Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-oszacowanie

 • 17.07.2013Podatek od nieruchomoci od kabli
  Z uzasadnienia: Przewody telekomunikacyjne uoone w kanalizacji kablowej tworz z ni cao techniczno-uytkow podlegajc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych.
  • 12.07.2013Amortyzacja prywatnego samochodu wprowadzonego do majtku firmy
   Z uzasadnienia: Skoro brak jest wszystkich dokumentw potwierdzajcych wydatki na remont samochodu, ktrych zgodnie ze stanowiskiem NSA podatnik nie musia gromadzi, to nie ma moliwoci ustalenia jego wartoci pocztkowej w oparciu o tak dokumentacj, a co nie pozwala na zastosowanie metody ustalania wartoci pocztkowej opartej na zapisach art. 22g ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o PIT. Tym samym za warto pocztkow rodka trwaego naley przyj jego wysoko wynikajc z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodkw trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia zuycia spornego samochodu.
   • 11.07.2013Decyzje podatkowe: Wyczenie pracownika organu podatkowego z postpowania
    Z uzasadnienia: Tre przesanki zawartej w art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej wskazuje, e niepodan jest sytuacja, w ktrej przy rozpatrywaniu sprawy - i to bez wzgldu na to, czy chodzi o jej rozpoznanie w ramach dwch instancji, czy te w ramach jednej instancji - zaangaowany w jej merytoryczne rozpoznanie w jej caoksztacie jest pracownik, ktry bra ju udzia w wydaniu decyzji w jej poprzedniej fazie. Z kolei zgodnie z art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji, jeeli decyzja wydana zostaa przez pracownika lub organ podatkowy, ktry podlega wyczeniu stosownie do art. 130-132 ww. ustawy - okoliczno ta stanowi przesank wznowienia postpowania.
    • 25.06.2013Zakoczenie dziaalnoci a waciwo miejscowa urzdu skarbowego w VAT
     Waciwym miejscowo do wszczcia postpowania wymiarowego w zakresie podatku od towarw i usug w stosunku do osoby fizycznej, ktra zmienia miejsce zamieszkania po zakoczeniu dziaalnoci gospodarczej prowadzonej na terenie objtym zakresem dziaania dwch lub wicej urzdw skarbowych, jest organ podatkowy, ktry - stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug - jest organem waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania tej osoby w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, z upywem ktrego nastpio zakoczenie przez ni dziaalnoci gospodarczej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 19.06.2013Korygowanie not nazwy firmy na fakturze
      Z uzasadnienia: Kad pomyk (bd) na fakturze dotyczc pozycji okrelonych w § 5 ust. 1 pkt 1-5 rozporzdzenia fakturowego mona skorygowa not korygujc. W szczeglnoci mog one dotyczy imion i nazwisk lub nazw bd nazw skrconych sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresw, a take numerw identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Trudno dostrzec podstaw prawn do twierdzenia jakoby moliwo wystawienia noty korygujcej dotyczya jedynie "drobnych omyek".
      • 13.06.2013Sprzeda udziaw objtych za przedsibiorstwo a koszty uzyskania przychodw
       Kosztem uzyskania przychodw z tytuu odpatnego zbycia udziaw objtych w spce z o.o. w zamian za wkad niepieniny w formie przedsibiorstwa spki cywilnej zobowizanej do prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w zwizku z art. 24a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie mog by zobowizania i nalenoci spki cywilnej nie ujte w ksigach przedsibiorstwa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 07.06.2013Termin dokonania korekty VAT w ramach ulgi na ze dugi
        Z uzasadnienia: Korekta podatku nalenego w odniesieniu do wierzytelnoci niecigalnych powinna zosta dokonana w terminie wynikajcym z art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT (nie pniej ni przed upywem 2 lat liczc od koca roku, w ktrym zostaa wystawiona faktura), poprzez korekt deklaracji za waciwy okres rozliczeniowy wskazany w art. 89a ust. 3 ustawy o VAT. Jednoczenie uprawnienie to nie moe zosta zrealizowane (przywrcone) poprzez zoenie korekty deklaracji podatkowej za ten okres w trybie art. 81 Ordynacji podatkowej.
        • 03.06.2013PIT-11 w Kodeksie karnym skarbowym
         W artykule postaramy si wyjani galimatias, istniejcy na gruncie odpowiedzialnoci karnej skarbowej, zwizany z dokumentami, do ktrych skadania zobowizani s patnicy.
         • 24.05.2013Postpowanie podatkowe: Ustanowienie penomocnika a skuteczne dorczenie pism
          Z uzasadnienia: Skoro postpowanie w sprawie nadania rygoru toczy si w ramach postpowania podatkowego (wymiarowego), to jeli strona zoya w nim penomocnictwo oglne, oznacza to, e postanowienie naleao dorczy penomocnikowi strony. Zatem, jeeli postanowienie zostao stronie dorczone z pominiciem jego penomocnika, postanowienie to wobec wadliwoci dorczenia nie weszo do obrotu prawnego.
          • 21.05.2013Ulga prorodzinna: Odliczenia przy ustalaniu kwoty dochodw dorosego dziecka
           Z uzasadnienia: Poprzez nawizanie w treci art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych do unormowa art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca okreli, i przy okrelaniu kwoty uprawniajcej do zastosowania ulgi z tytuu wychowania penoletniego dziecka, naley uwzgldni kwot odpowiadajc podstawie obliczenia podatku (tj. kwot dochodu pomniejszonego o odliczenia), do ktrej odwouj si art. 27 i art. 30b ustawy. To od tej kwoty zaley bowiem bezporednio wysoko nalenego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko bdzie w ogle zobowizane do jego uiszczenia.
           • 17.05.2013Moment powstania przychodu: Sprzeda udziaw a patno w ratach
            Z uzasadnienia: Jeeli strony umowy sprzeday udziaw w spce z ograniczon odpowiedzialnoci stosownie do zasady swobody umw, rozo patno ceny na raty, to przychodem nalenym w danym roku podatkowym bd tylko te kwoty, ktrych terminy patnoci przypadaj w tym roku podatkowym.
            • 15.05.2013Podatki 2014: Kontrola skarbowa otrzyma prawo blokowania kont
             Organy kontroli skarbowej bd mogy blokowa rachunki bankowe – wynika z zaoe do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw. Nowe regulacje maj wej w ycie 1 lipca 2014 r.
             • 10.05.2013Podatki 2014: Kontrola podatkowa bdzie szersza
              Organy podatkowe otrzymaj szersze moliwoci kontroli podatnikw – zaostrzenie systemu przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw. Resort finansw planuje wprowadzi nowe przepisy ju w lipcu 2014 r.
              • 07.05.2013Prawa podatnika w trakcie postpowania podatkowego
               Przepisy Ordynacji podatkowej przyznaj podatnikom wiele praw. Warto o nich pamita i w razie potrzeby walczy o swoje interesy. Poznajmy te prawa.
               • 25.04.2013PIT: Sprzeda mieszkania nabytego w drodze umowy doywocia
                Z uzasadnienia: Biorc pod uwag odpatny charakter umowy o doywocie, zastosowanie bdzie mia art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W konsekwencji do kosztw nabycia, stanowicych koszty uzyskania przychodu, zaliczy naley warto wiadcze jakie podatnik ponis na rzecz doywotnika, czyli faktycznie poniesione na jego rzecz, udokumentowane wydatki. Nie ma podstaw prawnych do przyjcia, e warto rynkowa nieruchomoci jest kosztem - w umowach o doywocie nie okrela si cen nabycia nieruchomoci.
                • 24.04.2013Ulga meldunkowa: Sprzeda budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i garaem
                 Z uzasadnienia: Wobec formalnego powizania budynkw: gospodarczego i garau z budynkiem mieszkalnym (budynki zwizane z budynkiem mieszkalnym nie mogy by przedmiotem odrbnego obrotu), moliwoci objcia zwolnieniem podatkowym przynalenoci do lokalu mieszkalnego, zestawienia poj uytych w przepisach art. 21 ust. 21 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT, zasadne jest przyjcie, e zwolnieniem podatkowym okrelonym jako ulga meldunkowa objte byo zbycie caej nieruchomoci - budynku mieszkalnego, wraz z jego czciami skadowymi sucymi realizacji celw mieszkaniowych, w postaci budynku gospodarczego oraz garaowego.
                 • 26.03.2013Nieostateczne decyzje a zawiadczenie o niezaleganiu w podatkach
                  Z uzasadnienia: Organ podatkowy nie moe wyda zawiadczenia o niezaleganiu bdc w posiadaniu dorczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z ktrych wynikaj zalegoci podatkowe i to take wwczas, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalnoci. Wykonalno decyzji nie ma bowiem wpywu na istnienie zalegoci podatkowej.
                  • 22.03.2013Bilet lotniczy jako koszt podatkowy firmy
                   Z uzasadnienia: Wydatki na przeloty wiceprezesa nie bdcego pracownikiem i nie pozostajcym w adnym stosunku cywilnoprawnym ze spk nie mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Przepisy wyranie wyczaj z kosztw wydatki zwizane z dokonaniem jednostronnych wiadcze na rzecz udziaowcw (akcjonariuszy), ktrzy nie s pracownikami spki.
                   • 12.03.2013Stawka VAT przy refakturowaniu mediw
                    Z uzasadnienia: W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, czynsz najmu nie obejmowa opat za gaz, energi elektryczn, wod, mieci i centralne ogrzewanie, brak zatem podstaw do przyjcia, e mamy do czynienia ze wiadczeniem jednolitym usugi najmu, w cen ktrego wliczany jest zarwno czynsz jak i koszty wiadcze dodatkowych. W takiej sytuacji do dostaw mediw znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2a i art. 30 ust 3 ustawy o podatku od towarw i usug. Natomiast czynsz najmu (obejmujcy opat za korzystanie z lokalu oraz za wiadczenia dodatkowe), bdzie stanowi obrt w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, do ktrego zastosowane zostan zasady opodatkowania waciwe dla wiadczenia zasadniczego (najmu).
                    • 11.03.2013Prawa i obowizki podatnika
                     Wszyscy jestemy zobowizani do ponoszenia wiadcze publicznych - w tym pacenia podatkw. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, ktre nam - jako podatnikom - przysuguj oraz obowizkw, ktre musimy wypenia.
                     • 08.03.2013Odliczenie VAT z faktur przesanych faksem lub e-mailem
                      Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesana Wnioskodawcy przez kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a nastpnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia Podatnika do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
                      • 07.03.2013Kasy rejestrujce: Dokumentowanie wielu transakcji sprzeday na rzecz tego samego klienta
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach dziaalnoci gospodarczej sprzedaje zestawy produktów na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czy Wnioskodawczyni moe sprzedawa jednemu klientowi 10 takich zestawów i nabija na jeden paragon? Czy musi sprzeda tylko jeden zestaw na jeden paragon?
                       • 22.02.2013Pakiety medyczne a przychd pracownika
                        Z uzasadnienia: Nie jest te dopuszczalne, aby po uznaniu za podlegajce opodatkowaniu nieodpatnego wiadczenia polegajcego na otrzymaniu prawa skorzystania z okrelonej opieki medycznej opodatkowaniu podlegaa jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usugi medycznej. Z tych powodw zagwarantowane pakietem medycznym prawo do korzystania z wchodzcych w jego skad usug medycznych nie jest pozostawieniem tych usug do dyspozycji w rozumieniu (odpowiedniej czci) art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.; otrzymanym (nieodpatnym) wiadczeniem jest ju bowiem uprawniona zakupem pakietu moliwo wykorzystania tych usug.
                        • 06.02.2013Moment zaliczenia kosztw porednich do kosztw uzyskania przychodw
                         Pytanie podatnika: Czy koszty uzyskania przychodw o charakterze porednim, udokumentowane fakturami, ktre wpyny do Spki po wstpnym zamkniciu ksig, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za dany rok, ujte jako koszty bilansowe roku nastpnego, stanowi jednoczenie koszty podatkowe roku nastpnego?
                         • 05.02.2013Kontrola podatkowa a prawo do korekty deklaracji
                          Czy podatnik moe dokona korekty zeznania podatkowego za 2009 rok w przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej?
                          • 01.02.2013Podatek od nieruchomoci: Brak prdu i wody a wzgldy techniczne
                           Z uzasadnienia: wyczenie prdu i wody, przygotowywanie lokalu do sprzeday, nie mog by uznane za wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie lokalu do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W przejciowe niewykorzystywanie przez podatnika nieruchomoci do wykonywania dziaalnoci gospodarczej (np. na wskutek zego stanu technicznego budynku, braku mediw), nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomoci, nie miay zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomoci zwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                           • 30.01.2013PIT: Sprzeda nieruchomoci uywanej w dziaalnoci a niewprowadzonej do ewidencji rodkw trwaych
                            Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca zdecydowa si w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wymieni konkretne (a nie wszystkie) skadniki majtkowe nie ujte w ewidencji, ktrych sprzeda generuje przychd z dziaalnoci gospodarczej, to uzna najwyraniej za zasadn rezygnacj z opodatkowania jako przychodu z tej dziaalnoci, sprzeday innych tego rodzaju (nie wpisanych do ewidencji) skadnikw majtkowych.
                            • 29.01.2013Nieujawnione rda przychodw: Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej
                             Instytucja przeduenia terminu przypadajcego na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy wynikajca z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalajcej wysoko zobowizania podatkowego, o ktrym mowa w art. 68 § 4 ord. pod. Oznacza to, e w przypadku gdy termin prawa do wymierzenia podatku z tytuu uzyskania przez podatnika przychodw nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych rdach lub pochodzcych ze rde nieujawnionych upywa w sobot 31 grudnia, to termin ten przedua si na nastpny dzie po dniach wolnych od pracy, czyli na poniedziaek 2 stycznia - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
                             • 18.01.2013Kontrola podatkowa – podstawowe zasady
                              Kontrola podatkowa moe stanowi pocztkowe stadium zarwno postpowania podatkowego, jak i karno-skarbowego, a zebrane w jej ramach materiay mog sta si dowodami w tych postpowaniach. Kontrol podatkow podejmuje si z urzdu.
                              • 11.01.2013MF: Rozbienoci w interpretacjach podatkowych nie s znaczce
                               Interpelacja nr 11119 do ministra finansw w sprawie interpretacji podatkowych
                               • 09.01.2013PIT: Przeznaczenie zysku na kapita zapasowy
                                Z uzasadnienia: Skoro przepisy Kodeksu spek handlowych dopuszczaj podzia zysku na cele zwizane z dziaalnoci spki i dalszym jej rozwojem, ktry jednoczenie wycza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidowo rozdysponowany na przykad na kapita zapasowy, nie jest ju zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Ustawodawca w powoanym przepisie podatkowym nie zawzi jego dziaania wycznie do zyskw niepodzielonych midzy wsplnikw. Wobec tego kady dozwolony przepisami k.s.h. podzia zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., w przypadku przeksztacenia spki kapitaowej w spk osobow.
                                • 04.01.2013Zmiany w zasigu dziaania dyrektorw UKS
                                 Interpelacja nr 10713 do ministra finansw w sprawie skutkw planowanej zmiany zasigu terytorialnego urzdw kontroli skarbowej
                                 • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                                  W zwizku z koniecznoci implementowania zmian wprowadzonych dyrektyw Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniajc dyrektyw 2006/112/WE w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do przepisw dotyczcych fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwan dalej dyrektyw 2010/45/UE, Minister Finansw wyda nastpujce rozporzdzenia:
                                  • 21.12.2012Podatek od nieruchomoci: Powstanie obowizku podatkowego przed zakoczeniem budowy
                                   Z uzasadnienia: Z treci art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, e obowizek podatkowy w podatku od nieruchomoci nowo budowanych budynkw moe powsta take przed zakoczeniem ich budowy o ile doszo do rozpoczcia uytkowania budynku lub jego czci przed ich ostatecznym wykoczeniem. Zatem, w sytuacji, gdy podatniczka nie zakoczya budowy budynku, nie wykoczya go ostatecznie, ale rozpocza uytkowanie jego czci (tu I pitro), obowizek podatkowy powstaje tylko w zakresie tej czci uytkowanego budynku, a nie w zakresie caoci. Wyranie bowiem ww. przepis stwierdza "w ktrym rozpoczto uytkowanie budynku lub jego czci". Jeeli by obowizek podatkowy wwczas powstawa w zakresie caoci budynku, to uycie w tym przepisie okrelenia "lub jego czci" byoby zbdne.
                                   • 20.12.2012Bd ksigowego a moliwo zmiany stawki amortyzacyjnej
                                    Z uzasadnienia: Bdne dziaanie ksigowego obcia podatnika i nie stanowi podstawy do odstpienia od stosowania bezwzgldnie wicego przepisu prawnego art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Ustawodawca nie nakazuje wizania skutkw prawnych z prawidowo bd nieprawidowo podjt decyzj dotyczc wyboru metody amortyzacji w strukturach wewntrznych podmiotu i prawidowym bd nieprawidowym jej wykonaniem. Niezalenie za od celu czy zamiaru podatnika, jako korekta bdnie zastosowanej stawki, deklarowane przywrcenie stawki indywidualnej oznaczaoby zmian metody amortyzacji, poniewa stawka indywidualna nie zostaa zastosowana w momencie pocztkowym procesu amortyzacji.
                                    • 18.12.2012Sprzeda nieruchomoci a dziaalno gospodarcza na gruncie PIT
                                     Z uzasadnienia: Niezalenie od subiektywnego przewiadczenia podatnikw odnonie do rda przychodw w rozumieniu ustawy podatkowej, ktremu naley przyporzdkowa przychody ze sprzeday nieruchomoci sprzeda taka, jeeli dokonywana jest w warunkach waciwych dla dziaalnoci gospodarczej (w sposb zorganizowany i cigy, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzeday) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z dziaalnoci gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomoci zamiarem waciciela byo przeznaczenie jej do sprzeday z zyskiem, lecz to, e podatnik podj dziaania majce charakter cigy i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzeday nieruchomoci.
                                     • 12.12.2012Rozwd a wsplne rozliczenie z dzieckiem
                                      Z uzasadnienia: Wychowania nie mona utosamia jedynie z trosk o byt materialny. Rwnie wane jest ksztatowanie osobowoci dziecka poprzez uczenie go samodzielnoci, obowizkowoci, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejtnoci praktycznych, ksztatowanie wiatopogldu, systemu wartoci oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie mona uzna za osob samotnie wychowujc dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matk, pozostaje pod jej sta, codzienn opiek. Natomiast podatnik zajmuje si synem doranie - w okrelonych, ustalonych przez sd przedziaach czasowych.
                                      • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomoci
                                       Z uzasadnienia: Nie mona zgodzi si ze stanowiskiem organw, e budowla nie posiadajca poszycia dachowego, zabezpieczajcego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spenia funkcj dachu. Skoro za nie mona mwi o dachu, to i nie mona mwi o budynku - w tej czci - i obiekt taki w czci powinien by wyczony z opodatkowania, gdy brak jest jednego z niezbdnych elementw, ktre skadaj si na jego definicj na gruncie zarwno prawa podatkowego jak i budowlanego.
                                       • 26.11.2012Ubezpieczenie w podry subowej jako przychd pracownika
                                        Z uzasadnienia: Zakup przez pracodawc polisy stanowi bdzie przychd pracownika, ktry naley zaliczy do przychodu ze stosunku pracy. Pracownik zyskuje tu realn korzy (bez zaangaowania wasnego majtku), bowiem jako beneficjent ubezpieczenia zawartego przez pracodawc korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, w tym jest uprawniony do podstawowego dobrodziejstwa zwizanego z przedmiotow polis tj. ewentualnego odszkodowania.
                                        • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztw autorskich u pracownika
                                         Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o prac rozrniono wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz honoracyjn zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea, nie jest natomiast wystarczajce rozrnienie - wyodrbnienie czasu pracy przeznaczonego na prac twrcz, bo z takiego rozrnienia nie wynika, czy utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium, nie jest take dopuszczalne szacunkowe ustalanie iloci pracy "twrczej".
                                         • 12.11.2012Zomowanie samochodu a obowizek w podatku od rodkw transportowych
                                          Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy nie wygasa wic w przypadku zego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku moliwoci korzystania z posiadanego rodka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocicie i sprzeda na zom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadw jako surowcw wtrnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy te jego kradziey. Konieczno opacania podatku od rodkw transportowych nie jest bowiem uzaleniona od uytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeeli waciciel nie zoy stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowizek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek naley paci.
                                          • 26.10.2012PIT: Przekazanie mieszkania w umowie doywocia
                                           Z uzasadnienia: Jeeli zatem w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zostaa okrelona w sposb jednoznaczny podstawa opodatkowania z tytuu wiadcze doywotnika, to dochd z tego rodzaju odpatnego zbycia nieruchomoci pozostaje poza zakresem opodatkowania tym podatkiem.
                                           • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
                                            Z uzasadnienia: Przychodem poszczeglnych pracownikw spki, realizujcych projekty w ramach czasowej zmiany miejsca wiadczenia pracy, bdzie przypadajca na kadego z nich cz ceny zakupu usugi z tytuu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskaj bowiem konkretn korzy finansow w wysokoci wartoci zakupionej przez pracodawc usugi przypadajcej na kadego z nich, za ktr nie musz sami zapaci, a maj pene prawo z niej skorzysta.
                                            • 15.10.2012Kontrola podatkowa bez zawiadomienia
                                             Zasad, ktra od 1 stycznia 2009 r. funkcjonuje na gruncie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z pn. zm., dalej: O.p.), a wynika z art. 282b, jest to, e organ podatkowy zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Warto zaznaczy, e jest to instytucja korzystna dla kontrolowanego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia ma on bowiem jeszcze (do czasu wszczcia kontroli podatkowej) moliwo zweryfikowania poprawnoci dokonywanych rozlicze oraz ewentualnego zoenia korekty deklaracji.
                                             • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietw hotelowych
                                              Z uzasadnienia: Oferowane do sprzeday poprzez platform internetow usugi hotelowe powizane z usugami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowi usug kompleksow (wiadczenie zoone), do ktrego naley stosowa jednolit stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%.
                                              • 10.10.2012Sprzeda nieruchomoci: Narzdzia i odzie robocza jako wydatki na cele mieszkaniowe
                                               Z uzasadnienia: Wydatki na nabycie narzdzi (szpachla, pdzle, mieszado, paca styropianowa, brzeszczot, wierta, szlifierka, paca styropianowa, szlifierka, imado, pilarka), odziey (moro, rkawice i buty gumowe), elementw wyposaenia domu (m.in. meble, dywan, arwki), drobnych materiaw (papier cierny, szufelka, zmiotka, tablica, drabina, mydelniczka, wieszaki, tama malarska, pyn do mycia paneli, kosz), oraz materiaw zuytych do zagospodarowania terenu wok domu (siatka ogrodzeniowa) nie stanowi wydatkw na cele mieszkaniowe, a tym samym nie mog obniy kwot dochodu ze sprzeday nieruchomoci.
                                               • 09.10.2012Zwrot VAT za materiay budowlane: Remont uyczonego lokalu w rozbudowywanym budynku
                                                Z uzasadnienia: Okoliczno, e proces budowlany nadbudowy budynku nie zosta zakoczony nie ma wpywu na zawart umow. Podatniczka legitymowaa si podpisan z rodzicami umow uyczenia, ktra jest zaliczana do tytuw prawnych do budynku (lokalu) mieszkalnego (art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego). W umowie tej okrelono cel jej zawarcia polegajcy na wykoczeniu nadbudowanej czci, przez przeprowadzenie remontu i dostosowanie do wasnych potrzeb mieszkaniowych, dlatego nie mona si zgodzi z stanowiskiem organw podatkowych, e do czasu zgoszenia zakoczenia rozbudowy budynku mieszkalnego prawo do zwrotu przysuguje jedynie osobom fizycznym, ktre zakoczyy proces budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - procesu inwestycyjnego polegajcego na nadbudowie budynku mieszkalnego.
                                                • 04.10.2012MF: Fiskus zawiadomi o wstrzymaniu przedawnienia
                                                 Do czasu wejcia w ycie odpowiednich rozwiza legislacyjnych, organy podatkowe waciwe w zakresie zobowizania podatkowego, z ktrego niewykonaniem wie si podejrzenie popenienia przestpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, na podstawie art. 121 w zwizku z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zawiadamiaj podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego oraz o rozpoczciu bd dalszym biegu terminu przedawnienia po upywie okresu zawieszenia, w zwizku z art. 70 § 7 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - wskaza Minister Finansw w interpretacji oglnej.
                                                 • 24.09.2012Zabezpieczenie na majtku podatnika
                                                  Instytucja zabezpieczenia (art. 33 Ordynacji podatkowej) nie ma automatycznego zastosowania w kadym postpowaniu dotyczcym zobowiza podatkowych powstajcych z mocy prawa, w ktrym przewidywana jest zwikszona wysoko zobowizania podatkowego wzgldem zadeklarowanej przez podatnika. Przewidywan wysoko zobowizania podatkowego naley zestawi z sytuacj majtkow strony i dopiero wwczas oceni czy zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowizania podatkowego, take w ramach postpowania egzekucyjnego - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 19 ] nastpna strona »