Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 22.06.2010Interpretacje indywidualne – jak prawidowo zoy wniosek
  Kady z podatnikw, patnikw i inkasentw moe zwrci si do waciwego Dyrektora Izby skarbowej o wydanie intepretacji indywidualnej w jego sprawie. Niestety -w dalszym cigu bardzo wielu przedsibiorcw albo nie zna, albo unika tej mozliwoci. Trudno przypuszcza, aby barier bya wysoko opaty za wydanie interpretacji indywidualnej – bowiem zabezpieczenie, jakie w wyniku jej uzyskania moemy uzyska (lub moliwo skorygowania bdu lub unikania go w przyszoci) jest z pewnoci warte wicej, ni opata w wysokoci 40 z (tyle musimy zapaci za interretacj dotyczac jednego stanu faktycznego). By moe w dalszym cigu problemem jest powszechnie panujca opinia, e wypenienie wniosku jest trudne i skomplikowane – tymczasem nie jest to opinia prawdziwa.
  • 08.06.2010PIT: Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia
   Zapytanie nr 6523 do ministra finansw w sprawie konsekwencji podatkowych sprzeday nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia oraz moliwoci skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzeday na zakup dziaki budowlanej
   • 02.06.2010Orzecznictwo: Koszty odpatnego zbycia ogu praw i obowizkw komplementariusza
    Art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie ma zastosowania do kosztw uzyskania przychodu z tytuu zbycia ogu praw i obowizkw wsplnika spki osobowej. Uyty w tym przepisie zwrot "udziaw (akcji)" odnosi si wycznie do spek kapitaowych. Konglomerat praw i obowizkw, o jakim mowa w art. 10 § 1-3 Kodeksu spek handlowych, peni bowiem w spce osobowej jak jest spka komandytowa inn rol ni udziay w spce z ograniczon odpowiedzialnoci, czy te akcje w spkach akcyjnych.
    • 25.05.2010Orzecznictwo: Faktury korygujce a odliczanie VAT metod proporcji
     Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy nie zostaa zrealizowana umowa przedwstpna, to wygaso zobowizanie podatkowe wynikajce z otrzymania zaliczki na poczet dostawy wynikajcej z niezrealizowanej ostatecznie umowy. Opodatkowaniu VAT co do zasady podlegaj bowiem dostawy towarw i wiadczenie usug, a nie patnoci dokonane z tytuu tych transakcji. Z dniem zamknicia systemu konsorcjum wystpi obowizek skorygowania faktur zaliczkowych. Wygasa bowiem podstawa faktyczna do ich wystawienia. Obrt, o ktrym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, udokumentowany pierwotnymi fakturami zaliczkowymi, naleao zatem skorygowa.
     • 18.05.2010Zanim bdzie za pno – Kontrola wewntrzna
      Dla przedsibiorcw zatrudniajcych przy rozliczeniach podatkowych w ksigowoci i w dziaach sprzeday oraz w dziaach kadrowo-pacowych wielu pracownikw kontrola wewntrzna ma szczeglne znaczenie. Osobom zarzdzajcym trudno na bieco przeprowadza szczegow weryfikacj poprawnoci zachodzcych w firmie procesw. Okresowe przeprowadzenie kontroli wewntrznej spenia bdzie co najmniej dwie istotne funkcje: dyscyplinujc – pracownicy, wiedzc, e nieuniknione s kontrole wewntrzne, wiksz wag przywizuj do poprawnoci wykonywanych czynnoci, oraz prewencyjn – chronic przedsibiorstwo przed negatywnymi nastpstwami nieprawidowoci, ktre moe stwierdzi kontrola podatkowa lub skarbowa.
      • 12.05.2010Orzecznictwo: Ustanowienie przez sd suebnoci mieszkania
       Teza: Jeeli za przeniesienie udziaw we wspwasnoci nieruchomoci waciciel takiej nieruchomoci ustanawia na rzecz osoby, ktra przeniosa na niego znaczn (znaczc) wielko udziaw w tej wspwasnoci, ograniczone prawo rzeczowe (suebno osobist), to nie sposb twierdzi, e ustanowienie suebnoci mieszkania w takiej sytuacji nastpio nieodpatnie w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).
       • 06.05.2010Ulga mieszkaniowa: Pochodzenie kwoty wydatkowanej na cele mieszkaniowe nie jest istotne dla skorzystania z ulgi

        Teza: Brak jest podstaw prawnych do kwestionowania prawa skarcej do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, w przypadku gdy skarca wydatkowaa w terminie ustawowym rodki pienine bdce w jej posiadaniu inne ni uzyskane ze sprzeday.
        • 30.04.2010Kontrola podatkowa: Wedug Deloitte, przedsibiorcy s coraz lepiej przygotowani
         Z badania przeprowadzonego przez firm doradcz Deloitte wynika, e przedsibiorcy coraz czciej przygotowuj si do kontroli skarbowych i podatkowych, korzystajc z moliwoci prawnych i organizacyjnych. Jednak a 75 proc. podatnikw nie posiada w strukturach swoich firm wewntrznych specjalistw podatkowych. Zaczyna zmienia si take podejcie kontrolujcych do podatnikw – 65 proc. z nich ocenio je jako dobre.
         • 29.04.2010Pastwowa Inspekcja Pracy skontrolowaa Ministerstwo Finansw
          Interpelacja nr 14450 do ministra finansw w sprawie przypadkw amania praw pracowniczych w izbach i urzdach skarbowych
          • 28.04.2010Orzecznictwo: Zlikwidowana spka cywilna ma prawo do zwrotu VAT
           Z uzasadnienia: Dla potrzeb wykreowania obowizku zapaty podatku od towarw i usug z tytuu likwidacji dziaalnoci gospodarczej przyjmuje si, e spka cywilna - pomimo jej formalnej likwidacji - zachowuje status podatnika w stosunku do zobowiza podatkowych powstaych, gdy spka cywilna nie jest ju podatnikiem. Skoro tak, to tym bardziej naley dopuci moliwo rozliczenia podatku od towarw i usug za okres prowadzonej przez spk cywiln dziaalnoci.
           • 23.04.2010Orzecznictwo: Ulga mieszkaniowa a pochodzenie rodkw pieninych
            Teza: Brak jest podstaw prawnych do kwestionowania prawa skarcej do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa), w przypadku gdy skarca wydatkowaa w terminie ustawowym rodki pienine bdce w jej posiadaniu inne ni uzyskane ze sprzeday.
            • 20.04.2010Odmawiajc umorzenia podatku, organ musi uzasadni decyzj
             Tezy: 1. Uznaniowy charakter decyzji w sprawie zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie odnosi si do ustalania przesanek udzielenia ulgi. W tym zakresie organ nie dziaa na podstawie uznania administracyjnego. Ustalajc stan faktyczny sprawy w toku postpowania dowodowego i nastpnie porwnujc ten stan do hipotezy normy zezwalajcej na zastosowanie ulgi organ jest zwizany zasadami okrelonymi w art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej oraz reguami logiki. Postpowanie organu podatkowego w tym zakresie podlega ocenie sdu administracyjnego, a wic sd ocenia, czy zosta w sprawie zebrany kompletny materia dowodowy, czy w procesie oceny dowodw nie naruszono regu logiki i czy zastosowano waciwe przepisy do prawidowo ustalonego stanu faktycznego. Uznanie administracyjne odnosi si natomiast do wyboru konsekwencji prawnych (zastosowa ulg lub jej nie stosowa) w razie prawidowego ustalenia, e udzielenie ulgi jest moliwe, bowiem przemawia za tym wany interes podatnika lub interes publiczny.
             • 15.04.2010Postpowanie podatkowe po zoeniu wniosku o stwierdzenie nadpaty
              Teza: Ustawodawca zasadnie nie wprowadzi zakazu wszczcia postpowania w przedmiocie okrelenia zobowizania podatkowego, w przypadku, gdy ju zosta zoony wniosek o stwierdzenie nadpaty w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a O.p. Dopki bowiem zobowizanie podatkowe jest nieprzedawnione, podatnik moe wystpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty (art. 79 § 2 O.p.), a organ podatkowy moe oceni prawidowo doczonego do wniosku skorygowanego zeznania i w razie stwierdzenia wadliwego okrelenia w nim zobowizania podatkowego wyda, po uprzednim wszczciu postpowania podatkowego, decyzj okrelajc inn wysoko nalenego podatku w trybie art. 21 § 3 O.p.
              • 14.04.2010Orzecznictwo: Skutki podatkowe wypaty dywidendy w formie niepieninej
               Z uzasadnienia: 1. Uwzgldniajc cel i charakter dywidendy, nie sposb okreli, jakie przysporzenie po stronie Spki miaoby powsta poprzez wiadczenie przedmiotu dywidendy uprawnionym wsplnikom. To Spka przekazuje wsplnikowi cz posiadanego majtku (zysku), czy to w formie pieninej czy rzeczowej, o ile spenione zostan przewidziane umow Spki i przepisami prawa wymogi formalne, i, jak wynika z przepisw prawa, z pewnoci wiadczenie takie bdzie rdem przychodu do opodatkowania, ale po stronie wsplnika, czy bdzie on osob prawn czy te osob fizyczn. 2. Jednostronna czynno prawna polegajca na przeniesieniu prawa wasnoci nieruchomoci na wsplnika uprawnionego do dywidendy nie bdzie czynnoci tzw. wzajemn, wiadczeniu od Spki na rzecz wsplnika nie bdzie odpowiada adne wiadczenie ze strony wsplnika.
               • 14.04.2010Refakturowanie usug transportowych i kurierskich a obowizek podatkowy w VAT
                Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug z tytuu refakturowania usug transportowych i kurierskich przez Spk na spki faktycznie korzystajce z tych usug?
                • 13.04.2010Czyja jest interpretacja?
                 Teza: Interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektorw izb skarbowych wskazanych w § 2 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowanienia do wydawania interpretacji przepisw prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) s interpretacjami Ministra Finansw, nie za interpretacjami tyche dyrektorw.
                 • 12.04.2010Orzecznictwo: Zakwalifikowanie domku letniskowego do budynkw mieszkalnych
                  Z uzasadnienia: Opodatkowanie budynku lub jego czci stawk podatku przewidzian dla budynkw mieszkalnych jest moliwe, jeeli w ewidencji gruntw i budynkw budynek okrelony zosta jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zosta uwzgldnione take warunki okrelone przez prawo budowlane. Skoro bowiem w przypadku definiowania przedmiotw opodatkowania podatkiem od nieruchomoci (budynkw i budowli) ustawodawca uznaje za miarodajne przepisy prawa budowlanego, to tym bardziej powinny przepisy te znale zastosowanie przy kwalifikacji funkcji budynku pod ktem okrelenia waciwej stawki podatkowej.
                  • 31.03.2010Orzecznictwo: Czciowo odpatne penienie funkcji czonka zarzdu moe generowa przychd
                   Z uzasadnienia: wiadczenie otrzymane przez podatnika - spk z ograniczon odpowiedzialnoci, w postaci penienia przez wsplnika teje spki funkcji prezesa lub czonka zarzdu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy speniajcy uzyska lub ma uzyska w przyszoci wzajemnie pewn korzy majtkow (w szczeglnoci tzw. dywidend) - nie jest "nieodpatnym wiadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to wiadczenie wzajemne ma tak sam, czy te zblion warto ekonomiczn. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcj czonka zarzdu spki peni nieodpatnie (lub czciowo odpatnie) jej wsplnik, po stronie spki nie powstaje przychd z nieodpatnego (czciowo odpatnego) wiadczenia.
                   • 25.03.2010Orzecznictwo: Fiskus musi udowodni fikcyjno faktur
                    Z uzasadnienia: Podatnik moe obniy podatek naliczony o taki podatek naleny, ktry pozostaje w nierozerwalnej wizi ze zdarzeniem gospodarczym, ktre zostao zarwno faktycznie dokonane, jak te realnie odzwierciedlone w dokumentujcej je fakturze. Przepisy ustawy o VAT daj organowi moliwo zakwestionowania prawa podatnika do obnienia podatku nalenego oraz zwrotu rnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego jedynie wwczas, gdy organ udowodni niezgodno faktury z rzeczywistoci poprzez podanie konkretnego faktu, z ktrego ta niezgodno wynika, a nie poprzez formuowanie jego oceny, bez jednoznacznego wykazania, e fakt taki rzeczywicie nastpi.
                    • 25.03.2010Zwolnienie podmiotowe z VAT dla wiadczcych usugi rachunkowo-ksigowe
                     Pytanie podatnika: Spka z o.o. zamierza przystpi do spki komandytowej, ktrej przedmiotem bdzie wycznie wiadczenie usug rachunkowo-ksigowych (bez doradztwa). Powstanie spki komandytowej zaplanowano na stycze 2010 r. Przewidywana roczna sprzeda nie przekroczy limitu 50.000 z obrotu. Czy w przypadku wiadczenia jedynie usug rachunkowo-ksigowych (bez doradztwa), Spce bdzie przysugiwa prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT regulowanego przepisami art. 113 ust. 1 oraz ust. 9 ustawy o VAT?
                     • 22.03.2010Orzecznictwo: Odpowiedzialno wsplnika zlikwidowanej spki cywilnej za zalegoci w VAT
                      W wietle art. 115 § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa okrelenie wysokoci zobowizania rozwizanej spki cywilnej z tytuu podatku od towarw i usug moe nastpi tylko w postpowaniu o odpowiedzialnoci osb trzecich, w ktrym uczestnicz wszyscy byli wsplnicy spki cywilnej, a postpowanie to dotyczce odpowiedzialnoci poszczeglnych wsplnikw za zobowizania nieistniejcej spki, powinno by uwieczone wydaniem decyzji na podstawie tych przepisw oraz art. 108 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o odpowiedzialnoci solidarnej wskazanych z imienia i nazwiska byych wsplnikw za - okrelone co do wielkoci za dany okres rozliczeniowy - zalegoci podatkowe rozwizanej spki cywilnej.
                      • 08.03.2010Orzecznictwo: Moment poniesienia kosztu dla podatnikw prowadzcych PKPiR
                       Z uzasadnienia: Uregulowanie wynikajce z art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. odnosi si take do podatnikw prowadzcych podatkowe ksigi przychodw i rozchodw i stosujcych metod kasow, o ktrej stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. Metoda kasowa za z art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. nie moe by utosamiana z faktem zapaty za dany koszt, albowiem kwestia ta nie zostaa w tym przepisie jednoznacznie rozstrzygnita. Ustawodawca wanie w art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. okreli, e za dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodu u podatnikw prowadzcych podatkowe ksigi przychodw i rozchodw uwaa si dzie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowicego podstaw do zaksigowania (ujcia) kosztu, a definicja ta wyranie nawizuje do koncepcji poniesienia kosztu jako bycia obcionym kosztem. Poniesienie kosztu nie ma natomiast nic wsplnego z dokonaniem wydatku pokrywajcego koszt.
                       • 05.03.2010Faktura korygujca musi by potwierdzona
                        Pytanie podatnika: Czy kwoty wynikajce z dokonanych korekt faktur pomniejszaj obrt jednoczenie obniajc podstaw opodatkowania (kwot podatku nalenego) w rozliczeniu za miesic wystawienia faktury korygujcej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie moliwe dla Spki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujcych bd prawidowe w wietle przepisw obowizujcych od 1 grudnia 2008 r., ktre bd daway prawo do obnienia kwoty podatku nalenego?
                        • 02.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie dochodw kapitaowych – rewolucja?
                         Z uzasadnienia: W niniejszej sprawie Skarcy osign dochd ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7, tj. dochd z kapitaw pieninych (dochd ze sprzeday akcji); to samo rdo przychodw (udzia w funduszach kapitaowych), przynioso strat (w 7tym samym roku podatkowym, w ktrym Skarcy uzyska ww. dochd). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 i pkt 6a u.p.d.o.f. przychodem z kapitaw pieninych jest przychd z odpatnego zbycia papierw wartociowych oraz przychd z tytuu udziau w funduszach kapitaowych. Niewtpliwie zatem w przedstawionym przez Skarcego stanie faktycznym dochd i strata pochodzi z tego samego rda. Oznacza to, e warunki pomniejszenia dochodu o poniesion strat okrelone w art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. zostay spenione. Inaczej mwic, w wietle postanowie ww. przepisu nie ma przeszkd, by Skarcy mg odliczy strat z tytuu udziau w funduszach kapitaowych od dochodu uzyskanego z odpatnego zbycia akcji.
                         • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy najmu moe by kosztem
                          Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikajcego z umowy obowizku jej zapaty na wypadek odstpienia od niej przed upywem okresu, na ktry umowa ta zostaa zawarta moe stanowi koszt uzyskania przychodu, jeeli rozwizanie umowy byo racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem byo osignicie przychodw lub zachowanie ich rda i polegao na zmianie strategii prowadzonej dziaalnoci, poprzez ograniczenie dziaalnoci lokalnej detalicznej, w miejsce ktrej nastpowao jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjau gospodarczego na wikszy terytorialnie rynek, o potencjalnie wikszej liczbie klientw.
                          • 23.02.2010Orzecznictwo podatkowe: Czy generator to budowla?
                           Tezy: Elektrownie wiatrowe nie s budowlami w rozumieniu art. 1a ust 1 pkt 2 ustawy podatkowej w zwizku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Elektrownie wiatrowe nie tylko nie s wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, lecz pozbawione s cech zblionych do budowli wymienionych w tym przepisie. W zwizku tym nie mog by one uznane za budowle. Takie urzdzenia, jak generator, rotor z gondol, wirnik, generator, skrzynia biegw, komputer sterujcy, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania, nie s czciami budowlanymi urzdze technicznych elektrowni wiatrowych. S odrbnymi pod wzgldem technicznym czciami przedmiotw skadajcych si na cao uytkow w zakresie urzdze wytwrczych energii elektrycznej, a nie budowli.
                           • 05.02.2010Orzecznictwo WSA: Wynajmujcy moe amortyzowa bez ewidencji
                            Teza: Wykadnia przepisw art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (w szczeglnoci ust. 1-2 i ust. 6) prowadzi do wniosku, e w razie braku ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowi kosztw uzyskania przychodw (ust. 6), ale ograniczenie to znajduje zastosowanie tylko do tych podatnikw, ktrzy obowizani s prowadzi ksigi rachunkowe lub podatkow ksig przychodw rozchodw (ust. 1-2).
                            • 03.02.2010Orzecznictwo WSA: Umowa o doywocie nie jest umow odpatn
                             Z uzasadnienia: Umowa o doywocie jest umow wzajemn jednake nie jest ona umow odpatn a konstatacja ta jest istotna albowiem zwrotowi „nabycie” naley nada znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzeday, kade prawem dopuszczalne przeniesienie prawa wasnoci rzeczy na osob trzeci, przy czym ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, ktre ma charakter odpatny. Organ interpretacyjny nieprawidowo zakwalifikowa umow o doywocie jako umow „odpatn” przy czym w aden sposb nie dokona analizy istoty „odpatnoci” tej umowy, na czym owa „odpatno” polega, co jest jej cech konstytutywn. W konsekwencji, bdnie przyjmujc opatny charakter umowy o doywocie bdnie te przyj, e w sprawie ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. jako podstawa opodatkowania.
                             • 29.01.2010Orzecznictwo WSA: Samotny rodzic musi faktycznie wychowywa dziecko
                              Z uzasadnienia: W sytuacji gdy przepisy prawa podatkowego nie przesdzaj o tym, jakie dokadnie kryteria pozwalaj uzna jedno z rodzicw za t stron, ktra samotnie wychowuje dziecko, trzeba bra przede wszystkim pod uwag, kto faktycznie sprawuje opiek nad dzieckiem. Przepis ustawy jest mianowicie adresowany do osoby samotnie wychowujcej dziecko i t osob jest ten, kto to faktycznie czyni, w peni albo w przewaajcej mierze, a nie automatycznie i bez wzgldu na stan faktyczny ten, komu sd w wyroku przyzna wadz rodzicielsk tudzie nakaza opiek.
                              • 28.01.2010Orzecznictwo: Kontrola podatkowa to nie to samo co postpowanie podatkowe

                               Tezy: 1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odrni jednak naley kontrol podatkow od postpowania podatkowego, na co susznie zwrciy uwag organy celne. Analiza unormowa rozdziau 5. ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, e dotycz one kontroli w cisym rozumieniu tego pojcia, wic tych czynnoci organw kontroli, ktre przeprowadzane s u przedsibiorcy, w jego siedzibie, majc przez to wpyw na biece funkcjonowanie przedsibiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynnoci organu kontrolujcego w siedzibie przedsibiorstwa, polegajce na bezporednim poznaniu dziaalnoci przedsibiorcy, zwizane m.in. z zapoznaniem si z dokumentacj i zabezpieczeniem dokumentw, akt oraz innych rodkw dowodowych znajdujcych si u kontrolowanego na cele dalszego postpowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykadni jzykowej art. 281§1 Ord.pod., ktry mwi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., ktry wprost stwierdza,e "czynnoci kontrolne prowadzone s w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach zwizanych z prowadzon przez niego dziaalnoci i w godzinach jej prowadzenia(-)".
                               • 26.01.2010Orzecznictwo: Trudna sytuacja podatnika w starciu z interesem publicznym

                                Teza: Ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesanki "interesu publicznego" wie si z koniecznoci waenia relacji w dwch paszczyznach: jedn paszczyzn tworzy zasada, jak jest terminowe pacenie podatkw w penej wysokoci, drug - wyjtek od zasady, polegajcy na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustali, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie nalenoci czy te zastosowanie ulgi).
                                • 19.01.2010Orzecznictwo: Nie kada wpata przed dostaw towaru lub usugi jest zaliczk

                                 Teza: Dla uznania wpaconej kwoty jako zaliczki na poczet wykonanych usug, w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), istotnym jest, aby przysze wiadczenie byo okrelone w sposb jednoznaczny co do rodzaju towaru bd usugi, tzn. w sposb umoliwiajcy ich identyfikacj, a dodatkowo strony tego wiadczenia, w momencie wpaty zaliczki, nie maj woli dokonywania jego zmian w przyszoci.
                                 • 12.01.2010Orzecznictwo: Udzia w spce handlowej bez osobowoci prawnej i status prowadzcego dziaalno gospodarcz

                                  Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych fakt udziau osoby fizycznej w handlowej spce niemajcej osobowoci prawnej (n. w spce jawnej) nie powoduje automatycznie, e osob tak mona traktowa jako podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wsplnika z udziau w spce handlowej niemajcej osobowoci prawnej uznaje si jedynie za przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, co nie znaczy, e on sam tak dzialalno prowadzi.
                                  • 11.01.2010Orzecznictwo WSA: Zadatek i wadium nie mog by kosztem
                                   Z uzasadnienia: Utrata wrczonej przedpaty (zaliczki, zadatku) powoduje, e powstaa w ten sposb strata nie bdzie zaliczona do kosztw uzyskania przychodw. Ze wzgldw ekonomicznych utracona przedpata jest strat uznawan przez prawo bilansowe (tj. obcia majtek podatnika), jednak na gruncie prawa podatkowego strata powstaa w wyniku utraty zaliczki w zwizku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodw poniewa zostaa wymieniona w art. 16 ust. 1 ustawy. Zadatek i wadium s zdefiniowane w art. 394 i art. 70 Kodeksu cywilnego i su do zabezpieczenia interesw obu stron umowy. Dziki niemu kada ze stron zabezpiecza si na wypadek zerwania umowy przez drug stron. Strona, ktra nie wykona swojego zobowizania traci wpacony zadatek i/lub wadium.
                                   • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Bdy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                    Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarw i usug, ani rozporzdzenia MF nie operuj pojciami "oczywistych bdw w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", ktre pozwalayby uzna, i pomimo braku pewnych elementw daj si zidentyfikowa strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwoci zdaniem skadu orzekajcego w niniejszej sprawie prawidowo zostaa zakrelona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidowych tych faktur, ktre opieway na zupenie inny podmiot o zupenie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczno, take z uwagi na zasad neutralnoci z art. 86 ust. 1 ustawy, kto by faktycznym odbiorc kwestionowanych towarw i usug, skoro skarca Spka nie legitymowaa si prawidowo wystawionymi na jej firm lub skorygowanymi fakturami, bd notami korygujcymi.
                                    • 07.01.2010Orzecznictwo: Odmienna wykadnia (nawet bdna) nie jest powodem stwierdzenia niewanoci decyzji
                                     Teza: Odmienna wykadnia konkretnego przepisu prawa, choby nastpnie okazaa si bdn, nie stanowi racego naruszenia prawa, a tym samym nie moe stanowi podstawy do stwierdzenia niewanoci ostatecznej decyzji. Ju sam fakt istnienia kilku rnych wykadni przepisw prawa moe sugerowa, e nie mamy do czynienia z zaistnieniem przesanki racego ich naruszenia. O racym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., moglibymy mwi dopiero wwczas, gdyby jedna z zaprezentowanych wykadni prawa, pozostawaa w sposb oczywisty, bezdyskusyjnie sprzeczny z treci tej normy prawa.
                                     • 06.01.2010Orzecznictwo WSA: Darmowy transport do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                                      Z uzasadnienia: Gdy pracodawca ponosi koszty zakupu paliwa zwizane z dojazdem pracownikw do pracy, przy czym koszt ten nie jest zaleny od liczby pracownikw mogcych skorzysta ze wiadczenia, jak te nie jest moliwe ustalenie, ktrzy konkretnie pracownicy z tego dojazdu i w jakim zakresie skorzystali, to brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tego tytuu po stronie pracownika.
                                      • 04.01.2010Opodatkowanie skadek ZUS zapaconych za zleceniobiorc
                                       Pytania podatnika: 1. Czy skadki zapacone za zleceniobiorc i nie potrcone przez Wnioskodawc stanowi przychd zleceniobiorcy? 2. Czy w przypadku osb ju nie pracujcych Wnioskodawca powinien wykaza te przychody w informacji PIT-8C jako „inne przychody”? 3. Czy w przypadku osb nadal zatrudnionych w 2009 roku Wnioskodawca powinien wykaza te przychody w informacji PIT-11 jako „inne rda przychodu”, czy sporzdzi rwnie informacje PIT-8C?
                                       • 29.12.2009Orzecznictwo: Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa w tym samym czasie
                                        Istot sporu w niniejszej sprawie stanowia odpowied na pytanie, czy wszczcie przez Dyrektora UKS we W. wobec skarcego postpowania kontrolnego w zakresie rzetelnoci deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidowoci obliczania i wpacania podatku od towarw i usug za okres od stycznia 2006 r. do grudnia 2007 r. oraz z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodw nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych rdach przychodw w latach 2006 - 2007 oraz wszczcie w tym samym zakresie kontroli podatkowej byo zgodne z art. 82 ust. 1 u.s.d.g.
                                        • 22.12.2009Czas trwania kontroli skarbowej nie jest ograniczony przepisami o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
                                         Interpelacja nr 12178 do ministra finansw w sprawie kontroli skarbowych
                                         • 17.12.2009Ocena kompetencji pracownikw aparatu skarbowego w wyjanieniach ministerstwa
                                          Interpelacja nr 12062 do ministra finansw w sprawie kompetencji pracownikw organw podatkowych
                                          • 08.12.2009Handel zomem pod szczeglnym nadzorem fiskusa
                                           Interpelacja nr 11880 do ministra finansw w sprawie oszustw podatkowych w obrocie zomem
                                           • 07.12.2009Sprzeda gruntw rolnych przeznaczonych na cele pozarolnicze a VAT
                                            Interpelacja nr 11881 do ministra finansw w sprawie opodatkowania sprzeday gruntw
                                            • 03.12.2009Tanio kupiony samochd i podatek akcyzowy
                                             Przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia oceny prawidowoci zastosowanych przez organy podatkowe zasad oraz trybu okrelenia stronie zobowizania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 15.259 z z tytuu nabycia wewntrzwsplnotowego samochodu osobowego.
                                             • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomidzy podmiotami powizanymi

                                              Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne s spjne i jednoznacznie dowodz, e dziaalno zarejestrowana na nazwisko maonki skarcego bya fikcyjna i zostaa zgoszona tylko w celu zwikszenia kosztw firmy skarcego (a przez to obnienia jego obcie podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynnoci (na ktre wystawiono sporne faktury) wchodziy w istocie w zakres dziaalnoci prowadzonej przez skarcego. Powysze dodatkowo potwierdza okoliczno zlikwidowania dziaalnoci gospodarczej maonki skaracego z kocem 2006 r., tj. po wszczciu postpowania kontrolnego w firmie skarcego.
                                              • 27.11.2009Orzecznictwo WSA: Ewidencja gruntw i budynkw jest wica
                                               Stosownie do treci art. 21 ust. 1 w zwizku z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomoci w zakresie midzy innymi przedmiotu opodatkowania, jest zwizany zapisem zawartym w ewidencji gruntw i budynkw (katastrze nieruchomoci). Jedynie wykazanie przez wacicieli nieruchomoci w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, wadliwoci zapisu w ewidencji gruntw i budynkw (katastrze nieruchomoci), bdzie skutkowa jego odrzuceniem w caoci lub w czci, przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomoci za dany rok.
                                               • 24.11.2009Orzecznictwo WSA: O metodzie zaliczania wydatkw do KUP decyduje charakter opaty
                                                Z uzasadnienia: Jak trafnie podnosz skarcy, kwestia bdca przedmiotem sporu pomidzy stronami jest rwnie sporna zarwno w orzecznictwie jak i w doktrynie. Dla przykadu mona poda wyroki sdw administracyjnych (III SA/Wa 221/08 i II FSK 601/05), w ktrych zajmowane byo przeciwne stanowiska. Niemniej jednak w obu przypadkach konieczne byo ustalenie, czy wstpna opata leasingowa ma charakter opaty samoistnej nieprzypisanej do poszczeglnych rat leasingowych, czy te stanowi jedn z nich. Inaczej ujmujc, wyjanienia wymaga czy konkretna opata dotyczy nie tyle samego trwania usugi leasingu, lecz w ogle prawa do skorzystania z niego, czy te moe stanowi integraln cz umowy i jest jedn z opat z tytuu korzystania z przedmiotu leasingu przez cay okres umowy.
                                                • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
                                                 1. Podatnik, ktremu na wniosek zoony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarw i usug biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzdu skarbowego potwierdzio, na cile wskazan we wniosku dat, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewntrzwsplnotowych na pimie, faksem lub telefonicznie albo poczt elektroniczn (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarw jak wewntrzwsplnotowej dostawy towarw, podlegajcej opodatkowaniu, na zasadach okrelonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wwczas, gdy w wyniku dokonania pniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okae si, i w rzeczywistoci podatnik dokona dostawy na rzecz nabywcy nie posiadajcego ju wwczas wanego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewntrzwsplnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednake wykazanie, e dokonujc dostawy, podatnik dziaa w dobrej wierze, czyli nie by w posiadaniu wiedzy o nieaktualnoci informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewntrzwsplnotowych, lub te nie mg z atwoci przy istnieniu powiza personalnych, kapitaowych czy osobistych, wiedz tak dysponowa.