Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-podpis

 • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zapaconego za granic tylko do 30 wrzenia
  Prowadzisz dziaalno gospodarcz i podróujesz subowo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, pacisz za przejazdy autostrad i za wstp na targi. Masz prawo wystpi o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wystpujesz w Polsce wedug szczególnej procedury VAT-REFUND wypeniajc formularz VAT-REF. Poniej dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
  • 25.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
   Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 24.09.2020Tarcza turystyczna z podpisem prezydenta
    Prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw wprowadzajc tzw. tarcz turystyczn, która ma stanowi wsparcie dla organizatorów wycieczek i turystów. Pakiet zmian zakada m.in. utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz nowe mechanizmy dotyczce postojowego i zwolnienia ze skadek.
    • 24.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
     Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
     • 24.09.2020Papierowe faktury mona przechowywa w wersji elektronicznej
      Obecnie obowizujce przepisy dopuszczaj moliwo przechowywania faktur (wystawianych kontrahentom i otrzymywanych od nich w formie papierowej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, np. w formie zapisu elektronicznego na elektronicznych nonikach danych, jednake sposób ten ma zapewnia przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniajcy atwe ich odszukanie oraz autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego.
      • 23.09.2020Tarcza turystyczna z podpisem prezydenta
       Prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw wprowadzajc tzw. tarcz turystyczn, która ma stanowi wsparcie dla organizatorów wycieczek i turystów. Pakiet zmian zakada m.in. utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz nowe mechanizmy dotyczce postojowego i zwolnienia ze skadek.
       • 23.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
        Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
        • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
         Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
         • 21.09.2020Nowe rozwizania podatkowe MF – obniki, uatwienia i uszczelnianie
          Ministerstwo Finansów przygotowao rozwizania uszczelniajce system podatkowy, a tym samym zapewniajce moliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. Wród najwaniejszych zmian jest przeniesienie obowizku podatkowego na spók komandytow, obowizek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej. Dla wielu firm pakiet oznacza bdzie zmniejszenie wysokoci opodatkowania oraz otwarcie moliwoci korzystania z uproszczonego, ryczatowego rozliczenia podatku. Wicej firm skorzysta z obnionej stawki 9% CIT oraz z ryczatu od przychodów ewidencjonowanych.
          • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
           Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
           • 21.09.2020Zwolnienie z dugu a konieczno korekty ulgi na ze dugi w VAT
            Spóka podpisaa z kontrahentami umowy o zwolnienie z dugu. Przedmiotem tych umów s kwotowo okrelone wymagalne i nieprzedawnione wierzytelnoci wraz z odsetkami. Kontrahenci dokonuj na bieco korekt odliczonych kwot podatku wynikajcych z faktur, których nie uregulowali w cigu 90 dni od dnia upywu terminu ich patnoci. Czy gdy po dokonaniu korekty w rozumieniu art. 89a ustawy o VAT wejd w ycie umowy o zwolnienie z dugu spóka nie bdzie zobowizana do zwikszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nalenego?
            • 18.09.2020Umowa zlecenia: Dziaalno gospodarcza czy dziaalno wykonywana osobicie?
             Jeeli podatnik prowadzcy pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz zawiera umow zlecenia w celu wiadczenia okrelonych usug na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa si z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika dziaalnoci gospodarczej, a z treci umowy nie wynika, aby bya ona zawarta w ramach prowadzonej dziaalnoci, wówczas przychody z tytuu takiej umowy mog by kwalifikowane jako pochodzce z dziaalnoci wykonywanej osobicie.
             • 18.09.2020Nowe rozwizania podatkowe MF – obniki, uatwienia i uszczelnianie
              Ministerstwo Finansów przygotowao rozwizania uszczelniajce system podatkowy, a tym samym zapewniajce moliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. Wród najwaniejszych zmian jest przeniesienie obowizku podatkowego na spók komandytow, obowizek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej. Dla wielu firm pakiet oznacza bdzie zmniejszenie wysokoci opodatkowania oraz otwarcie moliwoci korzystania z uproszczonego, ryczatowego rozliczenia podatku. Wicej firm skorzysta z obnionej stawki 9% CIT oraz z ryczatu od przychodów ewidencjonowanych.
              • 18.09.2020Organy oskaryy spók o oszustwo, a nastpnie bezpodstawnie odmówiy jej prawa do zmniejszenia opodatkowania
               Oskarona o udzia w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spóka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwrócia kontrahentowi otrzyman od niego w 2012 r. zaliczk na zakup nieruchomoci, której sprzeda nie dosza do skutku. Fiskus odmówi jej jednak prawa do obnienia z tego tytuu podstawy opodatkowania, jak i samej kwoty nalenego VAT. Pytanie tylko, czy urzdnicy zrobili to bdnie wskutek nieznajomoci przepisów, czy wpyw na to mia fakt oskarenia firmy o ww. oszustwo, bo jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach, dziaania organu w tej sprawie byy bezpodstawne (wyrok z 23 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 43/20).
               • 17.09.2020Podatki 2020: Znaczce zmiany ws. JPK ju 1 padziernika
                Na pocztku padziernika br. w ycie wejd nowe zasady skadania plików JPK. Z kocem obecnego miesica Ministerstwo Finansów wyczy dotychczasowe rodowisko do przesyania danych w formie JPK. W praktyce pliki JPK, w tym te nowe JPK z deklaracj, mona bdzie skada wycznie poprzez now brank REST API albo z wykorzystaniem bezpatnych narzdzi resortu finansów.
                • 17.09.2020Umowa zlecenia: Dziaalno gospodarcza czy dziaalno wykonywana osobicie?
                 Jeeli podatnik prowadzcy pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz zawiera umow zlecenia w celu wiadczenia okrelonych usug na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa si z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika dziaalnoci gospodarczej, a z treci umowy nie wynika, aby bya ona zawarta w ramach prowadzonej dziaalnoci, wówczas przychody z tytuu takiej umowy mog by kwalifikowane jako pochodzce z dziaalnoci wykonywanej osobicie.
                 • 17.09.2020Koszty podatkowe: Podpis elektroniczny pod kilometrówk
                  W celu ograniczenia kosztów spóka planuje wprowadzenie systemu informatycznego sucego do rozliczania m.in. wydatków pracowniczych. Aplikacja umoliwi pracownikom np. rozliczenie delegacji subowych w formie elektronicznej. Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upowanionej przez podatnika osoby, skadany w sposób elektroniczny (z autoryzacj hasem oraz z wyczeniem dostpu dla osób nieupowanionych), w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu spenia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT?
                  • 16.09.2020Podatki 2020: Znaczce zmiany ws. JPK ju 1 padziernika
                   Na pocztku padziernika br. w ycie wejd nowe zasady skadania plików JPK. Z kocem obecnego miesica Ministerstwo Finansów wyczy dotychczasowe rodowisko do przesyania danych w formie JPK. W praktyce pliki JPK, w tym te nowe JPK z deklaracj, mona bdzie skada wycznie poprzez now brank REST API albo z wykorzystaniem bezpatnych narzdzi resortu finansów.
                   • 16.09.2020Due firmy mog nadal aplikowa do Programu Wspódziaania z KAS
                    Od pocztku lipca br. due podmioty gospodarcze mog aplikowa do tzw. Programu Wspódziaania, czyli nowej formy relacji midzy podatnikami a Krajow Administracj Skarbow. Do tej pory zainteresowanie przystpieniem do pilotaowego projektu wyrazio kilkanacie firm.
                    • 14.09.2020Moment powstania przychodu: Decyduje data podpisania protokou
                     Przedsibiorca zamierza zawrze z podmiotem zlecajcym wykonanie usugi, tak umow w której zaznaczony bdzie kady element usugi, w tym podpisanie protokou zdawczo-odbiorczego. Czynno ta stanowi bdzie integralny element wykonania usugi i wskazywa bdzie moment zakoczenia usugi. W jakiej dacie naley uzna zakoczenie usugi, w której powstanie przychód, a tym samym nastpi obowizek wystawienia faktury dla zlecajcego wykonanie usugi oraz obowizek podatkowy?
                     • 10.09.2020Podpisywanie informacji TPR-P
                      Informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) moe by podpisywana w sposób uproszczony tzw. innym podpisem elektronicznym zapewniajcym autentyczno deklaracji i poda (jak zeznania roczne, np. PIT-36, PIT-36L).
                      • 09.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
                       Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                       • 09.09.2020Biznes protestuje przeciwko planom wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej
                        Planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwoci przepisy dotyczce tzw. konfiskaty prewencyjnej mog godzi w bezpieczestwo obrotu gospodarczego i rozwój polskiej gospodarki – twierdzi Rada Przedsibiorczoci, w której skad wchodz najwiksze organizacje przedsibiorców i pracodawców. Biznes protestuje przeciwko planom wdroenia nowego modelu konfiskaty.
                        • 08.09.2020Biznes protestuje przeciwko planom wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej
                         Planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwoci przepisy dotyczce tzw. konfiskaty prewencyjnej mog godzi w bezpieczestwo obrotu gospodarczego i rozwój polskiej gospodarki – twierdzi Rada Przedsibiorczoci, w której skad wchodz najwiksze organizacje przedsibiorców i pracodawców. Biznes protestuje przeciwko planom wdroenia nowego modelu konfiskaty.
                         • 08.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
                          Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                          • 07.09.2020PIT od sprzeday dziaki w ROD
                           Od 2010 r. podatniczce przysugiwao prawo do dziaki przyznane w drodze umowy dzierawy dziakowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dziakowego. W 2019 r. podatniczka postanowia przenie prawa i obowizki wynikajce z prawa do dziaki oraz za odpatnoci znajdujce si na niej nasadzenia, uprawy, obiekty (altana) i wyposaenie oraz sprzty. Czy kwota pienina uzyskana z tytuu wskazanej transakcji, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i musi by wykazana w rozliczeniu rocznym?
                           • 07.09.2020To nie jest wiedza tajemna! Jak sprawdzi zniki w OC i AC
                            Mona kombinowa na wiele sposobów, ale kluczowy wpyw na cen OC i AC zawsze bd miay zniki. Szkopu w tym, e wielu kierowców nie ma pojcia, ile ich wypracowao. Na szczcie atwo to sprawdzi.
                            • 07.09.2020WSA. Rezygnacja ze zwolnienia z VAT moliwa take u notariusza
                             Nie jest proporcjonalny wymóg zoenia owiadczenia naczelnikowi urzdu skarbowego o wyborze opodatkowania przed dniem dokonania dostawy, w przypadku, gdy do dostawy dochodzi w dacie zawarcia aktu notarialnego i w tym akcie notarialnym strony zoyy zgodne owiadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania transakcji. Taka interpretacja organu jest wyranym przedoeniem kwestii formalnych ponad istot i tre zamierzonej przez podatników transakcji, które zostay dostatecznie jasno wyraone - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach.
                             • 07.09.2020To nie jest wiedza tajemna! Jak sprawdzi zniki w OC i AC
                              Mona kombinowa na wiele sposobów, ale kluczowy wpyw na cen OC i AC zawsze bd miay zniki. Szkopu w tym, e wielu kierowców nie ma pojcia, ile ich wypracowao. Na szczcie atwo to sprawdzi.
                              • 04.09.2020E-faktura od kontrahenta zagranicznego
                               Prawdopodobiestwo otrzymania faktury w formie elektronicznej od kontrahenta zagranicznego jest bardzo due. Co o tym decyduje? Cay szereg czynników, które ukazuj due zalety faktur elektronicznych. Korzyci ze stosowania e-faktur zawrze mona w jednym sowie „koszty”, a cilej ich minimalizacja, która przejawia si jednak w wielu aspektach. Aby to sobie uzmysowi warto przeledzi drog faktury od wystawcy do zaksigowania przez nabywc.
                               • 04.09.2020PIT od sprzeday dziaki w ROD
                                Od 2010 r. podatniczce przysugiwao prawo do dziaki przyznane w drodze umowy dzierawy dziakowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Dziakowego. W 2019 r. podatniczka postanowia przenie prawa i obowizki wynikajce z prawa do dziaki oraz za odpatnoci znajdujce si na niej nasadzenia, uprawy, obiekty (altana) i wyposaenie oraz sprzty. Czy kwota pienina uzyskana z tytuu wskazanej transakcji, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i musi by wykazana w rozliczeniu rocznym?
                                • 03.09.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
                                 Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
                                 • 03.09.2020Kwestie zwizane z konsorcjami i ksztatowaniem ich relacji wewntrznych i zewntrznych
                                  Konsorcja tworzone s najczciej przez dwóch lub wicej przedsibiorców, którzy chc poczy siy w zakresie posiadanego przez nich potencjau technicznego, osobowego, kapitaowego w celu przeprowadzenia okrelonego przedsiwzicia, jednorazowo lub wielokrotnie. Konsorcjum jako zespó kilku podmiotów moe zawiera z osobami trzecimi dalsze umowy, w których w/w konsorcjum wystpuje jako jednolita strona umowy. Przedsibiorcy wchodzcy w skad konsorcjum nie trac swojej osobowoci prawnej czy moliwoci dziaania poza strukturami konsorcjum jako autonomiczny podmiot gospodarczy. W doktrynie rozrónia si kilka rodzajów konsorcjów wyodrbnianych najczciej z uwagi na cel ich utworzenia lub podmiotowo konsorcjantów, jednake najbardziej nietypowym rodzajem jest tzw. konsorcjum naukowo - przemysowe, które stanowi odrbn form, bowiem w/w konsorcjum zrzesza nie tylko przedsibiorców, ale i jednostki badawcze, a to w celu przeprowadzenia okrelonych prac badawczych ukierunkowanych na póniejsze wykorzystanie uzyskanych wyników naukowych w przemyle.
                                  • 02.09.2020Kwestie zwizane z konsorcjami i ksztatowaniem ich relacji wewntrznych i zewntrznych
                                   Konsorcja tworzone s najczciej przez dwóch lub wicej przedsibiorców, którzy chc poczy siy w zakresie posiadanego przez nich potencjau technicznego, osobowego, kapitaowego w celu przeprowadzenia okrelonego przedsiwzicia, jednorazowo lub wielokrotnie. Konsorcjum jako zespó kilku podmiotów moe zawiera z osobami trzecimi dalsze umowy, w których w/w konsorcjum wystpuje jako jednolita strona umowy. Przedsibiorcy wchodzcy w skad konsorcjum nie trac swojej osobowoci prawnej czy moliwoci dziaania poza strukturami konsorcjum jako autonomiczny podmiot gospodarczy. W doktrynie rozrónia si kilka rodzajów konsorcjów wyodrbnianych najczciej z uwagi na cel ich utworzenia lub podmiotowo konsorcjantów, jednake najbardziej nietypowym rodzajem jest tzw. konsorcjum naukowo - przemysowe, które stanowi odrbn form, bowiem w/w konsorcjum zrzesza nie tylko przedsibiorców, ale i jednostki badawcze, a to w celu przeprowadzenia okrelonych prac badawczych ukierunkowanych na póniejsze wykorzystanie uzyskanych wyników naukowych w przemyle.
                                   • 01.09.2020WSA. Koszty przy dobrowolnym umorzeniu udziaów po przeksztaceniu spóki
                                    Wydatki na nabycie udziaów s kosztem uzyskania przychodów z odpatnego zbycia tych udziaów. Koszty te wyznacza warto rodków poniesionych dla uzyskania majtku spóki cywilnej, który w dacie ustania bytu prawnego tej spóki, a wic w dacie powstania spóki z o.o., równy by pocztkowej wartoci majtku spóki z o.o. Kosztem uzyskania przychodu powinna wic by warto bilansowa spóki cywilnej z dnia ustania jej bytu prawnego, bdca jednoczenie wartoci bilansow spóki z o.o. z dnia rozpoczcia tego bytu.
                                    • 31.08.2020Polska i Ukraina podpisay deklaracj ws. walki z przestpczoci podatkow
                                     Ministrowie finansów Polski i Ukrainy podpisali now deklaracj o pogbieniu wspópracy w zakresie walki z przestpczoci podatkow oraz tzw. karuzelami VAT. To kolejny etap realizacji szerszego planu zacieniania partnerstwa z innymi krajami, by razem poprawia efektywno zwalczania oszustw podatkowych.
                                     • 31.08.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy jednak od pocztku przyszego roku
                                      Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów czeka obecnie ju tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. W ustawie przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego, czyli opaty od napojów z dodatkiem cukrów. Finalnie nowe regulacje maj wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
                                      • 31.08.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
                                       Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
                                       • 28.08.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy jednak od pocztku przyszego roku
                                        Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów czeka obecnie ju tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. W ustawie przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego, czyli opaty od napojów z dodatkiem cukrów. Finalnie nowe regulacje maj wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
                                        • 26.08.2020Praca zdalna w Kodeksie pracy
                                         Jak wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk, podjcie prac legislacyjnych majcych na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy na stae rozwiza prawnych dotyczcych wiadczenia pracy w formie pracy zdalnej wymaga szerokiej dyskusji zainteresowanych stron, a sposób, w jaki zostan uksztatowane te rozwizania, bdzie uzaleniony od wyniku pracy na forum Rady Dialogu Spoecznego. W trakcie tych prac nie mona take pomin funkcjonujcych obecnie w Kodeksie pracy regulacji dotyczcych wykonywania pracy w formie telepracy.
                                         • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
                                          Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
                                          • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                                           Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                                           • 19.08.2020Nie kupisz wgla bez numeru PESEL
                                            Ministerstwo Finansów podjo prace legislacyjne nad zmian ustawowego przepisu dotyczcego zakresu danych ujmowanych w owiadczeniu skadanym przez finalnych nabywców wglowych przy dokonywaniu zakupu wyrobów wglowych bez akcyzy. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 35) przewidziano ograniczenie tych danych poprzez wyczenie obowizku podawania numeru dowodu osobistego (z wyczeniem sytuacji gdy podmiot nabywajcy wyroby wglowe nie posiada nadanego nr PESEL). Planowany termin wejcia w ycie przedmiotowego projektu to dzie 1 listopada 2020 r.
                                            • 18.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                                             Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
                                             • 18.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                                              Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                                              • 17.08.2020Nowa ustawa ws. kredytów kupieckich coraz bliej
                                               Nowa ustawa dotyczca kredytów kupieckich czeka ju tylko na podpis prezydenta i publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje maj pozwoli na wiksze zabezpieczenie w czasie pandemii koronawirusa kredytów kupieckich dla przedsibiorstw. Jak tumaczy Ministerstwo Rozwoju, przygotowane rozwizania powinny pozytywnie wpyn na moliwo zachowania pynnoci finansowej firm w Polsce.
                                               • 17.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                                                Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
                                                • 14.08.2020Nowa ustawa ws. kredytów kupieckich coraz bliej
                                                 Nowa ustawa dotyczca kredytów kupieckich czeka ju tylko na podpis prezydenta i publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje maj pozwoli na wiksze zabezpieczenie w czasie pandemii koronawirusa kredytów kupieckich dla przedsibiorstw. Jak tumaczy Ministerstwo Rozwoju, przygotowane rozwizania powinny pozytywnie wpyn na moliwo zachowania pynnoci finansowej firm w Polsce.
                                                 • 14.08.2020Zwolnienie z kas: Karta patnicza to gotówka?
                                                  Spóka prowadzi sprzeda produktów za porednictwem sieci Internet oraz telefonicznie - we wasnym sklepie internetowym (platformie do zamówie). Sklep internetowy przeznaczony jest wycznie dla klientów, z którymi spóka ma podpisane umowy. Patnoci za zakupione produkty dokonywane s: przelewem na rachunek bankowy spóki, szybkim przelewem on-line, a take kart patnicz za pomoc terminalu patniczego. Czy spóka nie bdzie mie obowizku ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                                  • 13.08.2020NIK sprawdzia centralizacj rozlicze podatku VAT w JST
                                                   W trakcie centralizacji rozlicze podatku VAT w jednostkach samorzdu terytorialnego (JST) popeniono sporo bdów – stwierdzia Najwysza Izba Kontroli. Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, problemy wynikay przede wszystkim ze skomplikowanych przepisów i niejednolitego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 108 ] nastpna strona »