sd w wyroku przyzna wadz rodzicielsk tudzie nakaza opiek.
                                        • 12.01.2010Orzecznictwo: Udzia w spce handlowej bez osobowoci prawnej i status prowadzcego dziaalno gospodarcz

                                         Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych fakt udziau osoby fizycznej w handlowej spce niemajcej osobowoci prawnej (n. w spce jawnej) nie powoduje automatycznie, e osob tak mona traktowa jako podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wsplnika z udziau w spce handlowej niemajcej osobowoci prawnej uznaje si jedynie za przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, co nie znaczy, e on sam tak dzialalno prowadzi.
                                         • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mog by kosztem
                                          Z uzasadnienia: Utrata wrczonej przedpaty (zaliczki, zadatku) powoduje, e powstaa w ten sposb strata nie bdzie zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Ze wzgldw ekonomicznych utracona przedpata jest strat uznawan przez prawo bilansowe (tj. obcia majtek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstaa w wyniku utraty zaliczki w zwizku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodw poniewa zostaa wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium s zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i su do zabezpieczenia interesw obu stron umowy. Dziki niemu kada ze stron zabezpiecza si na wypadek zerwania umowy przez drug stron. Strona, ktra nie wykona swojego zobowizania traci wpacony zadatek i/lub wadium.
                                          • 07.01.2010Orzecznictwo: Odmienna wykadnia (nawet bdna) nie jest powodem stwierdzenia niewanoci decyzji
                                           Teza: Odmienna wykadnia konkretnego przepisu prawa, choby nastpnie okazaa si bdn, nie stanowi racego naruszenia prawa, a tym samym nie moe stanowi podstawy do stwierdzenia niewanoci ostatecznej decyzji. Ju sam fakt istnienia kilku rnych wykadni przepisw prawa moe sugerowa, e nie mamy do czynienia z zaistnieniem przesanki racego ich naruszenia. O racym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., moglibymy mwi dopiero wwczas, gdyby jedna z zaprezentowanych wykadni prawa, pozostawaa w sposb oczywisty, bezdyskusyjnie sprzeczny z treci tej normy prawa.
                                           • 06.01.2010Orzecznictwo WSA: Darmowy transport do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                                            Z uzasadnienia: Gdy pracodawca ponosi koszty zakupu paliwa zwizane z dojazdem pracownikw do pracy, przy czym koszt ten nie jest zaleny od liczby pracownikw mogcych skorzysta ze wiadczenia, jak te nie jest moliwe ustalenie, ktrzy konkretnie pracownicy z tego dojazdu i w jakim zakresie skorzystali, to brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tego tytuu po stronie pracownika.
                                            • 04.01.2010Opodatkowanie skadek ZUS zapaconych za zleceniobiorc
                                             Pytania podatnika: 1. Czy skadki zapacone za zleceniobiorc i nie potrcone przez Wnioskodawc stanowi przychd zleceniobiorcy? 2. Czy w przypadku osb ju nie pracujcych Wnioskodawca powinien wykaza te przychody w informacji PIT-8C jako „inne przychody”? 3. Czy w przypadku osb nadal zatrudnionych w 2009 roku Wnioskodawca powinien wykaza te przychody w informacji PIT-11 jako „inne rda przychodu”, czy sporzdzi rwnie informacje PIT-8C?
                                             • 08.12.2009Handel zomem pod szczeglnym nadzorem fiskusa
                                              Interpelacja nr 11880 do ministra finansw w sprawie oszustw podatkowych w obrocie zomem
                                              • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomidzy podmiotami powizanymi

                                               Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne s spjne i jednoznacznie dowodz, e dziaalno zarejestrowana na nazwisko maonki skarcego bya fikcyjna i zostaa zgoszona tylko w celu zwikszenia kosztw firmy skarcego (a przez to obnienia jego obcie podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynnoci (na ktre wystawiono sporne faktury) wchodziy w istocie w zakres dziaalnoci prowadzonej przez skarcego. Powysze dodatkowo potwierdza okoliczno zlikwidowania dziaalnoci gospodarczej maonki skaracego z kocem 2006 r., tj. po wszczciu postpowania kontrolnego w firmie skarcego.
                                               • 24.11.2009Orzecznictwo WSA: O metodzie zaliczania wydatkw do KUP decyduje charakter opaty
                                                Z uzasadnienia: Jak trafnie podnosz skarcy, kwestia bdca przedmiotem sporu pomidzy stronami jest rwnie sporna zarwno w orzecznictwie jak i w doktrynie. Dla przykadu mona poda wyroki sdw administracyjnych (III SA/Wa 221/08 i II FSK 601/05), w ktrych zajmowane byo przeciwne stanowiska. Niemniej jednak w obu przypadkach konieczne byo ustalenie, czy wstpna opata leasingowa ma charakter opaty samoistnej nieprzypisanej do poszczeglnych rat leasingowych, czy te stanowi jedn z nich. Inaczej ujmujc, wyjanienia wymaga czy konkretna opata dotyczy nie tyle samego trwania usugi leasingu, lecz w ogle prawa do skorzystania z niego, czy te moe stanowi integraln cz umowy i jest jedn z opat z tytuu korzystania z przedmiotu leasingu przez cay okres umowy.
                                                • 18.11.2009Zagraniczne sieci handlowe nie pac w Polsce podatkw?
                                                 Zapytanie nr 4900 do ministra finansw w sprawie wysokoci uzyskiwanych wpyww podatkowych od konkretnych podmiotw
                                                 • 16.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Podre subowe czonkw zarzdu a PIT
                                                  Z uzasadnienia: Czonek zarzdu otrzymujcy wiadczenie odnosi okrelon korzy, poniewa ponoszone przez niego wydatki na pokrycie diet i innych nalenoci za czas podry s mu zwracane przez Spk. Gdyby Spka nie finansowaa tego rodzaju kosztw, to czonkowie Zarzdu sami ponosiliby ciar tych wydatkw. Tak wic czonkowie Zarzdu otrzymuj materialn korzy, ktr w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych naley zaliczy do przychodw.
                                                  • 12.11.2009Orzecznictwo: Urzd skarbowy sprawdzi, skd pochodz pienidze na wiksze wydatki

                                                   Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysoko przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewntrznych, tj. wydatkw wiadczcych o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrwnuje wysoko wydatkw, jakie podatnik ponis w cigu roku podatkowego, do uzyskanych przychodw, zarwno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobw finansowych, ktre zgromadzi wczeniej. W przypadku ustalenia, e poniesione wydatki przekraczaj przychody oraz zgromadzone wczeniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjcia, e powstaa rnica stanowi przychd podatnika nie znajdujcy pokrycia w ujawnionych rdach lub pochodzcy ze rde nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] nastpna strona »