Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury walutach obcych

 • 17.09.2020"Mechanizm podzielonej patnoci" na kadej fakturze
  W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 16.09.2020"Mechanizm podzielonej patnoci" na kadej fakturze
   W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 31.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
    W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 30.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
     W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 26.06.2020VAT. Potrcenia umowne nie zwolni ze split payment
      Spóka w celu realizacji Inwestycji podpisuje take jako zlecajcy umowy z wykonawcami. Przedmiotem umów s prace budowlane i budowlano montaowe objte Inwestycj (dalej: Kontrakty). Zgodnie z planowanym sposobem rozlicze kontraktów strony zamierzaj dopuszcza stosowanie potrce dwustronnych (spóka, wykonawca) i wielostronnych (spóka, wykonawca, podwykonawcy). Czy dokonujc ww. kompensaty/potrcenia wierzytelnoci spóka nie jest zobligowana do stosowania mechanizmu podzielonej patnoci?
      • 10.06.2020Kiedy nabywca moe zosta pocignity do odpowiedzialnoci podatkowej
       Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, podatnik VAT na rzecz którego dokonano dostawy towarów, wymienionych w zaczniku nr 15, odpowiada solidarnie z dostawc za jego zalegoci podatkowe. Odpowiedzialno dotyczy zalegoci podatkowych kontrahenta w czci podatku przypadajcej proporcjonalnie na dostaw dokonan na jego rzecz, jeeli w momencie dokonania dostawy podatnik wiedzia lub mia uzasadnione podstawy do przypuszczania, e caa kwota podatku przypadajca na dokonan na jego rzecz dostaw lub jej cz nie zostanie odprowadzona na rzecz fiskusa.
       • 02.06.2020VAT. Split payment przy staych umowach wspópracy
        Sprzeda na rzecz kontrahentów moe by realizowana w rónych wariantach wspópracy, tj. kontrahent, bdcy podatnikiem VAT nabywa materiay eksploatacyjne:  bez umowy/porozumienia skadajc zamówienie,  na podstawie zamówienia i zawar umow ramow o staej wspópracy, która przewiduje korzyci dla kontrahenta w przypadku nabycia towaru za okrelon kwot w okrelonym czasie,  etapami na podstawie umowy, która okrela kwot dostawy przekraczajc 15 000 z.  Czy, jeeli warto pojedynczego zamówienia i pojedynczej faktury nie przekracza kwoty 15 tys. z faktura powinna zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
        • 28.05.2020Zaliczka w walucie obcej w split payment. Jaki kurs NBP?
         W celu realizacji zamówienia klienta spóka otrzymuje zaliczki w walucie obcej. Spóka wystawia wtedy dokument pro-forma. Czasami kupujcy dokonuje zapaty zaliczki w metodzie split payment. Zdarza si, i patno netto w walucie obcej i patno VAT nie wpywa na rachunki spóki w tym samym dniu. Z jakiego dnia spóka powinna zastosowa kurs redniego danej waluty obcej ogoszonego przez N Bank Polski dla przeliczenia kwoty caoci otrzymanej zaliczki (kwota netto plus VAT)?
         • 15.05.2020Mechanizm podzielonej patnoci i kompensata a koszty uzyskania przychodów
          Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. wydatki na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci, w wysokoci w jakiej do ich uregulowania doszo w drodze umownego potrcenia (kompensaty), nie s objte dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mog stanowi koszt uzyskania przychodów?
          • 11.05.2020Faktura na ponad 15 tys. z od podatnika zwolnionego z VAT w kosztach podatkowych
           Czy w sytuacji gdy kontrahent podatnika nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug w zwizku z faktem, i jest zwolniony podmiotowo z obowizku zoenia zgoszenia (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) oraz w przypadku zwolnienia przedmiotowego (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT), a podatnik nie zawiadomi Urzdu Skarbowego o zleceniu przelewu podatnikowi nie figurujcemu w rejestrze VAT, to wydatek ten moe stanowi koszt uzyskania przychodu?
           • 05.05.2020Koszty dziaalnoci: Zapata raty za leasing na rachunek wirtualny
            Czy jednoosobowy przedsibiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku odpowiadajcego wartoci netto faktury wystawionej przez przedsibiorc leasingowego z tytuu zawartej umowy leasingu na samochód osobowy, jeeli wpata jest dokonywana na rachunek wirtualny (techniczny) podany w umowie leasingu, który nie jest rachunkiem rozliczeniowym i nie jest zgoszony i uwidoczniony na tzw. biaej licie prowadzonej przez Ministra Finansów, a jest przypisany do rachunku rozliczeniowego zgoszonego i uwidocznionego w wykazie prowadzonym przez MF?
            • 22.04.2020Transakcje gotówkowe powyej 15 tys. z. Liczy si umowa czy faktura?
             Spóka planuje nawizanie wspópracy z podmiotem wiadczcym usugi utrzymania czystoci - umowa na czas nieokrelony ze sta ryczatow miesiczn stawk wynagrodzenia, np. 2000 z brutto. Czynnoci wykonywane przez Usugodawc dokumentowane bd comiesicznymi fakturami. Czy w sytuacji gdy warto pojedynczej faktury nie bdzie przekracza 15 000 z brutto, spóka bdzie moga zaliczy do kosztów zapat za t faktur, dokonan przelewem na rachunek inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT?
             • 15.04.2020Split payment i koszty: Zapata na rachunek podmiotu trzeciego
              Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wydatków na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci (MPP), zapata za nie dokonana z zastosowaniem MPP, po uzgodnieniu z dostawc, na rachunek bankowy podmiotu trzeciego (tj. innego ni dostawca) pozwala uzna, e wydatek taki nie jest objty dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i moe stanowi koszt uzyskania przychodów?
              • 10.04.2020Adnotacja "mechanizm podzielonej patnoci" na fakturze: Kwota brutto to nie wszystko
               Obowizek bezwzgldnego stosowania mechanizmu podzielonej patnoci wprowadzony przepisami obowizujcymi od dnia 1 listopada 2019 r. dotyczy wycznie konkretnych towarów i usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT. Podkrelenia wymaga, e zapis art. 108a ust. 1 pkt 1a ustawy, wprowadza obowizek zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci przy regulowaniu nalenoci z faktury, w której warto sprzeday brutto przekracza 15 000 z lub równowarto tej kwoty.
               • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - objanienia podatkowe MF
                Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowao objanienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytuu wsparcia nowej inwestycji. Objanienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                • 20.02.2020CIT: Ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów w przypadku dokonania transakcji na rachunek spoza biaej listy
                 W ramach uszczelniania systemu podatkowego ustawodawca wprowadzi instytucj tzw. biaej listy podatników VAT, która zawiera m.in. dane o numerach rachunków rozliczeniowych. Zwizane s z tym take zmiany dotyczce rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 865 z pón. zm., dalej: ustawa o PDOP), w brzmieniu obowizujcym od 1.01.2020 r. wprowadza ograniczenie w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w okrelonych przypadkach dokonania patnoci na rachunek spoza tzw. biaej listy podatników VAT.
                 • 04.02.2020Odrbne fakturowanie towarów z obowizkiem zastosowania MPP
                  Wprowadzenie obowizkowego mechanizmu podzielonej patnoci poczone z niedostateczn precyzj przepisów powoduje jak zwykle powstawanie wielu wtpliwoci. Szczliwie, dziki lekturze interpretacji podatkowych moemy dowiedzie si, jakie jest stanowisko administracji podatkowej w przypadkach, których przepisy nie wyjaniaj wystarczajco. Tym razem chodzi o sytuacj, w której nastpuje podzia wartoci i asortymentu na sposoby, w wyniku których albo nie wystpuje obowizek MPP albo zostaje on znacznie ograniczony.
                  • 31.01.2020Odrbne fakturowanie towarów z obowizkiem zastosowania MPP
                   Wprowadzenie obowizkowego mechanizmu podzielonej patnoci poczone z niedostateczn precyzj przepisów powoduje jak zwykle powstawanie wielu wtpliwoci. Szczliwie, dziki lekturze interpretacji podatkowych moemy dowiedzie si, jakie jest stanowisko administracji podatkowej w przypadkach, których przepisy nie wyjaniaj wystarczajco. Tym razem chodzi o sytuacj, w której nastpuje podzia wartoci i asortymentu na sposoby, w wyniku których albo nie wystpuje obowizek MPP albo zostaje on znacznie ograniczony.
                   • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                    Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                    • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                     Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                     • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                      Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                      • 18.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
                       Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
                       • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                        Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                        • 17.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
                         Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
                         • 10.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                          Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                          • 09.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
                           Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
                           • 13.11.2019Podatki 2020: Przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT a koszty podatkowe
                            Pytanie: Patnoci za nabywane od dostawców VAT UE i dostawców VAT spoza UE usugi lub towary Wnioskodawca bdzie dokonywa na wskazane przez te podmioty rachunki bankowe, które bd prowadzone w bankach majcych siedzib poza terytorium RP lub ewentualnie na terytorium RP. Czy Wnioskodawca dokonujc patnoci na rachunek, który nie zosta zgoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usug, gdy dostawca towarów i usug nie jest podatnikiem VAT z terytorium RP, bdzie móg wydatek, którego dotyczy ta patno zaliczy do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.?
                            • 31.10.2019Podatki 2019: MF opublikowao now struktur JPK_FA(3)
                             Ministerstwo Finansów opublikowao now wersj struktury faktury VAT – JPK_FA(3). Nowa struktura zacznie obowizywa ju z pocztkiem listopada br. Jak jednak wskazuje resort finansów, organy podatkowe bd mogy da takich struktur dopiero od 2 grudnia 2019 r., co powinno da podatnikom odpowiednio duo czasu na przystosowanie si do zmiany.
                             • 30.10.2019Podatki 2019: MF opublikowao now struktur JPK_FA(3)
                              Ministerstwo Finansów opublikowao now wersj struktury faktury VAT – JPK_FA(3). Nowa struktura zacznie obowizywa ju z pocztkiem listopada br. Jak jednak wskazuje resort finansów, organy podatkowe bd mogy da takich struktur dopiero od 2 grudnia 2019 r., co powinno da podatnikom odpowiednio duo czasu na przystosowanie si do zmiany.
                              • 30.09.2019Wynajem nieruchomoci na cele mieszkaniowe - co powinna zawiera faktura?
                               Usugi w zakresie wynajmowania lub wydzierawiania nieruchomoci o charakterze mieszkalnym lub czci nieruchomoci, na wasny rachunek, wycznie na cele mieszkaniowe s zwolnione z podatku VAT - stanowi o tym art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Nie zwalnia to jednak podatników z obowizku dokumentowania usug wynajmu faktur VAT.
                               • 27.09.2019Wynajem nieruchomoci na cele mieszkaniowe - co powinna zawiera faktura?
                                Usugi w zakresie wynajmowania lub wydzierawiania nieruchomoci o charakterze mieszkalnym lub czci nieruchomoci, na wasny rachunek, wycznie na cele mieszkaniowe s zwolnione z podatku VAT - stanowi o tym art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Nie zwalnia to jednak podatników z obowizku dokumentowania usug wynajmu faktur VAT.
                                • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
                                 Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
                                 • 18.03.2019Podatki 2020: PIT i CIT - Kolejne ograniczenie moliwoci zaliczania wydatków do KUP
                                  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (projekt pochodzi z 25 lutego 2019 r.) przewiduje od pocztku 2020 r. kolejne ograniczenie moliwoci zaliczania wydatków do KUP. Podatnicy, którzy bd chcieli unikn niebezpieczestw zwizanych z pomniejszeniem kosztów (lub zwikszeniem przychodów - o czym za chwil), bd musieli konfrontowa numer rachunku na dokumencie kontrahenta z baz rachunków - codziennie od nowa.
                                  • 15.03.2019Podatki 2020: PIT i CIT - Kolejne ograniczenie moliwoci zaliczania wydatków do KUP
                                   Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (projekt pochodzi z 25.02.2019 r. i sygnalizowalimy go ju wczoraj) przewiduje od pocztku 2020 r. kolejne ograniczenie moliwoci zaliczania wydatków do KUP. Podatnicy, którzy bd chcieli unikn niebezpieczestw zwizanych z pomniejszeniem kosztów (lub zwikszeniem przychodów - o czym za chwil), bd musieli konfrontowa numer rachunku na dokumencie kontrahenta z baz rachunków - codziennie od nowa.
                                   • 05.03.2019Wydatki na posiki dla pracowników pracujcych w nadgodzinach w kosztach firmy
                                    Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi moliwo spoycia ciepego posiku, który jest przywoony i spoywany w jadalniach wydziaowych, a jego koszt ponoszony jest przez Spók ze rodków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spók na zakup takich posików dla pracowników s dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
                                    • 17.12.2018Samochód osobowy z przyczep w kosztach firmy
                                     Pytanie: Wnioskodawca zamierza prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie usug stomatologicznych, usug kosmetycznych oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Swoje usugi Wnioskodawca bdzie promowa na przyczepie oraz samochodzie (mobilna reklama). Czy Wnioskodawca moe zaliczy w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu osobowego wraz z przyczep i comiesiczne faktury za kupion benzyn? 
                                     • 28.08.2018Korekta faktur po utracie zwolnienia z VAT
                                      Pytanie: Wnioskodawczyni korzystaa ze zwolnienia sprzeday od podatku VAT w 2016 r., warto sprzeday nie przekroczya kwoty 200 000 z. Przekroczenie limitu miao miejsce 19 wrzenia 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczya ten moment. Urzd Skarbowy w styczniu 2018 r. zarejestrowa Wnioskodawczyni jako podatnika VAT z dat 19 wrzenia 2017 r. Czy Wnioskodawczyni powinna wystawi faktury korygujce do faktur sprzeday wystawionych w okresie: IX-XII 2017 r. i przekaza je kontrahentom, uwzgldniajc w nich: warto sprzeday netto, kwoty VAT i warto brutto?
                                      • 08.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                                       Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                                       • 07.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                                        Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                                        • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                         W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                         • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                          W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                          • 25.05.2018Rónice kursowe przy wypacie dywidendy w EURO
                                           Wypata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych rónic kursowych. Rónice te zostan jednak rozpoznane od wasnych rodków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystpi rónica wartoci tych rodków w dacie wpywu na konto Spóki i ich wypywu. Tak wic wypata dla Udziaowca dywidendy w walucie obcej moe skutkowa powstaniem rónic kursowych, stanowicych odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie rónice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne rónice kursowe) Spóki.
                                           • 11.04.2018VAT. Faktury korygujce po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego
                                            Pytanie: Wnioskodawczyni korzystaa ze zwolnienia sprzeday od podatku VAT w 2016 r., warto sprzeday nie przekroczya kwoty 200 000 z. Przekroczenie limitu miao miejsce 19 wrzenia 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczya ten moment. Urzd Skarbowy w styczniu 2018 r. zarejestrowa Wnioskodawczyni jako podatnika VAT z dat 19 wrzenia 2017 r. Czy Wnioskodawczyni powinna wystawi faktury korygujce do faktur sprzeday wystawionych w okresie: IX-XII 2017 r. i przekaza je kontrahentom, uwzgldniajc w nich: warto sprzeday netto, kwoty VAT i warto brutto?
                                            • 04.10.2017Zbiorcza faktura a limit patnoci gotówkowych
                                             Czy dokonanie patnoci za zbiorcz faktur, której równowarto przekracza 15 000 z, obejmujc kilka lub kilkanacie odrbnych od siebie dostaw towarów realizowanych na podstawie dziennych zamówie z kilku punktów sprzeday powoduje konieczno wyczenia z kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czci, w jakiej patno dotyczca powyszej faktury zostaa dokonana bez porednictwa rachunku patniczego?
                                             • 03.10.2017Zbiorcza faktura a limit patnoci gotówkowych
                                              Czy dokonanie patnoci za zbiorcz faktur, której równowarto przekracza 15 000 z, obejmujc kilka lub kilkanacie odrbnych od siebie dostaw towarów realizowanych na podstawie dziennych zamówie z kilku punktów sprzeday powoduje konieczno wyczenia z kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czci, w jakiej patno dotyczca powyszej faktury zostaa dokonana bez porednictwa rachunku patniczego?
                                              • 26.09.2017Rónice kursowe przy rozliczaniu zagranicznych podróy
                                               Pytanie: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek patnika od kwoty w zotych, stanowicej rónic pomidzy kwot zwróconych pracownikowi wydatków i wypaconej diety w EUR, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie zakoczenia podróy subowej, a kwot zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypaconej diety w EUR, stanowicej koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczonej na zote wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu?
                                               • 01.09.2017Po jakim kursie korygowa przychody i koszty?
                                                Przychody w walutach obcych przelicza si na zote wedug kursu redniego ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu. Koszty natomiast przelicza si w oparciu o redni kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu. Jaki kurs zastosowa w przypadku korekty przychodów lub kosztów? Zobaczmy.
                                                • 31.08.2017Po jakim kursie korygowa przychody i koszty?
                                                 Przychody w walutach obcych przelicza si na zote wedug kursu redniego ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu. Koszty natomiast przelicza si w oparciu o redni kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu. Jaki kurs zastosowa w przypadku korekty przychodów lub kosztów? Zobaczmy.
                                                 • 10.07.2017Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                                                  Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                                                  • 23.06.2017Podatki 2017: Limit transakcji gotówkowych przy staych zakupach bez umowy
                                                   Pytanie podatnika: Czy jeli spóka nie ma zawartej umowy z kontrahentem, a dokonuje stale zakupów i paci gotówk, a warto faktur w miesicu przekroczy 15.000 z, to czy bdzie musiaa potraktowa te wydatki jako koszty niebdce kosztami uzyskania przychodów pomimo, e adna z tych faktur nie przekroczy kwoty do zapaty brutto 15.000 z?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »