Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 27.12.2005Interpretacja PSUS/PPO I/443/37/ 05 /AD z dnia 25.02.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  Pytanie podatnika: Spółka zwraca się z zapytaniem: czy możliwe jest jednorazowe skorygowanie podatku naliczonego VAT w związku ze stwierdzonym niedoborem magazynowym w kwocie 291.996 zł, przy kwocie podatku VAT do przeniesienia w wysokości 1.464.415 zł.
  • 22.12.2005Interpretacja PP-406/15-2/AZ/05 z dnia 29.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Prudniku
   Pytanie podatnika: Czy do liczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wlicza się odsetki od lokat bankowych?
   • 21.12.2005Interpretacja USPD2/423/20/2005 z dnia 10.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zabrzu
    Pytanie podatnika: Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w m-cu lutym 2005 zasiłków chorobowych i innych świadczeń ZUS wypłaconych pracownikom w m-cu lutym 2005.
    • 20.12.2005Interpretacja PD2/415-10/05 z dnia 05.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Rybniku
     Pytanie podatnika: Czy sprzedając w 2005 r. udziały w spółce mającej osobowość prawną jestem zobowiązany złożyć deklarację PIT-13 oraz wpłacić zaliczkę na podatek?
     • 18.12.2005Interpretacja PD/415-7/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
      Pytanie podatnika: Czy można nie księgować po stronie przychodów zwrotu poniesionych kosztów i tym samym po stronie kosztów poniesionych wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego?
      • 15.12.2005Interpretacja PD/415-8/1a/05 z dnia 21.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
       Pytanie podatnika: Czy dochody z tytułu zbycia akcji notowanych na giełdach zagranicznych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. bez względu na moment ich zbycia, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
       • 14.12.2005Interpretacja prawa podatkowego PP/443-41/05 z dnia 15.12.2005 r. - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
        Pytanie podatnika: Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, jeżeli kasa zakupiona została ze środków Funduszu Pracy, przyznanych podatnikowi na podjęcie działalności gospodarczej.
        • 08.12.2005Interpretacja PBII/415-78/70974/05 z dnia 02.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
         Pytanie podatnika: Czy refundacja/dofinansowanie do ponoszonych przez pracowników wydatków na zakup biletów wstępu do obiektów sportowych lub na imprezy kulturalne korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 08.12.2005Kontrola skarbowa
          Kwestie związane z kontrolą skarbową reguluje Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
          • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
           Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
           • 04.12.2005Interpretacja I-3/423/3/20/EP/2005 z dnia 05.05.2005 r. - Lubuski Urząd Skarbowy
            Pytanie podatnika: Czy opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki poprzedniego leasingobiorcy?
            • 01.12.2005Interpretacja PDP 4211/IN/PIT/11/2005 z dnia 10.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krośnie
             Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
             • 17.11.2005Interpretacja 1405/UPD-415/6/05/ES z dnia 24.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Gostyninie
              Pytanie podatnika: Czy od należnego podatku dochodowego można odjąć składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i osobę współpracującą?
              • 13.11.2005Interpretacja PSUS/PPO I/443/76/ 05 /MK z dnia 01.03.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
               Pytanie podatnika: Czy podatnik prawidłowo dokonał korekty deklaracji podatkowej za miesiąc styczeń 2005 r. uwzględniając rzeczywisty wskaźnik 9,10%, czy też powinien zaokrąglić go do pełnej liczby całkowitej i dokonać korekty według wskaźnika 10%?
               • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
                 Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
                 • 02.11.2005Pismo SP1/768/033-235/1584/04/AA Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z 12 lipca 2005 r. do dyrektorów izb skarbowych i izb celnych
                  W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe problemami w stosowaniu znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dotyczących kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
                  • 12.10.2005Czynności sprawdzające to nie kontrola podatkowa
                   Kontakty z urzędami skarbowymi nie kończą się wyłącznie na składaniu deklaracji i załatwianiu spraw bieżących w tzw. postępowaniach podatkowych. Niewątpliwie, prędzej czy później spotkacie się z czynnościami sprawdzającymi i kontrolą podatkową. Wbrew pozorom nie są to te same czynności. Czynności sprawdzające prowadzone są niezależnie i w odrębnym trybie niż tryb przewidziany dla kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.
                   • 04.10.2005Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB skierowane do Dyrektorów Izb Skarbowych, Dyrektorów Izb Celnych, Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie składanie prawnie skutecznych korekt
                    W celu zapewnienia jednolitego stosowania art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
                    • 03.10.2005Kontrola podatkowa
                     Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu, 2) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu, 3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
                     • 01.10.2005Korekta deklaracji VAT po kontroli możliwa
                      Przy okazji omawiania zmian w ordynacji podatkowej (zobacz dział obowiązki podatników) pisaliśmy już o zmienionym przepisie dotyczącym składania korekt deklaracji, który odczytany literalnie wyłącza możliwość złożenia korekty deklaracji VAT po zakończonej kontroli, nawet wtedy, kiedy nie znalazła ona żadnych uchybień. Jak się szybko okazało nie taka była intencja ustawodawcy, i Ministerstwo Finansów przesłało do organów podatkowych pismo w tej sprawie. Oto jego treść:
                      • 01.10.2005Korekta deklaracji VAT po kontroli możliwa
                       Przy okazji omawiania zmian w ordynacji podatkowej (zobacz dział obowiązki podatników) pisaliśmy już o zmienionym przepisie dotyczącym składania korekt deklaracji, który odczytany literalnie wyłącza możliwość złożenia korekty deklaracji VAT po zakończonej kontroli, nawet wtedy, kiedy nie znalazła ona żadnych uchybień. Jak się szybko okazało nie taka była intencja ustawodawcy, i Ministerstwo Finansów przesłało do organów podatkowych pismo w tej sprawie. Oto jego treść:
                       • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                        Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);
                        • 20.09.2005Interpretacja USIII/443/10/05 z dnia 14.02.2005 r. - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
                         Pytanie podatnika: Czy zmiany we wpisie małżonków do ewidencji działalności gospodarczej wymuszone wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) nie powodują konsekwencji podatkowych w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług?
                         • 19.09.2005Właściwość miejscowa organów podatkowych państwa i organów samorządu terytorialnego
                          Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
                          • 08.09.2005Interpretacja PP-443/7/05 z dnia 22.02.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
                           Pytanie podatnika: Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne zużycie przez Spółkę towarów na cele reprezentacji i reklamy?
                           • 30.08.2005Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                            Tekst opracowano na podstawie materiałów sejmowych – ustawa nie została jeszcze opublikowana
                            • 29.08.2005Interpretacja IV/443/6/6/05 z dnia 16.02.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nowej Soli
                             Pytanie podatnika Czy posiadając dwa punkty sprzedaży podatnik musi zainstalować dwie kasy rejestrujące?
                             • 24.08.2005Interpretacja PD.I/415/1/16/05 z dnia 27.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Głogowie
                              Pytanie podatnika Czy zasadnym było dokonanie korekty zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w związku z bezpodstawnym zaliczeniem i zaewidencjonowaniem w księdze przychodów i rozchodów przychodów za wykonanie opinii biegłego na zlecenie sądu do przychodów z działalności gospodarczej?
                              • 17.08.2005Interpretacja prawa podatkowego PP-443/29/Int-53/05 z dnia 18.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nowym Targu
                               Pytanie podatnika: Czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń?
                               • 08.06.2005Wiążące interpretacje
                                Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ordynacji Podatkowej (Ordynacji), określające zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego dokonywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów), oraz pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów. Nowe uregulowania w znaczący sposób różnią się od obowiązujących do tej pory. Interpretacje Ministra Finansów Interpretacjami takimi, w rozumieniu Ordynacji, są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego, z tym , że minister nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów. Interpretacje, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ]