Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilans płatniczy

 • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek małych w ustawie o rachunkowości
  Ogólnie możliwość stosowania uproszczeń w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Określenie zakresu tych uproszczeń należy do kierownika jednostki, ale część z nich została wprost określona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i małym. Dzisiaj zajmiemy się jednostkami małymi.
  • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowości
   Ustawa o rachunkowości określa ramy, w których musi zawierać się rachunkowość jednostek, wskazanych w ustawie. Wśród nich jest wiele różnego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spółki cywilne i z o.o., ale również towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiałym jest, że jednostki duże, lub te, które - bez względu na rozmiar - mają dostęp do cudzych pieniędzy i instrumentów finansowych, będą podlegały dużo większym obowiązkom niż jednostki mniejsze. Ustawa w związku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki małe, dla których przewiduje możliwość stosowania uproszczeń.
   • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek małych w ustawie o rachunkowości
    Ogólnie możliwość stosowania uproszczeń w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Określenie zakresu tych uproszczeń należy do kierownika jednostki, ale część z nich została wprost określona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i małym. Dzisiaj zajmiemy się jednostkami małymi.
    • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowości
     Ustawa o rachunkowości określa ramy, w których musi zawierać się rachunkowość jednostek, wskazanych w ustawie. Wśród nich jest wiele różnego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spółki cywilne i z o.o., ale również towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiałym jest, że jednostki duże, lub te, które - bez względu na rozmiar - mają dostęp do cudzych pieniędzy i instrumentów finansowych, będą podlegały dużo większym obowiązkom niż jednostki mniejsze. Ustawa w związku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki małe, dla których przewiduje możliwość stosowania uproszczeń.
     • 16.08.2019Umorzenie zobowiązania wymaga uwzględnienia możliwości płatniczych zobowiązanego – również przyszłych
      Teza: Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przesłanką zastosowania przewidzianych w tym przepisie ulg jest stwierdzenie ważnego interesu zainteresowanego. Dopiero wystąpienie tej przesłanki daje podstawę do działania organu administracyjnego w ramach uznania administracyjnego i rozstrzygnięcia o uldze co jednak powinno nastąpić z uwzględnieniem możliwości płatniczych wnioskodawcy oraz stanu finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego.
      • 01.03.2019ZFŚS: Świadczenie w postaci karty podarunkowej, zasilanej środkami pieniężnymi
       Z technicznego punktu widzenia karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. Zatem kartę taką należy, co do zasady, uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych.
       • 18.11.2016Ustawa o rachunkowości – wkrótce nowe obowiązki dotyczące CSR
        W tym tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy dostosują polskie prawo do unijnych wymogów i wprowadzą obowiązek sporządzania sprawozdań dotyczących szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Obowiązek ten dotyczyć ma przede wszystkim dużych podmiotów.
        • 17.11.2016Ustawa o rachunkowości – wkrótce nowe obowiązki dotyczące CSR
         W tym tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy dostosują polskie prawo do unijnych wymogów i wprowadzą obowiązek sporządzania sprawozdań dotyczących szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Obowiązek ten dotyczyć ma przede wszystkim dużych podmiotów.
         • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
          Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
          • 09.12.2015WSA. Dzień poniesienia kosztu nie zależy od przyjętych zasad rachunkowości
           Z uzasadnienia: Wykładnia art. 15 ust. 4e ustawy o CIT nie wskazuje na odesłanie w kwestii ujęcia kosztu do prawa bilansowego. Przepis ten stanowi bowiem o dniu, "na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)", a nie o dniu, "w którym uznano za koszt w księgach" bądź "zaksięgowano jako koszt w księgach". Poprzez regulację zawartą w tym przepisie ustawodawca zamierzał jedynie precyzyjnie uregulować dzień poniesienia kosztu podatkowego jako faktyczne ujęcie go w księgach. Nie uzależnił natomiast poniesienia kosztu od przyjętych przez podatnika zasad rachunkowości.
           • 14.07.2015Weksel sposobem na korektę kosztów?
            Pytanie podatnika: Czy zamiana zobowiązania handlowego na zobowiązanie finansowe udokumentowane wekslem własnym, dla których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, oznacza uregulowanie zobowiązania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT w momencie wystawienia i wydania weksla wierzycielowi, a tym samym skutkuje brakiem obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o koszty wynikające z tego zobowiązania handlowego?
            • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynność pozorna nie zasługuje na ochronę
             W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynności pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyści podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uznać trzeba, że działalność tego rodzaju nie zasługuje na ochronę, ponieważ jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyści kosztem Skarbu Państwa bez podstawy prawnej i podważenie założeń samego systemu podatku od towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
             • 13.03.2014Przyznanie akcji a przychód w PIT
              Teza: Akcje nie stanowią wartości pieniężnej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, ponieważ nie są, tak w ogólności jak i w obrocie gospodarczym, substytutem pieniądza, nie stanowią postaci jego zamiennika. Nie są także świadczeniem w naturze lub innym nieodpłatnym świadczeniem
              • 30.07.2013Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bonusów
               Pytanie podatnika: W celu zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy z partnerami handlowymi, spółka wprowadziła specjalny program mający premiować najbardziej solidnych i aktywnych partnerów. Podstawowym założeniem ww. programu jest przyznanie przez spółkę dwojakiego rodzaju bonusów: bonusu lojalności oraz bonusu serwisowego. W jakim momencie spółka powinna rozpoznać w kosztach wydatki z tytułu płatności bonusu lojalności i serwisowego, w związku z nabyciem przez spółkę usługi wyłączności sprzedaży i usługi napraw gwarancyjnych?
               • 03.04.2013Inwestycje krótkoterminowe – prezentacja w sprawozdaniu finansowym
                Inwestycje to aktywa, które jednostka posiada w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych innych niż wynikające z charakteru jej podstawowej działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwestycje dzielimy przede wszystkim na długoterminowe i krótkoterminowe.
                • 14.02.2012Eksport rośnie wciąż szybciej niż import
                 W grudniu 2011 r. bilans płatniczy Polski był nadal ujemny i wyniósł 1,33 mld euro – podał Narodowy Bank Polski. Kolejny miesiąc z rzędu eksport rósł szybciej niż import.
                 • 16.01.2012Bilans płatniczy znów w dół
                  W listopadzie 2011 r. saldo rachunku bieżącego po raz kolejny okazało się ujemne – deficyt wyniósł niewiele ponad 1 mld euro, chociaż eksport rósł szybciej niż import. Eksport zwiększył się o 7,3%, a import o 2,3% rok do roku – wynika z najnowszych danych nt. bilansu płatniczego Polski, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski.
                  • 18.10.2011Rola przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie
                   Dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwo powinno generować dodatnie przepływy pieniężne. Dla przedsiębiorstwa ważne jest czy przepływy pieniężne powstały z podstawowej działalności przynoszącej dochód, czy z działalności finansowej, która w przyszłości spowoduje wypływ środków pieniężnych. Sytuacja firmy jest korzystna, jeżeli wynik finansowy netto odpowiada rzeczywistym wpływom środków pieniężnych.
                   • 18.07.2011NBP: Rachunek bieżący uległ w maju zbilansowaniu
                    Rachunek bieżący w maju br. uległ zbilansowaniu; saldo wyniosło zero. O wyniku zdecydowały wysokie transfery z Unii Europejskiej – Polska otrzymała ok. 1,6 mld euro, a wpłaciła do unijnej kasy jedynie 238 mln euro – wynika ze wstępnych danych o bilansie płatniczym w maju 2011 r., przedstawionych w piątek przez Narodowy Bank Polski.
                    • 30.06.2011Bilans płatniczy nadal ujemny
                     Narodowy Bank Polski dokonał zmiany danych bilansu płatniczego za lata 2004-2010 – to efekt prac nad wyjaśnieniem utrzymującego się od dłuższego czasu ujemnego salda błędów i opuszczeń (różnice w wyliczeniach sięgały nawet 2 mld zł). Błędy pojawiły się w 4 głównych obszarach, m.in. imporcie używanych samochodów z krajów UE i transakcjach z przyrzeczeniem odkupu. Nowe wyliczenia dotyczące bilansu płatniczego Polski za pierwszy kwartał różnią się częściowo od tych podawanych wcześniej.
                     • 15.06.2011Pogorszył się bilans płatniczy Polski
                      W kwietniu br. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 959 mln euro – poinformował Narodowy Bank Polski. Wpływ na jego wysokość miały: ujemne salda dochodów (1 mld 175 mln euro), obrotów towarowych (719 mln euro) oraz dodatnie salda transferów bieżących (585 mln euro) i usług (350 mln euro). W porównaniu do lutego 2011 r. wartość salda rachunku bieżącego uległa zdecydowanemu pogorszeniu (wtedy było również ujemne i wyniosło 685 mln euro).
                      • 14.04.2011Pogorszył się bilans płatniczy Polski
                       Saldo rachunku bieżącego w lutym br. było ujemne i wyniosło 685 mln euro – poinformował Narodowy Bank Polski. Wpływ na lutowe wyniki miały: ujemne salda dochodów (1 mld 314 mln euro) i obrotów towarowych (163 mln euro) oraz dodatnie salda transferów bieżących (555 mln euro) i usług (237 mln euro). W porównaniu do lutego 2010 r. wartość salda rachunku bieżącego uległa zdecydowanemu pogorszeniu (wtedy było dodatnie – 512 mln euro).
                       • 22.03.2011Bilans płatniczy – styczniowa nadwyżka
                        W styczniu tego roku Polska odnotowała nadwyżkę handlową – podał Narodowy Bank Polski. Na początku roku nie tylko szybko rósł eksport szybko, ale też polscy inwestorzy coraz śmielej inwestowali za granicą – wartość ich zaangażowania wyniosła 1 mld euro. W tym samym czasie  zagraniczne inwestycje w Polsce osiągnęły wartość prawie 2 mld euro.  
                        • 17.03.2011Orzecznictwo: Pozycje denominowane a różnice kursowe
                         Tezy: W ocenie Sądu pojęcie różnic kursowych użyte w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. jest tożsame z pojęciem występującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości. Przez użyty w ustępie 20 zwrot, iż transakcja może być " wyrażona w walucie obcej" dotyczy przewidywanej płatności zobowiązania nie zaś klauzul denominacyjnych. Potwierdza to ust. 29 Rozporządzenia o treści: "Gdy zawarcie transakcji w walucie obcej prowadzi do powstania pozycji pieniężnych i gdy zachodzi zmiana kursu wymiany w okresie między dniem zawarcia transakcji, a dniem jej rozliczenia, powstają różnice kursowe. Jeżeli transakcja jest rozliczana w tym samym okresie obrotowym, w którym ją zawarto, to wszystkie związane z nią różnice kursowe ujmuje się w tym okresie. Jeżeli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, różnice kursowe ujęte w każdym z następujących okresów, aż do czasu rozliczenia transakcji, ustala się na podstawie zmian kursów wymiany, które miały miejsce w każdym kolejnym okresie."
                         • 13.01.2011Rabat dla wszystkich, przychód dla nikogo
                          Pytanie podatnika: Czy w związku z planowanym wprowadzeniem programu lojalnościowego, adresowanego do pracowników Spółki i członków ich rodzin udzielane w ramach tego programu rabaty będą stanowiły dla nich przychód, jako częściowe nieodpłatne świadczenie, od których Spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                          • 16.08.2010Moment powstania przychodu z tytułu wydania bonów sfinansowanych z ZFŚS
                           Pytanie podatnika: Czy wydanie bonów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może nastąpić w jednym miesiącu, a pobranie podatku w następnym tj. w terminie najbliższej wypłaty np. wydanie bonów nastąpi w dniu 30 listopada 2010 r., a pobór podatku w dniu 10 grudnia 2010 r.?
                           • 15.07.2010Lewiatan: Wysokie rezerwy odstraszą spekulantów
                            – Odnotowany w maju br. wzrost rezerw walutowych do ponad 70 mld euro zniechęci zagraniczny kapitał spekulacyjny do ataków na złotego. Przy tym widać jednak wyraźnie, że rośnie dynamika importu – zwraca uwagę Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan, komentując opublikowane przez NBP ostatnie dane o bilansie płatniczym.
                            • 04.05.2010Zarząd NBP: Elastyczna Linia Kredytowa zbędna, ale poparcie dla starań rządu pewne
                             Obecnie nie jest zasadne ponowne ubieganie się przez Polskę o udostępnienie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy Elastycznej Linii Kredytowej – głosi stanowisko zarządu Narodowego Banku Polskiego. Władze NBP zapewniają jednak, że poprą ewentualny wniosek rządu do MFW w tej sprawie. 6 maja mija okres, na jaki MFW przyznał w ubiegłym roku Polsce prawo do skorzystania z linii kredytowej o wartości około 20,5 mld dol.
                             • 08.07.2009Pierwsze w tym roku wzrosty Indeksu Biznesu
                              W czerwcu Indeks Biznesu PKPP Lewiatan utrzymał poziom notowania rocznego z poprzedniego miesiąca, zyskał dwa punkty w notowaniu kwartalnym i aż trzy punkty w notowaniu półrocznym. Są to pierwsze w tym roku wzrosty indeksu. Wyższy indeks roczny od kwartalnego oraz powstrzymanie obserwowanej dotąd tendencji spadkowej indeksów stwarza nadzieję na poprawę, a przynajmniej powstrzymanie tendencji spadkowej w kolejnych kwartałach – ocenia Konfederacja.
                              • 18.05.2009NBP: Dodatni bilans płatniczy w marcu
                               Marzec był kolejnym miesiącem br., w którym odnotowano dodatnie saldo rachunku bieżącego. Wyniosło ono 75 mln euro – poinformował Narodowy Bank Polski. Na wysokość salda wpłynęły: dodatnie saldo transferów bieżących (458 mln euro) i usług (125 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów (431 mln euro) i obrotów towarowych (77 mln euro). W porównaniu z marcem 2008 r. saldo rachunku bieżącego zmieniło się z ujemnego na dodatnie (poprawa o 2 mld 35 mln euro). To przede wszystkim efekt poprawy salda obrotów towarowych i napływu transferów otrzymanych z Unii Europejskie zarejestrowanych w transferach bieżących.
                               • 20.02.2009UE silniejsza dzięki rozszerzeniu z 2004 i 2007 r.
                                Zdaniem komisarza ds. gospodarczych i walutowych Joaquína Almunii, ostatnie rozszerzenia UE przyniosły korzyści obywatelom w całej Wspólnocie. Pod względem gospodarczym rozszerzenie przyczyniło się do podwyższenia poziomu życia w nowych państwach członkowskich i otworzyło możliwości eksportu i inwestycji dla starych państw członkowskich. Obecnie największym wyzwaniem jest powstrzymanie tendencji protekcjonistycznych, które pozbawiłyby obywateli ogromnych korzyści wynikających ze stworzenia jednolitego rynku bez granic liczącego 500 milionów ludzi.
                                • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
                                 Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).
                                 • 17.04.2007Zwrot podatku VAT dla podmiotów zagranicznych
                                  Interpelacja nr 6177 do ministra finansów w sprawie zasad zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu towarów i usług podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium kraju