Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akt własności

 • 30.04.2008Cesja wierzytelności a PCC
  Pytanie podatnika: Czy czynność nabycia wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży będzie podlegała, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 • 28.04.2008Podatek od nieodpłatnej służebności
  Pytanie podatnika: Czy należny podatek od służebności będzie naliczony od całości wartości nieruchomości oraz budynku?
 • 24.04.2008Dopóki nie zostanie ustanowiona odrębna własność lokalu nie można mówić o istnieniu nieruchomości lokalowej
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 451/07
 • 23.04.2008Rozwiązanie umowy a zwrot PCC
  Skoro zawarta umowa została rozwiązana na skutek zgodnych oświadczeń stron tej umowy, brak jest podstaw do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek podlega zwrotowi, jeżeli uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli, a zatem wówczas gdy wskutek błędu co do czynności prawnej strona skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 88 Kodeksu cywilnego i w określonym terminie złożyła pisemne oświadczenie o uchyleniu od skutków prawnych swego oświadczenia. Do czasu uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia dokonaną czynność podlegającą opodatkowaniu uważa się za niewadliwą — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 • 21.04.2008Wykorzystywanie obcych składników majątku w działalności gospodarczej
  Prowadząc działalność gospodarczą podatnicy niejednokrotnie wykorzystują składniki majątku będące własnością osób trzecich. Bogactwo bowiem wypracowuje się poprzez wykorzystywanie majątku, a nie tylko z samego faktu posiadania do niego prawa własności. Podstawą wykorzystywania majątku może być zarówno stosunek zobowiązaniowy (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia i im podobne) jak i bezumowne korzystanie z rzeczy.
 • 18.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Umowy pożyczki zawarte za granicą a PCC
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Gl 646/07
 • 11.04.2008Transportowcy i jednorazowa amortyzacja
  Pytanie podatnika: Czy jestem uprawniony do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu ciężarowego?
 • 11.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Prawo do indywidualnego ustalania stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych przekazanych na działalność gospodarczą
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II FSK 1420/06
 • 10.04.2008Użytkowanie wieczyste – dostawa towarów czy świadczenie usług
  Na przestrzeni kilku ostatnich lat dość wyraźnie zarysował się spór co do kwalifikowania na płaszczyźnie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług użytkowania wieczystego jako dostawy towarów bądź też jako usługi. Ministerstwo Finansów wielokrotnie prezentowało stanowisko, że czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste stanowi świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT (pismo z dn.11.08.2004r., nr PP1-811-1181/2004/EF/2699, odpowiedź na interpelacje poselska z dn.11.04.2005r.).
 • 09.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Uzyskanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest nabyciem prawa własności tego lokalu
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1270/07
 • 07.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wykluczenie rat "leasingowych" z kosztów uzyskania przychodów
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt II FSK 26/07
 • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
  Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
 • 02.04.20081000 pytań o podatki – Przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny na rzecz dziecka
  Jakie skutki podatkowe w podatku od spadków i darowizn wywołuje darowizna przedsiębiorstwa dziecku?
 • 28.03.2008Sprzedaż używanego lokalu użytkowego bez VAT
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku (kamienicy), w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne (zamieszkałe), jak i lokal użytkowy jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
 • 28.03.2008Wysokość wynagrodzenia notariuszy za sporządzone umowy przeniesienia własności lokalu budzi wątpliwości
  Interpelacja nr 601 do ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia notariuszy
 • 27.03.2008Garaż a stawka VAT
  Ustalenie prawidłowej stawki VAT na miejsca garażowe sprzedawane wraz z mieszkaniami budzi od jakiegoś już czasu wątpliwości deweloperów. Wydaje się, że jeśli miejsce takie przynależy do mieszkania i nie jest odrębnym lokalem użytkowym, to powinno stosować się 7% stawkę VAT. Oznacza to jednak, że w razie zakupu garażu nie jako odrębnego lokalu, tylko części składowej lokalu, jego powierzchnia powinna być wliczana do limitu określonego w art. 41 ust. 12b ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2008 r., który dla mieszkań wynosi 150 m2. Na analogicznych zasadach należy potraktować powierzchnię piwnic, strychów czy komórek lokatorskich. Oczywiście limity wskazane w powyższym przepisie będą miały znaczenie w praktyce po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia z 24.12.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 • 26.03.20081000 pytań o podatki – Zgłoszenie zakupu nieruchomości
  Kupiłem mieszkanie. Czy zakup tej nieruchomości powinienem zgłosić do jakiegoś urzędu?
 • 21.03.2008Zamiana nieruchomości
  Pytania podatnika: 1. Czy w wyniku planowanej zamiany lokali zobowiązana będzie Pani do zapłaty 19 % podatku od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości? 2. Czy podział majątku wspólnego małżonków poprzez przyznanie na rzecz jednego z nich prawa do całości nieruchomości, które polega na przyznaniu 1/2 udziału, jest odpłatnym zbyciem? 3. Czy – w przypadku obowiązku zapłaty podatku – jest Pani zobowiązana do jego zapłaty od wartości całej nieruchomości, czy też od przekazanego udziału?
 • 20.03.2008Jak liczyć termin dający prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?
  Z ulgi meldunkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy byli zameldowani w mieszkaniu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą jego zbycia. Termin 12 miesięcy należy liczyć od momentu faktycznego zameldowania, a nie formalnego nabycia lokalu. Okres zameldowania w nieruchomości nie może być bowiem krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, co jednoznacznie wskazuje, że przepis ten nie określa ani daty, od której termin rozpoczyna bieg, ani daty jego upływu. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, że bieg terminu zameldowania rozpoczyna się od daty nabycia lokalu. Przepis stanowi jedynie, że okres zameldowania musi wynosić co najmniej 12 miesięcy w okresie poprzedzającym datę jego zbycia — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 19.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż mieszkania spadkowego a zgoda naczelnika US
  Odziedziczyłam mieszkanie własnościowe, które zamierzam teraz sprzedać. Czy muszę najpierw zapłacić podatek od spadków i darowizn?
 • 12.03.20081000 pytań o podatki – Obowiązek podatkowy w PCC
  Kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
 • 11.03.2008Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym
  Pytanie podatnika: Czy były wspólnik spółki cywilnej mógł złożyć deklarację PIT-36L w roku 2006 (tj. w roku otrzymania wyroku), jako, że wyrok ten dotyczył okresu prowadzenia działalności, pomimo, że ponownie działalność gospodarcza została rozpoczęta we wrześniu 2007 r.?
 • 10.03.2008Interpretacja ogólna prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
  Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 • 07.03.20081000 pytań o podatki – Zwolnienia z obciążeń podatkowych dla najbliższych
  Czy nieodpłatne przekazywanie majątku w kręgu rodzinnym podlega podatkowi od spadków i darowizn?
 • 06.03.20081000 pytań o podatki – Wysokość podatku od spadków (darowizn)
  Jaka skala podatkowa i jakie kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn obowiązują w tym roku?
 • 28.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Ulga „meldunkowa” w przypadku różnego okresu zameldowania małżonków
  Pismem z dnia 19.02.2006r. Strona wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego a szczególności art. 21 ust. 22 w związku z art.21ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwana dalej u.p.d.f. We wniosku skarżący przedstawił następujący stan faktyczny sprawy:
 • 28.02.2008Sprzedaż nieruchomości i przeznaczenie przychodu na spłatę kredytu
  Pytanie podatnika: Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005 r. do 18.04.2007 r. zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat?
 • 26.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wyprzedaż majątku własnego nie jest opodatkowana VAT
  1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi 1.1. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 468/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie dotyczącą udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych.
 • 21.02.2008Interpretacja Ministra Finansów w sprawie "ulgi meldunkowej"
  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz rozbieżnymi interpretacjami organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam.
 • 18.02.2008Zaliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości do KUP
  Jedynie wykazanie przez organy podatkowe, że utrzymywanie nieruchomości, w związku z którą ponoszone były wydatki na podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, w żaden sposób nie mogło być powiązane z profilem bieżącej i planowanej działalności podatnika, z której przychody podlegają opodatkowaniu, uzasadniałoby wyłączenie wydatków związanych z tą nieruchomością z kosztów uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 13.02.2008Rozliczanie dochodów z najmu uzyskanych przez małoletnie dziecko
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik w zeznaniu jest zobowiązany doliczyć dochody małoletniego dziecka?
 • 11.02.2008Wydatki inwestycyjne w przedsiębiorstwie
  Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych przez inwestycję należy rozumieć środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm., dalej: UR). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 UR, środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
 • 30.01.2008Sprzedaż udziałów spółki z o.o.
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 • 29.01.2008Odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi innych podmiotów
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w większości przypadków popełniane są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Oznacza to, że czyny zabronione przez ustawodawcę dokonywane są właśnie przez te podmioty. Ponieważ polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej innych podmiotów niż osoby fizyczne, dlatego też ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego quasi-sprawczą odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
  Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
 • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/D
  Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
 • 22.01.2008Wspólność majątkowa przez część roku i wspólne rozliczenie z małżonkiem - postanowienie Izby Skarbowej
  Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem w sytuacji, gdy między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa w okresie od stycznia do listopada, a w ostatnim miesiącu roku podatkowego przywrócono ustrój wspólności majątkowej?
 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
  FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
 • 21.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – budowa na cudzym gruncie
  Pytanie: Czy inwestor nie będący właścicielem działki może ubiegać się o zwrot podatku?
 • 21.01.2008Orzecznictwo podatkowe: W sprawie podatku VAT przy sprzedaży działek fiskus przegrywa z podatnikami
  Pismem z dnia 7 grudnia 2006 r. Andrzej W. (zwany dalej Skarżącym) zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji do co zakresu i sposobu stosowania prawa. Z wniosku wynika, iż w 1981 r. Skarżący nabył gospodarstwo rolne o powierzchni 5,19 ha. Wskazał, iż obecnie cały teren gospodarstwa został „odrolniony" i zyskał status terenów budowlanych. Podniósł, iż podzielił posiadany grunt na działki budowlane i zamierza je sprzedać indywidualnym, niezależnym od siebie nabywcom.
 • 21.01.2008Sprzedaż nieruchomości byłemu dzierżawcy
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży byłemu dzierżawcy nieruchomości z nakładami poczynionymi przez tego dzierżawcę należy: - uwzględniać wysokość nakładów dzierżawcy (np. przekraczające 30% wartości budynku) przy ocenie i zaliczaniu budynku/budowli znajdującego się na tej nieruchomości do towaru używanego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług? - wystawiać fakturę VAT na wartość tej nieruchomości bez uwzględniania tych nakładów, traktując rozliczenie nakładów z byłym dzierżawcą (nabywcą nieruchomości) jako czynność odrębną od transakcji sprzedaży nieruchomości niepodlegającą ustawie o VAT? - wystawiać fakturę VAT na całą wartość tej nieruchomości (łącznie z nakładami) z rabatem/bonifikatą w wysokości wartości zwracanych nakładów?
 • 17.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (7) — tytuł prawny do lokalu, brak zameldowania
  Brak zameldowania podatnika a prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego
 • 15.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Różne stawki VAT dla różnych części nieruchomości?
  Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
 • 08.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (1) – Kto jest uprawniony do zwrotu VAT
  Od 1 stycznia 2006 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U.2005 r. Nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Uzasadnieniem dla wprowadzenia w życie przepisów tej ustawy było zrekompensowanie inwestorom indywidualnym podwyżki podatku VAT z 7% na 22%, która miała miejsce po dniu 1 maja 2004 r. Co istotne, zwrot wydatków finansowany jest z budżetu państwa, a refundacja części wydatków odpowiada kwocie o jaką wzrosła cena brutto materiałów budowlanych.
 • 07.01.2008Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Zgodnie z normą zawartą w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)1) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły nie przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.2) Przy zobowiązaniach zabezpieczonych w sposób, o którym powyżej, upływ czasu ma jedynie takie znaczenie, że po upływie terminu, który w innych przypadkach powodowałby niemożność egzekucji z powodu przedawnienia – ogranicza przedmiot egzekucji jedynie do przedmiotu na którym została ustanowiona hipoteka lub zastaw (art. 70 § 8 o.p.).
 • 14.12.2007Do skorzystania z ulgi wystarczy meldunek jednego z małżonków
  Pytanie podatnika: Czy, aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy od daty sprzedaży, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
 • 12.12.2007Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  Pytanie podatnika: Od jakiej kwoty, w świetle nowych przepisów, zapłacimy podatek od sprzedaży mieszkania?
 • 12.12.2007Poniesienie przez podatnika wydatków na przystosowanie środków trwałych dostarczonych przez dostawców a ich amortyzacja
  Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania inwestycji w obcym środku trwałym jako środka trwałego podlegającego amortyzacji jest warunek jego wykorzystania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też w sytuacji, gdy środki trwałe wykorzystywane były do działalności gospodarczej dostawców (kontrahentów) spółki (z wyłączeniem zresztą innych kooperantów) — to brak jest podstaw do zakwalifikowania ich jako inwestycji w obcym środku trwałym i do dokonywania amortyzacji przez spółkę — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 • 03.12.2007Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych – informacje ogólne
  Kapitały pieniężne to element szeroko rozumianej kategorii kapitałów, do której oprócz pieniędzy zalicza się wszelkie dobra materialne stanowiące wymierną wartość. W odniesieniu do osób fizycznych, podstawową regulacją dotyczącą opodatkowania kapitałów pieniężnych, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Art. 17 ust. 1 updof zawiera enumeratywny katalog kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wśród nich wyróżniamy trzy grupy.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 52 ] . [ 53 ] . [ 54 ] . [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] ... [ 61 ] następna strona »