Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek cit leasingu operacyjnym

 • 18.09.2019Samochód w kosztach: Zmiana harmonogramu rat jest zmian umowy leasingowej
  Pytanie: 24 grudnia 2018 r. spóka zawara umow leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Spóka przewiduje, e w drugiej poowie 2019 r. bdzie chciaa zmieni harmonogram rat leasingowych.Czy zmian harmonogramu spóka powinna potraktowa jako zmian umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i tym samym powinna do niej stosowa przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2019 r.?
  • 07.08.2018Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
   Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
   • 01.08.2018Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
    Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
    • 26.09.2017Koszty podatkowe zwizane z eksploatacj samochodu
     Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa si na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostaych zakupów na potrzeby dziaalnoci.
     • 25.09.2017Koszty podatkowe zwizane z eksploatacj samochodu
      Ewidencjonowanie kosztów podatkowych w przypadku samochodu firmowego odbywa si na takich samych zasadach, jak w przypadku pozostaych zakupów na potrzeby dziaalnoci.
      • 12.06.2017Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
       Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
       • 09.06.2017Dugoterminowy najem samochodu a podatek dochodowy
        Najem dugoterminowy samochodu to – obok leasingu – jedna z moliwoci korzystania z pojazdu. Istotne jest jednak to, e w odrónieniu od leasingu, w przypadku najmu dugoterminowego korzystajcy nie tylko ma prawo uywania pojazdu, ale równie ma zapewniony tzw. pakiet serwisowy, obejmujcy na przykad: wymian ogumienia, naprawy, likwidacj szkód komunikacyjnych. Usuga ta ma wic niewtpliwie znacznie szerszy zakres ni w razie zawarcia umowy leasingu.
        • 04.01.2017Leasing w rachunkowoci
         Leasing to jedna z popularniejszych form finansowania dziaalnoci gospodarczej. Stanowi umow stosunków cywilnoprawnych, gdzie jedna ze stron umowy – leasingodawca przekazuje drugiej stronie – leasingobiorcy prawo do korzystania z danej rzeczy w ramach umowy leasingu, w której opisane s warunki oraz wysokoci rat leasingowych.
         • 26.01.2015Podatki 2015: Nowe zasady limitowania odsetek zaliczanych do kosztw w CIT
          Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszy w ycie - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniajca” - przepisy wprowadzajce istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych, poyczek. Zmiany te polegaj na:   Modyfikacji istniejcych przepisw dotyczcych tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji Wprowadzeniu, alternatywnej w stosunku do przepisw o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, regulacji okrelajcej metod ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od poyczek
          • 23.01.2015Podatki 2015: Nowe zasady limitowania odsetek zaliczanych do kosztw w CIT
           Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszy w ycie - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniajca” - przepisy wprowadzajce istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych, poyczek. Zmiany te polegaj na:
           • 31.01.2013Leasing operacyjny a finansowy – podstawowe rnice
            Umowy leasingu funkcjonuj zarwno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa podatkowego. Przepisy te wzajemnie si uzupeniaj. Kodeks cywilny okrela zasady zawierania umw leasingu, ustawy o podatku dochodowym oraz podatku VAT – podatkowe skutki takich umw.
            • 10.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT: Leasing
             Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342, dalej: ustawa z 16 listopada 2012 r.), ktra wejdzie w ycie 1 stycznia przyszego roku, wprowadza szereg zmian istotnych dla podatnikw. Nale do nich midzy innymi zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych dotyczce umw leasingu.
             • 25.08.2011Rozliczanie wydatkw zwizanych z samochodem osobowym w leasingu
              Spka przyja w leasing operacyjny samochd osobowy. Oprcz umowy leasingu podpisaa dodatkow umow na usugi serwisowe leasingowanego samochodu. Zarwno od faktur wystawianych w zwizku z umow leasingu, jak i faktur dokumentujcych usugi serwisowe, spka odlicza 60 % podatku VAT, ale odpowiednio nie wicej ni 6.000 PLN. Pozosta nieodliczon kwot podatku VAT Spka zalicza do kosztw uzyskania przychodw. Czy postpowanie spki jest prawidowe?
              • 13.09.2007Jak ustali warto pocztkow samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
               Istot umowy leasingu operacyjnego jest to, e leasingobiorca za odpatnoci uywa towaru stanowicego wasno leasingodawcy. Form wynagrodzenia za prawo do uywania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczce opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte s w oglnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczaj moliwo przeniesienia przez leasingodawc (finansujcego) na korzystajcego, po upywie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, wasnoci rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, bdcych przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, ktra z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy rodka trwaego wywouje skutki podobne do zakupu nowego rodka trwaego. Podkreli jednak naley, e po zakoczeniu waciwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie moliwo nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowizkowa, jest jedynie propozycj leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, e leasingobiorca moe, ale nie musi z niej skorzysta.
               • 02.02.2007Ewidencja kosztw podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
                Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znale si wrd rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, od ktrych podatkowych odpisw amortyza-cyjnych dokonuje finansujcy (leasingodawca), jeeli zawarta umowa spenia nastpujce warunki:
                • 09.03.2006Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarw i usug (1)
                 Na gruncie obecnie obowizujcych przepisw mog si zrodzi u podatnikw podatku od towarw i usug wtpliwoci dotyczce charakteru czynnoci okrelanej mianem leasingu - a w konsekwencji sposobu opodatkowania tej umowy. Poniszy artyku ma przybliy czytelnikom zasady opodatkowania umowy leasingu podatkiem od towarw i usug.