Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota najniższego wynagrodzenia

 • 31.01.2020Kwota wolna od potrąceń z emerytury lub renty
  Do końca czerwca 2018 r. kwota wolna od potrąceń realizowanych ze świadczeń emerytalno-rentowych była określona jako odpowiedni procent najniższej emerytury lub renty. W zależności od rodzaju potrącanych należności przed zajęciem chroniona była kwota wynosząca 75 proc., 60 proc., 50 proc. albo 20 proc. najniższej emerytury lub renty. Od 1 lipca 2018 r. kwoty te nie są już ustalane jako procent najniższej emerytury lub renty. Zastąpiono je kwotami wskazanymi bezpośrednio w ustawie emerytalnej, które ustalono mając na względzie minimum socjalne w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.
  • 22.01.2019Podatki 2019: Ważne zmiany ws. kwoty wolnej i działalności nierejestrowanej
   W rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2018 r. jednymi z głównych zmian będą te dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz tzw. działalności nierejestrowanej. Jak wskazują eksperci, w praktyce część podatników będzie mogła skorzystać na wprowadzonych modyfikacjach.
   • 18.01.2019Podatki 2019: Ważne zmiany ws. kwoty wolnej i działalności nierejestrowanej
    W rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2018 r. jednymi z głównych zmian będą te dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz tzw. działalności nierejestrowanej. Jak wskazują eksperci, w praktyce część podatników będzie mogła skorzystać na wprowadzonych modyfikacjach.
    • 10.09.2018WSA. Odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu bez PIT
     Z uzasadnienia: Regulacje prawne: art. 18.3d Kodeksu pracy oraz odpowiednich, wydanych na podstawie ustawy, rozporządzeń w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określają wysokość odszkodowania, w sposób wymagany przez art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a więc w zakresie tej wysokości rozważane odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.
     • 13.04.2018Informacje ZUS: Ulga na start i działalność nierejestrowa (nieewidencjonowana) - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
      Wchodzą w życie ustawy, które tworzą tzw. „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzają zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. ZUS informuje w związku z tym o zasadach korzystania z tzw. ulgi na start. Informuje też o braku obowiązków ubezpieczeniowych osób, zajmujących się działalnością nierejestrową (zwaną też działalnością nieewidencjonowaną).
      • 09.03.2018Nowa instytucja - Działalność nieewidencjonowana (działalność nierejestrowa): podstawowe zasady
       Zakończyły się prace nad pakietem ustaw, które mają w założeniu ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Czy tak będzie, czas pokaże. Ustawy są już po prezydenckim podpisie i wchodzą w życie 30.04.2018 r.
       • 14.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
        Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., nie ominą także zwolnień przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a także podniesienie limitu zwolnień w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z ZFŚS, czy dopłat do wypoczynku. W ustawie pojawią się również nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane były w rozporządzeniach, a dotyczące szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych należności związanych z lokalem mieszkalnym.
        • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
         Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., nie ominą także zwolnień przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a także podniesienie limitu zwolnień w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z ZFŚS, czy dopłat do wypoczynku. W ustawie pojawią się również nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane były w rozporządzeniach, a dotyczące szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych należności związanych z lokalem mieszkalnym.
         • 27.02.2017Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2017 r.
          Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2017 r.
          • 27.01.2017Wyrównanie płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia
           Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
           • 19.07.2016MRPiPS. Pomoc społeczna dla osób z niską emeryturą
            Interpelacja nr 4045 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań odnoszących się do najniższych uposażeń rentowo-emerytalnych
            • 30.03.2016Będzie lepsza ochrona emerytów przed komornikiem?
             Zapytanie nr 260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i osób pobierających świadczenia emerytalne
             • 03.11.2015Kwota wolna od podatku musi być wyższa
              Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są niekonstytucyjne. Muszą być zmienione, a sama kwota – podwyższona. Do takiego wniosku doszedł w zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny. Kwota wolna od PIT nie jest jednak jedynym naszym problemem i warto na to zwrócić uwagę.
              • 02.11.2015Kwota wolna od podatku musi być wyższa
               Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są niekonstytucyjne. Muszą być zmienione, a sama kwota – podwyższona. Do takiego wniosku doszedł w zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny. Kwota wolna od PIT nie jest jednak jedynym naszym problemem i warto na to zwrócić uwagę.
               • 29.06.2015Kiedy można podwyższyć emeryturę?
                W myśl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, obliczona według nowych zasad, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa od emerytury najniższej, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony osiągnął podwyższony wiek emerytalny oraz udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze wynoszącym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny.
                • 26.06.2015Kiedy można podwyższyć emeryturę?
                 W myśl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, obliczona według nowych zasad, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa od emerytury najniższej, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony osiągnął podwyższony wiek emerytalny oraz udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze wynoszącym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny.
                 • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
                  Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
                  • 30.03.2015Kwota wolna od PIT, czyli jak płacić niższy podatek?
                   W różnego rodzaju debatach podatkowych coraz częściej pojawiają się głosy, że kwota wolna od podatku dochodowego jest w Polsce zdecydowanie za niska. Co więcej jest ona niższa niż w pozostałych krajach UE. Ale czy na pewno?
                   • 17.09.2013Składki członkowskie jako koszt uzyskania przychodów
                    Interpelacja nr 18155 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisu mówiącego o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów przynależności podatnika do organizacji związanych z wykonywanym zawodem lub też prowadzoną działalnością gospodarczą
                    • 30.10.2012Limit zwolnienia dla stypendiów w PIT
                     Interpelacja nr 8080 do ministra finansów w sprawie podwyższenia kwoty stypendium wolnej od podatku
                     • 07.03.2012Skutki podatkowe zwrotu przez ZUS składek zdrowotnych
                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku zwrotu nadpłaconych do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca będzie je opodatkowywał w rozliczeniu rocznym za bieżący rok kalendarzowy jako pozostałe przychody (nienależnie pobrane składki), czy też powinien składać korekty rozliczeń rocznych za poprzednie lata?
                      • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
                       Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
                       • 29.07.2011Nowe zasady przedawnienia składek ZUS (akt.)
                        Od 20 lipca obowiązują nowe zasady przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne – przypomina ZUS. Płatnicy, którzy nienależnie opłacili składki, mogą dochodzić zwrotu nadpłaty w ciągu dziesięciu lat od dnia otrzymania zawiadomienia o nadpłacie z ZUS. ZUS musi zawiadomić płatnika składek o kwocie nadpłaty, jeżeli jej wysokość jest większa niż 8,80 zł.
                        • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                         Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                         • 27.10.2010ZUS kwestionuje umowy o pracę nakładczą
                          Interpelacja nr 17949 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania ZUS wobec przedsiębiorców wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę nakładczą
                          • 11.06.2010Mąż odliczy składki niepracującej żony
                           9 czerwca 2010 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowana ustawa ma stworzyć małżeństwom rozliczającym się wspólnie, a więc małżeństwom, w których przez cały rok istniała wspólność majątkowa, praktyczną możliwość odliczenia od dochodów kwoty składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe także w sytuacji, gdy jeden z tych małżonków nie uzyskuje żadnego dochodu, co obecnie jest niemożliwe. Prawo do odliczenia kwoty zapłaconych składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe jednego z małżonków będzie bowiem miał ten z małżonków, który uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu.
                           • 03.03.2010Lepsza ochrona rent i emerytur przed egzekucją
                            9 lutego 2010 r. skierowano do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2745), który przewiduje zwiększenie kwoty emerytur i rent wolnych od potrąceń.
                            • 25.01.2010Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                             Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić: • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  • w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                             • 14.12.2009ZUS domaga się od pracodawców wniosków o zwrot nadpłaconych składek
                              Interpelacja nr 11691 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie realizacji przepisów dotyczących naliczania składek na Fundusz Pracy
                              • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
                               Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
                               • 28.08.2009Kontynuacja ubezpieczenia emerytalno-rentowego na nowych zasadach
                                Rozpoczęcie dobrowolnego opłacania składki emerytalnej i rentowej w ramach kontynuacji ubezpieczenia w ZUS będzie od 1 września 2009 r. możliwe w dowolnym momencie po ustaniu zatrudnienia, a nie – jak obecnie – w terminie 30 dni od chwili wyrejestrowania z ubezpieczeń.
                                • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                                 Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
                                 • 03.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (2)
                                  III. Przeliczenie renty rodzinnej Wysokość renty rodzinnej obliczana jest jako 85%, 90% lub 95% (w zależności od liczby osób uprawnionych do tej renty) świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie, po której przysługuje ta renta. Tak więc zarówno przy przyznawaniu tej renty po raz pierwszy, jak i przy przeliczaniu jej wysokości, oblicza się wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, a od tego świadczenia ustala się wysokość renty rodzinnej. Przy ustalaniu i przeliczaniu podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, stosuje się zasady przedstawione w I i II części opracowania.
                                  • 27.03.2009Okresowa emerytura kapitałowa
                                   Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych
                                   • 11.03.2009Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie
                                    Interpelacja nr 6901 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
                                    • 03.02.2009Ustalanie wysokości zarobków dla celów emerytalnych w przypadku braku dokumentacji płacowej
                                     Zapytanie nr 2267 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o emeryturę
                                     • 09.01.2009Przeliczenie kapitału początkowego – zmiana w przepisach (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.)
                                      Postanowienia ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. nr 192, poz. 1180) pozwalają na przeliczenie kapitału początkowego.
                                      • 17.12.2008Nie będzie już refundacji składek ZUS pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
                                       Interpelacja nr 5322 do ministra finansów w sprawie obniżenia dotacji budżetowej na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych w 2008 r.
                                       • 10.12.2008Orzecznictwo: Krótkie przerwy w działalności możliwe bez utraty zasiłku chorobowego
                                        Jeżeli przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu nie przekraczały 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem, którą stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) uwzględnia się przychód z tego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy.
                                        • 13.10.2008Nowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
                                         Interpelacja nr 4723 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez właścicieli małych firm
                                         • 25.06.2008Faktury i rachunki na gruncie KKS
                                          Faktury oraz rachunki są jednym z podstawowych dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Dokumentują one bowiem zdarzenia gospodarcze, ich rodzaj oraz ustaloną przez strony cenę. Wpływają więc bezpośrednio na wysokość zobowiązania podatkowego.
                                          • 07.04.2008Uchylanie się od podatku (3) - Kara za niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania
                                           Czynów zabronionych określonych w art. 54 K.k.s. dopuścić się można jedynie z zamiarem bezpośrednim. Oznacza to, że sprawca mający świadomość, iż nie ujawniając właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składając deklaracji, jednocześnie uchyla się od opodatkowania i chce takiego efektu swego zachowania.
                                           • 20.04.2007Połączenie służb skarbowych i celnych
                                            Interpelacja nr 6208 do ministra finansów w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji
                                            • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                                             Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                                             • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
                                              Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
                                              • 28.02.2006Stawka dzienna w Kodeksie Karnym Skarbowym
                                               Pytanie: Czytając omówienia dotyczące czynów podatnika zagrożonych karą spotkałam się ze sformułowaniem, że dany czyn jest zagrożony grzywną w wysokości do 180 stawek dziennych. Ile to jest na złotówki?
                                               • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                                                Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                                                • 22.09.2005Lepiej nie wystawiać lewych faktur i nie korzystać z nich
                                                 Długi czas na wydanie decyzji o zwrocie części VAT spowodowany jest zapewne chęcią przeprowadzenia przez organy skarbowe postępowania zmierzającego do usunięcia mogących się pojawić wątpliwości. Należy przypuszczać, że szczególnie w przypadku większych zwrotów lub zastrzeżeń urzędnicy będą sprawdzali zasadność i poprawność wniosku.
                                                 • 30.08.2005Lepiej nie wystawiać i nie korzystać z lewych faktur
                                                  Długi czas na wydanie decyzji o zwrocie części VAT spowodowany jest zapewne chęcią przeprowadzenia przez organy skarbowe postępowania, zmierzającego do usunięcia mogących się pojawić wątpliwości. Należy przypuszczać, że szczególnie w przypadku większych zwrotów urzędnicy będą sprawdzali zasadność wniosku. Ustawa nakazuje w takim przypadku stosować art. 274 c Ordynacji podatkowej.