Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-podatek dochodowy

 • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa wci z wtpliwociami
  Ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zwana potocznie tarcz antykryzysow, przyniosa wiele uatwie take w sferze obowizków podatkowych. Zwaszcza w tej ostatniej dziedzinie pojawiaj si jednak wtpliwoci interpretacyjne dotyczce m.in. podatku od nieruchomoci komercyjnych, zaliczki na podatek po rezygnacji z uproszczonej formy wpacania zaliczek, czy te zawieszenia biegu terminów procesowych.
  • 21.04.2020Ustawa uzupeniajca pakiet Tarczy Antykryzysowej. Co zmienia?
   W ycie wesza ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, która ma by uzupenieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy take kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszce si m.in. do cen transferowych, organizacji poytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
   • 08.04.2020Uzupenienie dziaa Tarczy Antykryzysowej
    Rada Ministrów przyja 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesit rozwiza majcych przeciwdziaa negatywnym skutkom spoeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie rodków budetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
    • 08.04.2020Uzupenienie dziaa Tarczy Antykryzysowej
     Rada Ministrów przyja 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesit rozwiza majcych przeciwdziaa negatywnym skutkom spoeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie rodków budetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
     • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
      Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, e partnerzy s podmiotami zewntrznymi w stosunku do spóki jest pozbawione racji. Okoliczno ta nie wycza powyszych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin fakt, e w czci merytorycznej wyjazdów bd odbyway si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie ksztatowanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, e w szkoleniach nie bd brali udzia wszyscy pracownicy spóki, lecz tylko osoby wykonujce na rzecz spóki okrelone czynnoci na podstawie umów cywilnoprawnych.
      • 09.12.2019WSA. Przerwa w prowadzeniu dziaalnoci w formie karty podatkowej
       Z uzasadnienia: Warunkiem obnienia podatku (w nastpstwie przerwy w wykonywaniu dziaalnoci) jest zawiadomienie o przerwie. Jest to konieczny warunek, bez którego obnika podatku nie nastpi. Zawiadomienie powinno nastpi w okrelonych terminach, które s terminami prawa materialnego i nie podlegaj przywróceniu (...) Dokonanie zawiadomienia o przerwie po dniu, od którego przerwa wedug zawiadomienia miaaby trwa, skutkuje pozbawieniem podatnika moliwoci obnienia podatku za cay okres przerwy, a nie jedynie za okres opónienia w zawiadomieniu.
       • 02.12.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
        Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.
        • 29.11.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
         Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.  
         • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
          Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
          • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
           Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
           • 15.10.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomoci nie zawsze z PIT
            Z uzasadnienia: Brak spenienia przesanek warunkujcych uznanie danych wpywów za przychód w rozumienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. nie oznacza, e wpywy te stanowi automatycznie przychód w oparciu o art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. (...) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi kompletn regulacj w zakresie opodatkowania zbycia skadników majtkowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej (...) W przypadku za gdy dany skadnik majtkowy nie jest wykorzystywany w tej dziaalnoci, nie jest wpisany do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego sprzeday nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest kwalifikowany do róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
            • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
             Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
             • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
              Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
              • 03.07.2019NSA. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci z PIT
               Z uzasadnienia:  Wynagrodzenie z tytuu bezumownego korzystania nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako e nie stanowi odszkodowania. Przyznane skarcemu wynagrodzenie nie moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy take z tego jeszcze powodu, e nie zostao wypacone z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej.
               • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
                • 17.06.2019Fiskus naduywa prawa do wszczcia kontroli bez uprzedzenia
                 Urzdy skarbowe naduywaj prawa do wszczcia kontroli bez 7-dniowego uprzedzenia. Powouj si one na „konieczno przeciwdziaania przestpstwom lub wykroczeniom skarbowym”. Zdaniem ekspertów taka praktyka to naduywanie przepisów. Powinna ona by stosowana tylko w wyjtkowych przypadkach, np. gdy moe doj do utraty dowodów lub gdy jest spodziewany brak wspópracy kontrolowanego z kontrolujcym. Tymczasem praktyka wszczynania kontroli bez uprzedzenia stosowana jest obecnie w sposób instrumentalny take wobec rzetelnych, dugo dziaajcych na rynku firm.
                 • 15.05.2019WSA: Opata licencyjna za znak towarowy w kosztach podatkowych
                  Z uzasadnienia: Tre przepisu art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy o PIT nie wprowadza wymogu tosamoci podmiotowej zbywcy prawa (który by jego wytwórc lub nabywc) i ponoszcego wydatki z tytuu korzystania z tego prawa na innej podstawie ni wasno. Nie mona uzna, e wyczenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków za korzystanie z prawa dotyczyy wycznie takiej sytuacji, gdy nabywca lub wytwórca po zbyciu prawa korzystania z niego w oparciu o umow cywilnoprawn. Takie ograniczenie nie wynika z treci omawianego przepisu.
                  • 15.05.2019Szara strefa w wynajmie mieszka. Czy MF planuje zmiany?
                   Obecne zasady podatkowe s nastpujce: podatki pacimy na zasadach ogólnych, tzn. mamy podatek liniowy, zryczatowane formy opodatkowania, ryczat od przychodów ewidencjonowanych, kart podatkow. W sytuacji gdy osoba pobierajca emerytur lub rent wynajmuje jedn lub kilka nieruchomoci i nie rozliczy si z takiej dziaalnoci przy obecnych zasadach, pozostanie w szarej strefie. Urzd skarbowy jest oficjalnie poinformowany o pobieranym dochodzie ze wiadczenia i nie jest w stanie sprawdzi takiego podatnika. Czy w chwili obecnej resort prowadzi prace nad zmianami przepisów pod ktem wyeliminowania niepacenia podatku od wynajmu nieruchomoci?
                   • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
                    Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
                    • 10.05.2019Pobór podatku od papierów wartociowych wyemitowanych za granic
                     Biorc pod uwag, e obowizki patnika mog by naoone polsk ustaw tylko na podmioty majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polski, stwierdzi naley, e obowizek ten dotyczy tylko emitentów majcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem i przychodów których ródo znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego nastpuje pobór tzw. „podatku u róda” - wyjanio MF w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
                     • 08.05.2019WSA. Wydatki na branow imprez nie mog by kosztem podatkowym
                      Z uzasadnienia: Wydatki - zwizane z udziaem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si bd, np. wspólne zwiedzanie okrelonego obiektu, czy miejscowoci, zajcia sportowe, wspólne posiki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dziaania Wnioskodawcy skierowane bd do wskiego, wyspecjalizowanego grona osób ze rodowiska prawniczego i bd miay na celu tworzenie okrelonego wizerunku Wnioskodawcy na zewntrz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
                      • 23.04.2019Usugi biurowe na ryczacie
                       Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dziaalnoci jest „dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osiga w zwizku ze wiadczeniem ww. usug moe opodatkowa w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, a jeeli tak, to wg jakiej stawki?
                       • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                        Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                        • 02.04.2019WSA. Majtek osobisty przedsibiorcy z niszym podatkiem od nieruchomoci
                         Z uzasadnienia: W przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomoci przez osob bdc przedsibiorc nie jest wystarczajcy do uznania jej za zwizan z dziaalnoci gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo ta wchodzi w skad przedsibiorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej majtek osobisty, odrbny od majtku zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
                         • 19.03.2019WSA. Rozwód uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
                          Z uzasadnienia: Jeeli zatem przez okoo 50% czasu dziecko zamieszkuje u jednego z rodziców, w stosunku do których sd orzek rozwód, to rodzic ten w tym czasie samodzielnie, tj. bez wsparcia drugiego rodzica wychowuje dzieci, natomiast przez pozostay czas dziecko wychowuje drugi z rodziców. Rodzic sprawujcy opiek i wychowujcy dzieci w systemie naprzemiennym równie jest wic osob samotnie wychowujc dziecko.
                          • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
                           Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
                           • 12.03.2019WSA. PIT od sprzeday nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej
                            Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci (...) nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowizanych do zbycia nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 K.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc, niezobowizanego do zapaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastpiby wczeniej, ni 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku.
                            • 25.02.2019WSA. Czciowy zwrot wkadu ze spóki komandytowej neutralny podatkowo
                             Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku adnego przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce komandytowej.
                             • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
                              Odpowiadajc na interpelacj poselsk MF poinformowao, e koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawio równie wiele innych danych zwizanych z systemem poboru PIT w Polsce.
                              • 23.01.2019WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika naley uprawdopodobni
                               Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, e skoro wysoko wymienionych w tym przepisie wydatków si ustala, nie moe to oznacza, e ich wysoko nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponoszca ten wydatek nie ma obowizku posiadania dokumentów potwierdzajcych w sposób bezporedni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni skorzystanie z przewodnika i opacenie tej usugi w okrelonej wysokoci, co moe uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny.
                               • 08.01.2019Strata podatkowa. Jak dugo przechowywa ksigi?
                                Pytanie: Czy Spóka prawidowo ustali termin przechowywania ksig podatkowych i dokumentów z lat, w których poniosa strat podatkow, przyjmujc e lata te przedawni si po upywie 5-ciu lat liczc od roku w którym zoya deklaracj CIT-8 wykazujc strat podatkow? 
                                • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                                 Fakt, e konstytucyjne zasady zostay skonkretyzowane i wyraone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsibiorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wiksze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie bdzie istniaa konieczno powoywania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsibiorców powiela zapisy Konstytucji.
                                 • 15.11.2018Ksigowo projektów unijnych
                                  Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcj z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o rodki - ale to dopiero pocztek dugiej drogi. Wydatki naley bowiem prawidowo udokumentowa i rozliczy, a korzystanie z dotacji komplikuj dodatkowo kwestie zwizane z rachunkowoci i podatkami. Dlatego wanie stworzylimy e-kurs: Ksigowo projektów unijnych, do którego biecej edycji mona zapisa si jeszcze od koca dzisiejszego dnia. Dziki udziaowi w e-kursie Uczestnicy zdobd praktyczn wiedz oraz umiejtnoci niezbdne do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
                                  • 09.11.2018Coraz wicej obowizków dla biur rachunkowych - jak sobie z nimi radzi?
                                   Biura rachunkowe musz nieustannie mierzy si z coraz to nowymi wyzwaniami. Ostatnie lata s szczególne, mamy przecie do czynienia z fal zmian, których celem jest zwikszenie skutecznoci administracji podatkowej, poprawa cigalnoci podatków i uszczelnienie systemu poboru podatku VAT i akcyzy. Z drugiej strony widzimy zmiany, które maj agodzi skutki restrykcyjnej polityki podatkowej i zachca przedsibiorców do kontynuowania dziaalnoci lub zakadania nowych.
                                   • 26.10.2018NSA: Podzia majtku likwidowanej spóki wymaga uprzedniej spaty wszystkich zobowiza
                                    Z uzasadnienia: Likwidacja spóki z ograniczon odpowiedzialnoci moe nastpi dopiero po spaceniu wszystkich jej zobowiza lub zabezpieczeniu spaty wierzytelnoci niewymagalnych, spornych lub takich, po które wierzyciele si nie zgosili. W konsekwencji do podziau majtku zlikwidowanej spóki pomidzy jej wspólników take moe doj dopiero po spaceniu wszystkich jej zobowiza, wzgldnie po zoeniu do depozytu sdowego sum wystarczajcych na ich spacenie. Jeeli niewymagalne zobowizania spóki ani nie zostay spacone, ani ich spaty nie zabezpieczono depozytem sdowym, a jedynie objto je dodatkowym porczeniem wzgldnie przystpieniem do dugu, likwidacja spóki jest niemoliwa,
                                    • 01.10.2018WSA. Jak udokumentowa koszty przy handlu kryptowalut?
                                     Z uzasadnienia: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu moliwe jest w kady sposób dopuszczalny w postpowaniu podatkowym (...) Jeeli w istocie specyfika transakcji dokonywanych za porednictwem giedy kryptowalut uniemoliwia pozyskanie dokumentów okrelonych w przepisach rozporzdzenia o PKPiR, a posiadane przez skarcego dokumenty jednoznacznie bd potwierdza zakup kryptowaluty (ilo, cen, itp.), dokumenty te mog stanowi podstaw do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
                                     • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
                                      Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
                                      • 09.08.2018NSA: Nieprawidowoci musz zosta wskazane w protokole kontroli podatkowej
                                       Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 291 § 4 O. p., kontrola podatkowa zostaje zakoczona w dniu dorczenia protokou kontroli. Skoro tak, to ujawnienie nieprawidowoci i ocena prawna nieprawidowoci ju po dorczeniu protokou kontroli nie ma znaczenia dla skutku przewidzianego w art. 165b § 1 O. p. – moliwoci wszczcia postpowania podatkowego w tej sprawie.
                                       • 07.08.2018Bdzie mona wystpi z wnioskiem o odpatn kontrol
                                        Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewiduj w rozdziale 3 dziau IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Postpowanie konsultacyjne bdzie mogo by wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakoczone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Wniosek o konsultacj ma podlega opacie wpacanej na rachunek organu podatkowego waciwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia zoenia wniosku - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                        • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                                         Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                                         • 30.05.2018Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                                          Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                          • 29.05.2018Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                                           Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                           • 10.05.2018NSA: Mona wystpi o stwierdzenie niewanoci decyzji uchylonej
                                            W przypadku kwalifikowanej wadliwoci decyzji nie wystarczy uchylenie decyzji, bd jej wyganicie z mocy prawa ze skutkiem ex nunc, które powodowaoby jedynie przerwanie wywoywania skutków prawnych na przyszo, z dniem wzruszenia lub wyganicia decyzji. Stwierdzenie niewanoci wywouje skutki dalej idce. Niweluje ono bowiem te skutki, jaki decyzja wywara w okresie jej obowizywania (stwierdzenie niewanoci dziaa ex tunc).
                                            • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
                                             W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                                             • 26.04.2018NSA: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) po rozpoczciu czynnoci sprawdzajcych
                                              Sankcyjna stawka podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy naleny podatek od czynnoci cywilnoprawnych nie zosta wpacony do dnia rozpoczcia czynnoci sprawdzajcych, w toku których podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
                                              • 19.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                                               30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                                               • 18.04.2018Po 6 miesicach dziakowiec sprzeda altan bez PIT
                                                W 2013 r. maonkowie nabyli dziak i w kolejnych latach remontowali znajdujc si na dziace altan. Ostatnie prace zakoczyli zim 2015 r., take ostatnie nasadzenia zostay dokonane w 2015 r. W lipcu 2016 r. dokonali zbycia prawa do uytkowania dziaki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy. Wynagrodzenie ze zbycia prawa do uytkowania dziaki wykazali w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w poz. 5 - Inne róda i zapacili podatek dochodowy. Czy postpili prawidowo?
                                                • 17.04.2018Po 6 miesicach dziakowiec sprzeda altan bez PIT
                                                 W 2013 r. maonkowie nabyli dziak i w kolejnych latach remontowali znajdujc si na dziace altan. Ostatnie prace zakoczyli zim 2015 r., take ostatnie nasadzenia zostay dokonane w 2015 r. W lipcu 2016 r. dokonali zbycia prawa do uytkowania dziaki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy. Wynagrodzenie ze zbycia prawa do uytkowania dziaki wykazali w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w poz. 5 - Inne róda i zapacili podatek dochodowy. Czy postpili prawidowo?
                                                 • 28.03.2018Zakup towarów w kosztach: Czy PZ moe by dowodem ksigowym?
                                                  Pytanie: Czy wydatki na zakup zuytych turbosprarek od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej spóka moe dokumentowa dowodem wewntrznym: w omawianym przypadku s to dokumenty PZ (przyjcie zewntrzne) zawierajce nastpujce dane: data i podpis osoby, która bezporednio dokonaa wydatków, nazw towaru, ilo, cen jednostkow i warto oraz potwierdzenie przyjcia zapaty? Czy tak udokumentowany wydatek bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu (przy uwzgldnieniu proporcji odpowiadajcej udziaowi jego w zysku spóki)?
                                                  • 21.02.2018WSA. Ograniczenie praw rodzicielskich nie wpywa na ulg na dzieci
                                                   Brak porozumienia rodziców, co do okrelenia proporcji przysugujcej im ulgi, powoduje przyjcie równego podziau ulgi take w sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje wadz rodzicielsk w ograniczonym zakresie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »