Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kst

 • 17.04.2014Dotacja z urzędu pracy a podatek dochodowy
  Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolnione z opodatkowania PIT? Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia, sfinansowane z przyznanej dotacji, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności?
  • 20.10.2010Podatek tonażowy: Nowe zasady prowadzenia wykazu środków trwałych
   1 stycznia 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nowe przepisy szczegółowo określają  dane, jakie wykaz powinien zawierać, oraz termin, w którym powinny one zostać umieszczone w wykazie.
   • 21.07.2010Amortyzacja pawilonów handlowych wybudowanych na wydzierżawionym gruncie
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca miał prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?
    • 29.01.2008Likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego
     Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej pdop) strata powstała w wyniku likwidacji (wyburzenia) nie w pełni umorzonego środka trwałego (starego budynku) będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w wysokości równej różnicy między figurującą w księgach wartością początkową tego środka trwałego, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi?