Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 02.04.2019WSA. Majtek osobisty przedsibiorcy z niszym podatkiem od nieruchomoci
  Z uzasadnienia: W przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomoci przez osob bdc przedsibiorc nie jest wystarczajcy do uznania jej za zwizan z dziaalnoci gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo ta wchodzi w skad przedsibiorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej majtek osobisty, odrbny od majtku zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
  • 19.03.2019WSA. Rozwód uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
   Z uzasadnienia: Jeeli zatem przez okoo 50% czasu dziecko zamieszkuje u jednego z rodziców, w stosunku do których sd orzek rozwód, to rodzic ten w tym czasie samodzielnie, tj. bez wsparcia drugiego rodzica wychowuje dzieci, natomiast przez pozostay czas dziecko wychowuje drugi z rodziców. Rodzic sprawujcy opiek i wychowujcy dzieci w systemie naprzemiennym równie jest wic osob samotnie wychowujc dziecko.
   • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
    Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
    • 15.03.2019Podatki 2020: Nowa Ordynacja podatkowa ju wkrótce?
     Nowa Ordynacja podatkowa ma zosta wprowadzona ju w II poowie 2020 r. – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie kilku najbliszych tygodni nowa wersja projektu trafi do akceptacji rzdu. Resort finansów przekonuje, e ustawa wprowadzi m.in. ok. 20 rozwiza majcych zwikszy ochron praw podatnika w kontaktach z organami skarbowymi.
     • 14.03.2019Podatki 2020: Nowa Ordynacja podatkowa ju wkrótce?
      Nowa Ordynacja podatkowa ma zosta wprowadzona ju w II poowie 2020 r. – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie kilku najbliszych tygodni nowa wersja projektu trafi do akceptacji rzdu. Resort finansów przekonuje, e ustawa wprowadzi m.in. ok. 20 rozwiza majcych zwikszy ochron praw podatnika w kontaktach z organami skarbowymi.
      • 12.03.2019WSA. PIT od sprzeday nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej
       Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci (...) nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowizanych do zbycia nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 K.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc, niezobowizanego do zapaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastpiby wczeniej, ni 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku.
       • 25.02.2019WSA. Czciowy zwrot wkadu ze spóki komandytowej neutralny podatkowo
        Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku adnego przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce komandytowej.
        • 22.02.2019NSA: Przeduenie terminu zwrotu podatku VAT
         Przy pierwszym przedueniu terminu zwrotu podatku VAT istnieje konieczno ustalenia przez organ podatkowy daty, do której nastpuje przeduenie terminu zwrotu podatku, z uwzgldnieniem rodzaju trwajcej weryfikacji.
         • 19.02.2019Czynnoci sprawdzajce wedug projektu nowej Ordynacji podatkowej
          Projekt nowej Ordynacji podatkowej, który znajduje si obecnie na etapie opiniowania, okrelany jest jako innowacyjne podejcie do podatków w Polsce. Jednak nie wszystkie zapisy dokumentu s rewolucyjne. Cz z nich jest zaledwie drobn korekt obowizujcych ju przepisów. Jako przykad przytaczane s przepisy dotyczce czynnoci sprawdzajcych. Czy projekt zmieni cokolwiek w tej kwestii?
          • 14.02.2019NSA: Przewleko postpowania przy weryfikacji zwrotu VAT bardzo trudno wykaza
           Z uzasadnienia: W przypadku gdy jednoczenie toczy si kontrola podatkowa oraz weryfikacja zasadnoci zwrotu rónicy podatku - tocz si dwa niezalene od siebie postpowania, zatem postanowienie wydane w ramach czynnoci sprawdzajcych pozostaje nadal skuteczne i to nawet w przypadku, gdy po zakoczeniu kontroli podatkowej, wszczte zostaje postpowanie podatkowe.
           • 06.02.2019KAS chtniej korzysta z JPK
            Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) coraz czciej w dziaaniach kontrolnych daj przekazania danych z ksig podatkowych i dowodów ksigowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W 2018 r. liczba pobra poszczególnych struktur JPK wyniosa w takich sytuacjach cznie 2003.
            • 06.02.2019WSA. Usugi gastronomiczne nie podlegaj opacie targowej, ale...
             Z uzasadnienia: Z punktu opodatkowania opat targow zasadnicze znaczenie ma ustalenie czy sprzeda ma charakter samoistny - sprzeda gotowego produktu, czy te ma charakter niesamoistny - jest etapem kocowym usugi gastronomicznej, której towarzysz przygotowanie posiku jego podanie. W sytuacji, gdy dodatkowe czynnoci zwizane z przygotowaniem i podaniem posiku nie zachodz, naley przyj, e sprzeda ma charakter samoistny a w konsekwencji dokonywanie takich czynnoci podlega opacie targowej.
             • 05.02.2019KAS chtniej korzysta z JPK
              Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) coraz czciej w dziaaniach kontrolnych daj przekazania danych z ksig podatkowych i dowodów ksigowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W 2018 r. liczba pobra poszczególnych struktur JPK wyniosa w takich sytuacjach cznie 2003.
              • 04.02.2019WSA. Brak adresu ePUAP na penomocnictwie
               Z uzasadnienia: Brak wskazania w penomocnictwie szczególnym adresu elektronicznego przez penomocnika profesjonalnego nie sposób zaliczy do braków, które uniemoliwiaj nadanie podaniu waciwego biegu. Ponadto, nieposiadanie adresu elektronicznego przez penomocnika profesjonalnego nie stanowi naruszenia przepisu prawa powszechnie obowizujcego. Dlatego jeeli penomocnik profesjonalny nie posiada takiego adresu, mamy do czynienia wycznie z sytuacj problemu technicznego w rozumieniu art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej.
               • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
                Odpowiadajc na interpelacj poselsk MF poinformowao, e koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawio równie wiele innych danych zwizanych z systemem poboru PIT w Polsce.
                • 23.01.2019WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika naley uprawdopodobni
                 Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, e skoro wysoko wymienionych w tym przepisie wydatków si ustala, nie moe to oznacza, e ich wysoko nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponoszca ten wydatek nie ma obowizku posiadania dokumentów potwierdzajcych w sposób bezporedni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni skorzystanie z przewodnika i opacenie tej usugi w okrelonej wysokoci, co moe uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny.
                 • 08.01.2019Strata podatkowa. Jak dugo przechowywa ksigi?
                  Pytanie: Czy Spóka prawidowo ustali termin przechowywania ksig podatkowych i dokumentów z lat, w których poniosa strat podatkow, przyjmujc e lata te przedawni si po upywie 5-ciu lat liczc od roku w którym zoya deklaracj CIT-8 wykazujc strat podatkow? 
                  • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                   Fakt, e konstytucyjne zasady zostay skonkretyzowane i wyraone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsibiorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wiksze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie bdzie istniaa konieczno powoywania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsibiorców powiela zapisy Konstytucji.
                   • 20.12.2018NSA: Róne stawki VAT na ciastka - sd nie moe bada preferencji konsumentów
                    Postpowanie sdowoadministracyjne nie suy gromadzeniu materiau dowodowego i ustalaniu stanu faktycznego w sprawie. Jedynie wyjtkowo sd moe z urzdu lub na wniosek stron przeprowadzi dowody uzupeniajce z dokumentów, jeeli jest to niezbdne do wyjanienia istotnych wtpliwoci i nie spowoduje nadmiernego przeduenia postpowania w sprawie.
                    • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                     VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                     • 14.12.2018NSA: Rolnik ryczatowy prowadzcy jednoczenie dziaalno a prawo do odliczenia VAT
                      Prowadzcy dziaalno rolnicz i jako rolnik ryczatowy korzystajcy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., nie ma podstaw prawnych do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujcych transakcje zwizane z prowadzon przez niego dziaalnoci rolnicz, nawet jeli jako przedmiot dziaalnoci gospodarczej ma wpisan równie dziaalno usugow wspomagajc produkcj rolinn, czyli zaliczajc si do dziaalnoci rolniczej.
                      • 10.12.2018Podatki 2019: MF utworzy Centralny Rejestr Faktur
                       Do ustawy o podatku VAT wprowadzony zostanie nowy rozdzia, który ureguluje funkcjonowanie Centralnego Rejestru Faktur – wynika z przygotowanego w Ministerstwie Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem lipca 2019 r.
                       • 07.12.2018Podatki 2019: MF utworzy Centralny Rejestr Faktur
                        Do ustawy o podatku VAT wprowadzony zostanie nowy rozdzia, który ureguluje funkcjonowanie Centralnego Rejestru Faktur – wynika z przygotowanego w Ministerstwie Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem lipca 2019 r.
                        • 06.12.2018Podatki 2019: Deklaracje VAT na nowych zasadach ju od lipca?
                         W poowie 2019 r. skadane obecnie pliki JPK_VAT oraz deklaracje podatkowe VAT zostan zastpione now struktur jednolitego pliku kontrolnego – wynika projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, który opublikowa resort finansów. W praktyce nowe pliki, stanowice rozliczenie w podatku VAT, bd przesyane analogicznie do JPK_VAT. Utworzony zosta ma równie Centralny Rejestr Faktur.
                         • 05.12.2018Podatki 2019: Deklaracje VAT na nowych zasadach ju od lipca?
                          W poowie 2019 r. skadane obecnie pliki JPK_VAT oraz deklaracje podatkowe VAT zostan zastpione now struktur jednolitego pliku kontrolnego – wynika projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, który opublikowa resort finansów. W praktyce nowe pliki, stanowice rozliczenie w podatku VAT, bd przesyane analogicznie do JPK_VAT. Utworzony zosta ma równie Centralny Rejestr Faktur.
                          • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
                           Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
                           • 21.11.2018Wicej uprawnie dla organów skarbowych
                            Po upywie pótora roku od wdroenia reformy organów skarbowych, rzd chce przyzna fiskusowi dodatkowe uprawnienia. Moliwo prowadzenia tak zwanych dziaa operacyjno-rozpoznawczych, upodobniajcych organy skarbowe do formacji policyjnych oraz moliwo wszczynania kontroli celno-skarbowej jedynie po wczeniejszym okazaniu legitymacji subowej jakiejkolwiek osobie zatrudnionej w danej firmie (np. ochroniarzowi, bd recepcjonistce), to tylko niektóre uprawnienia sub skarbowych, budzce niepokój ekspertów podatkowych.
                            • 20.11.2018WSA. Kasy rejestrujce: Impreza plenerowa to nie park rozrywki
                             Z uzasadnienia: Dziaalno polegajca na prowadzeniu "parku rozrywki" jest to dziaalno o okrelonej skali, zarówno co do zajmowanego terenu, jak i wykorzystywanych urzdze i towarzyszcej jej infrastrukturze. Nie mona wic uzna za prawidowe stanowiska organu interpretacyjnego, zgodnie z którym dziaalno polegajca na wiadczeniu usug w zakresie udostpniania urzdze (dmuchane zjedalnie, urzdzenia do rywalizacji oraz inne) podczas imprez plenerowych (doranych), takich jak festyny, pikniki, czy targi, jest dziaalnoci polegajc na prowadzeniu "parku rozrywki".
                             • 16.11.2018WSA: Administracja podatkowa ma pene prawo do wstrzymania zwrotu VAT w przypadku wtpliwoci
                              Z uasadnienia: Nie zawsze zakoczenie kontroli podatkowej musi da jednoznaczn odpowied na pytanie o zasadno zwrotu podatku VAT. Kontrola obejmuje bowiem transakcje dokonane jedynie przez samego podatnika. Tymczasem niekiedy dopiero cay szereg ustale odnonie dalszych kontrahentów i schematu obrotu towarem daje obraz okolicznoci jakie towarzyszyy transakcjom, umoliwiajc ich ocen od strony skutków podatkowych. Z tej przyczyny nie istnieje cisa zaleno pomidzy planowanym terminem zakoczenia kontroli, a prognozowanym terminem zwrotu nadwyki podatku.
                              • 15.11.2018Ksigowo projektów unijnych
                               Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcj z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o rodki - ale to dopiero pocztek dugiej drogi. Wydatki naley bowiem prawidowo udokumentowa i rozliczy, a korzystanie z dotacji komplikuj dodatkowo kwestie zwizane z rachunkowoci i podatkami. Dlatego wanie stworzylimy e-kurs: Ksigowo projektów unijnych, do którego biecej edycji mona zapisa si jeszcze od koca dzisiejszego dnia. Dziki udziaowi w e-kursie Uczestnicy zdobd praktyczn wiedz oraz umiejtnoci niezbdne do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
                               • 09.11.2018Coraz wicej obowizków dla biur rachunkowych - jak sobie z nimi radzi?
                                Biura rachunkowe musz nieustannie mierzy si z coraz to nowymi wyzwaniami. Ostatnie lata s szczególne, mamy przecie do czynienia z fal zmian, których celem jest zwikszenie skutecznoci administracji podatkowej, poprawa cigalnoci podatków i uszczelnienie systemu poboru podatku VAT i akcyzy. Z drugiej strony widzimy zmiany, które maj agodzi skutki restrykcyjnej polityki podatkowej i zachca przedsibiorców do kontynuowania dziaalnoci lub zakadania nowych.
                                • 26.10.2018NSA: Podzia majtku likwidowanej spóki wymaga uprzedniej spaty wszystkich zobowiza
                                 Z uzasadnienia: Likwidacja spóki z ograniczon odpowiedzialnoci moe nastpi dopiero po spaceniu wszystkich jej zobowiza lub zabezpieczeniu spaty wierzytelnoci niewymagalnych, spornych lub takich, po które wierzyciele si nie zgosili. W konsekwencji do podziau majtku zlikwidowanej spóki pomidzy jej wspólników take moe doj dopiero po spaceniu wszystkich jej zobowiza, wzgldnie po zoeniu do depozytu sdowego sum wystarczajcych na ich spacenie. Jeeli niewymagalne zobowizania spóki ani nie zostay spacone, ani ich spaty nie zabezpieczono depozytem sdowym, a jedynie objto je dodatkowym porczeniem wzgldnie przystpieniem do dugu, likwidacja spóki jest niemoliwa,
                                 • 22.10.2018Przeciwdziaanie agresywnej optymalizacji pod lup NIK
                                  Najwysza Izba Kontroli rozpocza kontrol, która ma pokaza, czy administracja skarbowa wykazuje waciw skuteczno w przeciwdziaaniu agresywnej optymalizacji podatku dochodowego CIT. W ramach badania opublikowano te specjaln ankiet dla przedsibiorców.
                                  • 01.10.2018WSA. Jak udokumentowa koszty przy handlu kryptowalut?
                                   Z uzasadnienia: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu moliwe jest w kady sposób dopuszczalny w postpowaniu podatkowym (...) Jeeli w istocie specyfika transakcji dokonywanych za porednictwem giedy kryptowalut uniemoliwia pozyskanie dokumentów okrelonych w przepisach rozporzdzenia o PKPiR, a posiadane przez skarcego dokumenty jednoznacznie bd potwierdza zakup kryptowaluty (ilo, cen, itp.), dokumenty te mog stanowi podstaw do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
                                   • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
                                    Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
                                    • 13.08.2018NSA. Granice uznania administracyjnego przy przyznawaniu ulgi w spacie zobowiza
                                     Przesanki dotyczce wanego interesu podatnika i interesu publicznego odwouj si do poj nieostrych i stanowi klauzule generalne, a wypenienie ich konkretn treci naley do wykadni, a nastpnie prawidowego stosowania art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Nie mona take przyjmowa, e ustalenie wystpienia tych obiektywnych przesanek naley do sfery uznania administracyjnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 09.08.2018NSA: Nieprawidowoci musz zosta wskazane w protokole kontroli podatkowej
                                      Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 291 § 4 O. p., kontrola podatkowa zostaje zakoczona w dniu dorczenia protokou kontroli. Skoro tak, to ujawnienie nieprawidowoci i ocena prawna nieprawidowoci ju po dorczeniu protokou kontroli nie ma znaczenia dla skutku przewidzianego w art. 165b § 1 O. p. – moliwoci wszczcia postpowania podatkowego w tej sprawie.
                                      • 07.08.2018Bdzie mona wystpi z wnioskiem o odpatn kontrol
                                       Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewiduj w rozdziale 3 dziau IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Postpowanie konsultacyjne bdzie mogo by wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakoczone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Wniosek o konsultacj ma podlega opacie wpacanej na rachunek organu podatkowego waciwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia zoenia wniosku - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                       • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                                        Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                                        • 04.07.2018Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VAT
                                         Podstaw prawn dokonania korekty deklaracji podatkowej jest przepis art. 81 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienie do dokonania korekty to jedno z podstawowych uprawnie podatnika, któremu nie mona odmówi prawa do naprawienia popenionego przez siebie bdu odkrytego w rozliczeniach z fiskusem.
                                         • 03.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na danie
                                          Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezporedni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada ukad i format (schemat XML), który umoliwia jego atwe przetwarzanie.  JPK na danie obejmuje 6 struktur:  ksigi rachunkowe – JPK_KR,  wycig bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksiga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
                                          • 03.07.2018Rozliczanie delegacji subowych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
                                           Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotyczcych rozliczenia delegacji subowych, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej – przy zaoeniu, e spenione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
                                           • 02.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na danie
                                            Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezporedni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada ukad i format (schemat XML), który umoliwia jego atwe przetwarzanie.  JPK na danie obejmuje 6 struktur:  ksigi rachunkowe – JPK_KR,  wycig bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksiga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
                                            • 19.06.2018WSA: Interpretacja chroni równie prawo do zwrotu VAT
                                             Z art. 14p i art. 52 § 1 w zwizku z art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej naley wyprowadzi nastpujc norm prawn: na wniosek podatnika, który stosujc si do interpretacji wykaza w deklaracji zwrot podatku nienalenie lub w wysokoci wyszej od nalenej i ten zwrot otrzyma, organ podatkowy w decyzji okrelajcej wysoko zwrotu podatku (art. 21 § 3a O.p.) okrela równie wysoko nalenoci objtej zwolnieniem z tytuu zwrotu podatku, albo - w przypadku uiszczenia tej nalenoci na zasadach okrelonych w art. 52 O.p. - okrela wysoko nadpaty z tego tytuu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                             • 05.06.2018Moliwo odmowy zwrotu VAT z powodu wykrycia nieprawidowoci u kontrahenta
                                              Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón.zm.), podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystpia nadwyka podatku naliczonego nad nalenym sam decyduje, czy kwot nadwyki wykae jako kwot do przeniesienia na nastpny okres rozliczeniowy, czy zada jej zwrotu z urzdu skarbowego.
                                              • 04.06.2018Moliwo odmowy zwrotu VAT z powodu wykrycia nieprawidowoci u kontrahenta
                                               Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.) podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystpia nadwyka podatku naliczonego nad nalenym, sam decyduje, czy kwot nadwyki wykae jako kwot do przeniesienia na nastpny okres rozliczeniowy, czy zada jej zwrotu z urzdu skarbowego.
                                               • 01.06.2018NSA: Odmowa wydania interpretacji indywidualnej podlega zaskareniu
                                                Postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w zwizku z uzasadnionym przypuszczeniem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania koczy postpowanie administracyjne o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zwizku z czym przysuguje na nie skarga do sdu administracyjnego.
                                                • 30.05.2018Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                                                 Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                                 • 29.05.2018Zaksigowanie tzw. pustej faktury wpywa na nierzetelno PKPiR
                                                  Kosztami uzyskania przychodu s koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów. Tak stanowi art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT).
                                                  • 14.05.2018WSA. Zawinione niedobory powoduj konieczno korekty VAT
                                                   W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika, nie przysuguje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeli podatnik z tego prawa skorzysta, zobowizany jest dokona korekty podatku naliczonego - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »