Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 05.08.2015Karuzele podatkowe – duy problem dla budetu i jeszcze wikszy dla polskich przedsibiorcw
  Od pocztku 2015 r. wszczto blisko 700 kontroli w zwizku z podejrzeniem zaistnienia tzw. przestpstw karuzelowych. Karuzela podatkowa to sie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesiciu podmiotw, ktre tworz pozory legalnych transakcji. Wykorzystujc przepisy, wyudzaj z budetu pastwa zwroty podatku VAT, ktry nigdy nie zostanie do budetu wpacony. Wedug danych Ministerstwa Finansw w ubiegym roku wyudzono w ten sposb z budetu pastwa okoo 20 mld z. Szacuje si, e luka w VAT wyniesie w tym roku okoo 42,5 mld z, czyli okoo 2,5% PKB. Na procederze traci Skarb Pastwa, ale take operujce na wewntrzunijnym rynku firmy. Uwikani lub podejrzani o udzia w karuzeli podatkowej przedsibiorcy s naraeni bowiem na dugie i uciliwe kontrole urzdu skarbowego.
  • 05.08.2015Wydatki na zakup czci zamiennych do magazynu w kosztach podatkowych
   Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z zakupem czci zamiennych do magazynu, mog by przez Spk zaliczone do kosztw uzyskania przychodw dla celw podatku dochodowego od osb prawnych z chwil zaksigowania ich jako koszty dla potrzeb rachunkowych, czyli w opisanym stanie faktycznym na zakoczenie kadego okresu rozliczeniowego (miesica)?
   • 29.07.2015Podatki 2016: Kontrowersyjne zmiany ws. kontroli podatkowych
    Decyzja dotyczca miejsca prowadzenia kontroli powinna nalee do kompetencji przedsibiorcy, a nie organu kontrolujcego - twierdzi Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Eksperci krytykuj nowelizacj Ordynacji podatkowej, ktra ma wej w ycie z pocztkiem 2016 r. Kontrowersje budzi gwnie kwestia nowych uprawnie dla urzdnikw.
    • 28.07.2015Podatki 2016: Kontrowersyjne zmiany ws. kontroli podatkowych
     Decyzja dotyczca miejsca prowadzenia kontroli powinna nalee do kompetencji przedsibiorcy, a nie organu kontrolujcego – twierdzi Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Eksperci krytykuj nowelizacj Ordynacji podatkowej, ktra ma wej w ycie z pocztkiem 2016 r. Kontrowersje budzi gwnie kwestia nowych uprawnie dla urzdnikw.
     • 28.07.2015WSA. Umowa najmu: Odstpne jako koszt podatkowy
      Z uzasadnienia: Przy ocenie dopuszczalnoci kwalifikowania do kosztw uzyskania przychodw wydatkw z tytuu kar umownych i odstpnego naley przykada szczeglne znaczenie do rozumienia terminw "zachowanie" i "zabezpieczenie" rda przychodw. W szczeglnoci, jeeli jako zabezpieczenie rda przychodw naley rozumie koszty poniesione na ochron istniejcego (podstawowego) rda przychodw, w taki sposb, aby to rdo funkcjonowao w bezpieczny sposb, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztw, suy wanie temu celowi.
      • 20.07.2015Jak opodatkowa VAT kursy i szkolenia?
       Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczce podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 s zwolnione z VAT?
       • 20.07.2015Podatki 2016: Kontrole podatkowe na nowych zasadach
        W przyszym roku znowelizowane zostan m.in. Ordynacja podatkowa oraz ustawa o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Przewidziane w prezydenckiej noweli zmiany dotycz m.in. przepisw zwizanych z przeprowadzaniem kontroli - organy bd miay wiksze moliwoci dziaania.
        • 17.07.2015Podatki 2016: Kontrole podatkowe na nowych zasadach
         W przyszym roku znowelizowane zostan m.in. Ordynacja podatkowa oraz ustawa o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Przewidziane w prezydenckiej noweli zmiany dotycz m.in. przepisw zwizanych z przeprowadzaniem kontroli – organy bd miay wiksze moliwoci dziaania.
         • 15.07.2015WSA. Zwrot wniesionego kapitau a przychd w CIT
          Z uzasadnienia: Czynno podziau midzy wsplnikw masy likwidacyjnej spki w wyniku ktrej nastpuje przeniesienie na wsplnikw prawa wasnoci skadnikw majtku likwidowanej spki z ograniczon odpowiedzialnoci nie jest odpatnym zbyciem tego majtku i w konsekwencji nie powoduje powstania przychodu z tego tytuu, przewidzianego w art. 12 ust. 1 w zwizku z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT.
          • 14.07.2015WSA. Niska cena to nie zawsze obejcie prawa
           Z uzasadnienia: Jeli cena sprzeday w umowie zawartej pomidzy stronami zostanie ustalona na kwot 1 z netto, to kwota ta stanowi bdzie podstaw opodatkowania podatkiem VAT. Organ zastrzeg przy tym, e czynno ta musi rzeczywicie stanowi odpatn dostaw towarw, a nie np. darowizn i nie ma na celu obejcia przepisw prawa i uniknicia opodatkowania danej czynnoci lub uniknicia korekty odliczonego podatku naliczonego. W ocenie Sdu, Minister Finansw winien udzieli odpowiedzi twierdzcej i uzna, e stanowisko spki odnonie ustalenia podstawy opodatkowania przy tego rodzaju transakcji jest prawidowe, gdy cena wskazywana przez spk bya uzasadniona wzgldami ekonomicznymi ktre miay towarzyszy tej transakcji.
           • 08.07.2015WSA. Korekta amortyzacji dopiero po otrzymaniu refundacji
            Z uzasadnienia: Do czasu otrzymania refundacji, naliczone odpisy amortyzacyjne s kosztem uzyskania przychodu i dopiero z momentem otrzymania rodkw pomocowych podatnik winien dokona korekty kosztw z tytuu odpisw amortyzacyjnych. Oznacza to, e dopiero po otrzymaniu dofinansowania naley okreli, jaka warto odpisw dotychczas zaliczonych do kosztw powinna by z kosztw wyczona (z racji zwrcenia czci wydatkw na zakup rodka trwaego), i nastpnie o t kwot zmniejszy koszty biece, a nie dokonywa wstecznej korekty kosztw z tytuu odpisw amortyzacyjnych.
            • 07.07.2015WSA. Czy biurowe posiki s przychodem pracownika?
             Z uzasadnienia: Skoro ilo i rodzaj artykuw ywnociowych nie bdzie taka sama dla wszystkich pracownikw i nie mona ustali przypadajcej na poszczeglne osoby indywidualnej ich iloci, to majc na uwadze orzeczenie Trybunau Konstytucyjnego, art. 12 ust. 1 w zwizku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT, ktre naley rozumie w ten sposb, e pojcie "inne nieodpatne wiadczenie" oznacza przysporzenie majtkowe o indywidualnie okrelonej wartoci oraz skoro nie ma moliwoci okrelenia wysokoci przychodu przypadajcego na kadego pracownika, to nie sposb przyj, e mamy do czynienia z przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy.
             • 06.07.2015Komu przysuguje zwolnienie z akcyzy?
              Teza: Tre art. 4 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) potwierdza zasad braku kolejnoci opodatkowania podatkiem akcyzowym, bowiem nabywca lub posiadacz wyrobu moe si uwolni od opodatkowania jedynie w przypadku wykazania, e podatek na wczeniejszym etapie obrotu zosta zapacony, zadeklarowany lub okrelony decyzj, a nie poprzez wskazanie podmiotw, ktre wczeniej dokonay obrotu tym wyrobem.
              • 24.06.2015NSA: Odpowiedzialno spadkobiercy za zobowizania podatkowe spadkodawcy
               Decyzja wydana na podstawie art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialnoci spadkobiercy jest decyzj konstytutywn z art. 21 § 1 pkt 2, a zatem odnosi si do niej art. 68 § 1 Ordynacji ograniczajcy termin jej wydania. Przepis ten przewiduje trzyletni termin przedawnienia prawa do wydania przez organ decyzji konstytutywnej, ustalajcej- orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 23.06.2015Moment powstania przychodu: Sprzeda udziaw a patno w ratach
                Z uzasadnienia: w przypadku gdy strony umowy sprzeday udziaw ustal, e zapata z tytuu tej sprzeday nastpi w ratach, to dopiero w terminach patnoci poszczeglnych rat podatnik uzyskuje roszczenie dania zapaty danej raty. Zatem przychodem nalenym w danym roku podatkowym bd tylko te kwoty, ktrych terminy patnoci przypadaj w tym roku podatkowym.
                • 23.06.2015Odliczenie VAT ze skanu faktury papierowej
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy Spka, bdzie dysponowaa tylko elektronicznymi obrazami faktur otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, ktre to faktury bd dokumentoway wydatki na nabycie towarw i usug dajcych prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarw i usug, Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w takich fakturach w przypadku zniszczenia postaci papierowej faktur pierwotnie ujtych w przyjtych okresach rozliczeniowych?
                 • 10.06.2015NSA. Interpretacje podatkowe: Po wyroku trzeba czeka znw 3 miesice
                  Organ interpretacyjny stosownie do przepisw art. 14d oraz art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 286 § 2 ustawy Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi, uzyskuje ponownie trzymiesiczny termin do wydania interpretacji (sporzdzenia jej i podpisania), liczony od dnia dorczenia temu organowi akt administracyjnych tej sprawy przez sd administracyjny - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 02.06.2015Bezczynno organw przy zwrocie nadwyki VAT?
                   Z uzasadnienia: Przepisy przyznaj kompetencj organowi podatkowemu I instancji do podejmowania takich czynnoci, jakie organ ten uzna za stosowne dla realizacji celu, jakim jest zbadanie zasadnoci zwrotu nadwyki podatku. W ramach tych uprawnie mieci si w szczeglnoci moliwo przeduenia terminu zwrotu podatku i to na czas jaki konieczny jest do weryfikacji rozliczenia wedug jednej z procedur przewidzianych w przepisach podatkowych.
                   • 28.05.2015Po kontroli wszczcie postpowania podatkowego niemoliwe
                    Teza: Z treci art. 165b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) wynika, e po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, postpowanie podatkowe nie moe by wszczte, jeeli podatnik zoy deklaracj lub korekt deklaracji, w ktrej w caoci uwzgldni nieprawidowoci ujawnione w wyniku tej kontroli.
                    • 19.05.2015WSA. Naprawy pogwarancyjne w kosztach podatkowych
                     Z uzasadnienia: Nie mona czyni rozrnienia pomidzy wydatkami ponoszonymi w ramach procedury "goodwill" oraz w ramach procedury tzw. "akcji serwisowych", dopuszczajc "kosztowy charakter" tylko wydatkw dokonywanych w ramach tej drugiej procedury. Obie procedury nale do procedur niestandardowych, tj. przeprowadzanych ju po okresie gwarancyjnym, obie su tym samym celom. Nie ma wic podstaw do wyczenia ponoszonych w ramach procedury "goodwill" kosztw naprawy pogwarancyjnej z katalogu kosztw uzyskania przychodu.
                     • 18.05.2015Kontrola podatkowa. Co podatnik wiedzie powinien?
                      „Zaley nam, aby tak jak w przypadku kontroli celnych czy skarbowych, take dziaania administracji podatkowej byy skuteczne w 70-80 procentach” - powiedzia niedawno wiceminister finansw Jacek Kapica. Plany kontroli na ten rok przewiduj znaczce ograniczenie oglnej liczby kontroli i jednoczesny wzrost liczby kontroli trafnych.
                      • 15.05.2015Kontrola podatkowa. Co podatnik wiedzie powinien?
                       „Zaley nam, aby tak jak w przypadku kontroli celnych czy skarbowych, take dziaania administracji podatkowej byy skuteczne w 70-80 procentach” – powiedzia niedawno wiceminister finansw Jacek Kapica. Plany kontroli na ten rok przewiduj znaczce ograniczenie oglnej liczby kontroli i jednoczesny wzrost liczby kontroli trafnych.
                       • 08.05.2015WSA. Przeduenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy
                        Z uzasadnienia: Nie mona uzna za prawidowe stanowisko, e przepis art. 87 ust. 2 ustawy o VAT pozwala tylko na jednokrotne przeduenie terminu zwrotu podatku. Jeeli czynnoci sprawdzajce, kontrola podatkowa lub postpowanie podatkowe zostay przeduone w zwizku z weryfikacj zasadno zwrotu podatku VAT, to organ podatkowy jest uprawniony do wydania dodatkowego postanowienia o przedueniu samego zwrotu podatku do czasu zakoczenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Naley jednak zaznaczy, e skuteczne przeduenie terminu moliwe jest jedynie przed jego wyekspirowaniem. Prba przeduenia terminu po jego upywie nie bdzie skuteczna.
                        • 30.04.2015Wydanie decyzji po dobrowolnych zeznaniach podatnika
                         Z uzasadnienia: Zoenie zeznania przez Skarcego, w sytuacji braku obowizku prawnego, jest oczywicie dopuszczalne i co wicej, co do zasady, przyczynia si do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okolicznoci majcych wpyw na wysoko podatku, nie moe jednak pociga negatywnych, z punktu interesw podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodowa przeduenie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysokoci zobowizania poprzez dorczenie stosownej decyzji.
                         • 20.04.2015Kontrole skarbowe. Czy 80 proc. firm zapaci kar?
                          Interpelacja nr 31957 w sprawie kontroli skarbowych.
                          • 15.04.2015Odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
                           Pytanie podatnika: Czy Spka miaa prawo do odliczenia podatku VAT z faktur od kontrahenta, ktry wystawi faktury VAT za faktycznie wiadczone usugi informatyczne wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych jeli kontrahent ten zachowa si jak podatnik VAT czynny, numer faktury by poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, i nie dokona rejestracji do celw podatku VAT i nie by zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej RP?
                           • 03.04.2015Sprzeda gospodarstwa rolnego a zwolnienie z PIT
                            Z uzasadnienia: Reasumujc, dla zwolnienia przychodu od podatku niezbdne jest spenienie przesanki pozytywnej, jak jest sprzeda caoci lub czci gruntw wchodzcych w skad gospodarstwa rolnego oraz niewystpienie przesanki negatywnej, przez ktr naley rozumie utrat charakteru rolnego lub lenego tych gruntw w zwizku z ich sprzeda.
                            • 01.04.2015Kiedy nie liczy si odsetek za zwok?
                             Z uzasadnienia: Odsetek za zwok nie nalicza si za okres od dnia wszczcia postpowania podatkowego do dnia dorczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeeli decyzja nie zostaa dorczona w terminie 3 miesicy od dnia wszczcia postpowania (art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej), chyba e do opnienia w wydaniu decyzji przyczynia si strona lub jej przedstawiciel lub opnienie powstao z przyczyn niezalenych od organu (art. 54 § 2 Ordynacji podatkowej).
                             • 31.03.2015Usugi psychologa a opodatkowanie VAT
                              Pytanie podatnika: Czy usugi opisane we wniosku o interpretacj korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarw i usug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarw i usug, czy te s opodatkowane stawk podstawow?
                              • 31.03.2015Przeduenie terminu na zwrot VAT. Wyrok NSA
                               Tezy: Postanowienie o przedueniu terminu zwrotu rnicy podatku wydane w zwizku z weryfikacj rozliczenia podatnika w jednym z postpowa wskazanych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wywiera skutki do czasu zakoczenia tego postpowania, a w sytuacji wszczcia innego postpowania weryfikacyjnego, organ powinien wyda nowe postanowienie o przedueniu terminu zwrotu.
                               • 26.03.2015Namioty z podatkiem od nieruchomoci?
                                Interpelacja nr 31454 w sprawie wtpliwoci dotyczcych opodatkowania podatkiem od nieruchomoci namiotw, w ktrych prowadzona jest dziaalno gospodarcza.
                                • 26.03.2015Opodatkowanie zysku spki. Wyrok WSA
                                 Z uzasadnienia: Skoro przepisy K.s.h. dopuszczaj podzia zysku rwnie na cele zwizane z dziaalnoci spki i dalszym jej rozwojem, ktry jednoczenie wycza prawo do dywidendy, to prawidowo rozdysponowany w ten sposb zysk na kapita zapasowy oraz na pokrycie straty nie jest ju zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., a zatem nie stanowi dochodu podlegajcego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu.
                                 • 17.03.2015Korekta VAT w przypadku zmiany przeznaczenia inwestycji
                                  Z uzasadnienia: Oddane do uytkowania czci budynku, ktre pierwotnie byy przeznaczone na sprzeda, nigdy nie byy wykorzystywane do adnej czynnoci opodatkowanej. Pierwsz czynnoci, ktrej faktycznie lokale posuyy, byy czynnoci zwolnione od podatku - najem mieszka na cele mieszkaniowe. A zatem nie nastpia zmiana przeznaczenia wykorzystywanych przez podatnika rodkw trwaych, lecz zmiana przeznaczenia towarw i usug nabywanych do wytworzenia tych rodkw trwaych. Wobec powyszego w przedmiotowej sprawie znalaz zastosowanie przepis art. 91 ust. 7d ustawy o VAT.
                                  • 13.03.2015Wyywienie w trakcie podry subowej a przychd pracownika
                                   Z uzasadnienia: W sytuacji, w ktrej pracownicy odbywaj podre subowe i nabywaj w imieniu i na rzecz pracodawcy posiki, ktre spoywaj w trakcie podry, nie wystpi przychd opodatkowany po stronie pracownikw, nawet jeeli wydatki te przekraczaj kwotowo okrelone limity zawarte w odpowiednich rozporzdzeniach dotyczcych rozliczania diet i innych kosztw zwizanych z podrami subowymi.
                                   • 12.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. akcyzy i obrotu olejami korzystne dla firm
                                    Na wprowadzonych z pocztkiem roku zmianach w zakresie rozliczenia akcyzy z tytuu obrotu olejami opaowymi korzysta ok. 8-9 tys. podmiotw gospodarczych - szacuje Ministerstwo Gospodarki. W skali roku zmniejszenie obcienie administracyjnych ma przynosi firmom oszczdnoci na poziomie ok. 0,13 mln z.
                                    • 11.03.2015Podatki 2015: Zmiany ws. akcyzy i obrotu olejami korzystne dla firm
                                     Na wprowadzonych z pocztkiem roku zmianach w zakresie rozliczenia akcyzy z tytuu obrotu olejami opaowymi korzysta ok. 8-9 tys. podmiotw gospodarczych – szacuje Ministerstwo Gospodarki. W skali roku zmniejszenie obcienie administracyjnych ma przynosi firmom oszczdnoci na poziomie ok. 0,13 mln z.
                                     • 09.03.2015Kontrole podatkowe. Bd kolejne zmiany?
                                      Interpelacja nr 30821 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.
                                      • 23.02.2015Czy bd nowe urzdy skarbowe?
                                       Interpelacja nr 30311 w sprawie urzdw skarbowych powoanych do obsugi duych podatnikw.
                                       • 06.02.2015WSA: Wsplno majtkowa. Nie mona dwa razy naby nieruchomoci
                                        Z uzasadnienia: Wspwasno czna, w tym wypadku wsplno majtkowa, rni si od uamkowej tym, e nie mona w niej okreli iloci udziaw kadego wspwaciciela. Obu wspwacicielom przysuguje pene prawo do caej masy majtkowej w niej zawartej i dlatego aden ze wspwacicieli nie moe korzysta z praw wasnoci przez cay czas trwania wspwasnoci cznej. Akceptacja stanowiska organu interpretacyjnego oznaczaaby, e podatniczka dwukrotnie nabya nieruchomo, w ktrej, z uwagi na ustrj majtkowy, niemoliwe byo okrelenie jej udziaw. Pierwszy raz w chwili zakupu nieruchomoci wraz mem, z ktrym czya j wsplno majtkowa, drugi raz w wyniku dziedziczenia po mierci ma.
                                        • 05.02.2015Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy
                                         Z uzasadnienia: Za uzasadnione naley uzna zarzuty naruszenia przepisw(…), co wynika z naoenia na podatnika wymogw zwizanych z udowodnieniem, a nie jedynie uprawdopodobnieniem niewspmiernoci zaliczek na podatek w stosunku do podatku nalenego od dochodu przewidzianego za dany rok.
                                         • 29.01.2015To podatnik a nie urzd musi uzasadni prawo do ulgi
                                          Z uzasadnienia: Postpowanie w sprawie umorzenia zobowiza podatkowych jest inicjowane na wniosek podatnika i w jego te interesie ley podanie do wiadomoci organw wszystkich okolicznoci sprawy przemawiajcych za zrezygnowaniem przez Skarb Pastwa ze swojego dochodu oraz dopilnowanie ich utrwalenia w dokumentach.
                                          • 27.01.2015NSA. Szacowanie podstawy opodatkowania. Fiskus powinien okreli take koszty
                                           Z uzasadnienia: Dokonujc oszacowania dochodu w czci, ktra dotyczya samochodw zakupionych u woskich kontrahentw, a ktrych nie zaewidencjonowano ani po stronie zakupu, ani po stronie sprzeday, pominito w ogle koszty ich zakupu, cho to na ich podstawie dokonano w tej czci obliczenia przyjtej mary zysku i w rezultacie okrelenia wysokoci przychodu. Decydujc si na oszacowanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 23 § 4 Ordynacji podatkowej organ podatkowy nie moe pomin, przyjtych za podstaw obliczenia mary, kosztw zakupu towarw podlegajcych dalszej odsprzeday.
                                           • 27.01.2015W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie moe by dwch podatnikw VAT
                                            Interpelacja nr 30059 do ministra finansw w sprawie prowadzenia usug rolniczych przez maonka rolnika opodatkowanego podatkiem VAT na zasadach oglnych
                                            • 22.01.2015Urzd nie moe ogranicza zakresu interpretacji
                                             Teza: W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej przepisw prawa podatkowego uznajcej stanowisko wnioskodawcy za prawidowe w caoci organ podatkowy nie jest upowaniony do ograniczenia zakresu interpretacji, ani do doprecyzowania jej przedmiotu. Uznajc stanowisko za prawidowe organ aprobuje to stanowisko w peni w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszego oraz sformuowanego pytania.
                                             • 13.01.2015Amortyzacja mieszkania jako koszt firmy
                                              Z uzasadnienia: Gdy podatnik nie podj decyzji o amortyzowaniu, to niezalenie od tego czy dokona wpisu do ewidencji rodkw trwaych, jego sytuacja prawna jest analogiczna do sytuacji podatnika, ktry nie wprowadzi rodka trwaego do ewidencji i z tego powodu nie ma prawa do zaliczenia do kosztw odpisw amortyzacyjnych. Ewentualnego kosztu amortyzacji nie mona ustali "wstecznie". Pozostawaoby to w sprzecznoci z zasadami zaliczania odpisw amortyzacyjnych do kosztw uzyskania przychodw. Decyzja o amortyzowaniu lokalu mieszkalnego musi by podjta przed rozpoczciem dokonywania odpisw amortyzacyjnych od tego lokalu.
                                              • 12.01.2015Przeduenie terminu do zwrotu VAT
                                               Z uzasadnienia: Ustawa o VAT uzalenia moliwo wydania postanowienia o przedueniu terminu zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym od wymogu dodatkowego zweryfikowania zasadnoci zwrotu, a t przesank organ wykaza, powoujc si na nieukoczenie w terminie do dokonania zwrotu takich czynnoci podjtych w toku kontroli podatkowej, ktre miay na celu zbadanie zasadnoci zwrotu rnicy podatku od towarw i usug.
                                               • 07.01.2015NSA. Ulgi w spacie zobowiza podatkowych
                                                Uyty przez ustawodawc w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej cznik „lub” zobowizuje organy podatkowe przy stosowaniu ulg w spacie zobowiza podatkowych do rozwaenia zarwno okolicznoci „wanego interesu podatnika”, jak rwnie przesanki „interesu publicznego” - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 31.12.2014Rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT-7
                                                 Pytanie podatnika: W miesicu padzierniku Wnioskodawca odwiesi dziaalno gospodarcz, ktr mia zawieszon od 15.10.2012 r. 8 padziernika dziaalno ta zostaa zamknita. Wnioskodawca jest patnikiem VAT-7, w okresie zawieszenia nie skada deklaracji, ani nie paci VAT-7. Rwnoczenie od 2012 r. Wnioskodawca podnajmuje lokal uytkowy i z tego tytuu paci podatek VAT oraz prowadzi odrbnie ksik przychodw i rozchodw. Jak Wnioskodawca ma postpi z miesicem padziernikiem, czy ma wystawi dwie deklaracje VAT-7, czy cznie na jednej?
                                                 • 23.12.2014Umorzenie zalegoci podatkowych nie dla wszystkich
                                                  Zawarta przez ustawodawc w przepisie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacja podatkowa ulga w spacie zobowiza podatkowych (umorzenie zalegoci podatkowych), nie moe stanowi dla podatnika „narzdzia” do naprawiania zaniedba wynikajcych z braku dochowania przez niego naleytej starannoci w rozliczeniach podatkowych. Jest to instytucja nadzwyczajna i nie powinno si z niej czyni powszechnie stosowanego rodka, prowadzcego do wygasania zobowiza podatkowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 18.12.2014Postpowanie dowodowe w sprawach podatkowych
                                                   Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, e w przekonaniu organu podatkowego dowd taki byby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodw wyraonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, ktra nastpuje dopiero wwczas, gdy uzyskany ju zostanie materia dowodowy w postaci np. protokou przesuchania wiadka czy te opinii biegego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 19 ] nastpna strona »