Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 17.12.2014WSA. Nie kady strj subowy mona rozliczy w kosztach
  Z uzasadnienia: Nie stanowi kosztw uzyskania przychodw wydatki ponoszone w zwizku z zakupem stroju subowego, nawet majcego charakter biznesowy, w postaci: garniturw, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawatw, obuwia, paszczy (kurtek zimowych), rkawiczek, czapek, kapeluszy; nawet jeeli ten strj suy wykonywaniu obowizkw prawnika, codziennej pracy, wystpowania przed sdem i uczestniczenia w spotkaniach biznesowych, oraz nie ma charakteru zbyt wytwornego czy okazaego.
  • 16.12.2014Podatki 2016: Kontrole take w miejscu prowadzenia ksig
   Prowadzenie kontroli skarbowych oraz wszystkich innych kontroli przedsibiorstw (np. ZUS i NFZ) ma by moliwe w miejscu prowadzenia ksig rachunkowych przedsibiorstwa – wprowadzenie takiej zmiany zakada prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy maj wej w ycie z pocztkiem 2016 r.
   • 15.12.2014Podatki 2016: Kontrole take w miejscu prowadzenia ksig
    Prowadzenie kontroli skarbowych oraz wszystkich innych kontroli przedsibiorstw (np. ZUS i NFZ) ma by moliwe w miejscu prowadzenia ksig rachunkowych przedsibiorstwa – wprowadzenie takiej zmiany zakada prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektrych innych ustaw. Nowe przepisy maj wej w ycie z pocztkiem 2016 r.
    • 01.12.2014Postpowanie podatkowe. Stwierdzenie niewanoci
     Teza: Do postanowie wydanych w trybie art. 274 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) nie stosuje si trybu nadzwyczajnego jakim jest stwierdzenie niewanoci uregulowane w rozdziale 18 Dziau IV tej ustawy.
     • 21.11.2014Uchwaa NSA. Przeom w zasadach rozliczania straty podatkowej
      W wietle art. 70 § 1 i art. 208 § 1 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowizujcym od 1 wrzenia 2005 r. po upywie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postpowania podatkowego i orzekanie o wysokoci zobowizania podatkowego, ktre wygaso przez zapat (art. 59 § 1 pkt 1 O.p.) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 06.11.2014Sprzeda nieruchomoci bez podatku
       Z uzasadnienia: Zwolnienie z tytuu dokonania odpatnego zbycia nieruchomoci lub prawa majtkowego jest – jak podkrela si w orzecznictwie sdw administracyjnych – zwolnieniem z mocy prawa i przysuguje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organw podatkowych, jeeli speni on okrelone przepisami warunki.
       • 05.11.2014Fiskus nie moe surowo kara za oczywiste bdy pisarskie
        Z uzasadnienia: Nie mona w sposb drastyczny kara podatnika, w stanie prawnym, ktry dopuszcza by sdy i organy mog sprostowa oczywiste bdy pisarskie. Jakkolwiek terminy okrelone w art. 34 ust. 1 ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym maj charakter materialny i nie podlegaj przywrceniu, to art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej nakada na organy obowizek wyjanienia stanu faktycznego, gdzie organy podatkowe, prowadzc postpowanie dowodowe, wiedzc o zaistniaej omyce pisarskiej, ustaliy stan faktyczny i prawny w sposb wybirczy i jednostronny, czym naruszyy art. 121 § 1 Ordynacji. Doda naley, e skarca nie uszczuplia nalenoci skarbu pastwa.
        • 23.10.2014Penomocnictwo w sprawach podatkowych
         Z uzasadnienia: Pod pojciem "penomocnictwa doczonego do akt" sprawy podatkowej, o ktrym mowa w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej naley rozumie jakikolwiek zwerbalizowany akt woli dziaania mocodawcy oraz zamanifestowania tej woli dziaania przez penomocnika w uprzednio wszcztym postpowaniu podatkowym. Udzielone penomocnictwo dla jego skutecznoci prawnej, nie musi stanowi zwerbalizowanego aktu woli w postaci jednego (odrbnego) dokumentu.
         • 20.10.2014Umorzenie zalegoci podatkowej zaley od urzdnika
          Z uzasadnienia: Pomimo tego, e interes podatnika przemawia za przyznaniem ulgi podatkowej w postaci umorzenia zalegoci podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej pozostajc w granicach uznania administracyjnego, wynikajcego z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej mg odmwi przyznania tej ulgi.
          • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
           Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
           • 08.10.2014Moment rozliczenia faktury korygujcej w podatku dochodowym
            Z uzasadnienia: Bez wzgldu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezporedniego, czy te kosztu poredniego, wystawiona faktura korygujca nie zmienia momentu poniesienia i potrcenia kosztu, a jedynie jego wysoko. Dlatego te zwroty towarw (ewentualnie zmniejszenia nalenoci) potwierdzone fakturami korygujcymi powinny zosta uwzgldnione w kosztach uzyskania przychodw w okresie sprawozdawczym (miesicu), w ktrym koszty te zostay pierwotnie potrcone.
            • 08.10.2014NSA: Maonek ma prawo jednostronnie zrezygnowa ze wsplnego PIT
             Prawo publiczne moe ograniczy owiadczenie woli lecz musi to czyni w sposb wyjtkowy i uzasadniony wyszymi celami. Swoboda owiadczenia woli co do wyjtkowego opodatkowania moe by realizowana w rny sposb pod warunkiem nie przekroczenia terminu o ktrym jest mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, tj. 30 kwietnia. W wietle tego przepisu dopuszczalna jest zmiana owiadczenia woli o wyborze cznego bd rozdzielnego opodatkowania maonkw w drodze skorygowania zoonego wczeniej zeznania podatkowego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
             • 07.10.2014Moment rozliczenia faktury korygujcej w podatku dochodowym
              Z uzasadnienia: Bez wzgldu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezporedniego, czy te kosztu poredniego, wystawiona faktura korygujca nie zmienia momentu poniesienia i potrcenia kosztu, a jedynie jego wysoko. Dlatego te zwroty towarw (ewentualnie zmniejszenia nalenoci) potwierdzone fakturami korygujcymi powinny zosta uwzgldnione w kosztach uzyskania przychodw w okresie sprawozdawczym (miesicu), w ktrym koszty te zostay pierwotnie potrcone.
              • 06.10.2014Przeksztacenie spki. Skutki podatkowe podziau zysku
               Z uzasadnienia: W przypadku przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow, w sytuacji podejmowania w poprzednich latach uchwa o podziale zysku i przeznaczenia na kapita zapasowy/rezerwowy lub inny fundusz w spce przeksztacanej nie mamy do czynienia z zyskiem niepodzielonym, co skutkuje brakiem konsekwencji podatkowych.
               • 24.09.2014Kontrola zasadnoci zwrotu VAT
                Kontrola zasadnoci VAT jest z zaoenia kontrol doran za pomoc, ktrej w sposb szybki powinno si zweryfikowa zaistniae wtpliwoci w przedmiocie zasadnoci zwrotu VAT. Szybko ma tutaj aspekt kluczowy albowiem z jednej strony pozwala na skuteczne zidentyfikowanie potencjalnych oszustw w zakresie VAT i zastosowanie adekwatnych rodkw wobec tych podmiotw, jak te ochron rzetelnych podatnikw, ktrzy funkcjonuj w systemie VAT przed naraeniem ich na straty ekonomiczne. Procedura ta jednak nie powinna wykracza poza to co jest konieczne dla takiej weryfikacji i powodowa, e uzyskanie takiego zwrotu jest nadmiernie utrudnione lub w praktyce wrcz niemoliwe.
                • 19.09.2014Podatek od nieruchomoci od remontowanego rodka trwaego
                 Z uzasadnienia: Trwao stanu technicznej niezdolnoci do wykorzystania nie jest ustawowo zdefiniowana, nawet pojcie "trwaoci" nie jest uyte w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy. T trwao organy wywodz ze sformuowania "nie jest i nie moe by wykorzystywany". Jednak w ocenie Sdu wyciganie z tego okrelenia wniosku o trwaoci rozumianej jako nieodwracalno tego stanu jest zbyt daleko idce, gdy w stwierdzeniu tym chodzi raczej o podkrelenie, e nie chodzi tylko o faktyczne niewykorzystywanie nieruchomoci z przyczyn w jakiej mierze subiektywnych, czy te o ograniczenie moliwoci wykorzystywania, ale o zasadnicz, obiektywn i cakowit niemono wykorzystywania do dziaalnoci, do jakiej zasadniczo obiekt moe by przeznaczony.
                 • 18.09.2014Opaty za autostrady za granic w kosztach uzyskania przychodw
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie transportu drogowego towarw na terenie Polski i Europy. Opaty za korzystanie z drg na terenie Sowacji oraz Czech pobierane s na podstawie systemu poboru opat odpowiednio Skytoll oraz Myto Cz. Doadowanie ww. urzdze elektronicznych odbywa si w formie zaliczkowej. Czy mona traktowa jako koszty uzyskania przychodw wpaty zaliczkowe, przy ktrych nie ma moliwoci sprawdzenia, jaka dokadnie kwota zostaa pobrana przez dany pojazd?
                  • 15.09.2014Rok podatkowy a rok obrotowy w SKA
                   Z uzasadnienia: Przyjty przez SKA na potrzeby prowadzenia ksig rachunkowych rok obrotowy by przed 1 stycznia 2014 r. podatkowo obojtny. A skoro tak, nie mogo odnosi si do niej zastrzeenie co do roku obrotowego "stosowanego rwnie do celw podatkowych". Rok podatkowy wsplnika SKA odmienny od roku obrotowego spki moe co prawda nieco utrudnia prawidowe wywizanie si przez tego wsplnika z obowizkw podatkowych, ale go nie uniemoliwia.
                   • 09.09.2014Korygowanie not nazwy firmy na fakturze
                    Z uzasadnienia: Z art. 106k ustawy VAT wynika a contrario, e not korygujc mog by poprawione, m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarw lub usug oraz ich adresy. W ten sposb ustawodawca dopuci w powyszym przepisie moliwo wyeliminowania jakichkolwiek bdw pojawiajcych si na fakturze a dotyczcych nabywcw lub sprzedawcw - take przez jej nabywc - przez wystawienie noty korygujcej. Takimi bdami, ktre mona skorygowa, bd zatem bdy powodujce, e w treci faktury zostanie omykowo wskazana osoba fizyczna lub prawna, ktra nie bya stron umowy sprzeday. Bdami podlegajcymi korekcie nie s tylko oczywiste omyki pisarskie w imieniu, nazwisku, nazwie, adresie strony, bo takiego zastrzeenia przepis ten nie zawiera.
                    • 05.09.2014Penomocnik w postpowaniu podatkowym
                     Pod pojciem „penomocnictwa doczonego do akt” sprawy podatkowej, o ktrym mowa w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej naley rozumie jakikolwiek zwerbalizowany akt woli dziaania mocodawcy oraz zamanifestowania tej woli dziaania przez penomocnika w uprzednio wszcztym postpowaniu podatkowym. Udzielone penomocnictwo dla jego skutecznoci prawnej, nie musi stanowi zwerbalizowanego aktu woli w postaci jednego (odrbnego) dokumentu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 28.08.2014Prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych
                      Z uzasadnienia: W przypadku faktur niepotwierdzajcych ani dostawy towarw bd usug, ani otrzymania nalenoci, charakter kwoty wykazanej w fakturze jako podatek naleny w istocie niebdcej podatkiem nalenym w rozumieniu u.p.t.u., jest okolicznoci niepozwalajc na objcie tej kwoty systemem rozlicze dokonywanym przez podatnika w deklaracji VAT-7 w ramach podstawowego mechanizmu opodatkowania podatkiem od towarw i usug: naliczenie podatku nalenego - odliczenie podatku naliczonego.
                      • 22.08.2014Podatki 2015: Kontrola skarbowa bdzie mie mniejszy zakres
                       Z zakresu kontroli skarbowej wyczone zostanie rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestpstw oraz wykrocze przeciwko prawom wasnoci intelektualnej – wynika z projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje wejd w ycie prawdopodobnie w przyszym roku.
                       • 20.08.2014Umorzenie udziaw a koszty uzyskania przychodw
                        Z uzasadnienia: Sposb obliczania kosztw uzyskania przychodu w przypadku umorzenia udziaw uzaleniony jest od tego czy udziay nabyte zostay w zamian za wkad niepieniny niebdcy przedsibiorstwem lub jego zorganizowan czci, czy w zamian za wkad niepieniny bdcy przedsibiorstwem lub jego zorganizowan czci czy w przypadku nabycia udziaw za wkad pieniny.
                        • 19.08.2014Podatki 2015: Kontrola "na legitymacj" do zmiany
                         W Ordynacji podatkowej zmianie ulegn niektre przepisy dotyczce tzw. kontroli na legitymacj. W projekcie duej nowelizacji zaproponowano wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktrym termin na dorczenie upowanienia do wszczcia takiej kontroli wynosi bdzie „trzy dni robocze”, a nie – jak jest to obecnie – „trzy dni”. Nowe przepisy powinny wej w ycie w 2015 r.
                         • 13.08.2014Wznowienie postpowania po wyroku TK
                          Z uzasadnienia: Orzeczenie Trybunau o niezgodnoci z Konstytucj, umow midzynarodow lub ustaw aktu normatywnego, na podstawie ktrego zostao wydane prawomocne orzeczenie sdowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnicie w innych sprawach stanowi podstaw do wznowienia postpowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnicia na zasadach i w trybie okrelonym w przepisach o waciwoci dla danego postpowania.
                          • 07.08.2014Zwrot VAT nie moe by opniany
                           Z uzasadnienia: Postanowienie przeduajce termin zwrotu nie moe by dowolnie uzasadniane. Organ podatkowy powinien wskaza na powody odmowy dokonania zwrotu i przedstawi istniejce w tym przedmiocie wtpliwoci. Podatnik w tym zakresie powinien otrzyma jasn informacj, z czego wynika powd zakwestionowania zasadnoci zwrotu podatku.
                           • 01.08.2014Sprzeda firmowego budynku w budowie a rdo przychodu w PIT
                            Z uzasadnienia: Kwoty uzyskane ze sprzeday budynku stanowicego cz skadow nieruchomoci, ktry to budynek co prawda by wykorzystywany w dziaalnoci gospodarczej podatnika i jednoczenie nie stanowi w sensie obiektywnym rodka trwaego, poniewa nie by w caoci kompletny i zdatny do uytku, a tym samym w ogle nie podlega obowizkowi wpisu do ewidencji rodkw trwaych, nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej, o ktrym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT.
                            • 25.07.2014WSA: Zapata zalegych skadek ZUS za pracownikw nie jest kosztem
                             Z uzasadnienia: Nie mona uzna, e przyjcie przez skarc ciaru finansowania tych skadek, bdce wynikiem wczeniejszych nieprawidowoci zwizanych z bdn kwalifikacj jako dziaalno socjalna wiadcze na rzecz pracownikw polegajcych na wydaniu bonw towarowych, suy uzyskiwaniu przez skarc jakichkolwiek przysporze, w tym majcych charakter przychodw. Koszty te nie suyy rwnie zachowaniu ani zabezpieczeniu rde przychodw skarcej. Wydatki te nie speniaj zatem jednej z podstawowych cech definiujcych kategori podatkow "kosztw uzyskania przychodw" - nie s ponoszone w celu uzyskania przychodw ani w celu zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw.
                             • 22.07.2014NSA: Nie kady wydatek poniesiony przez niepenosprawnego mona odliczy w PIT
                              Wykadnia art. 26 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, dokonywana z uwzgldnieniem art. 7 ust. 1 i art. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, prowadzi do wniosku, e nie kady wydatek poniesiony przez niepenosprawnego lub na rzecz niepenosprawnego na adaptacj i wyposaenie mieszkania lub budynku mieszkalnego, jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne, lecz tylko taki, ktry odpowiada potrzebom niepenosprawnego, wynikajcym z jego niepenosprawnoci i zmierza do osignicia moliwie najwyszego poziomu jego funkcjonowania i umoliwienia uczestnictwa w yciu spoecznym; do wydatkw takich nie mona zaliczy wydatkw na zwyke wykoczenie i wyposaenie mieszkania lub budynku, ktre byyby poniesione take wwczas, gdyby niepenosprawny nie wykorzystywa mieszkania lub budynku dla swoich potrzeb - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                              • 14.07.2014Panele soneczne a podatek od nieruchomoci
                               Teza: W wietle art. 3 ust 3 Prawa Budowlanego panele (ogniwa) fotowoltaiczne, ktre pod wpywem promieniowania wietlnego dziaaj jako generatory energii elektrycznej, stanowi urzdzenia techniczne nie mogce by przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoci, a opodatkowaniu tym podatkiem stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zwizku z art. 3 pkt 3 i pkt 9 u.p.b. oraz art. 4 ust 1 pkt 3 u.p.o.l. podlega bd wycznie jako budowla ich fundamenty (trwae mocowanie) jako odrbna cz przedmiotw skadajca si na cao uytkow.
                               • 04.07.2014Jednostki uczestnictwa w spadku. Sprzeda a podatek
                                Z uzasadnienia: Z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie wynika bezwzgldny zakaz rozpoznania kosztw przez inny podmiot anieli ten, ktry je ponis. W sytuacji, gdy prawo do rozpoznania kosztw nabycia jednostek uczestnictwa uzalenione jest do ich zbycia, a uprawniony z niego nie skorzysta, brak jest podstaw prawnych do odmowy skorzystania z tego uprawnienia przez jego spadkobierc.
                                • 03.07.2014Podatek od nieruchomoci. Zwolnienie podmiotowe dla czci budynku
                                 Z uzasadnienia: Przy ustalaniu wysokoci zwolnienia podmiotowego konieczne jest uwzgldnienie procentowego udziau we wspwasnoci nieruchomoci tego wspwaciciela, ktry korzysta z podmiotowego zwolnienia, a w odniesieniu do zwolnienia przedmiotowego naley ustali jaka cz nieruchomoci wykorzystywana jest faktycznie na dziaalno objt zwolnieniem.
                                 • 23.06.2014Sprzeda prywatnych dziaek a VAT
                                  Z uzasadnienia: Przyjcie, e dana osoba fizyczna sprzedajc dziaki budowlane dziaa w charakterze podatnika prowadzcego handlow dziaalno gospodarcz (jako handlowiec) wymaga ustalenia, e jej dziaalno w tym zakresie przybiera form zawodow (profesjonaln), czego przejawem jest taka aktywno tej osoby w zakresie obrotu nieruchomociami, ktra moe wskazywa, e jej czynnoci przybieraj form zorganizowan, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudow, jego uzbrojenie, wydzielenie drg wewntrznych, dziaania marketingowe podjte w celu sprzeday dziaek, wykraczajce poza zwyke formy ogoszenia.
                                  • 03.06.2014Podstawa opodatkowania PCC przy zmianie umowy spki
                                   Z uzasadnienia: Podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych z tytuu zmiany umowy spki jawnej stanowi bdzie warto wkadw powikszajcych majtek tej spki, a wic zarwno warto skadajca si na kapita zakadowy, jak i warto przekazana na kapita zapasowy spki jawnej. Warto wkadu wniesionego do spki jawnej przez wsplnika w czci przekazanej na kapita zapasowy tej spki rwnie bdzie wliczona do podstawy opodatkowania.
                                   • 30.05.2014Sie gazowa a podatek od nieruchomoci
                                    Z uzasadnienia: Zwizek uytkowo-techniczny poszczeglnych elementw sieci gazowej zachodzi rwnie wtedy, jeeli poszczeglne urzdzenia mona demontowa, albowiem "nierozerwalno" nie jest istotn cech budowli. Mog one funkcjonowa osobno lub by przenoszone w inne miejsca, co nie zmienia faktu, e bez tych urzdze dziaanie sieci gazowej jako caoci bdzie niemoliwe.
                                    • 08.05.2014Opaty za odpady. Nowy wyrok WSA
                                     Tezy: 1. Obowizek ponoszenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zoenia deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obcia osoby sprawujce zarzd nieruchomoci wspln w rozumieniu ustawy o wasnoci lokali lub wacicieli lokali, jeeli zarzd nie zosta wybrany jedynie w odniesieniu do nieruchomoci wsplnej.
                                     • 07.05.2014Kara porzdkowa w postpowaniu kontrolnym
                                      Teza: W postpowaniu kontrolnym, ktrego stron jest spka, kara porzdkowa, o ktrej mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), moe by naoona na mocy art. 262 § 1 o.p. w zwizku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) jedynie na t spk jako osob prawn, a nie na czonka jej zarzdu (osob fizyczn ).
                                      • 05.05.2014PIT. Wybr formy opodatkowania
                                       Teza: Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogld, e zaznaczenie przez skarcego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastpuje owiadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, o ktrym mowa w przepisach art. 9a ust. 2 u.p.d.f. i w art. 9 ust. 1 u.z.p.d.f., jest niezgodny wynikiem prawidowego wnioskowania prawniczego.
                                       • 30.04.2014Kontrola podatkowa. Nowe zasady ws. podmiotw zagranicznych
                                        Ordynacja podatkowa zostanie uzupeniona o zapisy, ktre uatwi kontrolowanie zakadw podmiotw zagranicznych – wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Jak wskazuje Ministerstwo Finansw, obecnie regulacje czsto nie pozwalaj na sprawne wszczcie kontroli wobec podatnikw niemajcych miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.
                                        • 30.04.2014Kontrola podatkowa. Nowe zasady ws. podmiotw zagranicznych
                                         Ordynacja podatkowa zostanie uzupeniona o zapisy, ktre uatwi kontrolowanie zakadw podmiotw zagranicznych – wynika z projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Jak wskazuje Ministerstwo Finansw, obecnie regulacje czsto nie pozwalaj na sprawne wszczcie kontroli wobec podatnikw niemajcych miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.
                                         • 28.04.2014Roczny PIT. czne opodatkowanie maonkw. Wyrok NSA
                                          Z uzasadnienia: Cho w przypadku, o ktrym stanowi art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. dochodzi do cznego opodatkowania, uwzgldniajcego sum dochodw maonkw, to jednak ustalenie przychodu, kosztw uzyskania, a w konsekwencji – i dochodu nastpuje odrbnie w stosunku do kadego z nich. Nie dopuci si wobec tego bdu sd administracyjny pierwszej instancji przyjmujc obowizywanie zasady odrbnej odpowiedzialnoci kadego z maonkw – podatnikw.
                                          • 25.04.2014Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej w formie elektronicznej
                                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku faktur korygujcych, zgodnie z ktrymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywc jest wystarczajcym dowodem, ktry uprawnia do obnienia podstawy opodatkowania, a w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru czy wystarczajce jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia dorczenia faktury korygujcej na skrzynk mailow kontrahenta wraz z elektronicznym potwierdzeniem dorczenia wiadomoci mailowej zawierajcej prob o potwierdzenie odbioru faktury oraz posiadanie potwierdzenia dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikajcej z faktury korekty bd wycigu z rachunku bankowego, z ktrego wynika, e kontrahent dokona potrcenia kwoty wynikajcej z faktury korekty?
                                           • 24.04.2014Prawo do zwolnienia z VAT z dat wsteczn
                                            Pytanie podatnika: Czy prawidowym jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT z dat wsteczn czyli od dnia 1 stycznia 2012 r. jeli sprzeda w 2011 r. wyniosa 116.128,68 PLN netto, a utrata prawa do zwolnienia nastpia w dniu 30 lipca 2010 r. po przeprowadzonej kontroli w roku 2013 r.?
                                            • 17.04.2014Dziaalno gospodarcza a podatek od nieruchomoci
                                             Z uzasadnienia: Przewidujc odrbn stawk podatkow dla gruntw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb ich zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw, ustawa stanowi e przez grunty zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej rozumie naley grunty bdce w posiadaniu przedsibiorcy lub innego podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz, chyba e przedmiot opodatkowania nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia tej dziaalnoci ze wzgldw technicznych.
                                             • 15.04.2014NSA: Wniosek o stwierdzenie nadpaty a wszczcie postpowania
                                              W przypadku zakwestionowania prawidowoci skorygowanej deklaracji podatkowej zoonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty, zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie ma obowizku przed rozpatrzeniem tego wniosku wszczyna w kadej sprawie postpowania celem okrelenia wysokoci zobowizania podatkowego, o ktrym mowa w art. 21 § 3 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                              • 14.04.2014Zakupy od rolnika. Dokumentowanie w PKPiR
                                               Tezy: Fakt nabycia drewna od rolnika indywidualnego przez przedsibiorc zobowizanego do prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw powinien by udokumentowany, w zalenoci od sytuacji prawnopodatkowej kontrahentw transakcji, faktur VAT, faktur VAT RR lub innym dowodem ksigowym zawierajcym dane, o ktrych mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw.
                                               • 11.04.2014NSA: Dugiem spadkowym jest tylko zachowek wypacony
                                                Przyjcie pogldu, e niewypacony zachowek jest ju dugiem spadku, a obowizek podatkowy u uprawnionego do zachowku z tego tytuu powstaby dopiero po jego wypaceniu, prowadzi mogoby do unikania opodatkowania. Zgodnie zatem z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadkw i darowizn w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r. - dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 03.04.2014Odliczanie VAT od bankowozw. Homologacja nie jest najwaniejsza
                                                 Teza: Jeli pojazd - samochd specjalny spenia warunki dla bankowozu, lecz nie suy do przewoenia wartoci pieninych, to nie traci cech technicznych bankowozu, ale faktycznie nie jest "przeznaczony" do transportu tyche wartoci, a w ocenie Sdu tylko takie przeznaczenie uzasadniaoby wyczenie ograniczenia odliczenia.
                                                 • 24.03.2014Umorzenie zalegych skadek i podatkw
                                                  Teza: Kada zmiana okolicznoci faktycznych, w szczeglnoci sytuacji majtkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowizanej, moe by zawsze podstaw do wystpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zalego (…)Zobowizany do uiszczenia zalegoci moe wystpowa o jej umorzenie tak dugo, jak dugo zalego ta istnieje zwaszcza, jeli jego sytuacja ulegnie zmianie.
                                                  • 13.03.2014Przyznanie akcji a przychd w PIT
                                                   Teza: Akcje nie stanowi wartoci pieninej, o ktrej mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, poniewa nie s, tak w oglnoci jak i w obrocie gospodarczym, substytutem pienidza, nie stanowi postaci jego zamiennika. Nie s take wiadczeniem w naturze lub innym nieodpatnym wiadczeniem

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 19 ] nastpna strona »