Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 10.05.2018NSA: Mona wystpi o stwierdzenie niewanoci decyzji uchylonej
  W przypadku kwalifikowanej wadliwoci decyzji nie wystarczy uchylenie decyzji, bd jej wyganicie z mocy prawa ze skutkiem ex nunc, które powodowaoby jedynie przerwanie wywoywania skutków prawnych na przyszo, z dniem wzruszenia lub wyganicia decyzji. Stwierdzenie niewanoci wywouje skutki dalej idce. Niweluje ono bowiem te skutki, jaki decyzja wywara w okresie jej obowizywania (stwierdzenie niewanoci dziaa ex tunc).
  • 08.05.2018WSA. Korekta sprzeday na kasie fiskalnej
   W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
   • 26.04.2018NSA: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) po rozpoczciu czynnoci sprawdzajcych
    Sankcyjna stawka podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy naleny podatek od czynnoci cywilnoprawnych nie zosta wpacony do dnia rozpoczcia czynnoci sprawdzajcych, w toku których podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
    • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
     30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
     • 19.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
      30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
      • 18.04.2018Po 6 miesicach dziakowiec sprzeda altan bez PIT
       W 2013 r. maonkowie nabyli dziak i w kolejnych latach remontowali znajdujc si na dziace altan. Ostatnie prace zakoczyli zim 2015 r., take ostatnie nasadzenia zostay dokonane w 2015 r. W lipcu 2016 r. dokonali zbycia prawa do uytkowania dziaki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy. Wynagrodzenie ze zbycia prawa do uytkowania dziaki wykazali w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w poz. 5 - Inne róda i zapacili podatek dochodowy. Czy postpili prawidowo?
       • 17.04.2018Po 6 miesicach dziakowiec sprzeda altan bez PIT
        W 2013 r. maonkowie nabyli dziak i w kolejnych latach remontowali znajdujc si na dziace altan. Ostatnie prace zakoczyli zim 2015 r., take ostatnie nasadzenia zostay dokonane w 2015 r. W lipcu 2016 r. dokonali zbycia prawa do uytkowania dziaki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy. Wynagrodzenie ze zbycia prawa do uytkowania dziaki wykazali w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w poz. 5 - Inne róda i zapacili podatek dochodowy. Czy postpili prawidowo?
        • 29.03.2018NSA: Orzeczenie TS UE wydane w trybie pytania prejudycjalnego moe by podstaw wznowienia postpowania
         Z uzasadnienia: Nie mona mie jednak wtpliwoci, e wzruszenie prawomocnego orzeczenia w przypadku niezgodnoci z prawem unijnym jest rodkiem chronicym uprawnienia jednostek, które nie otrzymay takiej ochrony na pierwotnym etapie postpowania. Wzruszenie prawomocnego orzeczenia pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie szkody, do której wynagrodzenia zobowizane byoby pastwo czonkowskie z tytuu naruszenia prawa unijnego.
         • 28.03.2018Zakup towarów w kosztach: Czy PZ moe by dowodem ksigowym?
          Pytanie: Czy wydatki na zakup zuytych turbosprarek od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej spóka moe dokumentowa dowodem wewntrznym: w omawianym przypadku s to dokumenty PZ (przyjcie zewntrzne) zawierajce nastpujce dane: data i podpis osoby, która bezporednio dokonaa wydatków, nazw towaru, ilo, cen jednostkow i warto oraz potwierdzenie przyjcia zapaty? Czy tak udokumentowany wydatek bdzie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu (przy uwzgldnieniu proporcji odpowiadajcej udziaowi jego w zysku spóki)?
          • 13.03.2018Przechowywanie faktur i paragonów wycznie w wersji elektronicznej
           Pytanie: Czy przechowywanie przez spók paragonów fiskalnych doczanych do faktury, faktur sprzedaowych oraz raportów dobowych wycznie w elektronicznej bazie dokumentów po zniszczeniu wersji papierowych bdzie prawidowe?
           • 21.02.2018WSA. Ograniczenie praw rodzicielskich nie wpywa na ulg na dzieci
            Brak porozumienia rodziców, co do okrelenia proporcji przysugujcej im ulgi, powoduje przyjcie równego podziau ulgi take w sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje wadz rodzicielsk w ograniczonym zakresie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach.
            • 20.02.2018WSA. Kontynuacja amortyzacji po zmianie najmu z prywatnego na dziaalno
             Z uzasadnienia: Nie mona przyj, i w przypadku zmiany róda przychodów, w ramach którego dokonywana jest amortyzacja rodka trwaego, podatnicy mog dowolnie ksztatowa obowizki podatkowe, w tym w szczególnoci dotyczce amortyzacji rodków trwaych. Zatem, podatnik nie bdzie móg ustali wartoci pocztkowej budynków mieszkalnych wedug jej wartoci rynkowej, poniewa wybrana ju wczeniej przez niego metoda amortyzacji w ramach róda przychodów jakim by najem nieruchomoci w sposób "uproszczony", nie ulega zmianie poprzez wyczenie (przeniesienie) tych budynków do innego róda przychodów, tj. pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, gdy ten sposób amortyzacji moe by stosowany zarówno w ramach tzw. wynajmu prywatnego, jak i w ramach dziaalnoci.
             • 19.02.2018WSA. Ewidencja pomyek zarejestrowanych w kasie fiskalnej
              Z uzasadnienia:W sytuacji, gdy sprzedawca jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej - gdzie dokumentem potwierdzajcym fakt sprzeday jest paragon fiskalny, a cech pamici fiskalnej kasy jest jednokrotny, niezmienialny zapis danych - dla dokonania zmian w ewidencji sprzeday za dany okres rozliczeniowy z tytuu oczywistej pomyki podatnik winien posiada odrbn ewidencj oraz oryginay paragonów, które to dokumenty s niezbdne do prawidowego wypenienia deklaracji VAT. Niespenienie tych warunków skutkuje niemonoci skorygowania wartoci sprzeday zaewidencjonowanej na kasie rejestrujcej.
              • 14.02.2018WSA. Za pozorowane czynnoci fiskusa nale si pene odsetki
               Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe dziaaj zgodnie z prawem, a zatem wszczynaj okrelone postpowanie weryfikacyjne i w jego ramach dokonuj szeregu zasadnych czynnoci celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak nie powinien mie zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynnoci, a zatem sytuacji, gdy organ podatkowy wiadomie naduywa prawa. W takim przypadku podatnik, po upywie terminu uznanego za rozsdny do zakoczenia kontroli podatkowej, ma prawo do zastosowania odsetek za zwok w wysokoci przewidzianej w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 78 § 1 i w zw. z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.
               • 26.01.2018NSA: Niewyjaniony brak towaru w magazynie moe sugerowa oszustwo podatkowe
                Z uzasadnienia: ...Przy braku w magazynie podatnika dostarczonych mu towarów i niezaksigowaniu przez podatnika dotyczcych ich dokumentów podatkowych, organ podatkowy moe domniemywa, e rzeczony podatnik dokona dalszej sprzeday tych towarów osobom trzecim i okreli podstaw opodatkowania sprzeday rzeczonych towarów w zalenoci od okolicznoci faktycznych, jakie s mu znane.
                • 11.01.2018NSA: Odpowiedzialno zbiorowa w acuchu dostaw nie istnieje
                 Z uzasadnienia: Orzecznictwo TSUE wskazuje wyranie, e nie ma odpowiedzialnoci zbiorowej podmiotów uczestniczcych w acuchu dostaw. Taki sposób mylenia byby niebywale krzywdzcy dla podmiotów, które niewiadomie zostay wcignite w tego typu proceder i moe doprowadzi w istocie do upadoci wielu rzetelnych firm.
                 • 09.01.2018WSA. Podatek od nieruchomoci od niewykoczonego budynku
                  Z uzasadnienia: Rozpoczcie uytkowania budynku jeszcze niewykoczonego ostatecznie powoduje konieczno zapacenia podatku, od pocztku nastpnego roku, ustalanego od caego budynku. Obowizek ten dotyczy równie czci, która nie zostaa wykoczona czy przekazana do uytkowania. Oczywiste, w przypadku rozpoczcia uytkowania czci budynku albo budowli moliwe jest opodatkowanie caoci tylko w sytuacji, gdy istnieje reszta przedmiotu opodatkowania. Nie ma znaczenia, z uwagi na obowizek pacenia podatku, okoliczno, e w budynku trwaj jeszcze wykoczeniowe prace budowlane, e budynek nie zosta w caoci oddany do uytkowania.
                  • 28.12.2017Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT
                   Podstaw prawn dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z pón.zm.) Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnie podatnika, któremu nie mona odmówi prawa do naprawienia popenionego przez siebie bdu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.
                   • 21.12.2017NSA: Skutki opónienia wydania decyzji
                    W przypadku, gdy to kontrolowany/podatnik zarzuca organowi, e do opónienia w wydaniu decyzji doszo z przyczyn zalenych od organu, powinien wykaza, e podejmowane przez organ czynnoci nie byy uzasadnione i celowe, gdy nie zmierzay do dokadnego wyjanienia sprawy i realizacji zasady prawdy materialnej; czynnoci te pozbawione byy dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia (byy nieistotne) lub polegay, np. na nieuprawnionym przeprowadzaniu wszystkich dowodów wnioskowanych przez stron postpowania lub polegay na wielokrotnym przeprowadzaniu tych samych dowodów z wasnej inicjatywy.
                    • 13.12.2017Uchwaa NSA: Strata podatkowa przedawnia si po piciu latach
                     W wietle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowizujcym od 1 wrzenia 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postpowania podatkowego i orzekanie o wysokoci straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym zostaa ona poniesiona, w sytuacji gdy upyn termin przedawnienia zobowizania podatkowego za ten rok - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 29.11.2017WSA. Jak liczy odsetki od spónionej wpaty zaliczki za grudzie?
                      Z uzasadnienia: Upyw terminu, wskazanego w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT, a zakrelonego do wpaty zaliczki za ostatni miesic roku podatkowego, tak jak i za pozostae miesice roku, nie koczy bytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po upywie tego terminu istnieje obowizek zapaty zaliczek, a do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowizek zapacenia podatku za cay rok podatkowy. W przeciwnym wypadku, jeeli uzna si, e zaliczki na podatek dochodowy utraciy byt prawny, przestay istnie, to nie mona równie nalicza od nich odsetek.
                      • 27.11.2017NSA. Kontrola krzyowa nie zatrzyma zwrotu VAT
                       Z uzasadnienia: W przypadku przeduenia terminu zwrotu rónicy podatku od towarów i usug w zwizku z weryfikacj prowadzon na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT w ramach czynnoci sprawdzajcych, o których mowa w dziale V Ordynacji podatkowej, nie jest moliwe danie od kontrahentów podatnika wykonujcych dziaalno gospodarcz przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidowoci i rzetelnoci.
                       • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
                        Z uzasadnienia: Odprawy zwizane ze zwolnieniami grupowymi s swoist "zapat" przez pracodawc za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie si od zobowizania zatrudnienia pracownika. Funkcj odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utrat moliwoci zarobkowania, bowiem zakoczenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utrat moliwoci zarobkowania w ogóle.
                        • 16.11.2017Orzeczenie TSUE w trybie pytania prejudycjalnego jako podstawa wznowienie postpowania
                         Teza: Podstaw wznowienia postpowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) moe by orzeczenie Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeeli to orzeczenie nie zostao dorczone stronie wnoszcej skarg o wznowienie postpowania.
                         • 31.10.2017Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                          Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                          • 26.10.2017Sankcyjna stawka PCC - po dniu wszczcia postpowania podatkowego
                           Sankcyjna stawka podatku PCC (20%) ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy naleny podatek nie zosta wpacony do dnia wszczcia postpowania podatkowego (kontroli podatkowej, czynnoci sprawdzajcych), w trakcie którego podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
                           • 23.10.2017Podatki 2017: Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane
                            Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usugodawcy jako podatnika VAT czynnego w zwizku z realizacj procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usugi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednoczenie jednak nabywca towarów w przypadku pojawiajcych si wtpliwoci odnonie kontrahenta (gdzie brak rejestracji kontrahenta stanowi istotn okoliczno, która powinna by wzita pod uwag) powinien zachowa szczególn ostrono i przedsiwzi wszystkie dziaania, jakich mona od niego racjonalnie oczekiwa, w celu upewnienia si, e dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziau w przestpstwie podatkowym - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                            • 10.10.2017NSA. Wyjazdy subowe w kosztach: Szkolenie szkoleniu nie równe
                             Z uzasadnienia: Organy podatkowe, a take sd pierwszej instancji, prawidowo uznay, i w istocie chodzio tu nie o szkolenie jzykowe, lecz o imprez (wycieczk) o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Ujcie w nej take elementu szkolenia jzykowego, czy to ze wzgldów marketingowych (u organizatora), czy te ze wzgldów podatkowych (po stronie uczestników), poczone z wydaniem stosownego certyfikatu, w niczym istoty tej nie zmienia. Liczy si bowiem rzeczywisty charakter nabywanego wiadczenia, a nie to - jak zostanie ono nazwane w fakturze wystawionej przez organizatora wyjazdu czy te w jego ofercie handlowej.
                             • 10.10.2017Kontrola moe trwa bez koca?
                              Majc na uwadze dotychczasowe dowiadczenia z podmiotami notorycznie uchylajcymi si od wykonywania obowizków podatkowych, nie zostao wprowadzone sztywne ograniczenie czasowe prowadzenia kontroli celno-skarbowej, co umoliwia indywidualne podejcie do kadej z prowadzonych spraw, przy czym przeduenie czasu trwania kontroli (nawet znaczce) zawsze musi by uzasadnione przez organ kontrolujcy. Konstrukcja zasad prowadzenia kontroli celno-skarbowej jest reakcj na przypadki celowego uchylania si podmiotów dziaajcych w szarej strefie od wspópracy z organami kontroli - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                              • 04.10.2017NSA. Sposób zoenia owiadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT
                               Przesanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowujcej dziecko, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, moe by wyraona w kadym miejscu zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy i przez kade zachowanie, które t wol wyraa w sposób dostatecznie jasny i zrozumiay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 28.09.2017Czy grozi nam staa finansowa inwigilacja?
                                W informacjach o transakcjach, które przedsibiorcy maj zgodnie z projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej przekazywa codziennie fiskusowi znajd si te te, dotyczce konsumentów. Fiskus uzyska w ten sposób dostp do wiedzy, co, kiedy, za ile i gdzie kupujemy - i bdzie - jeli zechce - te dane móg agregowa i przetwarza. 
                                • 27.09.2017WSA. Przeduenie terminu zwrotu VAT: Postanowienie powinno zawiera konkretn dat
                                 Z uzasadnienia: Przeduenie terminu zwrotu podatku od towarów i usug powinno by okrelone konkretn dat, a nie w sposób niejako blankietowy "do czasu zakoczenia czynnoci weryfikacyjnych". I nawet jeli termin zwrotu podatku, w razie trwania powodów uzasadniajcych jego przesunicie, moe zosta w konkretnej sytuacji na dalszy, okrelony czas po raz kolejny przeduony, to samo postanowienie wydawane na danym etapie, w wietle dostpnej wtedy wiedzy oraz przyjtych zaoe i oczekiwa organu co do informacji niezbdnych dla podjcia decyzji co do zwrotu, powinno komunikowa przewidywany termin zakoczenia weryfikacji, która uzasadniaa jego wydanie.
                                 • 26.09.2017NSA. Wyudzenia VAT: Same procedury nie uprawniaj do odliczenia podatku
                                  Tymczasem art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 3 pkt 4 lit. a oraz art. 99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa w ten sposób, e samo wprowadzenie przez podatnika procedur weryfikacji kontrahentów nie stanowi o zachowaniu dobrej wiary i w konsekwencji nie pozwala na skorzystanie z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur, które nie odzwierciedlaj rzeczywistych zdarze gospodarczych, jeeli procedury te nie byy przestrzegane w stosunku do konkretnego kontrahenta - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 15.09.2017JPK - prace rozwojowe nadal trwaj
                                   W okresie 01.07.2016 r. – 30.04.2017 r. urzdy skarbowe przeprowadziy i zakoczyy 7504 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; 3445 czynnoci pozostaje w toku. Z kolei bye urzdy kontroli skarbowej (obecnie urzdy celno-skarbowe) przeprowadziy i zakoczyy 26 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; w toku pozostaje 13 czynnoci - poinformowa w odpowiedzi na interpelacj poselsk Pawe Gruza (MF).
                                   • 08.09.2017NSA: Zwrot korzyci uzyskanej w wyniku bezpodstawnego wzbogacenia nie stanowi przychodu z innych róde
                                    Z uzasadnienia: ...podstaw uzyskania przychodów z innych róde mog by tylko takie czynnoci, w wyniku których nastpuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majtkowe. W tym wypadku brak tego rodzaju przysporzenia, a jedynie zwrot korzyci na rzecz zuboonego przez bezpodstawnie wzbogaconego przesdza o tym, e do przychodów podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza si kwot uzyskanych z tytuu tego rodzaju zwrotu.
                                    • 21.08.2017NSA. Kiedy rodek trway jest kompletny i zdatny do uytku?
                                     Z uzasadnienia: Warunki kompletnoci i zdatnoci do uytku rodka trwaego s spenione wówczas, gdy moe on by legalnie przyjty do uytkowania w dziaalnoci gospodarczej. Niespenienie okrelonych wymogów prawnych, od których uzaleniona jest moliwo legalnego wykorzystania "rodka trwaego" powoduje, e taki rodek nie moe by uznany za "zdatny do uytku".
                                     • 14.08.2017WSA. Podatek od domku letniskowego: Ewidencja to nie wszystko
                                      Z uzasadnienia: Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych nie wymienia kategorii domu letniskowego. W caym ust. 1 rónicuje si stawki podatku od poszczególnych konkretnych kategorii budynków i od pozostaych budynków. W wietle art. 5 ust. 1 ustawy budynek moe by zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, jeeli jego parametry techniczne umoliwiaj zamieszkanie w nim przez cay rok. A zatem, podczas ustalania wysokoci zobowizania podatkowego istotne staj si parametry techniczne budynku oraz to, jakie potrzeby podatnika zaspakaja ten obiekt.
                                      • 10.08.2017WSA. Przeduenie terminu zwrotu VAT po zakoczonej kontroli podatkowej
                                       Z uzasadnienia: Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT stanowi nie tylko puapk dla podatników, lecz równie dla samych organów podatkowych (urzdów skarbowych) albowiem decydujc si na kontrol podatkow aby móc przeduy termin zwrotu VAT po jej zakoczeniu, organy podatkowe powinny wszcz postpowanie podatkowe a zarazem przeduy termin zwrotu VAT w momencie dorczenia protokou kontroli podatkowej, co skutkuje pobawieniem podatnika prawa do wniesienia korekty.
                                       • 09.08.2017WSA. VAT od samochodu: Potencjalna moliwo nie moe ogranicza preferencji
                                        Warunek przewidziany w treci art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa, stosujc wykadni, zgodn z prawem unijnym, tj. w taki sposób, który nie niweczyby spenienia przez podatnika warunku materialnego, tj. faktycznego uywania przez niego pojazdów do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Tym samym podatnik powinien ustali takie zasady korzystania z pojazdów samochodowych, które stwarzaj okolicznoci dla rzeczywistego uywania pojazdów samochodowych jedynie do celów dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                        • 04.08.2017NSA: Elektroniczne potwierdzenie wywozu IE-599 jest wystarczajce dla zastosowania stawki 0%
                                         Teza: Otrzymanie przez dostawc towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej komunikatu elektronicznego IE-599, stanowicego urzdow form potwierdzenia wywozu tych towarów poza obszar Unii Europejskiej, w ramach dokonanego przez niego, jako eksportera, zgoszenia do wywozu, uprawnia go - na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) - do opodatkowania tej dostawy stawk 0%, chyba e zostanie wykazane, e wiedzia on lub powinien wiedzie, e dokument ten nie odzwierciedla rzeczywistoci.
                                         • 24.07.2017WSA. Skutki nieterminowego zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR
                                          Z uzasadnienia: Jeeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie speniajcy przesanek art. 24a ust. 3 ustawy o PIT, uzyskujcy za poprzedni rok podatkowy przychody dziaalnoci gospodarczej poniej limitu wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowoci, nie zgosi zamiaru prowadzenia ewidencji w postaci ksig rachunkowych, to nie ma obowizku ich prowadzenia niezalenie od wypenienia w terminie obowizku zawiadomienia w formie pisemnej waciwego organu podatkowego o prowadzeniu podatkowej ksigi przychodów i rozchodów w terminie 20 dni od jej zaoenia.
                                          • 11.07.2017NSA. Kiedy wynajem domków turystycznych mona opodatkowa kart podatkow?
                                           Z uzasadnienia: Ustalenie, jakie pomieszczenie (wydzielone cianami i posiadajce okno i drzwi) spenia kryteria pokoju gocinnego, a jakie stanowi tylko pomieszczenie pomocnicze, wymaga poszerzenia ustale faktycznych. W praktyce moemy te mie do czynienia z sytuacj, gdy pomieszczenia (izby) znajdujce si w domku turystycznym stanowi jedn funkcjonaln cao (np. jeden apartament, skadajcy si z jednej izby gocinnej, hallu, toalety i pomieszczenia kuchennego). Z perspektywy przepisów naley taki apartament postrzega jako jedn cao.
                                           • 04.07.2017WSA. Podatek od dziaki rolnej: Zapis w pozwoleniu na budow niczego nie przesdza
                                            Z uzasadnienia: Samo uzyskanie pozwolenia na budow, czyli aktu administracyjnego, nie jest wystarczajce, aby uzna, e dany grunt jest "zajty" na prowadzenie dziaalnoci. Dopiero faktyczne, rzeczywiste dokonanie na gruncie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej powoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku od nieruchomoci.
                                            • 22.06.2017WSA. Niebezpieczne zabawy z kas fiskaln
                                             Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
                                             • 20.06.2017Konwersja wierzytelnoci wspólnika spóki. Skutki podatkowe
                                              Tezy: Konwersja wierzytelnoci wspólnika spóki kapitaowej wobec tej spóki na jej udziay/akcje, prowadzca do powstania przychodu z kapitaów pieninych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., moe take przybra form spenienia innego wiadczenia w miejsce przyrzeczonego (datio in solutum). 
                                              • 19.06.2017Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                                               Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                               • 30.05.2017Artysta na ryczacie
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz indywidualnie oraz jest wspólnikiem spóki cywilnej - rkodzieo ludowo-artystyczne. Wnioskodawczyni kupuje np.: szklanki, wieczniki, popielniczki, butelki. Maluj je w okrelone wzory - które s opracowane ju wczeniej (jest ich autorem i twórc) mona powiedzie e maluje je wedug szablonu. Efekt kocowy to np. lampion - jako pamitka. Czy Wnioskodawczyni moe rozlicza si ryczatem?
                                                • 29.05.2017Decyzja le dorczona nie wywouje skutków prawnych
                                                 Tezy: 1. Decyzja, która wbrew art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) zostaa dorczona stronie, zamiast ustanowionemu penomocnikowi, jako nieistniejca w obrocie prawnym, nie wywouje adnych skutków prawnych, wobec czego jej zaskarenie jest niedopuszczalne (art. 228 § 1 pkt 1 O.p.).
                                                 • 26.05.2017NSA. Przeduenie terminu zwrotu VAT: Liczy si data podpisu a nie dostarczenia
                                                  Dla zachowania okrelonego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug terminu do przeduenia zwrotu podatku od towarów i usug w celu zweryfikowania jego zasadnoci wymagane jest, aby postanowienie naczelnika urzdu skarbowego w tym przedmiocie, które dorczane jest stronie za porednictwem operatora pocztowego, zostao wydane (sporzdzone) i przekazane temu operatorowi w celu dorczenia przed upywem terminu do dokonania tego zwrotu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 24.05.2017Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powizanych po 1 stycznia 2017 r.
                                                   Pierwszego stycznia 2017 r. weszy w ycie przepisy, które radykalnie zmieniy zasady przygotowywania tzw. dokumentacji podatkowej. Przypomnijmy, e chodzi o dokumentacj, jak maj obowizek przygotowa do zawieranych midzy sob umów podmioty powizane bez wzgldu na to, czy powizanie ma charakter kapitaowy, osobowy, czy te wynikajcy ze stosunku pracy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »