Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 14.07.2020Zwrot nalenego firmie VAT w ratach – czy tak mona?
  Spóka wykazaa nadwyk podatku VAT naliczonego nad nalenym w wysokoci 230 tys. z i wniosa o jej zwrot. Organ podatkowy wszcz czynnoci sprawdzajce, po czym odda przedsibiorcy tylko wiksz cz jego kwoty, wstrzymujc reszt. Rozpoznajcy skarg spóki Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy pyta organ, czym róni si sytuacja w zakresie tej pozostaej kwoty, bo przecie podatnik przeszed weryfikacj pozytywnie, skoro fiskus zwróci mu zdecydowan wikszo wnioskowanego zwrotu VAT.
  • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa wci z wtpliwociami
   Ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zwana potocznie tarcz antykryzysow, przyniosa wiele uatwie take w sferze obowizków podatkowych. Zwaszcza w tej ostatniej dziedzinie pojawiaj si jednak wtpliwoci interpretacyjne dotyczce m.in. podatku od nieruchomoci komercyjnych, zaliczki na podatek po rezygnacji z uproszczonej formy wpacania zaliczek, czy te zawieszenia biegu terminów procesowych.
   • 09.06.2020Zasada rozstrzygania wtpliwoci na korzy podatnika
    Zgodnie z zasad prowadzenia postpowania podatkowego w sposób budzcy zaufanie do organów podatkowych powinno ono by postpowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje si równo interesy Strony i Skarbu Pastwa, a wtpliwoci zgodnie z zasad „in dubio pro tributario” rozstrzyga si na korzy podatnika. Ta prosta zasada wypracowywana latami przez wspólnotowe, ale te polskie orzecznictwo, o której istnieniu organy podatkowe wol nie pamita, zostaa wprowadzona do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), zwanej dalej „Ordynacj podatkow” za spraw art. 2a, który brzmi: „niedajce si usun wtpliwoci co do treci przepisów prawa podatkowego rozstrzyga si na korzy podatnika”.
    • 21.04.2020Ustawa uzupeniajca pakiet Tarczy Antykryzysowej. Co zmienia?
     W ycie wesza ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, która ma by uzupenieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy take kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnoszce si m.in. do cen transferowych, organizacji poytku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
     • 08.04.2020Uzupenienie dziaa Tarczy Antykryzysowej
      Rada Ministrów przyja 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesit rozwiza majcych przeciwdziaa negatywnym skutkom spoeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie rodków budetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
      • 08.04.2020Uzupenienie dziaa Tarczy Antykryzysowej
       Rada Ministrów przyja 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesit rozwiza majcych przeciwdziaa negatywnym skutkom spoeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie rodków budetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
       • 14.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
        Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
        • 13.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
         Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
         • 30.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
          Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.
          • 29.01.2020Jakimi zasadami kierowa si korygujc deklaracje VAT?
           Deklaracja VAT nie tworzy zobowizania podatkowego. Suy jedynie zadeklarowaniu go. Jego ródem jest wykonanie przez podatnika czynnoci podlegajcych opodatkowaniu. Stwierdza wic ona jedynie istnienie takiego zobowizania i okrela jego rozmiar. W deklaracji mog powsta bdy i pomyki, które bd wymaga sprostowania. W sytuacji stwierdzenia przez podatnika takich uchybie zachodzi konieczno ich poprawy. Dokonywane jest to poprzez wypenienie deklaracji z zaznaczeniem, i jest to deklaracja korygujca.
           • 03.01.2020NSA: Dopuszczalno wniesienia zaalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postpowania
            Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau Konstytucyjnego - wykadnia prawa, jeli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierza do rozszerzenia gwarancji procesowych praw obywatela (...). Nie ulega te kwestii, e prawo do poddania kontroli instancyjnej zasadnoci postanowie kadego rodzaju w sprawie zawieszenia postpowania zakres uprawnie procesowych wydatnie zwiksza. Z przepisu art. 201 § 3 O.p. nie wynika (...), by ustawodawca ogranicza prawo wniesienia zaalenia tylko do niektórych rodzajów postanowie w sprawie zawieszenia postpowania. Nie moe ulega wtpliwoci, e gdyby taka bya wola ustawodawcy, to wprost unormowaby to we wskazanym przepisie, bd te dokona jego nowelizacji.
            • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
             Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, e partnerzy s podmiotami zewntrznymi w stosunku do spóki jest pozbawione racji. Okoliczno ta nie wycza powyszych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin fakt, e w czci merytorycznej wyjazdów bd odbyway si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie ksztatowanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, e w szkoleniach nie bd brali udzia wszyscy pracownicy spóki, lecz tylko osoby wykonujce na rzecz spóki okrelone czynnoci na podstawie umów cywilnoprawnych.
             • 09.12.2019WSA. Przerwa w prowadzeniu dziaalnoci w formie karty podatkowej
              Z uzasadnienia: Warunkiem obnienia podatku (w nastpstwie przerwy w wykonywaniu dziaalnoci) jest zawiadomienie o przerwie. Jest to konieczny warunek, bez którego obnika podatku nie nastpi. Zawiadomienie powinno nastpi w okrelonych terminach, które s terminami prawa materialnego i nie podlegaj przywróceniu (...) Dokonanie zawiadomienia o przerwie po dniu, od którego przerwa wedug zawiadomienia miaaby trwa, skutkuje pozbawieniem podatnika moliwoci obnienia podatku za cay okres przerwy, a nie jedynie za okres opónienia w zawiadomieniu.
              • 02.12.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
               Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.
               • 29.11.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
                Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.  
                • 22.11.2019WSA: wiadczenie zoone (usuga zoona) w kontekcie zwolnienia z podatku VAT
                 Z uzasadnienia: Sam fakt, e jaki istotny element jest niezbdny do zakoczenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, e usuga, któr dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku.
                 • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
                  Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
                  • 18.11.2019Ulga podatkowa na B+R dobrze oceniana, ale mao popularna
                   Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R) jest pozytywnie oceniana przez przedsibiorców, ale jej popularno pozostaje na stosunkowo niskim poziomie – wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar dla firmy doradczej Ayming Polska. Pomimo rosncej liczby podatników stosujcych ulg, nadal korzysta z niej stosunkowo niewiele firm.
                   • 08.11.2019Co powinnimy wiedzie o protokole kontroli podatkowej
                    Przebieg kontroli podatkowej, prowadzonej na podstawie Ordynacji podatkowej, zgodnie z art. 290 O.p., dokumentowany jest w protokole. Stan faktyczny moe by ponadto utrwalony za pomoc aparatury rejestrujcej obraz i dwik lub na informatycznych nonikach danych. Protokó kontroli to na tyle istotny dokument, e kontrolowany musi przed jego podpisaniem mie moliwo wnikliwej analizy jego treci i powinien dysponowa czasem na podjcie odpowiednich dziaa, które uzna dla siebie za korzystne. Dlatego nie powinnimy si godzi na kompromisy w tej sprawie.
                    • 07.11.2019Co powinnimy wiedzie o protokole kontroli podatkowej
                     Przebieg kontroli podatkowej, prowadzonej na podstawie Ordynacji podatkowej, zgodnie z art. 290 O.p., dokumentowany jest w protokole. Stan faktyczny moe by ponadto utrwalony za pomoc aparatury rejestrujcej obraz i dwik lub na informatycznych nonikach danych. Protokó kontroli to na tyle istotny dokument, e kontrolowany musi przed jego podpisaniem mie moliwo wnikliwej analizy jego treci i powinien dysponowa czasem na podjcie odpowiednich dziaa, które uzna dla siebie za korzystne. Dlatego nie powinnimy si godzi na kompromisy w tej sprawie.
                     • 21.10.2019NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowizkiem korekty faktury
                      Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero okrelone zachowanie nabywcy ju po otrzymaniu faktury (wczeniejsza zapata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowizek wystawi faktur korygujc zmniejszajc podstaw opodatkowania o warto udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot zwizanych z dan dostaw towarów.
                      • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
                       Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
                       • 15.10.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomoci nie zawsze z PIT
                        Z uzasadnienia: Brak spenienia przesanek warunkujcych uznanie danych wpywów za przychód w rozumienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. nie oznacza, e wpywy te stanowi automatycznie przychód w oparciu o art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. (...) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi kompletn regulacj w zakresie opodatkowania zbycia skadników majtkowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej (...) W przypadku za gdy dany skadnik majtkowy nie jest wykorzystywany w tej dziaalnoci, nie jest wpisany do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego sprzeday nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest kwalifikowany do róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
                        • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                         Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                         • 08.10.2019Kontrola podatkowa a celno-skarbowa – podstawowe podobiestwa i rónice
                          Kontrola podatkowa to podstawowy tryb weryfikacji rozlicze podatkowych przez urzdy skarbowe, regulowany przez Ordynacj podatkow. Natomiast kontrola celno-skarbowa jest stosunkowo now instytucj, wprowadzon 1 marca 2017 r. w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W zaoeniu kontrola celno–skarbowa ma na celu wykrywanie i zwalczanie najpowaniejszych uchybie podatkowych, takich jak karuzele VAT czy zorganizowana przestpczo podatkowa. W praktyce okazuje si, e moe ona dotkn zwykego podatnika prowadzcego np. jednoosobow dziaalno gospodarcz. Czym tak naprawd róni si oba tryby kontroli i jakie s prawa kontrolowanego podmiotu?
                          • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
                           Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
                           • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
                            Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
                            • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
                             Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                             • 26.08.2019Wica Informacja Stawkowa (WIS) – od listopada 2019 r.
                              Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT wprowadzi na pewno sporo zamieszania w pierwszym okresie jej stosowania. Remedium na to zamieszanie (i ogólnie – na niepewno, wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT) ma by Wica Informacja Stawkowa - nowy rodzaj decyzji, okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaje przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, i zacznie funkcjonowa od 1.11.2019 r. (cho w czci ochronnej od 1.04.2020 r., o czym za chwil).
                              • 23.08.2019Wica Informacja Stawkowa (WIS) – od listopada 2019 r.
                               Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT wprowadzi na pewno sporo zamieszania w pierwszym okresie jej stosowania. Remedium na to zamieszanie (i ogólnie – na niepewno, wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT) ma by Wica Informacja Stawkowa - nowy rodzaj decyzji, okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaje przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, i zacznie funkcjonowa od 1.11.2019 r. (cho w czci ochronnej od 1.04.2020 r., o czym za chwil).
                               • 22.08.2019E-szkoa VAT
                                VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                                • 09.08.2019Uprawnienie wierzyciela do egzekucji nalenoci podlega kontroli sdowej
                                 Z uzasadnienia: (…) Sd administracyjny jest zobowizany w sprawie ze skargi na postanowienie w przedmiocie zarzutów zobowizanego zbada legalno stanowiska wierzyciela, jako wydanego w granicach tej samej sprawy. Innymi sowy przy sdowej ocenie postanowienia organu egzekucyjnego i organu odwoawczego nie mona oderwa si od oceny zgodnoci z prawem stanowiska wierzyciela, które wico oddziauje na postanowienie organu egzekucyjnego.
                                 • 22.07.2019WSA. Podatek od spadku: Fiskus ma 3 lata na wydanie decyzji
                                  Z uzasadnienia: W sytuacji prawnej okrelonej w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma zastosowania termin 5 letni przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 2 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, gdy art. 6 ust. 4 u.p.s.d. nie jest przepisem, który nakadaby na podatnika ponowny obowizek zoenia zeznania podatkowego i ujawnienia wszystkich danych niezbdnych do ustalenia wysokoci zobowizania podatkowego.
                                  • 19.07.2019Cofnicie skutków unikania opodatkowania – nowy rodzaj procedury w Ordynacji podatkowej
                                   Od 2016 r. organy podatkowe mog przeciwdziaa praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej stosujc przepisy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Pozwala ona na zakwestionowanie rozlicze podatkowych w sytuacji, gdy mona ustali, e podejmowane przez podatnika dziaania miay charakter sztuczny, a ich zasadniczym celem byo uzyskanie korzyci podatkowej sprzecznej z przepisami prawa. GAAR jest wic narzdziem pozostajcym w wycznej dyspozycji organu podatkowego (Szefa KAS), jeeli kontrola podatkowa lub celno-skarbowa albo postpowanie podatkowe ujawni przez Szefa KAS nieprawidowoci wymagajce interwencji, która nie moe si wycznie sprowadzi do zastosowania poszczególnych przepisów prawa materialnego.
                                   • 15.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Dorczenie pisma w postpowaniu podatkowym
                                    Zagadnienia zwizane z dorczeniami s bardzo istotne. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
                                    • 11.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Dorczenie pisma w postpowaniu podatkowym
                                     Zagadnienia zwizane z dorczeniami s bardzo istotne. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
                                     • 08.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Czynnoci sprawdzajce
                                      Czynnoci sprawdzajce nale do dziaa najczciej przeprowadzanych przez organy podatkowe pierwszej instancji. Ich przebieg reguluj przepisy Ordynacji podatkowej, a ich prowadzenie ma na celu:
                                      • 05.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Czynnoci sprawdzajce
                                       Czynnoci sprawdzajce nale do dziaa najczciej przeprowadzanych przez organy podatkowe pierwszej instancji. Ich przebieg reguluj przepisy Ordynacji podatkowej, a ich prowadzenie ma na celu:
                                       • 03.07.2019NSA. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci z PIT
                                        Z uzasadnienia:  Wynagrodzenie z tytuu bezumownego korzystania nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako e nie stanowi odszkodowania. Przyznane skarcemu wynagrodzenie nie moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy take z tego jeszcze powodu, e nie zostao wypacone z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej.
                                        • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                                         Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
                                         • 17.06.2019Fiskus naduywa prawa do wszczcia kontroli bez uprzedzenia
                                          Urzdy skarbowe naduywaj prawa do wszczcia kontroli bez 7-dniowego uprzedzenia. Powouj si one na „konieczno przeciwdziaania przestpstwom lub wykroczeniom skarbowym”. Zdaniem ekspertów taka praktyka to naduywanie przepisów. Powinna ona by stosowana tylko w wyjtkowych przypadkach, np. gdy moe doj do utraty dowodów lub gdy jest spodziewany brak wspópracy kontrolowanego z kontrolujcym. Tymczasem praktyka wszczynania kontroli bez uprzedzenia stosowana jest obecnie w sposób instrumentalny take wobec rzetelnych, dugo dziaajcych na rynku firm.
                                          • 12.06.2019NSA. Wydanie towaru na podstawie umowy komisu to jego dostawa
                                           Czynnoci zwizane z wykonaniem umowy komisu zakupu zota inwestycyjnego, którego zasadniczym celem jest przeniesienie prawa wasnoci towaru (zota inwestycyjnego) przez komisanta na rzecz komitenta stanowi dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usug. Taka dostawa towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usug na podstawie art. 122 ust. 1 u.p.t.u. - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                           • 15.05.2019WSA: Opata licencyjna za znak towarowy w kosztach podatkowych
                                            Z uzasadnienia: Tre przepisu art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy o PIT nie wprowadza wymogu tosamoci podmiotowej zbywcy prawa (który by jego wytwórc lub nabywc) i ponoszcego wydatki z tytuu korzystania z tego prawa na innej podstawie ni wasno. Nie mona uzna, e wyczenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków za korzystanie z prawa dotyczyy wycznie takiej sytuacji, gdy nabywca lub wytwórca po zbyciu prawa korzystania z niego w oparciu o umow cywilnoprawn. Takie ograniczenie nie wynika z treci omawianego przepisu.
                                            • 15.05.2019Szara strefa w wynajmie mieszka. Czy MF planuje zmiany?
                                             Obecne zasady podatkowe s nastpujce: podatki pacimy na zasadach ogólnych, tzn. mamy podatek liniowy, zryczatowane formy opodatkowania, ryczat od przychodów ewidencjonowanych, kart podatkow. W sytuacji gdy osoba pobierajca emerytur lub rent wynajmuje jedn lub kilka nieruchomoci i nie rozliczy si z takiej dziaalnoci przy obecnych zasadach, pozostanie w szarej strefie. Urzd skarbowy jest oficjalnie poinformowany o pobieranym dochodzie ze wiadczenia i nie jest w stanie sprawdzi takiego podatnika. Czy w chwili obecnej resort prowadzi prace nad zmianami przepisów pod ktem wyeliminowania niepacenia podatku od wynajmu nieruchomoci?
                                             • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
                                              Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
                                              • 10.05.2019Pobór podatku od papierów wartociowych wyemitowanych za granic
                                               Biorc pod uwag, e obowizki patnika mog by naoone polsk ustaw tylko na podmioty majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polski, stwierdzi naley, e obowizek ten dotyczy tylko emitentów majcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem i przychodów których ródo znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego nastpuje pobór tzw. „podatku u róda” - wyjanio MF w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
                                               • 08.05.2019WSA. Wydatki na branow imprez nie mog by kosztem podatkowym
                                                Z uzasadnienia: Wydatki - zwizane z udziaem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si bd, np. wspólne zwiedzanie okrelonego obiektu, czy miejscowoci, zajcia sportowe, wspólne posiki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dziaania Wnioskodawcy skierowane bd do wskiego, wyspecjalizowanego grona osób ze rodowiska prawniczego i bd miay na celu tworzenie okrelonego wizerunku Wnioskodawcy na zewntrz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
                                                • 23.04.2019Usugi biurowe na ryczacie
                                                 Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej. Zgodnie z wpisem do CEIDG gównym przedmiotem dziaalnoci jest „dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura” (82.11.Z). Czy przychody, które Wnioskodawca osiga w zwizku ze wiadczeniem ww. usug moe opodatkowa w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, a jeeli tak, to wg jakiej stawki?
                                                 • 16.04.2019Ministerstwo Finansów objania, a urzdnicy i tak robi swoje
                                                  Praktyka urzdów skarbowych nie jest jednolita. Jak wskazuj podatnicy, nierzadko organ skarbowy ma inne zdanie ni przedstawione przez Ministerstwo Finansów w objanieniach. Dopiero na drodze sdowej podatnicy mog si skutecznie broni – jednake doskonale wiemy, e w wielu przypadkach zanim skoczy si postpowanie w sdzie, wczeniej zakoczy si moe dziaalno firmy w wyniku wydanych przez organy skarbowe decyzji.
                                                  • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                                                   Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »