Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 12.03.2014Podatek od nieruchomoci: Kolej linowa i wycig narciarski to budowle
  Z uzasadnienia: Kolejka linowa jako cao stanowi budowl w rozumieniu ustawy podatkowej i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Wszystkie elementy konstrukcji wycigu narciarskiego, a wic rwnie liny, orczyki, krzeseka, silniki, koa napdowe itp., dopiero cznie speniaj funkcj do ktrej zostay wzniesione. Nie mona przyj, e funkcj wycigu narciarskiego (przewz osb, narciarzy, snowboardzistw) realizuj wycznie fundamenty. Pomimo, e elementy budowlane (fundamenty) nie s technicznie tosame z pozostaymi urzdzeniami wycigu, to jednak dopiero wszystkie cznie tworz cao techniczno-uytkow skadajc si na budowl w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego.
  • 06.03.2014Opodatkowanie samochodw. Klasyfikacja pojazdw dla celw podatkowych
   Teza: O klasyfikacji pojazdu decyduj cechy nadane przez producenta, ale nie dokonana przez niego klasyfikacja pojazdu w wydawanym wiadectwie homologacji. Brak wykadziny na pododze, czy te dywanikw nie pozbawia samochodu funkcji osobowej. Takiego skutku nie powoduje take zamontowanie cianki dzielcej.
   • 04.03.2014CIT: Korekta kosztw bezporednich po sporzdzeniu sprawozdania finansowego
    Z uzasadnienia: Noty odnoszce si do kosztw bezporednich danego roku podatkowego otrzymane po dniu sporzdzenia sprawozdania finansowego powinny by rozpoznawane w roku podatkowym nastpujcym po roku, za ktry sporzdzane byo sprawozdanie finansowe lub skadane zeznanie.
    • 04.03.2014Przeduenie terminu zwrotu VAT
     Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wysza od kwoty podatku nalenego, podatnik ma prawo do obnienia o t rnic kwoty podatku nalenego za nastpne okresy lub do zwrotu rnicy na rachunek bankowy.
     • 03.03.2014Przeduenie terminu zwrotu VAT
      Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wysza od kwoty podatku nalenego, podatnik ma prawo do obnienia o t rnic kwoty podatku nalenego za nastpne okresy lub do zwrotu rnicy na rachunek bankowy.
      • 03.03.2014Koszty uzyskania przychodw a dziaalno gospodarcza
       Teza: Poniesienie przedmiotowych wydatkw byo niezbdne dla rozpoczcia zarobkowej dziaalnoci gospodarczej polegajcej na wiadczeniu usug prawniczych w ramach kancelarii radcy prawnego; celem takiej dziaalnoci gospodarczej jest osiganie przychodu, gdy dziaalno ta (jak i pozostae rodzaje dziaalnoci gospodarczej) ma charakter zarobkowy.
       • 03.02.2014Wybr formy opodatkowania we wniosku EDG-1
        Teza: Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogld, e zaznaczenie przez skarcego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastpuje owiadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, jest niezgodny wynikiem prawidowego wnioskowania prawniczego.
        • 29.01.2014Rejestracja firmy: Jedno okienko a owiadczenie o wyborze ryczatu
         Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogld, e zaznaczenie przez skarcego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastpuje owiadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, o ktrym mowa w przepisach art. 9a ust. 2 ustawy o PIT i w art. 9 ust. 1 ustawie o ryczacie, jest niezgodny wynikiem prawidowego wnioskowania prawniczego - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie.
         • 28.01.2014Wano dowodw z bezprawnej kontroli podatkowej
          W sytuacji, gdy organ kontroli naruszy przepisy prawa w zakresie kontroli dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy, a mianowicie nie dopeni obowizku uzasadnienia przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli, okrelonego w art. 79 ust. 7 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, dowody przeprowadzone w toku tej kontroli, stosownie do treci art. 77 ust. 6 powyszej ustawy, bd mogy by wykorzystane w postpowaniu podatkowym pod warunkiem, e powysze uchybienie nie miao istotnego wpywu na wynik kontroli - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
          • 23.01.2014Zmiana danych nabywcy na fakturze. Nota czy faktura korygujca?
           Pytanie podatnika: Czy mona not korygujca (tak jak wymaga tego sprzedawca) zmieni nabywc towarw poprzez wskazanie nabywcy w sposb nastpujcy: (chodzi o faktury VAT Nr oraz Nr), czy te sprzedawca powinien wystawi faktur korygujc (tak jak wymaga tego Urzd Skarbowy)?
           • 23.01.2014Prawo podatkowe i interpretacje do poprawki?
            Interpelacja nr 22176 w sprawie interpretacji prawa podatkowego.
            • 21.01.2014Podatki 2014: Wicej przesanek do zawieszania postpowa i kontroli
             Katalog przesanek do zawieszenia postpowania albo kontroli podatkowej zostanie rozszerzony o kolejne przypadki – wynika z zaoe do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, ktra ma wej w ycie jeszcze w 2014 r.
             • 16.01.2014Podatki 2014: Kontrola skarbowa nie bdzie zajmowa si wasnoci intelektualn
              Ministerstwo Finansw szykuje zmiany w ustawie o kontroli skarbowej. Z zakresu kontroli skarbowej wyczone zostanie rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestpstw oraz wykrocze przeciwko prawom wasnoci intelektualnej. Nowela powinna wej w ycie jeszcze w 2014 r.
              • 15.01.2014Zmiany w CEIDG a utrata prawa do karty podatkowej
               Z uzasadnienia: Zoenie przez podatnika w Urzdzie Miasta wnioskw CEIDG-1 o zmian wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej nie oznacza, e podatnik wywiza si z obowizku terminowego zoenia naczelnikowi urzdu skarbowego zawiadomienia, o ktrym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym. O zmianach podatnik zobowizany by zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urzdu skarbowego, a nie organ waciwy w sprawach ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Skoro zatem podatnik nie wypeni obowizku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ww. ustawy, skutkowao to wyganiciem uprawnie do karty podatkowej.
               • 14.01.2014VAT: Zwolnienie od odpowiedzialnoci solidarnej
                Pytanie podatnika: Czy w zwizku z nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug Wnioskodawca moe skutecznie zwolni si z solidarnej odpowiedzialnoci, o ktrej mowa w art. 105a ustawy, w sytuacji gdy dokonano w formie aneksw (w ramach swobody umw) zmian w czcych j z kontrahentami umowach, e z takiego obowizku bdzie zwolniona? Zgodnie z zawartymi aneksami ciar ten za spoczywa bdzie na stronie przeciwnej, ktra zobowie si do jego ponoszenia skadajc owiadczenie na gruncie przepisw cywilnych, a take karnych.
                • 09.01.2014Podatki 2014. Odliczenie VAT z faktur elektronicznych
                 Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2014 r. Wnioskodawca moe pomniejszy podatek VAT naleny o kwot podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawcw otrzymanych poczt elektroniczn bd te faksem w postaci zeskanowanego dokumentu?
                 • 30.12.2013Podatki 2015: Zmiany w ksigowoci
                  Ksigi podatkowe oraz dowody ksigowe bd musiay by sporzdzane w jednolitej, edytowalnej formie elektronicznej – wprowadzenie zmian przewiduj zaoenia do projektu „duej” nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje wejd w ycie najprawdopodobniej dopiero w 2015 r.
                  • 23.12.2013Ulga rehabilitacyjna: Odliczenie wydatkw na dojazdy na zabiegi
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo w rocznym rozliczeniu podatkowym odliczy 2.280 z na przewozy wasnym samochodem lub takswkami oceniajc to jako przejazdy na zabiegi lecznicze?
                   • 18.12.2013Nowa umowa podatkowa z Liberi
                    Do Sejmu trafi rzdowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy o wymianie informacji podatkowych, podpisanej w sierpniu przez Polsk i Liberi. Porozumienie obejmuje rozwizania podobne do tych wprowadzanych wczeniej w umowach zawartych z innymi krajami i pozwoli m.in. na wymian informacji znajdujcych si w posiadaniu bankw oraz innych instytucji finansowych.
                    • 17.12.2013Podatek od budynku z czciowym dachem
                     Definicja budynku, o ktrej mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych przewiduje cztery przesanki, zaistnienie ktrych warunkuje opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci. Musi by to obiekt budowlany, ktry jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Przyjcie, e obiekt posiadajcy 50% dachu, stanowi budynek w rozumieniu powoanego przepisu, rozszerza jasn literalnie jednoznaczn definicj budynku, na budynki, ktre posiadaj cze dachu, tworzc tym samym dodatkowy przedmiot opodatkowania.
                     • 16.12.2013Wany wyrok: Przedmiot opodatkowania musi by okrelony w ustawie a nie w interpretacji
                      W prawie podatkowym obowizuje nakaz wykadni cisej, a w szczeglnoci zakaz takiej wykadni rozszerzajcej przepisw prawa podatkowego, ktra zwikszaaby zakres obcie podatkowych podatnika. Dopuszczalna jest jednak wykadnia rozszerzajca na korzy podatnika.
                      • 11.12.2013VAT od sprzeday gruntu z cudzym budynkiem
                       Z uzasadnienia: W rozpoznawanej sprawie nie byo sporne, e wacicielem gruntu byli maonkowie i e wasno tego gruntu nie zostaa przeniesiona na spk. Spka ta wybudowaa jedynie na cudzym gruncie zesp 8 budynkw mieszkalnych i przysugiwao jej wobec waciciela roszczenie o zwrot wartoci poczynionych nakadw. Tym samym, dostawy gruntw wraz z posadowionymi na nich budynkami mogo dokona wycznie maestwo jako waciciele gruntw. Oznacza to, e na podstaw opodatkowania z tytuu dokonanej sprzeday skada si powinna warto gruntu oraz warto nakadw w postaci budynkw, ktre cznie powinny by uwidocznione na fakturze VAT.
                       • 05.12.2013Odliczenie VAT z faktury od radcy prawnego
                        Z uzasadnienia: Poniesione wydatki na usug prawn celem wystpienia na drog postpowania sdowego o niewykonanie lub nienaleyte wykonanie umowy wpywa na uzyskanie obrotu opodatkowanego VAT. Samo odszkodowanie nie stanowi czynnoci opodatkowanej, jednak usuga radcy prawnego zwizana z jego dochodzeniem podejmowana bya w zwizku z szeroko rozumian dziaalnoci gospodarcz. Zatem, podatek naliczony zwizany z tymi wydatkami podlega bdzie odliczeniu od podatku nalenego w takim zakresie, w jakim podatek ten bdzie zwizany ze sprzeda opodatkowan.
                        • 03.12.20135 krokw: Jak gadko przej przez zmian ustawy VAT
                         W sylwestrow noc wejdziemy w nowe realia podatkowe. Przedsibiorcw czekaj najpowaniejsze zmiany od wprowadzenia w Polsce VAT. Jak przez nie gadko przej i zminimalizowa ryzyko? Firma Sage opracowaa 5 wskazwek.
                         • 29.11.2013Usugi analizy kredytowej a zwolnienie z VAT
                          Z uzasadnienia: Usugi "czstkowe" nie s zwolnione z podatku jeli stanowi element usug porednictwa, o ktrych mowa m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, tj. usug porednictwa w wiadczeniu usug udzielania kredytw lub poyczek pieninych. Aby czynnoci podlegay zwolnieniu na podstawie tego przepisu musz speni cznie cztery przesanki, tj. musz one stanowi element zwolnionej usugi finansowej, musz stanowi odrbn cao, musz by waciwe oraz niezbdne do wiadczenia zwolnionej usugi finansowej. Zwolnienie to ma jednake zastosowanie do usug wiadczonych przez inne podmioty ni podmiot wiadczcy zwolnion usug finansow, gdy taki podmiot, wiadczc swoje usugi, niejako "wyrcza" podmiot wiadczcy zwolnion usug finansow w wiadczeniu niektrych jej elementw.
                          • 22.11.2013Kontrola krzyowa. Kiedy mona kontrolowa kontrahenta podatnika?
                           Kontrola tzw. „krzyowa” dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postpowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi. Nie ma wic podstaw prawnych w ramach jedynie czynnoci sprawdzajcych okrelonych w dziale V Ordynacji podatkowej w art. 272 pkt 3, bez wszczcia postpowania podatkowego lub kontroli podatkowej, dania od kontrahentw podatnika dokumentw w celu sprawdzenia zasadnoci zwrotu podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 12.11.2013Zapata podatku przez osob trzeci a wyganicie zobowizania podatkowego
                            Z uzasadnienia: Zobowizanie podatkowe powinno by zaspokojone z majtku podatnika, gdy tylko z jego obowizkiem podatkowym, rozumianym jako obowizek osobisty, jest ono zwizane. Oznacza to, e nie moe ono by zaspokojone z majtku innej osoby, a wic np. umowa o przejcie dugu podatkowego nie bdzie wywoywaa skutkw podatkowych i uwalniaa od odpowiedzialnoci. Przyjcie pogldu, e zapata podatku przez inny ni podatnik podmiot powoduje wyganicia zobowizania, prowadzioby do nieusuwalnych sprzecznoci w teorii zobowiza podatkowych.
                            • 08.11.2013Ryczat: Brak danych w deklaracji a termin do wydania decyzji
                             Konsekwencj dziaania podatnika, polegajcego na tym e nie ujawni w zeznaniu PIT-28 wszystkich danych, ktre byy niezbdne zarwno do ustalenia wysokoci zobowizania wedug stawki podwyszonej, jak te okrelenia zobowizania podatkowego wedug stawki podstawowej, jest nie tylko opodatkowanie przychodw podwyszon stawk na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, ale rwnie przesunicie kocowego terminu do wydania decyzji konstytutywnej w oparciu o przepis art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej (5-letni okres przedawnienia) - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie.
                             • 06.11.2013Badania psychologiczne pracownika a zwolnienie z VAT
                              Z uzasadnienia: Badania psychologiczne s czci profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez sub medycyny pracy nad pracujcymi. Wynik badania psychologicznego, przeprowadzonego w ramach wstpnych, okresowych i kontrolnych bada lekarskich pracownikw, stanowi warunek wykonywania okrelonego zawodu lub okrelonych czynnoci. Skoro zatem badania psychologiczne stanowi element bada z zakresu medycyny pracy, tym samym rwnie i one realizuj cechy profilaktyki zdrowotnej, mieszczc si w pojciu usug z zakresu opieki medycznej, o ktrych mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o podatku od towarw i usug.
                              • 28.10.2013Badania lekarskie wstpne, okresowe i kontrolne a VAT
                               Pytanie podatnika: Czy usugi z dziedziny medycyny pracy s objte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarw i usug?
                               • 24.10.2013Ulga w spacie zobowiza podatkowych zaley od decyzji urzdu
                                TEZA: Organ podatkowy moe zastosowa ulg w spacie zobowiza podatkowych, jeeli w indywidualnej sprawie w tym przedmiocie ustali i oceni ziszczenie si przesanki wanego interesu podatnika lub interesu publicznego. W przypadku stwierdzenia wymienionych przesanek organ podatkowy moe zastosowa ulg w spacie zobowiza podatkowych, jeeli podejmie tak decyzj i stanowisko swoje zgodnie z prawem uzasadni.
                                • 16.10.2013Odliczenie VAT od naprawy samochodu z OC sprawcy
                                 Z uzasadnienia: Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z bezgotwkow obsug szkody na mocy zawartej umowy z ubezpieczycielem - z faktury dokumentujcej napraw pojazdu wystawionej przez warsztat naprawczy. Spka jest bowiem czynnym podatnikiem VAT, jest nabywc usugi naprawy samochodu, a naprawiony samochd wykorzystywany jest do celw dziaalnoci gospodarczej spki, a wic do wykonywania czynnoci opodatkowanych. Nie jest istotne, e cz kosztw naprawy (w kwocie netto) pokrywa ubezpieczyciel. Ponadto nie ma rwnie znaczenia fakt, e koszty naprawy nie stanowi kosztw uzyskania przychodw spki.
                                 • 15.10.2013Zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawie o kontroli skarbowej
                                  W ubieg sobot wesza w ycie nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Nowe regulacje dotycz przede wszystkim wymiany informacji podatkowych midzy administracj polsk a jej odpowiednikami z pozostaych pastw czonkowskich Unii Europejskiej.
                                  • 08.10.2013VAT: Oddanie lokalu firmie na wynajem na cele mieszkaniowe
                                   Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 4 zacznika nr 4 do ustawy o podatku od towarw i usug nie korzysta ze zwolnienia od podatku usuga najmu na rzecz podmiotu gospodarczego, ktry nie bdc konsumentem zaspokajajcym - w oparciu o t usug - wasne potrzeby mieszkaniowe, prowadzi wykorzystujc najmowany lokal wasn dziaalno gospodarcz w formie wynajmu na cele mieszkaniowe - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 07.10.2013Decyzja okrelajca wysoko straty
                                    Teza: Decyzja okrelajca wysoko straty - na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) – moe zosta wydana tak dugo, jak dugo moliwa jest weryfikacja deklaracji za rok podatkowy, w ktrym strata ta zostaa odliczona.
                                    • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
                                     Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
                                     • 01.10.2013Przedawnienie zobowizania podatkowego a wszczcie postpowania karnego
                                      Z uzasadnienia: Aby zalego podatkowa si nie przedawnia, organ podatkowy musi poinformowa podatnika o wszczciu postpowania karnego jeszcze przed upywem terminu przedawnienia. Organy nie wykazay natomiast, e numer telefonu, powoany w notatce nalea do prezesa spki, bd spki i, e opisana rozmowa miaa miejsce. Zatem, z uwagi fakt, e spka nie zostaa zawiadomiona o wystpieniu okolicznoci skutkujcych zawieszeniem terminu przedawnienia jej zobowiza podatkowych, stwierdzi naley, e zobowizania ulegy przedawnieniu.
                                      • 30.09.2013VAT: Odszkodowanie za rozwizanie umowy przedwstpnej
                                       Z uzasadnienia: Nie kada patno dokonana na rzecz kontrahentw, w sytuacji braku dostawy towarw, stanowi patno za wiadczone usugi. wiadczenie usug jako czynno opodatkowana VAT wystpuje, gdy mona wskaza identyfikowalne wiadczenie na rzecz drugiej strony transakcji. Brak wiadczenia na rzecz innego podmiotu oznacza, e nie ma czynnoci opodatkowanej. Przy czym wiadczenie moe polega na dziaaniu lub zaniechaniu.
                                       • 26.09.2013Nocleg i posiki podwykonawcw a warto pocztkowa inwestycji
                                        Z uzasadnienia: Zarwno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) z kontrahentami zaangaowanymi w realizacj projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki zwizane z pobytem w Polsce architekta amerykaskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posikw), nie s wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz s to koszty cile zwizane z inwestycj, bez poniesienia ktrych dalsze dziaania inwestycyjne byyby niemoliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie maj wywoa na kontrahentach jak najlepszego wraenia, lecz wynikaj z biecej wsppracy z kontrahentami, przy czym obowizek ponoszenia czci z nich wynika z zawartych umw.
                                        • 24.09.2013PIT: Szerokie okrelenie miejsca wiadczenia pracy w umowie o prac a podr subowa pracownika
                                         Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o prac w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztw na rzecz pracownikw bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                         • 23.09.2013Dziurawy system poboru opaty uzdrowiskowej
                                          Interpelacja nr 19445 do ministra finansw w sprawie poboru opaty uzdrowiskowej
                                          • 20.09.2013Wynagrodzenie za podpisanie umowy a VAT
                                           Z uzasadnienia: Opata motywacyjna nie stanowi wynagrodzenia za wiadczenie usug. W konsekwencji rwnie kwota nalena spce dominujcej od podatnika z tytuu partycypacji w opacie motywacyjnej nie stanowi wynagrodzenia za jakkolwiek czynno podlegajc opodatkowaniu VAT, a prawidowym sposobem jej dokumentowania jest nota ksigowa.
                                           • 17.09.2013Ulga na darowizny a wysoko dochodw przy wsplnym rozliczeniu
                                            Z uzasadnienia: Podstaw obliczenia 6% limitu wydatkw, ktre podlegaj odliczeniu z tytuu dokonanych darowizn na cele kultu religijnego, o ktrym mowa w art. 26 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych jest dochd kadego z maonkw obliczony oddzielnie.
                                            • 10.09.2013Przychody z dziaalnoci gospodarczej: Sprzeda gruntu stanowicego wspwasno maesk
                                             Z uzasadnienia: Przychd ze sprzeday prawa wieczystego uytkowania gruntu, ktre wykorzystywane byo w ramach prowadzonej przez podatnika dziaalnoci gospodarczej stanowi bdzie na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przychd z tej dziaalnoci. Z punktu widzenia prawa podatkowego istotne znaczenie przy kwalifikacji przychodw ma bowiem przedmiotowe i funkcjonalne powizanie danego rodzaju przychodu ze rdem jego uzyskania, nie ma za znaczenia dla sposobu opodatkowania sprzedanego prawa okoliczno, e stanowio ono przedmiot wsplnoci majtkowej maeskiej.
                                             • 10.09.2013Postpowanie kontrolne zamiast kontroli podatkowej
                                              Interpelacja nr 18833 do ministra finansw w sprawie nieprawidowoci w stosowaniu i interpretacji ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz przepisw Ordynacji podatkowej dotyczcych kontroli podatkowej przez organy kontroli skarbowej podczas prowadzenia postpowa kontrolnych na przykadzie Urzdu Kontroli Skarbowej w Zielonej Grze
                                              • 05.09.2013wiadczenia z zakresu medycyny pracy a VAT
                                               Pytanie podatnika: Czy wiadczenia medycyny pracy (badania wstpne, okresowe i kontrolne) s zwolnione z podatku od towarw i usug? Jak naley je rozlicza?
                                               • 02.09.2013Odpowiedzialno czonkw zarzdu spki z o.o.
                                                Faktyczne wykonywanie obowizkw czonka zarzdu w spce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji czonka zarzdu w teje spce z o.o., powoduje odpowiedzialno podatkow tego podmiotu przewidzian w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 28.08.2013Odliczenie VAT z faktury przesanej w PDF
                                                 Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesana Spce przez Kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a nastpnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia j do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
                                                 • 07.08.2013Otrzymane odsetki a zwolnienie z PIT
                                                  Ustawodawca wyczy ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych odsetki za opnienie w spenieniu wiadczenia, poniewa te odsetki stanowi odszkodowanie dotyczce korzyci, ktre podatnik mgby osign, gdyby mu szkody nie wyrzdzono.
                                                  • 05.08.2013Skarga na postanowienie o przedueniu terminu do zwrotu VAT
                                                   Podatnikowi na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 u.p.p.s.a. przysuguje skarga do wojewdzkiego sdu administracyjnego na postanowienie naczelnika urzdu skarbowego o przedueniu terminu do dokonania zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym, wydane w czasie kontroli podatkowej na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie 2 ustawy o podatku od towarw i usug.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 19 ] nastpna strona »