Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

naliczanie odsetek zwłokę

 • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapłaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
  Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upływie terminu płatności zaliczki podatnik dokonuje jej wpłaty wraz z odsetkami za zwłokę, i wpłata ta pozostaje w budżecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwłokę od zaliczki nie do terminu tej wpłaty lecz do terminu złożenia zeznania rocznego lub upływu terminu do jego złożenia, w ocenie Sądu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwłokę, a nadto z zasadę zaufania wyrażoną w art. 121 Ordynacji podatkowej.
  • 26.06.2018Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych
   Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o terminach zapłaty możliwość domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności nie jest obwarowana żadnymi dodatkowymi przesłankami. Rekompensata w równowartości kwoty 40 euro stanowi stałą, zryczałtowaną kwotą uśrednionych kosztów dochodzenia należności i jest niezależna od czynników takich jak wina dłużnika czy czas opóźnienia - wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
   • 26.04.2018NSA: Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) po rozpoczęciu czynności sprawdzających
    Sankcyjna stawka podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy należny podatek od czynności cywilnoprawnych nie został wpłacony do dnia rozpoczęcia czynności sprawdzających, w toku których podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki.
    • 16.03.2018Problemy z ustaleniem wartości celnej - odsetki za zwłokę to problem importerów
     Uprzejmie informuje, że obecnie nie jest planowane przywrócenia w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uchylonej z dniem 20 sierpnia 2016 r. zasady, iż odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku VAT była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania - poinformowało MF odpowiadając na interpelację poselską.
     • 14.02.2018WSA. Za pozorowane czynności fiskusa należą się pełne odsetki
      Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe działają zgodnie z prawem, a zatem wszczynają określone postępowanie weryfikacyjne i w jego ramach dokonują szeregu zasadnych czynności celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak nie powinien mieć zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynności, a zatem sytuacji, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa. W takim przypadku podatnik, po upływie terminu uznanego za rozsądny do zakończenia kontroli podatkowej, ma prawo do zastosowania odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 78 § 1 i w zw. z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.
      • 21.12.2017NSA: Skutki opóźnienia wydania decyzji
       W przypadku, gdy to kontrolowany/podatnik zarzuca organowi, że do opóźnienia w wydaniu decyzji doszło z przyczyn zależnych od organu, powinien wykazać, że podejmowane przez organ czynności nie były uzasadnione i celowe, gdyż nie zmierzały do dokładnego wyjaśnienia sprawy i realizacji zasady prawdy materialnej; czynności te pozbawione były dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia (były nieistotne) lub polegały, np. na nieuprawnionym przeprowadzaniu wszystkich dowodów wnioskowanych przez stronę postępowania lub polegały na wielokrotnym przeprowadzaniu tych samych dowodów z własnej inicjatywy.
       • 29.11.2017WSA. Jak liczyć odsetki od spóźnionej wpłaty zaliczki za grudzień?
        Z uzasadnienia: Upływ terminu, wskazanego w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT, a zakreślonego do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego, tak jak i za pozostałe miesiące roku, nie kończy bytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po upływie tego terminu istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. W przeciwnym wypadku, jeżeli uzna się, że zaliczki na podatek dochodowy utraciły byt prawny, przestały istnieć, to nie można również naliczać od nich odsetek.
        • 22.11.2017Odsetki za zwłokę bez VAT
         Pytanie: Czy na Spółce spoczywa obowiązek dokumentowania należnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę fakturami, ze wskazaniem w fakturach, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy spoczywa na stronie obowiązek ewidencjonowania ww. faktur w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług?
         • 14.11.2017Uchwała NSA: Ryczałt a stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dot. przedawnienia
          Konsekwencją przyjęcia konstytutywnego charakteru decyzji wydanej na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poza ustaleniem terminu płatności zobowiązania, liczonym od dnia doręczenia decyzji, jest również konieczność wydania decyzji ustalającej zobowiązanie przed upływem terminu przedawnienia prawa do jej wydania. Zatem, w przypadku określenia przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ww. ustawy ryczałtu od niezewidencjonowanego przychodu, stosuje się art. 68 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
          • 26.10.2017Sankcyjna stawka PCC - po dniu wszczęcia postępowania podatkowego
           Sankcyjna stawka podatku PCC (20%) ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania podatkowego (kontroli podatkowej, czynności sprawdzających), w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki.
           • 18.08.2017Odsetki za zwłokę są bytem niezależnym
            Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca ograniczył pojęcie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości do pojęcia ceny nabycia określonej w umowie, to nie ma podstaw do rozszerzania pojęcia przychodu o ewentualne odsetki za opóźnienie w zapłacie. Przepis ustawy podatkowej ma w tym przypadku bezwzględne pierwszeństwo przed regułami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego.
            • 12.05.2017WSA. Odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na PIT
             Z uzasadnienia: Od nieopłaconej w terminie zaliczki za grudzień lub czwarty kwartał roku podatkowego należne są odsetki za zwłokę do dnia zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego.
             • 01.12.2016Jak rozliczyć odsetki od niezapłaconych zaliczek na PIT?
              Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej powinny być naliczane począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności danej zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstałe w taki sposób mogą być pokryte z nadpłaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37, złożonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?
              • 30.11.2016Odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na PIT
               Pytanie podatnika: Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej powinny być naliczane począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności danej zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstałe w taki sposób mogą być pokryte z nadpłaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37 złożonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?
               • 28.10.2016Kłopotliwa zaliczka za grudzień, czyli odsetkowy zamęt
                Interpelacja nr 6490 do ministra finansów w sprawie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
                • 08.07.2016Uchwała NSA. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty a źródło przychodu w PIT
                 Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 19.02.2016Uchwała NSA. Moment korekty kosztów po otrzymaniu dotacji
                  W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 26.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
                   Ordynacja podatkowa będzie zawierać precyzyjne przepisy mówiące o tym, że ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie wpływa na naliczanie odsetek za zwłokę wobec osoby trzeciej - zmiany przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowela ma wejść w życie w przyszłym roku.
                   • 25.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
                    Ordynacja podatkowa będzie zawierać precyzyjne przepisy mówiące o tym, że ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie wpływa na naliczanie odsetek za zwłokę wobec osoby trzeciej – zmiany przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowela ma wejść w życie w przyszłym roku.
                    • 01.04.2015Kiedy nie liczy się odsetek za zwłokę?
                     Z uzasadnienia: Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej), chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu (art. 54 § 2 Ordynacji podatkowej).
                     • 23.01.2015NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej
                      Przewidziana w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej przerwa w naliczaniu odsetek za zwłokę nie dotyczy sytuacji, w której w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, nie było prowadzone postępowanie kontrolne ani nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 powołanej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                      • 19.11.2014MF: Umorzone odsetki stanowią przychód w PIT
                       Interpelacja nr 28734 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych
                       • 04.08.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
                        Ordynacja podatkowa zostanie uzupełniona o dodatkowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Jak wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji, zmiany będą mieć charakter głównie doprecyzowujący.
                        • 19.06.2013Podatki 2014: Zmiany ws. odpowiedzialności osób trzecich
                         Przyszły rok przyniesie wyjątkowo dużo – łącznie ok. 150 – zmian w Ordynacji podatkowej. Przewidziano np. wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zasad naliczania odsetek za zwłokę w razie upadłości podatnika i odpowiedzialności osób trzecich, w tym m.in. likwidatorów spółek kapitałowych.
                         • 15.04.2013Wspólnoty mieszkaniowe: Rozliczenie odsetek od nieterminowych wpłat czynszu
                          Pytanie podatnika: Czy przychód wspólnoty mieszkaniowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                          • 26.03.2013Nieostateczne decyzje a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
                           Z uzasadnienia: Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z których wynikają zaległości podatkowe i to także wówczas, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonalność decyzji nie ma bowiem wpływu na istnienie zaległości podatkowej.
                           • 01.03.2013Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych
                            Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodów należało zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat terminowych?
                            • 12.02.2013Odsetki od nadpłaty VAT
                             Pytanie podatnika: Jeśli Spółka rozpozna obowiązek podatkowy w VAT zbyt wcześnie (w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy), to czy powstają odsetki od zaległości podatkowej, która powstanie w miesiącu, w którym Spółka powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy?
                             • 05.12.2012Nadpłata w VAT a odsetki od zaległości podatkowej
                              Od 1 stycznia 2009 r., w sytuacji rozliczenia przez podatnika, z tytułu określonej czynności, należnego podatku od towarów i usług w okresie rozliczeniowym wcześniejszym od tego, w którym powstał z jej tytułu obowiązek podatkowy, a tym samym powstania zaległości podatkowej w tymże późniejszym okresie rozliczeniowym, zaliczenie nadpłaty na poczet tej zaległości podatkowej następuje - na podstawie art. 76a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - z dniem powstania nadpłaty, w rozumieniu art. 73 § 1 pkt 1 tej ustawy, tzn. z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                              • 19.06.2012Oprocentowanie nadpłaty w opłacie targowej
                               Podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje, wbrew literalnej treści art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej, żądanie naliczenia oprocentowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
                               • 28.05.2012Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek ZUS
                                Gdy nie dotrzymasz ustawowego terminu opłacenia składek musisz pamiętać, że skutkować to może koniecznością zwiększenia wpłacanej po terminie kwoty o należne odsetki za zwłokę. Dlatego musisz:
                                • 13.12.2011Skutki zmiany przeznaczenia samochodu
                                 Pytanie podatnika: Czy podatnik prawidłowo dokonał zapłaty w miesiącu lipcu 2011 r. korekty i odsetek od korekty naliczonego podatku VAT, określając je na dzień pierwotnej wpłaty zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, tj. od dnia 25 września 2007 r. (termin wymagalny za sierpień 2007 r.)?
                                 • 15.11.2011Zwrot odsetek a przychód podatkowy
                                  Pytanie podatnika: Czy otrzymanie zwrotu odsetek budżetowych, zapłaconych z powodu błędu kancelarii prawno-podatkowej stanowi przychód podatkowy?
                                  • 24.09.2010NSA: Termin przedawnienia podatku od sprzedaży nieruchomości
                                   Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najpóźniejszym terminem płatności podatku jest następny dzień po dniu, w którym upłynęły dwa lata od dnia sprzedaży. Tym samym pięcioletni termin przedawnienia, w myśl postanowień art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym upłynął ów termin płatności.
                                   • 20.09.2010MF: Zmiany w zakresie naliczania odsetek za czas kontroli skarbowej już obowiązują
                                    Interpelacja nr 17819 do ministra finansów w sprawie potrzeby nowelizacji art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej
                                    • 28.06.2010Orzecznictwo: Za wcześnie naliczony i zapłacony VAT a odsetki za zwłokę
                                     Z uzasadnienia: "Dokonanie tego rodzaju wykładni prowadzi do wniosku, że w okresie od 01.09.2005 do 31.12.2008 r. stosowanie art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej w kontekście brzmienia art. 73 § 1 pkt 6 tej ustawy wymaga, aby podatnik, który przedwcześnie rozliczył podatek od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy wykazując podatek należny z tytułu czynności, odnośnie których obowiązek podatkowy powstał w następnych okresach rozliczeniowych, w wyniku czego w tychże kolejnych okresach rozliczeniowych popadł w zaległość podatkową w tym podatku – nie był obciążany odsetkami za zwłokę od tychże zaległości do wysokości odsetek, które byłby należne od kwoty nadpłaconej."  
                                     • 18.02.2010Jak banki wykorzystują zasady zaokrąglania podatku
                                      Interpelacja nr 13743 do ministra finansów w sprawie ofert lokat bankowych bez naliczania podatku od zysków kapitałowych
                                      • 15.05.2009Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych
                                       Pytania podatnika: 1. Czy art. 76, 76a oraz 76b Ordynacji podatkowej należy interpretować w ten sposób, że wykazana przez Spółkę w złożonej za dany miesiąc deklaracji VAT-7 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatnika zostanie z urzędu zaliczona przez właściwy dla Spółki organ podatkowy na spłatę bieżących zobowiązań podatkowych Spółki w innych podatkach (m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub pobranych przez Spółkę, jako płatnika, zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych), należnych za ten sam miesiąc, za który składana jest deklaracja VAT, pod warunkiem, że deklaracja ta zostanie złożona w ustawowym terminie zapłaty bieżącego zobowiązania podatkowego, a w przypadku braku bieżących zobowiązań podatkowych zwrot ten zostanie zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych pod warunkiem, że wraz z deklaracją VAT-7 Spółka złoży stosowny wniosek, w którym wskaże, na poczet jakich zobowiązań zwrot ten powinien zostać zaliczony?
                                       • 22.04.2009Orzecznictwo: Składki ZUS w spadku
                                        Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi.
                                        • 21.10.2008Lewiatan: Konieczne poprawki w zmianach do ordynacji podatkowej
                                         Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan projekt nowelizacji ordynacji podatkowej wymaga poprawy. Zmianami w ustawie miał zająć się Sejm podczas rozpoczętego we wtorek posiedzenia .
                                         • 19.08.2008Koszty sądowe to też przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
                                          Pytanie podatnika: Czy odzyskane koszty sądowe dotyczące spraw członków i właścicieli lokali mieszkalnych oraz odsetki od dłużników za nieterminowe płatności czynszów od lokali mieszkalnych są przychodami osiągniętymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
                                          • 18.08.2008Odsetki od nieterminowych wpłat są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
                                           Pytanie podatnika: Czy od przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali, przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Wspólnota powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
                                           • 13.06.2008Ministerstwo chce zdopingować opieszałych inspektorów skarbowych
                                            Interpelacja nr 2160 do ministra finansów w sprawie kontroli skarbowych
                                            • 12.09.2007Orzecznictwo — Odsetki płacimy pomimo braku decyzji
                                             Wyrokiem z dnia 28.09.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1344/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł o oddaleniu skargi Jana N. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.08.2003 r., nr L.IS.I/1-4117/64/2003, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1996. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, że w następstwie kontroli skarbowej przeprowadzonej w należącej do Jana N. firmie H., decyzją z dnia 20.05.1999 r., nr UKS.T.0111/P/431/3524/99, Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie określił wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1996 i wysokość zaległości podatkowej w tym podatku, zaś odrębną decyzją określił wysokość odsetek od powstałej zaległości podatkowej na kwotę 36.084,70 zł.
                                             • 19.10.2005Wstrzymanie wykonania decyzji
                                              Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania – od 01.09.2005r. pojawiły się jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej nowe możliwości.