Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury korekty

 • 23.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - objanienia podatkowe MF
  W przypadku dokumentowania sprzeday na kwot nieprzekraczajc 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierajcym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytuu tej sprzeday dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupujcemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie moe bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
  • 23.10.2020Kurs walutowy waciwy dla korekty faktury
   Rozliczenia z kontrahentami wymagaj czasami skorygowania pewnych informacji zawartych w wystawionych im fakturach. W takiej sytuacji na przedsibiorcy ciy obowizek wystawienia faktury korygujcej. Wystawienie faktury korygujcej moe si natomiast wiza z koniecznoci korekty uzyskanego przez podatnika przychodu. Jeeli dana transakcja przeprowadzona bya w walucie obcej, kursem waciwym do przeliczenia faktury korygujcej, bdcej podstaw korekty przychodu, bdzie kurs zastosowany do przeliczenia faktury pierwotnej.
   • 22.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - objanienia podatkowe MF
    W przypadku dokumentowania sprzeday na kwot nieprzekraczajc 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierajcym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytuu tej sprzeday dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupujcemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie moe bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
    • 22.10.2020Moliwo korekty faktury po zaprzestaniu dziaalnoci
     Skoro podatnik zaprzesta wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem, utraci status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujcych, tym samym nie jest zobowizany i uprawniony do wystawienia faktury korygujcej - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 21.10.2020Korekta paragonu z NIP
      Faktura korygujca wystawiana do paragonu z NIP moe zachowa charakter faktury uproszczonej. Sprzedajcy moe nie podawa danych nabywcy towarów lub usug innych ni jego numer NIP.
      • 15.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
       Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
       • 14.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
        Przyjcie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie usugi stanowi osobne tytuy powstania obowizku podatkowego, których nie naley potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumiae jeeli zdarzenia te zachodz w rónych okresach rozliczeniowych (miesicu, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spenienie wiadczenia s tak nieodlege czasowo, e nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
        • 14.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
         Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
         • 13.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwizanych z nowym JPK_VAT z deklaracj
          Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszce si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okrelaj podstawowe wymogi dotyczce ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgldu na warto sprzeday) oraz pozostaych podatników.
          • 13.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
           Przyjcie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie usugi stanowi osobne tytuy powstania obowizku podatkowego, których nie naley potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumiae jeeli zdarzenia te zachodz w rónych okresach rozliczeniowych (miesicu, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spenienie wiadczenia s tak nieodlege czasowo, e nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
           • 12.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwizanych z nowym JPK_VAT z deklaracj
            Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszce si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okrelaj podstawowe wymogi dotyczce ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgldu na warto sprzeday) oraz pozostaych podatników.
            • 12.10.2020NSA: Faktura korygujca sprzeczna z rzeczywistym przebiegiem transakcji
             Mimo i w wietle art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug warunkiem uwzgldnienia faktury korygujcej jest uzyskanie potwierdzenia jej otrzymania przez nabywc towaru, to z unormowania takiego nie mona wyprowadza obowizku mechanicznego rozliczenia i akceptacji kadej faktury korygujcej dorczonej kontrahentowi. Wymóg uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygujcej przez nabywc ma charakter formalny, w tym sensie, e „otwiera” drog do uwzgldnienia wystawionej faktury korygujcej, jednak przy zaoeniu, e jej wystawienie nastpio w sposób zgodny z wymogami przewidzianymi w art. 106j ustawy o VAT.
             • 07.10.2020Ulga na ze dugi: Zapata tylko VAT to nie uregulowanie nalenoci
              Czy w przypadku zapaty czciowej przez dunika faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej patnoci w ten sposób, e z konta VAT dunika na konto VAT wierzyciela zostaje uregulowana kwota podatku VAT z danej faktury (której termin zapaty min wicej ni 90 dni w czasie realizacji przelewu) - moliwe jest dokonanie przez dunika korekty zgodnie z art. 89b ust. 4 ustawy i zwikszenie kwoty podatku naliczonego o warto zapaty czciowej bdcej w tym wypadku wartoci podatku VAT od faktury?
              • 30.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
               Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
               • 30.09.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                • 28.09.2020Wniosek o zwrot VAT zapaconego za granic tylko do 30 wrzenia
                 Prowadzisz dziaalno gospodarcz i podróujesz subowo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, pacisz za przejazdy autostrad i za wstp na targi. Masz prawo wystpi o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wystpujesz w Polsce wedug szczególnej procedury VAT-REFUND wypeniajc formularz VAT-REF. Poniej dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
                 • 25.09.2020Odzyskanie przez vatowca podatku od wartoci dodanej
                  Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej czsto nie zamyka si w terytorialnych ramach jednego pastwa. Konieczne bywa niejednokrotnie dokonanie przez vatowca zakupów w innych krajach UE. Zakupów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W zwizku z tym, e zakup taki jest opodatkowany w innym pastwie unijnym, VAT uiszczany jest na terytorium innego pastwa UE, skutkiem czego nie moe zosta uwzgldniony w deklaracji rozliczeniowej. Moliwe jest jednak zastosowanie mechanizmu zwrotu podatku od wartoci dodanej, czyli VAT z innego pastwa UE.
                  • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zapaconego za granic tylko do 30 wrzenia
                   Prowadzisz dziaalno gospodarcz i podróujesz subowo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, pacisz za przejazdy autostrad i za wstp na targi. Masz prawo wystpi o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wystpujesz w Polsce wedug szczególnej procedury VAT-REFUND wypeniajc formularz VAT-REF. Poniej dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
                   • 23.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
                    Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
                    • 21.09.2020Zwolnienie z dugu a konieczno korekty ulgi na ze dugi w VAT
                     Spóka podpisaa z kontrahentami umowy o zwolnienie z dugu. Przedmiotem tych umów s kwotowo okrelone wymagalne i nieprzedawnione wierzytelnoci wraz z odsetkami. Kontrahenci dokonuj na bieco korekt odliczonych kwot podatku wynikajcych z faktur, których nie uregulowali w cigu 90 dni od dnia upywu terminu ich patnoci. Czy gdy po dokonaniu korekty w rozumieniu art. 89a ustawy o VAT wejd w ycie umowy o zwolnienie z dugu spóka nie bdzie zobowizana do zwikszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nalenego?
                     • 09.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
                      Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                      • 08.09.2020Mam niecigalne wierzytelnoci – co z VAT?
                       W sytuacji posiadania niecigalnej wierzytelnoci istnieje problem dwojakiego rodzaju. Pierwszym – oczywistym - jest brak nalenoci z tytuu dostawy towaru lub wykonania usugi. Druga kwestia to obowizek odprowadzenia podatku z tytuu transakcji, która nie zostaa sfinalizowana. Dla tej drugiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug. Podatnik moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona.
                       • 08.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
                        Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                        • 07.09.2020Mam niecigalne wierzytelnoci – co z VAT?
                         W sytuacji posiadania niecigalnej wierzytelnoci istnieje problem dwojakiego rodzaju. Pierwszym – oczywistym - jest brak nalenoci z tytuu dostawy towaru lub wykonania usugi. Druga kwestia to obowizek odprowadzenia podatku z tytuu transakcji, która nie zostaa sfinalizowana. Dla tej drugiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug. Podatnik moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona.
                         • 04.09.2020Rozliczenie faktury z tytuu WNT otrzymanej z opónieniem
                          Jeeli jednak faktura za WNT dotrze z opónieniem wynoszcym ponad 3 miesice, nie ma moliwoci odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowizek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno wykazania nalenego VAT oraz zapacenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT moe zosta wykazany dopiero w biecej deklaracji podatkowej. Taki sposób postpowania jako prawidowy uzna fiskus. Jednake cakiem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj WSA w odzi.
                          • 04.09.2020Nabywca zlikwidowa dziaalno. Czy moliwa jest korekta faktury?
                           Faktura ma odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, zatem nie mona uzna za prawidow takiej faktury, która wskazuje co prawda zaistniae zdarzenie gospodarcze, ale jednoczenie bdnie wskazuje podmioty pomidzy, którymi to zdarzenie wystpio oraz zawiera nieprawidow stawk podatku. W sytuacji, gdy bdne s dane nabywcy towaru lub usugi wskazane na fakturze, oraz zastosowano bdn stawk podatku, usunicie tego typu bdów nastpuje przez wystawienie faktury korygujcej przez sprzedawc. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                           • 03.09.2020JPK_VAT z deklaracj: Faktury korygujce - pytania i odpowiedzi
                            1. Czy obowizek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug dotyczy równie faktur korygujcych na plus (faktura pierwotna poniej 15 000 z brutto, po korekcie powyej 15 000 z brutto)?
                            • 03.09.2020Rozliczenie faktury z tytuu WNT otrzymanej z opónieniem
                             Jeeli jednak faktura za WNT dotrze z opónieniem wynoszcym ponad 3 miesice, nie ma moliwoci odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowizek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno wykazania nalenego VAT oraz zapacenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT moe zosta wykazany dopiero w biecej deklaracji podatkowej. Taki sposób postpowania jako prawidowy uzna fiskus. Jednake cakiem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj WSA w odzi.
                             • 02.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
                              1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdroeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowizku wykazywanych w okresie obowizywania nowej struktury?
                              • 02.09.2020JPK_VAT z deklaracj: Faktury korygujce - pytania i odpowiedzi
                               1. Czy obowizek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug dotyczy równie faktur korygujcych na plus (faktura pierwotna poniej 15 000 z brutto, po korekcie powyej 15 000 z brutto)?
                               • 01.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
                                1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdroeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowizku wykazywanych w okresie obowizywania nowej struktury?
                                • 31.08.2020Wypenianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                                 JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd obowizkowo skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 padziernika 2020 r. (tj. due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy). Ministerstwo Finansów wyjania jak prawidowo wypeni nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poniszego zestawienia moemy dowiedzie si jaki wpyw na jego zawarto bdzie miaa np. tzw. ulga na ze dugi, korekta VAT, mara czy import towarów, a take jak prawidowo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                                 • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
                                  Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
                                  • 28.08.2020Wypenianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                                   JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd obowizkowo skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 padziernika 2020 r. (tj. due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy). Ministerstwo Finansów wyjania jak prawidowo wypeni nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poniszego zestawienia moemy dowiedzie si jaki wpyw na jego zawarto bdzie miaa np. tzw. ulga na ze dugi, korekta VAT, mara czy import towarów, a take jak prawidowo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                                   • 27.08.2020Podatki 2020: Mechanizm podzielonej patnoci (MPP) a JPK_VAT z deklaracj
                                    Oznaczenie MPP w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., dotyczy wycznie transakcji objtej obowizkiem stosowania mechanizmu podzielonej patnoci. Dotyczy to faktur sprzedaowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezalenie od tego czy na danej fakturze znajduje si wskazana adnotacja i niezalenie czy obowizek podzielonej patnoci dotyczy wszystkich czy tylko czci pozycji na tej fakturze. Co oznacza, e w sytuacji gdy transakcja podlega obowizkowemu mechanizmowi podzielonej patnoci, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, naley stosowa do niej oznaczenie MPP.
                                    • 27.08.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                     Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                                     • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
                                      Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
                                      • 26.08.2020Podatki 2020: Mechanizm podzielonej patnoci (MPP) a JPK_VAT z deklaracj
                                       Oznaczenie MPP w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., dotyczy wycznie transakcji objtej obowizkiem stosowania mechanizmu podzielonej patnoci. Dotyczy to faktur sprzedaowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezalenie od tego czy na danej fakturze znajduje si wskazana adnotacja i niezalenie czy obowizek podzielonej patnoci dotyczy wszystkich czy tylko czci pozycji na tej fakturze. Co oznacza, e w sytuacji gdy transakcja podlega obowizkowemu mechanizmowi podzielonej patnoci, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, naley stosowa do niej oznaczenie MPP.
                                       • 26.08.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                        Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                                        • 21.08.2020SLIM VAT oraz rozwizania doprecyzowujce niektóre konstrukcje VAT w konsultacjach publicznych
                                         Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe trafi do konsultacji publicznych. Projekt ustawy skada si z dwóch czci: pakietu SLIM VAT oraz rozwiza doprecyzowujcych niektóre konstrukcje VAT. SLIM VAT (Simple Local And Modern) zawierajcy pakiet uproszcze dla podatnika wejdzie w ycie 1 stycznia 2021 roku.
                                         • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
                                          Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
                                          • 17.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                                           Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                                           • 14.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                                            Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                                            • 13.08.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
                                             Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
                                             • 13.08.2020VAT: Zwolnienie z dugu powoduje korekt ulgi na ze dugi?
                                              Spóka podpisaa z kontrahentami umowy o zwolnienie z dugu. Przedmiotem tych umów s kwotowo okrelone wymagalne i nieprzedawnione wierzytelnoci wraz z odsetkami. Kontrahenci dokonuj na bieco korekt odliczonych kwot podatku wynikajcych z faktur, których nie uregulowali w cigu 90 dni od dnia upywu terminu ich patnoci. Czy gdy po dokonaniu korekty w rozumieniu art. 89a ustawy o VAT wejd w ycie umowy o zwolnienie z dugu spóka nie bdzie zobowizana do zwikszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nalenego?
                                              • 12.08.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
                                               Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
                                               • 11.08.2020Jak rozliczy faktur korygujc sprzeda
                                                W przypadku gdy faktura zawiera pomyki nabywajcy na jej podstawie skorygowa j moe przy zastosowaniu faktury korygujcej. Te za dziel si na takie, które powoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty nalenego VAT oraz podwyszajce te wartoci.
                                                • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
                                                 Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
                                                 • 06.08.2020Korekta NIP na fakturze
                                                  W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
                                                  • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
                                                   Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 22 ] nastpna strona »