Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 22.02.2016Ukryta dziaalno gospodarcza. Kto odpowiada za przestpstwo firmanctwa?
  Z uzasadnienia: Z przepisu wynikaj nastpujce przesanki odpowiedzialnoci: powstanie zalegoci podatkowych podczas prowadzenia ukrytej dziaalnoci gospodarczej, zgoda firmujcego oraz posugiwanie si cudz firm w celu ukrycia faktu prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej lub jej rzeczywistych rozmiarw. Odpowiedzialnoci z tytuu firmowania nie poniesie jedynie ten, kto o wykorzystywaniu swojego nazwiska lub firmy nie wiedzia.
  • 11.02.2016Unikanie opodatkowania a pozorno czynnoci prawnej
   Teza: 1. Przepis art. 199a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ma zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia istnienia w obrocie pozornej czynnoci prawnej, a nie czynnoci prawnej dokonanej wycznie w celu osignicia zamierzonego rezultatu podatkowego, nie majcej jednak cech czynnoci pozornej.
   • 10.02.2016WSA. Podatek u rda przy zakupie biletw lotniczych
    Z uzasadnienia: Spka uiszczajc rwnowarto ekonomiczn ceny biletu lotniczego, powikszon o nalen porednikowi prowizj, spenia desygnaty normy prawnej z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, ktra uzalenia obowizek pobrania podatku u rda tj. funkcj patnika, od faktu dokonywania wypaty, czyli przekazania rodkw na rzecz zagranicznego przedsibiorstwa eglugi powietrznej, ktra to transakcja powoduje uzyskanie ewentualnych przychodw na terytorium RP. Spka ponosi bowiem ekonomiczny ciar wiadczenia, jednake nie dokonuje wypaty rodkw z tytuu okrelonego w treci art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, a jedynie w zwizku z nim - bezporednich wypat z tytuw o ktrych mowa, dokonuje porednik.
    • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwizanie umowy moe by opacalne
     Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w wietle treci art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mog by rwnie koszty zabezpieczajce rdo przychodw - to znaczy koszty poniesione na ochron istniejcego - podstawowego - rda przychodw, w taki sposb, aby to rdo funkcjonowao w bezpieczny sposb, tak aby doszo do ograniczenia strat finansowych przez rezygnacj z pewnych wydatkw (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztw (kara umowna lub tzw. "odstpne"), ktre wanie zabezpieczeniu rda przychodw maj suy.
     • 27.01.2016WSA. Umowa o dzieo a dziaalno gospodarcza w VAT
      Z uzasadnienia: Za samodzieln dziaalno nie bdzie moga zosta uznana dziaalno, ktra jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zblionym, poniewa wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewntrznej podmiotu, na rzecz ktrego jest prowadzona, nie powoduje adnego ryzyka ekonomicznego po stronie usugodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialnoci usugodawcy wobec osb trzecich za szkody wyrzdzone w zwizku z prowadzon dziaalnoci.
      • 25.01.2016Umowa w sprawie samofakturowania. Skutki podatkowe
       Pytanie podatnika: Kiedy powstaje prawo do odliczenia przez Wnioskodawc podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury samofakturowania? W ktrym momencie Spka jest zobowizana do zmniejszenia podatku naliczonego, w przypadku gdy w ramach mechanizmu samofakturowania wystawia w imieniu Dostawcy faktury korygujce?
       • 25.01.2016Plany Ministerstwa Finansw na najblisze lata
        Interpelacja nr 253 w sprawie zaoe i kierunkw planowanych dziaa Ministerstwa Finansw w VIII kadencji Sejmu.
        • 21.01.2016Przeksztacenie firmy a wano interpretacji podatkowej
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeksztacenia Spki w spk z ograniczon odpowiedzialnoci w mocy pozostan wice interpretacje podatkowe, uzyskane przez ni na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?
         • 13.01.2016WSA. Kiedy patnik ma prawo do zwrotu nadpaty?
          Z uzasadnienia: Patnik moe wystpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty wycznie wwczas, gdy sam poniesie uszczerbek w swoim majtku z powodu wpaty do organu podatkowego podatku w wikszej od pobranej lub nalenej wysokoci, a wic caa kwota stanowi uszczuplenie majtku patnika. Jeeli zatem uszczuplenie nastpio w majtku podatnika, tylko on moe wystpi o stwierdzenie nadpaty.
          • 12.01.2016WSA. Podatek od nieruchomoci a ewidencja gruntw: Liczy si stan zapisany a nie faktyczny
           Z uzasadnienia: To podatnik powinien doprowadzi do zgodnoci zapisw w ewidencji gruntw i budynkw z rzeczywistym stanem dotyczcym posiadanych przez siebie nieruchomoci, jeli takie rnice zachodz. Taki obowizek nie spoczywa natomiast na organach podatkowych, ktre s zwizane danymi zawartymi w ewidencji gruntw i budynkw.
           • 28.12.2015Podatek od nieruchomoci pacony przez spdzielnie mieszkaniowe
            Teza: Ustawodawca nie przewidzia w art. 1a ust. 1 pkt 3) ustawy o podatkach i opatach lokalnych w ogle wyczenia dla czci budynkw (lokali) sucych obsudze administracyjnej dziaalnoci gospodarczej polegajcej na zarzdzaniu nieruchomociami mieszkalnymi, w tym stanowicymi mienie spdzielni mieszkaniowych lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej czonkw.
            • 23.12.2015WSA. Podatek od spadkw i darowizn: Dziedziczenie po konkubencie
             Z uzasadnienia: Zwizek pozamaeski sam przez si nie wywouje adnych skutkw o charakterze prawnomajtkowym midzy osobami, ktre w zwizku takim pozostaj. Jeli powstaj midzy nimi stosunki prawnomajtkowe, prawa i obowizki std wynikajce oceni naley na podstawie przepisw waciwych dla tych stosunkw. Jedynie wykazanie przez skarc nakadw poniesionych ze swojego majtku osobistego na rzecz majtku osobistego zmarego konkubenta mogoby prowadzi do ich uwzgldnienia, jako jej udziau we wspwasnoci wartoci majtkowych objtych mas spadkow.
             • 21.12.2015Skutki wydania dwch rnych interpretacji podatkowych
              Tezy: Wydanie dwch rnych indywidualnych interpretacji przepisw prawa podatkowego, z ktrych nastpnie jedna, w terminie do wydania interpretacji oglnej przepisw prawa podatkowego, zostaje, jako nieprawidowa, na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) zmieniona - do stanu zgodnoci z drug - nie stanowi niejednolitego stosowania prawa w interpretacjach indywidualnych, o ktrym mowa w art. 14a § 2 pkt 2 wymienionej ustawy.
              • 09.12.2015WSA. Dzie poniesienia kosztu nie zaley od przyjtych zasad rachunkowoci
               Z uzasadnienia: Wykadnia art. 15 ust. 4e ustawy o CIT nie wskazuje na odesanie w kwestii ujcia kosztu do prawa bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu, "na ktry ujto koszt w ksigach rachunkowych (zaksigowano)", a nie o dniu, "w ktrym uznano za koszt w ksigach" bd "zaksigowano jako koszt w ksigach". Poprzez regulacj zawart w tym przepisie ustawodawca zamierza jedynie precyzyjnie uregulowa dzie poniesienia kosztu podatkowego jako faktyczne ujcie go w ksigach. Nie uzaleni natomiast poniesienia kosztu od przyjtych przez podatnika zasad rachunkowoci.
               • 03.12.2015Fundusze zagraniczne zwolnione z podatku dochodowego
                Tezy: Wykadnia jzykowa, systemowa i historyczna przemawiaj za uznaniem trafnoci pogldu, e fundusze zagraniczne rozumiane tak, jak w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach zagranicznych, podlegaj zwolnieniu podmiotowemu, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
                • 27.11.2015VAT. Wysyka faktury korygujcej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej), ktra w zaczeniu zawieraa faktur korygujc, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla ktrego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                 • 26.11.2015Decyzja i postanowienie musz by dorczone
                  Z uzasadnienia: Z momentem dorczenia powstaj skutki prawne dotyczce zarwno organu podatkowego, jak i strony postpowania. Brak skutecznego dorczenia decyzji lub postanowienia oznacza, i w obrocie prawnym ich nie ma.
                  • 20.11.2015Polska nie potrafi naprawi systemu podatkowego – twierdzi FOR
                   Niska sprawno polskich organw podatkowych, w tym przede wszystkim kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, prowadzi do tego, e wadze decyduj si na przyjcie strategii odwlekania i zamiatania problemw pod dywan – twierdz eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).
                   • 19.11.2015Polska nie potrafi naprawi systemu podatkowego – twierdzi FOR
                    Niska sprawno polskich organw podatkowych, w tym przede wszystkim kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, prowadzi do tego, e wadze decyduj si na przyjcie strategii odwlekania i zamiatania problemw pod dywan – twierdz eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).
                    • 16.11.2015Wniosek o stwierdzenie nadpaty musi by rozpatrzony
                     Z uzasadnienia: Organ podatkowy musi kadorazowo wyda merytoryczne rozstrzygnicie w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpaty, niezalenie od tego czy w obrocie prawnym istnieje decyzja okrelajca wysoko zobowizania podatkowego w podatku, czy te nie, za wnioskowany okres opodatkowania.
                     • 10.11.2015WSA. Polisa ubezpieczeniowa w kosztach dziaalnoci
                      Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na opacenie dobrowolnego ubezpieczenia w celu zabezpieczenia si na wypadek cakowitej okresowej niezdolnoci do pracy na skutek choroby lub nieszczliwego wypadku nie mog by przyporzdkowane do przychodw uzyskiwanych z tytuu dziaalnoci gospodarczej. Wydatki z tego tytuu maj charakter znacznie szerszy. Celem poniesienia kosztw ubezpieczenia byo niepogorszenie sytuacji materialnej i utrzymanie poziomu ycia sprzed choroby, czy te wypadku. Wydatki z tego tytuu naley zatem zaliczy do wydatkw o charakterze osobistym, bowiem konieczno opacania skadek z tytuu tego typu ubezpieczenia jest niezalena od tego, czy ubezpieczony prowadzi dziaalno gospodarcz, czy te dziaalnoci takiej nie prowadzi.
                      • 05.11.2015WSA. Opodatkowanie zyskw na moment przeksztacenia w spk osobow
                       Z uzasadnienia: Kady dozwolony przepisami Kodeksu spek handlowych podzia zysku wyklucza zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT w przypadku przeksztacenia spki kapitaowej w spk osobow. Zawenie art. 10 ust. 1 pkt 8 wycznie do zyskw niepodzielonych midzy wsplnikw oraz zyskw przeznaczonych na kapita zapasowy na pokrycie strat prowadzioby do rozszerzenia obowizku podatkowego, co jest niedopuszczalne Konstytucji RP. Skoro przepisy K.s.h. dopuszczaj podzia zysku na cele zwizane z dziaalnoci spki i dalszym jej rozwojem, ktry jednoczenie wycza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidowo rozdysponowany np. na kapita zapasowy, nie jest ju zyskiem niepodzielonym.
                       • 05.11.2015Fiskus nieskutecznie walczy z transferem dochodw firm za granic
                        Interpelacja nr 34776 do ministra finansw w sprawie unikania pacenia podatkw przez zagraniczne spki
                        • 04.11.2015WSA. Kiedy sprzeda prywatnych dziaek podlega VAT?
                         Z uzasadnienia: Dziaania podejmowane przez podatnika, ktre maj na celu zwikszenie wartoci nieruchomoci bdcej przedmiotem sprzeday, nabytej przez podatnika do majtku osobistego bez zamiaru jej dalszej odsprzeday, same w sobie nie mog przesdza, e podatnik prowadzi dziaalno handlow jak profesjonalista. Trudno bowiem wymaga od podatnika, aby dokonujc zbycia nieruchomoci wchodzcych w skad jego majtku prywatnego tego rodzaju dziaa nie podejmowa. Decyzji o sprzeday, co do zasady, towarzyszy ch uzyskania jak najwyszej ceny.
                         • 04.11.2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
                          Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spenia wymogi okrelone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2012 r. odnonie zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego?
                          • 30.10.2015rda przychodw w PIT. Umowa zlecenie a prowadzenie dziaalnoci gospodarczej
                           Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie za usugi wiadczone przez Wnioskodawc na rzecz Spki na podstawie umw cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawc pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej bdzie stanowi dla Wnioskodawcy przychd z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT?
                           • 28.10.2015Ulga mieszkaniowa w PIT. Operat szacunkowy zamiast faktury
                            Z uzasadnienia: Organ podatkowy ma prawo dania od podatnika przedoenia dokumentw, wiadczcych o poniesieniu wydatkw na cele mieszkaniowe. Przedoony przez skarcego operat szacunkowy nie moe zastpi gwnych dowodw w sprawie takich jak faktury, rachunki czy umowy. Do skorzystania z ulgi konieczne jest ustalenie faktycznej kwoty wydatkowanej na cele mieszkaniowe i oznaczenie dokadnego momentu poniesienia wydatkw.
                            • 28.10.2015Zasady zabezpieczania wykonania zobowizania zostan doprecyzowane
                             Przepisy dotyczce zabezpieczania wykonania zobowizania podatkowego maj zosta doprecyzowane - wynika z kierunkowych zaoe nowej Ordynacji podatkowej. Nowa ustawa miaaby wej w ycie najwczeniej za dwa lata. 
                             • 27.10.2015Zasady zabezpieczania wykonania zobowizania zostan doprecyzowane
                              Przepisy dotyczce zabezpieczania wykonania zobowizania podatkowego maj zosta doprecyzowane – wynika z kierunkowych zaoe nowej Ordynacji podatkowej. Nowa ustawa miaaby wej w ycie najwczeniej za dwa lata. 
                              • 22.10.2015Podatki 2016. Korekta deklaracji bez uzasadnienia
                               Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wnosi kilka zmian do tego aktu prawnego. Nowoci jest na przykad brak koniecznoci uzasadniania zoenia korekty deklaracji podatkowej. Zmiany w ustawie w tym zakresie wejd w ycie ju na pocztku 2016 roku.
                               • 21.10.2015Podatki 2016. Korekta deklaracji bez uzasadnienia
                                Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wnosi kilka zmian do tego aktu prawnego. Nowoci jest na przykad brak koniecznoci uzasadniania zoenia korekty deklaracji podatkowej. Zmiany w ustawie w tym zakresie wejd w ycie ju na pocztku 2016 roku.
                                • 20.10.2015W ramach jakich procedur moe by kontrolowany podatnik?
                                 W odniesieniu do wikszoci podatkw, w tym przede wszystkim podatkw dochodowych oraz VAT, zasad jest tzw. samoobliczenie. Polega ono na tym, e podatnik samodzielnie oblicza wysoko zobowizania podatkowego, wskazujc jednoczenie w odpowiednich deklaracjach wymagane wartoci, ktre zostay uwzgldnione w wyliczeniach. Organ podatkowy ma moliwo weryfikowania tych rozlicze i ewentualnego wydania decyzji okrelajcej zobowizanie podatkowe w innej wysokoci, ni zadeklarowa to podatnik. Taka weryfikacja musi odbywa si w ramach okrelonych przepisami prawa, tj. w ramach czynnoci sprawdzajcych, kontroli podatkowej lub postpowania podatkowego.
                                 • 20.10.2015Kontrola podatkowa. W nowej Ordynacji procedury bd zrnicowane?
                                  Przepisy dotyczce kontroli podatkowych zostan zracjonalizowane - przekonuj autorzy kierunkowych zaoe nowej Ordynacji podatkowej, ktre w ubiegym tygodniu przyj rzd. W nowym systemie miayby funkcjonowa osobne procedury dla podatnikw wywizujcych si ze swoich obowizkw oraz bardziej rygorystyczne zasady wymierzone w podatkow przestpczo.
                                  • 19.10.2015Kontrola podatkowa. W nowej Ordynacji procedury bd zrnicowane?
                                   Przepisy dotyczce kontroli podatkowych zostan zracjonalizowane – przekonuj autorzy kierunkowych zaoe nowej Ordynacji podatkowej, ktre w ubiegym tygodniu przyj rzd. W nowym systemie miayby funkcjonowa osobne procedury dla podatnikw wywizujcych si ze swoich obowizkw oraz bardziej rygorystyczne zasady wymierzone w podatkow przestpczo.
                                   • 19.10.2015Polski system podatkowy bdzie prostszy?
                                    Interpelacja nr 34599 w sprawie uproszczenia systemu podatkowego.
                                    • 14.10.2015Podatki 2016: Administracja Podatkowa przedstawia swoje priorytety
                                     Produkcja materiaw budowlanych, usugi budowlane, nieruchomoci oraz doradztwo i inne usugi niematerialne – to gwne obszary ryzyka, na ktrych zamierza w 2016 r. koncentrowa swoje dziaania Administracja Podatkowa. W tego typu branach notuje si obecnie najwicej nieprawidowoci, co pokazay kontrole podatkowe z ostatnich 12 miesicy.
                                     • 13.10.2015WSA. Hipoteka a PIT od sprzeday nieruchomoci
                                      Z uzasadnienia: Skoro celem zwolnienia podatkowego przewidzianego w ww. przepisach jest przeznaczenie rodkw finansowych uzyskanych ze sprzeday lokalu mieszkalnego na pozyskanie przez podatnika innego lokalu mieszkalnego lub spat zacignitego przez niego kredytu, zaspokajajcego jego potrzeby mieszkaniowe, to cel ten nie zosta speniony, gdy podatniczka rodki finansowe uzyskane ze sprzeday mieszkania faktycznie przeznaczya na uregulowanie swoich wymagalnych wierzytelnoci, dunikiem ktrych staa si w wyniku dokonanej czynnoci cywilnoprawnej (przystpienia do dugu).
                                      • 08.10.2015Umorzenie zalegoci lub rozoenie podatku raty. Wyrok WSA
                                       Z uzasadnienia: Postpowanie w tego rodzaju sprawie ma charakter dwuetapowy – w pierwszej kolejnoci organ bada wystpowanie wanego interesu podatnika lub interesu publicznego. W razie niestwierdzenia wystpowania przesanek – odmawia z tego wzgldu wnioskowi. W razie stwierdzenia wystpowania choby jednej z nich – wydaje decyzj opart na t. zw. uznaniu administracyjnym.
                                       • 30.09.2015NSA. Czy parking podziemny jest budynkiem?
                                        Z uzasadnienia: Parking (gara) stanowi - jako najnisza kondygnacja - cz budynku, a jego powierzchnia uytkowa, powinna zosta zaliczona do podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomoci. Pojcia przegrody budowlanej, o ktrym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, nie mona zawa do ciany w tradycyjnym rozumieniu tego sowa, ale naley obj t kategori rwnie takie elementy struktury budynku, jak np. filary, supy czy kolumny, ktre w sensie konstrukcyjnym mog peni t sam funkcj co ciana, i ktre strukturalnie wydzielaj budynek lub jego cz z przestrzeni.
                                        • 22.09.2015WSA. Sprzeda udziaw z likwidowanej spki osobowej a rdo przychodw
                                         Z uzasadnienia: Skoro przychd powstay w wyniku zbycia udziaw w spce kapitaowej bdcych rwnoczenie skadnikiem majtku otrzymanym w wyniku likwidacji spki osobowej traktowany jest przez ustawodawc jako przychd z dziaalnoci gospodarczej z uwagi na art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT to nie jest moliwe podzielenie pogldu wyraonego w zaskaronej interpretacji przez Ministra Finansw, zgodnie z ktrym przychd taki naley uzna za przychd z kapitaw pieninych, o ktrym mowa art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.
                                         • 17.09.2015Kontrola podatkowa a korekta deklaracji
                                          Organy podatkowe co do zasady zawiadamiaj kontrolowanego o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Powinno taka wynika z art. 282b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). W takim wypadku kontrola podatkowa moe rozpocz si nie wczeniej ni po upywie 7 dni i nie pniej ni przed upywem 30 dni od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia.
                                          • 16.09.2015Kontrola podatkowa a korekta deklaracji
                                           Organy podatkowe co do zasady zawiadamiaj kontrolowanego o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Powinno taka wynika z art. 282b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). W takim wypadku kontrola podatkowa moe rozpocz si nie wczeniej ni po upywie 7 dni i nie pniej ni przed upywem 30 dni od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia.
                                           • 10.09.2015Ulgi w spacie zobowiza podatkowych
                                            Jedn z zasad podatkowych jest powszechno opodatkowania. Regua ta zostaa zapisana w art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., ktry stanowi, e kady jest obowizany do ponoszenia ciarw i wiadcze publicznych, w tym podatkw, okrelonych w ustawie. Od tej zasady moliwe jest jednak odstpstwo w postaci ulgi w spacie zobowiza podatkowych (dalej: ulgi), przy czym ma ono charakter wyjtkowy. Oprcz bowiem tego, e podatnik ubiegajcy si o udzielenie takiej ulgi musi speni szereg warunkw, to dodatkowo decyzja organu podatkowego ma charakter uznaniowy.
                                            • 09.09.2015Ulgi w spacie zobowiza podatkowych
                                             Jedn z zasad podatkowych jest powszechno opodatkowania. Regua ta zostaa zapisana w art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., ktry stanowi, e kady jest obowizany do ponoszenia ciarw i wiadcze publicznych, w tym podatkw, okrelonych w ustawie. Od tej zasady moliwe jest jednak odstpstwo w postaci ulgi w spacie zobowiza podatkowych (dalej: ulgi), przy czym ma ono charakter wyjtkowy. Oprcz bowiem tego, e podatnik ubiegajcy si o udzielenie takiej ulgi musi speni szereg warunkw, to dodatkowo decyzja organu podatkowego ma charakter uznaniowy.
                                             • 09.09.2015WSA. Sprzeda samochodu a aktualizacja informacji VAT-26
                                              Z uzasadnienia: Przy sprzeday wystpuje zaprzestanie wykorzystywania danego pojazdu, podatnik nie bdzie mia prawa odlicza VAT od zakupw zwizanych z tym pojazdem, wic od dnia zbycia samochd nie suy prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. W zwizku z tym, w momencie zbycia pojazdu nastpuje obowizek zoenia aktualizacji informacji VAT-26, poniewa z tym dniem nastpuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego.
                                              • 08.09.2015Stara kasa fiskalna w nowej dziaalnoci
                                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku ponownego rozpoczcia tego samego typu dziaalnoci gospodarczej i w tym samym miejscu Wnioskodawca moe uywa tej samej kasy fiskalnej, o tym samym numerze unikatowym?
                                               • 27.08.2015Nielegalny pobr energii a podatek akcyzowy
                                                Z uzasadnienia: Na potrzeby postpowania podatkowego wystarczajce jest bowiem zaistnienie czynnoci podlegajcej opodatkowaniu akcyz, w tym przypadku zuycia energii w zwizku z faktem jej nielegalnego pobierania, za przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie wymagaj bowiem aby fakt nielegalnego poboru energii przez okrelon osob by stwierdzony orzeczeniem sdu.
                                                • 21.08.2015Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci. Podstaw jest powierzchnia
                                                 Z uzasadnienia: Skoro o podstawie opodatkowania w podatku od nieruchomoci decyduje faktyczna powierzchnia uytkowa budynku lub jego czci, obliczana stosownie do art. 4 ust. 2 u.p.o.l., to obowizkiem organu odwoawczego - wynikajcym z powoanych wyej przepisw procesowych - byo doprowadzenie do wyjanienia wtpliwoci dotyczcych tej powierzchni.
                                                 • 12.08.2015Datio in salutum. Skutki podatkowe w CIT
                                                  Z uzasadnienia: W opisanym stanie faktycznym i prawnym przeniesienie wasnoci nieruchomoci miao jedynie na celu zwolnienie si Skarcej z zobowizania poprzez spenienie innego wiadczenia. Skoro spata dugu nie rodzi po stronie Skarcej przysporzenia, to spenienie wiadczenia rzeczowego w celu spaty dugu take nie rodzi po stronie spki przysporzenia.
                                                  • 06.08.2015Karuzele podatkowe – duy problem dla budetu i jeszcze wikszy dla polskich przedsibiorcw
                                                   Od pocztku 2015 r. wszczto blisko 700 kontroli w zwizku z podejrzeniem zaistnienia tzw. przestpstw karuzelowych. Karuzela podatkowa to sie kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesiciu podmiotw, ktre tworz pozory legalnych transakcji. Wykorzystujc przepisy, wyudzaj z budetu pastwa zwroty podatku VAT, ktry nigdy nie zostanie do budetu wpacony. Wedug danych Ministerstwa Finansw w ubiegym roku wyudzono w ten sposb z budetu pastwa okoo 20 mld z. Szacuje si, e luka w VAT wyniesie w tym roku okoo 42,5 mld z, czyli okoo 2,5% PKB. Na procederze traci Skarb Pastwa, ale take operujce na wewntrzunijnym rynku firmy. Uwikani lub podejrzani o udzia w karuzeli podatkowej przedsibiorcy s naraeni bowiem na dugie i uciliwe kontrole urzdu skarbowego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 19 ] nastpna strona »