Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana moduu pamici i ponowna rejestracja
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie moduu pamici i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z równie wtedy, gdy bdzie uywa dotychczasowej kasy, ale z wymienionym moduem pamici? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
  • 05.08.2016Skutki podatkowe wymiany udziaw
   Z uzasadnienia: Wymiana udziaw ma miejsce gdy w dokonanej transakcji spenione zostan przesanki okrelone w art.24 ust. 8a u.p.d.o.f., to jest w przypadku jeeli spka (w tej sprawie spka H.) nabdzie od wsplnika innej spki kapitaowej udziay (akcje) tej innej spki oraz w zamian za udziay (akcje) tej innej spki przekazuje wsplnikowi tej innej spki wasne udziay (akcje) albo wasne udziay (akcje) wraz z zapat w gotwce w cile okrelonej przez ustawodawc wartoci, a w wyniku nabycia uzyska bezwzgldn wikszo praw gosu w spce, ktrej udziay (akcje) s nabywane, zwiksza liczb udziaw (akcji) w tej spce. Spenienie powyszych warunkw skutkuje tym e nie zalicza si do przychodw wartoci udziaw (akcji) przekazanych wsplnikom tej innej spki oraz wartoci udziaw (akcji) nabytych przez spk.
   • 27.07.2016Rozliczanie kosztw zwizanych z uzyskaniem przychodu na przeomie roku podatkowego
    Pytanie podatnika: Czy koszty uzyskania przychodu zarwno bezporednio jak rwnie porednio zwizane z uzyskaniem przychodu, a stanowice dostawy niefakturowane, ujte w ksigach roku za ktry Oddzia sporzdza CIT-8 na podstawie polece ksigowania w przypadku braku faktury bd stanowi koszty uzyskania przychodu tego roku podatkowego? Czy Oddzia ma prawo uzna za koszty uzyskania przychodu roku nastpnego po roku, za ktry sporzdzany bdzie CIT-8 kwoty ewentualnych rnic pomidzy kwotami wykazanymi w poleceniach ksigowania, ktre bd ujte w roku X, a otrzymanymi fakturami, rachunkami lub notami dokumentujcymi te koszty, ktre Oddzia otrzyma po zamkniciu ksig roku X?
    • 22.07.2016Pisemne egzaminy na doradc podatkowego ju we wrzeniu
     Najblisze, pisemne egzaminy na doradc podatkowego odbd si we wrzeniu. Po zdaniu czci pisemnej mona przystpi do egzaminw ustnych.  
     • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczcia dziaalnoci
      Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowaa dziaalno gospodarcz. W kwietniu zoya wniosek o ponowne zarejestrowanie dziaalnoci, z dat rozpoczcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym, wymianie moduu pamici i ponownym zarejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym? Czy bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
      • 20.07.2016MF ostrzega: Uwaga na faszywe e-maile na temat kontroli dochodw
       Ministerstwo Finansw ostrzega przed faszywymi e-mailami, w ktrych autor wiadomoci informuje o ujawnieniu ukrytych dochodw i kontroli podatkowej.  Nie naley otwiera wiadomoci, ani zacznika oraz odpowiada na e-mail nadawcy. Zacznik moe zawiera zainfekowany plik.
       • 19.07.2016MF ostrzega: Uwaga na faszywe e-maile na temat kontroli dochodw
        Ministerstwo Finansw ostrzega przed faszywymi e-mailami, w ktrych autor wiadomoci informuje o ujawnieniu ukrytych dochodw i kontroli podatkowej.  Nie naley otwiera wiadomoci, ani zacznika oraz odpowiada na e-mail nadawcy. Zacznik moe zawiera zainfekowany plik.
        • 14.07.2016Subowe mieszkanie a przychd pracownika
         Z uzasadnienia: Majc na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczeglnoci rozpatrzy - przyjmujc wskazane przez Trybuna Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawc wydatkw w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest wiadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (poniewa przykadowo to jemu przynosi konkretn i wymiern korzy w postaci prawidowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy te jest to wiadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
         • 13.07.2016Odliczenie VAT z faktur, ktrych papierowa forma zostanie zniszczona
          Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych i wystawianych przez Spk dokumentw (w szczeglnoci faktur zakupu i sprzeday, faktur korygujcych, not obcieniowych oraz rachunkw) wycznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginaw tych dokumentw? Czy Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
          • 11.07.2016Wszczcie postpowania podatkowego tylko w okrelonym czasie
           Teza: Dziaania organu podatkowego polegajce na wszczciu po upywie piciu i p roku postpowania podatkowego od dnia uzyskania od podatnika danych niezbdnych do rozstrzygnicia sprawy podatkowej, a take dziaania zmierzajce do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego w tym okresie naruszaj art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
           • 07.07.2016WSA. Ryczat za korzystanie z samochodw subowych obejmuje paliwo
            Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ogranicze dotyczcych sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrw, uywania samochodu do jazd lokalnych, czy te pozamiejscowych. Jak susznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spka przekazujc samochd subowy, zgodnie z regulaminem jego uytkowania oddaje poszczeglnym pracownikom do uytku pojazd gotowy do jazdy zarwno z zapewnionym paliwem jak i materiaami eksploatacyjnymi. Tylko wwczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
            • 04.07.2016Samofakturowanie: Sposb zatwierdzania faktur przez sprzedawc a odliczanie VAT
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrze umowy upowaniajce Wnioskodawc do wystawiania faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujcych, duplikatw faktur i not korygujcych w imieniu i na rzecz niektrych dostawcw. W zalenoci od ustale okrelona w umowie procedura akceptacji moe przewidywa m.in. moliwo akceptacji faktur przez pracownika Wnioskodawcy na podstawie penomocnictwa, czy tzw. milczc akceptacj faktur. Czy faktury wystawione w imieniu i na rzecz dostawcy na podstawie umowy self-billingu i zatwierdzone w jeden z ww. sposobw bd stanowi podstaw do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wskazanego na tych fakturach?
             • 01.07.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od dzi
              Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
              • 30.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
               Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.
               • 30.06.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od jutra
                Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                • 29.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                 Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.
                 • 24.06.2016WSA. Odsetki od kredytu jako koszt zbycia nieruchomoci
                  Z uzasadnienia: Zdefiniowanie pojcia ceny nabycia zostao dokonane przez ustawodawc na potrzeby ustalania wartoci pocztkowej rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (tj. art. 22g ustawy), w ramach ktrej to pojcie funkcjonuje, a nie w art. 5a ustawy, ktry ustanawia znaczenie okrelonych zwrotw na potrzeby caego aktu prawnego. Nie sposb tym samym przyj, e cen nabycia w znaczeniu, o ktrym mowa w art. 22g ust. 3 ustawy naley odnosi w jakikolwiek sposb do ustalania kosztw uzyskania przychodw z odpatnego zbycia nieruchomoci na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, tym bardziej, e w dyspozycji art. 22 ust. 6c nie wystpuje pojcie "ceny nabycia", ale "kosztw nabycia".
                  • 24.06.2016Zwrot VAT za materiay budowlane: Co naley rozumie pod pojciem powierzchni uytkowej?
                   Pytanie podatnika: Czy w ww. ustawie do powierzchni uytkowej, na podstawie której moliwe jest odliczenie podatku na materiay budowlane, wlicza si równie powierzchnia pomocnicza (schowki, gara, pralnia, suszarnia i kotownia). Jeeli tak, to czy w przypadku, gdy powierzchnia uytkowa budowanego domu przekracza 100 m2 moliwe jest obliczenie zwrotu podatku proporcjonalnie do powierzchni cakowitej? Jaka jest zasada obmiaru powierzchni uytkowej i kto wykonuje pomiary?
                   • 23.06.2016Korekta podatku nalenego przed przedawnieniem zobowizania
                    Tezy: Korekta podatku nalenego, przewidziana w art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), jest moliwa, o ile nie doszo na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z pn. zm.) do przedawnienia zobowizania podatkowego za okres rozliczeniowy, w ktrym dostaw towarw opodatkowano jako dostaw krajow, zgodnie z art. 41 ust. 7 zd. 2 ustawy o podatku od towarw i usug.
                    • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji rodka trwaego
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy usugi dostpu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usugi s wiadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, ktrej przewidywany okres uytkowania jest duszy ni rok. Sie zostaa wprowadzona do ewidencji rodkw trwaych pod symbolem 211 KT. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sie naley zaklasyfikowa jako zesp komputerowy (symbol 491 KT). Czy prawidowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?
                     • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
                      Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
                      • 07.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                       Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                       • 06.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                        Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                        • 31.05.2016WSA. Nadpata podatku przy przeniesieniu wasnoci nieruchomoci na rzecz gminy
                         Z uzasadnienia: Zapat podatku - umoliwiajc danie stwierdzenia nadpaty w trybie okrelonym w przepisach art. 72 i art. 75 Ordynacji podatkowej - jest wpata podatku na konto uprawnionego organu, przelanie z rachunku bankowego zobowizanego, ale take przymusowe cignicie przez organ kwoty zalegoci podatkowej w postpowaniu egzekucyjnym. W zakresie tej procedury weryfikacji rozliczenia podatkowego nie mieszcz si inne okrelone w Ordynacji podatkowej przypadki realizacji zobowiza podatkowych.
                         • 24.05.2016Ksigi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego rwnie za okresy przesze?
                          Interpelacja nr 2660 do ministra finansw w sprawie zakresu danych wynikajcych z ksig podatkowych, ktrego bd mogy da organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)
                          • 23.05.2016Wany interes podatnika lub interes publiczny w postpowaniu podatkowym
                           Tezy: S pewne granice uznania administracyjnego, w obrbie ktrych moe porusza si organ podatkowy, podejmujc decyzj w nastpstwie wystpienia przesanki „wanego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, o ktrych mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Przekroczenie tych granic ma m.in. miejsce wwczas, gdy wybr alternatywy decyzyjnej dokonany zosta: (-) z racym naruszeniem zasady sprawiedliwoci; (-) wskutek uwzgldnienia kryteriw oczywicie nieistotnych (bagatelnych) lub nieracjonalnych; (-) na podstawie faszywych przesanek (argumentw, ktre s nieprawdziwe).
                           • 18.05.2016WSA. Nierzetelno ksigi przychodw i rozchodw
                            Z uzasadnienia: Korzystajc z wynikw wykadni tego pojcia uytego w treci innych aktw prawnych, a jednoczenie uwzgldniajc swoisto przepisw podatkowych dotyczcych prowadzenia ewidencji przychodw, naley uzna, sformuowanie "bdne zapisy s skutkiem oczywistej omyki" oznacza bdne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, ktre s skutkiem oczywistego bdu rachunkowego (np. bdu w dodawaniu, itp.), bdu pisarskiego (np. nieprawidowego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omyek, zwaszcza w ksigowaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej ni wymagana).
                            • 16.05.2016Kontrola skarbowa u lekarza a tajemnica medyczna
                             Teza: Organy kontroli skarbowej nie s uprawnione do tego, by w trybie art. 155 § 1 o.p. w zw. z art. 31 u.k.s. da od lekarzy danych wynikajcych z dokumentacji medycznej, w tym wchodzcych w jej skad danych identyfikujcych pacjenta. Dane te, o ktrych mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej: u.p.p.), wchodz w skad dokumentacji medycznej i objte s tajemnic lekarsk. Dlatego te uprawnienie organu do dania ich udostpnienia przez lekarza musi wynika wprost z wyranie sprecyzowanego przepisu ustawy. Za taki nie mona uzna ani art. 155 § 1 o.p., ani art. 26 ust. 3 pkt 2 u.p.p.
                             • 10.05.2016Jak pogodzi ogie z wod?
                              Podatkw nikt paci nie lubi. Niektrzy zatem uciekaj si do rnych metod, by przynajmniej obniy ich wysoko. Czy publiczny dostp do wszystkich zezna podatkowych moe by recept na walk z unikaniem pacenia podatkw?
                              • 09.05.2016Jak pogodzi ogie z wod?
                               Podatkw nikt paci nie lubi. Niektrzy zatem uciekaj si do rnych metod, by przynajmniej obniy ich wysoko. Czy publiczny dostp do wszystkich zezna podatkowych moe by recept na walk z unikaniem pacenia podatkw?
                               • 09.05.2016Stroje subowe a koszty uzyskania przychodw
                                Z uzasadnienia: Racj trzeba przyzna WSA, e opisane we wniosku stroje subowe nie maj charakteru reklamowego. Odzie ta nie bdzie si wyrniaa niczym, co umoliwioby dostrzeenie jej przez odbiorcw, tym bardziej, e nosi j bd pracownicy, ktrzy maj bardzo ograniczony kontakt z klientami (potencjalnymi klientami), bd w ogle nie maj takiego kontaktu, zatem trudno uzna, e bd one stanowiy "nonik treci o charakterze informacyjno – reklamowym" jak twierdzi skarca.
                                • 02.05.2016Ordynacja podatkowa. Zmiany w zakresie kontroli podatkowej?
                                 Interpelacja nr 2223 w sprawie zmian w ustawie Ordynacja podatkowa
                                 • 28.04.2016Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw z dofinansowaniem
                                  Z uzasadnienia: Nie moe za by tak, aby podatnik, ktremu zwrcono wydatek na zakup rodka trwaego poprzez pozostawienie w jego dyspozycji czci rodkw, jakie winny by odprowadzone do budetu pastwa, mg jednoczenie zaliczy ten wydatek do kosztw uzyskania przychodw poprzez dokonanie odpisw amortyzacyjnych.
                                  • 25.04.2016Prawo do odmowy zezna tylko dla osb fizycznych
                                   Tezy: Przewidziane w art. 196 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) prawo wiadka do odmowy zezna przysuguje wycznie wtedy, gdy stron w postpowaniu podatkowym jest osoba fizyczna, bowiem przewidziane w tym przepisie stosunki prawnorodzinne nie mog istnie z udziaem osb prawnych lub jednostek organizacyjnych niemajcych osobowoci prawnej.
                                   • 20.04.2016WSA. Nie mona przeprowadza "kontroli krzyowych" w ramach czynnoci sprawdzajcych
                                    Z uzasadnienia: Ustawodawca dopuci moliwo zadania od kontrahentw podatnika przedstawienia dokumentw, w tym take w celu sprawdzenia zasadnoci zwrotu podatku VAT, jednak tylko w zwizku z prowadzonym u podatnika postpowaniem podatkowym lub kontrol podatkow. Kontrola tzw. "krzyowa" dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postpowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi. W przypadku zatem gdy kontrola podatkowa ju si zakoczya, a organ ponownie wszcz czynnoci sprawdzajce, to nie ma ju podstaw prawnych aby wskazujc na kontrol "krzyow" da od kontrahentw podatnika dokumentw w celu sprawdzenia zasadnoci zwrotu podatku VAT i z tego powodu po raz kolejny przedua termin zwrotu podatku w ramach czynnoci sprawdzajcych.
                                    • 15.04.2016NSA. Niecigalne nalenoci w kosztach
                                     Zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o CIT niecigalnych wierzytelnoci, uprzednio zarachowanych jako przychody nalene, nastpuje bez uwzgldnienia wartoci nalenego podatku od towarw i usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 06.04.2016WSA. Stawka VAT na zabudow kuchenn: Sdy swoje, a fiskus swoje
                                      Z uzasadnienia: Obniona stawka podatku od towarw i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta komponentw meblowych nastpuje z wykorzystaniem elementw konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przy czym, nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementw konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, ale wycznie takie, ktre przez konstrukcyjne poczenie komponentw meblowych i elementw obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwa zabudow speniajc jako cao okrelon funkcj uytkow.
                                      • 01.04.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                                       Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                                       • 31.03.2016NSA. Podatek od spadku z zagranicy: Moment powstania obowizku podatkowego
                                        Z uzasadnienia: Jeli dziedziczenie nastpuje w oparciu o przepisy prawa obcego, mog wystpi istotne wtpliwoci, jak ustali moment powstania obowizku podatkowego. W takiej sytuacji, organ podatkowy ma obowizek wskaza w decyzji ustalajcej zobowizanie podatkowe konkretne przepisy prawa obcego, na podstawie ktrych doszo do przyjcia spadku, a wic podstaw prawn wystpienia zdarzenia, od zaistnienia ktrego uzalenione jest powstanie obowizku podatkowego.
                                        • 31.03.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                                         Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                                         • 30.03.2016WSA. Opodatkowanie VAT darowizny znaku towarowego
                                          Z uzasadnienia: Nie jest dziaalnoci gospodarcz darowizna skadnika majtku osobistego (prywatnego). Uznanie jednorazowej czynnoci darowizny znaku towarowego za opodatkowan podatkiem od towarw i usug wymagaoby wykazania, e w momencie jej realizacji skarca dziaaa w charakterze producenta, handlowa lub usugodawcy, z zamiarem wielokrotnego wykonywania tych czynnoci, co w sprawie nie wystpio.
                                          • 29.03.2016Rozliczenie roczne. Dokumentowanie darowizn na cele kocielne
                                           Interpelacja nr 1374 do ministra finansw w sprawie darowizn na kocieln dziaalno charytatywno-opiekucz
                                           • 14.03.2016Przeduenie terminu zwrotu VAT. Wany wyrok WSA
                                            Teza: Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarw i usug nie jest przepisem prawidowo skonstruowanym. W sytuacji gdy postanowienie o przedueniu terminu zwrotu VAT obowizuje do czasu zakoczenia weryfikacji w ramach kontroli podatkowej, to terminem takiego zakoczenia jest moment dorczenia protokou kontroli podatkowej. Zatem przeduenie terminu zwrotu VAT dokonane kolejnym postanowieniem z uwagi na wszczte postpowanie podatkowe po upywie miesica od zakoczenia kontroli podatkowej naley uzna za wydane po upywie terminu zwrotu VAT.
                                            • 11.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyci dla podatnikw?
                                             Ju od lipca 2016 r. cz podatnikw bdzie zobowizana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ksigi podatkowe i dowody ksigowe bd musiay mie okrelon form elektroniczn, ktra umoliwi organom podatkowym automatyczn analiz danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, w efekcie wprowadzenia JPK korzyci odniesie zarwno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                                             • 10.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyci dla podatnikw?
                                              Ju od lipca 2016 r. cz podatnikw bdzie zobowizana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ksigi podatkowe i dowody ksigowe bd musiay mie okrelon form elektroniczn, ktra umoliwi organom podatkowym automatyczn analiz danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, w efekcie wprowadzenia JPK korzyci odniesie zarwno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                                              • 02.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracj
                                               Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty zwizane z informatyzacj, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z gwnych priorytetw Ministerstwa Finansw na kolejne miesice. Resort zamierza obecnie skupi si m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                                               • 01.03.2016Podatki 2016: MF pracuje nad Centralnym Rejestrem Faktur i administracj
                                                Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz kolejne projekty zwizane z informatyzacj, w tym utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – to jedne z gwnych priorytetw Ministerstwa Finansw na kolejne miesice. Resort zamierza obecnie skupi si m.in. na uszczelnianiu systemu podatkowego.
                                                • 01.03.2016Odliczanie VAT z e-faktur przechowywanych w formie papierowych wydrukw
                                                 Pytanie podatnika: Czy faktury dotyczce zakupw dokonywanych przez Wnioskodawc, wystawiane przez dostawcw i otrzymywane przez Wnioskodawc w dowolnym formacie elektronicznym, lecz przechowywane wycznie w formie ich papierowego wydruku speniaj wymogi ustawy o VAT, tj. czy daj Spce prawo do obniania kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach?
                                                 • 26.02.2016WSA. Wypata zysku w formie rzeczowej a przychd w PIT
                                                  Z uzasadnienia: Przeniesieniu wasnoci nieruchomoci, stanowicych majtek spki, na jej wsplnika, celem uregulowania zobowizania spki (wypata zysku), nie odpowiada wiadczenie wzajemne ze strony wsplnika - spka nie uzyska adnego przysporzenia. Taka czynno prawna nie jest odpatnym zbyciem nieruchomoci, w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, wic nie prowadzi do powstania po stronie spki, a w konsekwencji u skarcego - jako wsplnika spki jawnej przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest obojtna podatkowo.
                                                  • 23.02.2016Archiwizacja faktur i rachunkw tylko w formie elektronicznej
                                                   Pytanie podatnika: Czy Spka bdzie uprawniona do archiwizacji Dokumentw (faktury zakupowe, faktury korygujce, duplikaty, rachunki) jedynie w formie elektronicznej? W szczeglnoci, czy Spka bdzie uprawniona do archiwizacji jedynie w formie elektronicznej (w postaci skanw) Dokumentw otrzymanych w formie papierowej i zaprzestania archiwizowania Dokumentw w formie papierowej?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »