Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura korekta bez podpisu

 • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
  Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
  • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
   Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
   • 18.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
    Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
    • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
     Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
     • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
      Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
      • 08.11.2017WSA. Odliczenie VAT 2017: Odsetki za bdy formalne sprzeczne z przepisami UE
       Z uzasadnienia: Przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2017 r. wprowadzaj automatyczne przesunicie w czasie prawa do odliczenia i zwizan z tym konieczno zapaty odsetek za zwok z przyczyn czysto formalnych, bez wzgldu na brak wystpienia w danej transakcji jakiegokolwiek ryzyka oszustwa podatkowego lub wiadomego naduycia prawa. Odsetki bowiem take musz by objte zakresem neutralnoci skoro obowizek ich uiszczenia powoduje obcienie finansowe dla podatnika, wynikajce z rozliczenia podatku w warunkach okrelonych w art. 86 ust 10b i 10i. Jest to skutek nie do pogodzenia z zasad neutralnoci, ale take z zasad proporcjonalnoci.
       • 12.07.2017VAT. Prawo do obnienia podstawy opodatkowania przy braku potwierdzenia odbioru e-faktury korygujcej
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jeli nie otrzyma od klienta potwierdzenia odbioru elektronicznej faktury korygujcej, bdzie uprawniony do obnienia podatku nalenego za okres rozliczeniowy wystawienia i wysania takiej faktury do klienta w przypadku, gdy wysanie powyszej faktury nastpi na uzgodniony adres mailowy klienta i Wnioskodawca bdzie posiada elektroniczne potwierdzenie wysania temu Klientowi wiadomoci zawierajcej zacznik w postaci faktury korygujcej?
        • 27.11.2015VAT. Wysyka faktury korygujcej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej), ktra w zaczeniu zawieraa faktur korygujc, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla ktrego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
         • 29.10.2015Samofakturowanie dla potrzeb VAT
          Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszym, na podstawie art. 106d ustawy o VAT, Spka bdzie uprawniona do wystawiania w trybie samofakturowania na rzecz swoich Dostawcw faktur korygujcych lub zbiorczych faktur korygujcych (oraz duplikatw faktur korygujcych) w stosunku do faktur pierwotnych, wystawionych przez Dostawcw?
          • 22.10.2015Kiedy i jak potwierdza korekt faktury?
           Pytanie podatnika: Czy rozwizanie polegajce na potwierdzaniu otrzymania korekty za porednictwem komunikatu elektronicznego (nie e-mail) spenia wymogi zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT?
           • 22.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
            Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarw i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
            • 19.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
             Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
             • 07.11.2014Sposoby potwierdzania odbioru faktury korygujcej
              Pytanie podatnika: Ktre z niej wymienionych sposobw potwierdzania otrzymania przez klientw faktur korygujcych daj prawo spce do obnienia podatku nalenego o warto wynikajc z tych faktur? Jakie wymogi trzeba speni i jak przygotowa dokumentacj, aby uzna za wystarczajce, e spka nie uzyskaa potwierdzenia odbioru faktur korygujcych od kontrahenta mimo udokumentowanej prby ich dorczenia oraz, e nabywca towaru lub usugobiorca wie, e transakcja zostaa zrealizowana zgodnie z warunkami okrelonymi w fakturze korygujcej?
              • 25.04.2014Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej w formie elektronicznej
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku faktur korygujcych, zgodnie z ktrymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywc jest wystarczajcym dowodem, ktry uprawnia do obnienia podstawy opodatkowania, a w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru czy wystarczajce jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia dorczenia faktury korygujcej na skrzynk mailow kontrahenta wraz z elektronicznym potwierdzeniem dorczenia wiadomoci mailowej zawierajcej prob o potwierdzenie odbioru faktury oraz posiadanie potwierdzenia dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikajcej z faktury korekty bd wycigu z rachunku bankowego, z ktrego wynika, e kontrahent dokona potrcenia kwoty wynikajcej z faktury korekty?
               • 06.02.2014Korekta kosztw po otrzymaniu rabatu od sprzedawcy
                Pytanie podatnika: Czy ksigujc, jako zmniejszenie kosztw roku, w ktrym sprzedano towary, co do ktrych nastpnie dostawca udzieli rabatu - jeeli faktury korygujce wpyn przed zoeniem zeznania podatkowego za dany rok - Wnioskodawca postpuje poprawnie?
                • 11.10.2012Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usugi
                 Pytanie podatnika: Dystrybutorzy produktw Wnioskodawcy dokonuj zakupu billboardw (reklama wielkoformatowa) na wasny rachunek i umieszczaj je na swoim obiekcie. Czas trwania usugi wiadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zalenoci od dystrybutora/lokalizacji bilbordu. Dystrybutor wystawia faktur VAT za powysz usug jednorazowo przed finalnym wykonaniem usugi. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesicu otrzymania i opacenia faktury?
                 • 08.08.2012Rozliczenie faktury korygujcej przy przedawnieniu zobowizania
                  Pytanie podatnika: Czy w zwizku z upywem czasu (picioletni okres) Wnioskodawca ma obowizek uwzgldnienia w ewidencji - rejestrze VAT faktur korygujc z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawion do faktur VAT z 2006 r.? Czy nie nastpio przedawnienie a zatem i brak moliwoci dokonania korekty podatku VAT w miesicu otrzymania korekty?
                  • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                   Dua cz zmian w ustawie o VAT, ktre planuje resort finansw dotyczy faktur. W ustawie proponuje si uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisw dotyczcych fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian maj przede wszystkim na celu dostosowanie przepisw do zmian wprowadzonych dyrektyw 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnie dotyczcych obowizkw zwizanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, ktr przedsibiorcy bd mogli stosowa do kwoty 450 z. Taka faktura nie bdzie musiaa zawiera czci elementw, ktre dzi s wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma by tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                   • 05.03.2010Faktura korygujca musi by potwierdzona
                    Pytanie podatnika: Czy kwoty wynikajce z dokonanych korekt faktur pomniejszaj obrt jednoczenie obniajc podstaw opodatkowania (kwot podatku nalenego) w rozliczeniu za miesic wystawienia faktury korygujcej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie moliwe dla Spki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujcych bd prawidowe w wietle przepisw obowizujcych od 1 grudnia 2008 r., ktre bd daway prawo do obnienia kwoty podatku nalenego?