Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akt własności

 • 12.12.2007Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  Pytanie podatnika: Od jakiej kwoty, w świetle nowych przepisów, zapłacimy podatek od sprzedaży mieszkania?
 • 12.12.2007Poniesienie przez podatnika wydatków na przystosowanie środków trwałych dostarczonych przez dostawców a ich amortyzacja
  Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania inwestycji w obcym środku trwałym jako środka trwałego podlegającego amortyzacji jest warunek jego wykorzystania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też w sytuacji, gdy środki trwałe wykorzystywane były do działalności gospodarczej dostawców (kontrahentów) spółki (z wyłączeniem zresztą innych kooperantów) — to brak jest podstaw do zakwalifikowania ich jako inwestycji w obcym środku trwałym i do dokonywania amortyzacji przez spółkę — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 • 03.12.2007Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych – informacje ogólne
  Kapitały pieniężne to element szeroko rozumianej kategorii kapitałów, do której oprócz pieniędzy zalicza się wszelkie dobra materialne stanowiące wymierną wartość. W odniesieniu do osób fizycznych, podstawową regulacją dotyczącą opodatkowania kapitałów pieniężnych, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Art. 17 ust. 1 updof zawiera enumeratywny katalog kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wśród nich wyróżniamy trzy grupy.
 • 30.11.2007Europejska polityka wobec MŚP
  Zaangażowanie Unii Europejskiej w sprawy małych i średnich firm, jej wkład w rozwój innowacyjności tego sektora, zdolności adaptacyjne MŚP w dobie globalizacji oraz wpływ polityki ochrony środowiska i konkurencyjności na działalność gospodarczą – były tematami konferencji zorganizowanej przez BUSINESSEUROPE, w której udział brali przedstawiciele PKPP Lewiatan.
 • 29.11.2007Indeks Wolności Gospodarczej PKPP Lewiatan
  Dokonywanie systematycznej oceny wpływu publikowanych aktów prawnych na swobodę działalności przedsiębiorstw zapowiedziała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W tym celu organizacja stworzyła Indeks Wolności Gospodarczej.
 • 26.11.2007Orzecznictwo - Czy od pożyczki udzielanej sporadycznie należy odprowadzić PCC?
  Zaskarżoną decyzją z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn. zm., dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa"), odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
 • 23.11.2007Szef KIG zadowolony z zapowiedzi premiera
  Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, uznał, że premier Donald Tusk uwzględnił w swoim exposé wszystko, czego oczekują przedsiębiorcy i polska gospodarka. Szef Izby jest przekonany, że działania zapowiedziane w sferze ekonomii będą stanowiły dobry fundament dla utrzymania wzrostu gospodarczego i dalszego spadku bezrobocia.
 • 23.11.2007VAT przy sprzedaży dzierżawionych, najmowanych i leasingowanych aut
  Czy trzeba płacić VAT od sprzedaży używanych aut będących wcześniej przedmiotem dzierżawy?
 • 21.11.2007Oczekiwania wobec exposé premiera
  10 postulatów, które powinny być uwzględnione w zapowiedzianym na piątek exposé premiera Donalda Tuska oraz programie nowego rządu, przedstawiła Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 20.11.2007Orzecznictwo podatkowe: Przeniesienie własności lokalu w zamian za zawarcie umowy najmu
  Zaskarżoną do Sądu decyzją z dnia 5 kwietnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany lub uchylenia postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 10 stycznia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
 • 09.11.2007Opodatkowanie bezgotówkowej wymiany gruntów
  Interpelacja nr 9080 do ministra finansów w sprawie opodatkowania transakcji bezgotówkowej wymiany gruntów między osobami fizycznymi
 • 07.11.2007Transport kombinowany i zwrot podatku od środków transportowych
  Interpelacja nr 9068 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • 05.11.2007Przeniesienie udziału we współwłasności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości, w zamian za przejęcie długu Wnioskodawcy (niespłaconej części kredytu hipotecznego) powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 31.10.2007Podatek leśny – opodatkowanie lasów ochronnych
  Interpelacja nr 8961 do ministra finansów w sprawie opodatkowania lasów ochronnych
 • 25.10.2007Zapłata podatku od nieruchomości - niepotrzebne utrudnienia
  Interpelacja nr 8756 do ministra finansów w sprawie umożliwienia płatnikom prowadzącym działalność gospodarczą zapłaty podatku od nieruchomości również w kasie właściwego urzędu gminy
 • 25.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Nielegalne korzystanie z mediów i podatek VAT
  Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G... wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
 • 18.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Odliczenie VAT przy świadczeniach nieodpłatnych
  Z. Sp. z o.o. (dalej jako skarżącą lub spółką) pismem z dnia 2 listopada 2005 r. na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.; dalej jako ord.pod) wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie tj. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej jako ustawa o VAT).
 • 17.10.2007Prawie 5 proc. MSP rozważa przeniesienie działalności do innego kraju UE
  Wysokie pozapłacowe koszty pracy, brak przejrzystych i jednoznacznych regulacji podatkowych, nieelastyczne prawo pracy oraz brak wykwalifikowanych pracowników – to główne problemy polskich małych i średnich firm w 2007 r. 4,8 proc. właścicieli firm sektora MSP rozważa z tego powodu możliwość prowadzenia działalności w innym państwie Unii Europejskiej.
 • 17.10.2007Darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez rodzica na rzecz dzieci
  Pytanie podatnika: Czy u darczyńcy czynność przekazania przedsiębiorstwa dla synów w drodze darowizny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT i będzie podlegać ogólnym zasadom opodatkowania wg stawek obowiązujących przy sprzedaży danego towaru zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT?
 • 10.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Lokal mieszkalny i budynek to nie to samo
  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt I SA/Lu 512/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 2 września 2005 r., którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 30 maja 2005 r. o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania podatku od spadków i darowizn od dokonanej przed nim czynności cywilnoprawnej.
 • 05.10.2007Podatek od nieruchomości dla prowadzących szkołę niepubliczną
  Interpelacja nr 8414 do ministra finansów w sprawie uregulowań prawnych dotyczących stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych prowadzących szkołę niepubliczną
 • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
  Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
 • 25.09.2007Środki trwałe: relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym – różnice definicyjne (1)
  Problemy związane z prawidłowym rozpoznaniem, ewidencją, amortyzacją, wyceną i innymi zagadnieniami dotyczącymi środków trwałych należą do trudniejszych obszarów działalności każdej firmy, głównie z uwagi na złożone przepisy rachunkowe i zmieniające się przepisy podatkowe.
 • 16.09.2007Orzecznictwo — Transakcje uznane za fikcyjne — odliczenie VAT niemożliwe
  Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r.
 • 13.09.2007Zakup materiałów budowlanych przed otrzymaniem pozwolenia na budowę
  Pytanie podatnika: Czy można ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku braku pozwolenia na budowę w momencie zakupów materiałów budowlanych?
 • 11.09.2007Orzecznictwo — Opłata z tytułu wieczystego użytkowania i podatek VAT
  Prezydent Miasta G. pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiot interpretacji stanowiły przepisy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej stawki podatku, jaka należy stosować w przypadku oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych.
 • 07.09.2007Kto płaci podatek od posiadania nieruchomości Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego?
  Podatnikiem podatku od nieruchomości jest osoba, która faktycznie włada majątkiem — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
  Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
 • 03.09.2007Orzecznictwo — Nie wszystko można amortyzować
  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 1350/03, oddalił skargę Małgorzaty i Dariusza K na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie z dnia 30 maja 2003 roku, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok. Zaskarżona, do sądu administracyjnego decyzją utrzymano w mocy decyzje Urzędu Skarbowego w Białogardzie z dnia 20 marca 2003 roku, określająca skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok.
 • 29.08.2007Orzecznictwo — Umowa przedwstępna nie przenosi własności
  Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach określił Tadeuszowi i Marii R. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 164.043,80 zł.
 • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
  Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
 • 24.08.2007Opodatkowanie zysków giełdowych przez osobę zagraniczną
  Pytanie: Mieszkam w Niemczech, inwestuję na polskiej giełdzie. Czy od dochodów z tego tytułu muszę płacić podatek w Polsce?
 • 22.08.2007Działalność gospodarcza czy samozatrudnienie?
  Pytanie podatnika: Czy prowadzona przez Podatnika jednoosobowa działalność gospodarcza po zmianie definicji od 01 stycznia 2007r. nie będzie uważana za samozatrudnienie?
 • 21.08.2007Orzecznictwo — Kto może wystąpić o interpretację
  Zaskarżonym do Sądu postanowieniem z dnia 15 maja 2.006 r. nr 1401/HTI/4407/14-7/06/AŁ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art 233 § 1 pkt 1, art. 165a w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. — w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako 0.p.) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1.9 grudnia 2005 r. nr 1471/MUR1/443-484/05/ którym skarżącemu P. odmówiono wszczęcia postępowania w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • 20.08.2007Orzecznictwo — Wniosek o interpretację złożony w trakcie kontroli
  Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (data wpływu do organu) Jarosław K. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie na podstawie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności, do którego ze źródeł przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 tej ustawy należy zaliczyć uzyskiwane przez niego przychody z najmu.
 • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
 • 09.08.2007Orzecznictwo - Odszkodowanie uzyskane po śmierci
  Zaskarżoną do Sądu decyzja z dnia 14 lipca 2006 r. nr 1401/BF-ffl/4306/14a-3/06/JL Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p.) odmówił skarżącej Marii W. zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr 1418/ZT/MS/434-ew.t.2/06/EK wydanego w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
  W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
 • 06.08.2007Orzecznictwo - Zabezpieczenie zobowiązania na majątku podatnika przed ustaleniem wysokości tego zobowiązania
  Wyrokiem z dnia 6 stycznia 2005 r. sygn. akt SA/Sz 1889/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 września 2003 r. nr NA 2- E/723/18/ACH/03 w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Bożeny G i Anatola T zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • 03.08.2007Wstępne wyniki badania "Pracujący Polacy 2007"
  Ze zleconych przez PKPP Lewiatan, reprezentatywnych badań pracujących Polaków, wyłania się obraz społeczeństwa w większości zadowolonego ze swojej pracy i pracodawców, nieobawiającego się bezrobocia, mniej skłonnego do migracji zarobkowej niż by to wynikało z tonu medialnych dyskusji.
 • 01.08.2007Polska gospodarka po 6 miesiącach 2007 r.
  Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sięgnął 6,1% przy wysokim wzroście spożycia indywidualnego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. było jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiają się jednak pęknięcia: bariery podażowe, które utrudniają utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki.
 • 27.07.2007Orzecznictwo: Ulgi podatkowe — mieszkania na wynajem
  Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r. (I SA/Sz 226/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty i Krzysztofa A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2004 r., Nr PB 3.34-4117/823-66/2003, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
 • 25.07.2007Orzecznictwo: Przychód z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny
  Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 710/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną przez Halinę i Andrzeja M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 października 2004 r., nr PB2/4117-151/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.
 • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
  Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.  
 • 23.07.2007Opodatkowanie jednorazowej sprzedaży nieruchomości
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych?
 • 13.07.2007Dziedziczenie ustawowe — o czym spadkobierca wiedzieć powinien
  W przypadku śmierci bliskiej osoby możemy zostać powołani do spadku bądź na podstawie sporządzonego przez zmarłego testamentu (dziedziczenie testamentowe), bądź na mocy ustawy (dziedziczenie ustawowe). W niniejszym artykule zajmiemy się, częściej spotykanym w praktyce, dziedziczeniem ustawowym. Charakteryzuje się ono tym, że powołanie do spadku następuje z mocy ustawy i jeśli nie złożymy oświadczenia o odrzuceniu spadku, to będziemy ponosić odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Spadek więc nie zawsze musi oznaczać same profity dla spadkobiercy, czasem może rodzić wiele problemów, a nawet doprowadzić do uszczuplenia majątku sukcesora. Na szczęście, istnieją mechanizmy, które pozwalają uchronić się przed niechcianym spadkiem. Mamy również pewne możliwości, by ustalić stan majątku spadkodawcy (masy spadkowej), dzięki czemu decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku możemy podjąć świadomie.
 • 11.07.2007Wpisanie budynku do ewidencji środków trwałych nie czyni go środkiem trwałym
  Nie jest warunkiem uznania określonego budynku za środek trwały wpisanie go do ewidencji środków trwałych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 10.07.2007TK: Właściciele mieszkań nie mogą ponosić kosztów realizacji polityki społecznej władz publicznych
  Kara ustawowa, którą właściciel lokalu ma zapłacić lokatorowi, jest niezgodna z konstytucją.
 • 10.07.2007Zwrot za używanie samochodu prywatnego w delegacji
  Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika może mu zostać wypłacona niższa kwota za użytkowanie samochodu niż wynikająca z przepisów?
 • 06.07.2007Opinia PKPP Lewiatan oraz KPF nt. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
  5 lipca br. w sejmie odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki i Sprawiedliwości, na którym odbyło się I czytanie poselskiego (PO) projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych ustaw, w zakresie upadłości osób fizycznych oraz ponowne I czytanie poselskiego (PIS) projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz upadłości osób fizycznych. W związku z powyższym, Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan (PKPP Lewiatan) wspólnie ze Związkiem Pracodawców - Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) wystosowała do ww. komisji wspólnie wypracowane stanowisko popierające poselski (PO) projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych ustaw, w zakresie upadłości osób fizycznych.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 52 ] . [ 53 ] . [ 54 ] . [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] następna strona »