Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 25.04.2014Potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku faktur korygujących, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu, otrzymane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę jest wystarczającym dowodem, który uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania, a w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru czy wystarczające jest posiadanie elektronicznego potwierdzenia doręczenia faktury korygującej na skrzynkę mailową kontrahenta wraz z elektronicznym potwierdzeniem doręczenia wiadomości mailowej zawierającej prośbę o potwierdzenie odbioru faktury oraz posiadanie potwierdzenia dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikającej z faktury korekty bądź wyciągu z rachunku bankowego, z którego wynika, że kontrahent dokonał potrącenia kwoty wynikającej z faktury korekty?
  • 17.04.2014Reforma OFE. Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
   Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
   • 07.03.2014Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej fakturą
    Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane są przez Wnioskodawcę na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgłoszenia. W związku z tym, że do paragonu została wystawiona faktura, korekta sprzedaży następuje poprzez wystawienie faktury korygującej. Czy przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podłączony do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy, ma być prowadzona ewidencja oraz załączane protokoły z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczące kas rejestrujących?
    • 24.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
     Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw. Jak przekonuje projektodawca, obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej nie powinien stanowić dla firm problemu, bo mają już podobny obowiązek w kontaktach z ZUS.
     • 21.02.2014Podatki 2015: Część deklaracji podatkowych złożymy tylko przez internet
      Od przyszłego roku deklaracje podatkowe, w tym również zeznania, wykazy i informacje, w wersji papierowej składać będą mogli jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw.
      • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu niż paragon
       Pytanie podatnika: Czy w związku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywcę dokonującego zwrotu towaru lub zgłaszającego reklamację, „dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży” może być: specyfikacja do paragonu z określeniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartościami netto, VAT należny i brutto, wygenerowana przez system sprzedaż obsługujący jednostkę, wydruk z pamięci kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapłaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniający fakt, że klient towar zamówił, kupił i zapłacił za niego Wnioskodawcy?
       • 13.02.2014Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej do zmiany?
        Interpelacja nr 22763 w sprawie prac powołanego zespołu roboczego do przechowywania dokumentacji pracowniczej.
        • 03.02.2014Dokumentacja medyczna, wyciągi i kserokopie a opodatkowanie VAT
         Pytanie podatnika: Czy wydawanie wyciągów, odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
         • 27.01.2014Zwolnienia lekarskie - poważne zmiany od 2015 roku
          Od 2015 r. zwolnienia lekarskie mają być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej – wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Osoby ubezpieczone nie będą już musiały dostarczać zaświadczeń lekarskich pracodawcom (płatnikom składek). Docelowo całkowicie zlikwidowane zostaną papierowe formularze ZUS ZLA (dawniej L4).
          • 22.01.2014Kasy rejestrujące: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
           Pytanie podatnika: Czy jeśli towar został zwrócony przez nabywcę spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru? Czy jeżeli towar został zwrócony przez nabywcę, spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru, jeśli dane identyfikacyjne osoby przyjmującej zwrot (działającej w imieniu sprzedawcy) zostają na tym protokole wydrukowane w związku z tym, iż każdy użytkownik systemu sprzedażowego może z niego korzystać pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasła?
           • 09.01.2014Podatki 2014. Odliczenie VAT z faktur elektronicznych
            Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2014 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach od dostawców otrzymanych pocztą elektroniczną bądź też faksem w postaci zeskanowanego dokumentu?
            • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
             Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
             • 17.12.2013Brak potwierdzenia faktury korygującej a prawo do obniżenia VAT należnego
              Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z dochowaniem przez Nią należytej staranności celem upewnienia się, że adresat faktury korygującej jest w jej posiadaniu oraz że dana transakcja została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie faktury?
              • 09.12.2013Co zmieni nowela ustawy o informatyzacji?
               Ułatwienia w uzyskiwaniu profilu zaufanego ePUAP, ujednolicenie zasad e-korespondencji z urzędami, zrównanie mocy e-dokumentów z dokumentami papierowymi oraz stworzenie portalu podatkowego – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o informatyzacji, który został przyjęty przez Sejm w ostatni piątek.
               • 15.11.2013Autoresponder jako forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej
                Pytanie podatnika: Spółka zamierza korzystać z automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autorespondery) potwierdzających dotarcie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej kontrahenta, jak również jej odczytanie przez kontrahenta. Taki elektroniczny komunikat zwrotny będzie stanowił dla Spółki potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta informacji o fakturze korygującej oraz podstawę do obniżenia podatku należnego. Czy ww. sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej spełniają wymagania określone w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
                • 05.11.2013Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki ZUS tylko na własne ubezpieczenia
                 Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
                 • 16.10.2013Faktury przechowywane elektronicznie a dokumentowanie kosztów w podatku dochodowym
                  W podatku dochodowym przyjęta została zasada, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w treści ustawy o CIT. Prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania o ponoszone przez podatnika wydatki dotyczy więc tych kosztów, które wykazują związek z przychodami, a jednocześnie nie zostały wyłączone z prawa potrącenia, na mocy art. 16 ust. 1 wskazanej ustawy.
                  • 14.10.2013Internetowa rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
                   Interpelacja nr 20053 w sprawie internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
                   • 28.08.2013Odliczenie VAT z faktury przesłanej w PDF
                    Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesłana Spółce przez Kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia ją do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
                    • 21.08.2013Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta a VAT
                     Pytanie podatnika: Czy udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta zakładu poprzez świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu oraz wydaniu kserokopii tejże dokumentacji podmiotowi uprawnionemu w myśl ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta jest zwolnione z VAT?
                     • 31.07.2013Rząd zapowiada e-rewolucję w administracji
                      Ułatwienie kontaktów obywateli i firm z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększenie liczby i jakości oferowanych e-usług – to główne cele przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji publicznej administracji. W projekcie przewidziano m.in. utworzenie specjalnego portalu podatkowego i zrównanie statusu e-dokumentów z dokumentami papierowymi.
                      • 18.07.2013Prawo własności przemysłowej do zmiany
                       Czas rozpatrywania zgłoszeń patentu zostanie skrócony z 3 do 2,5 roku, a liczba postępowań odwoławczych (m.in. w sprawach patentowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych) zostanie zredukowana – to jedne z najważniejszych zmian, które zamierza wprowadzić do Prawa własności przemysłowej resort gospodarki. Projektodawca przekonuje, że nowelizacja ułatwi życie przedsiębiorcom.
                       • 17.07.2013Treść klauzuli wykonalności
                        Zgodnie z przepisem art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) podstawą egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
                        • 15.07.2013Krajowy Fundusz Drogowy zroluje swoje długi
                         Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) otrzyma możliwość rolowania swego zadłużenia – nowelizację w tej sprawie podpisał już prezydent Bronisław Komorowski. W noweli przewidziano, iż KFD będzie mógł spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania poprzez emisję obligacji.
                         • 28.05.2013Ruszyła e-rejestracja bezrobotnych
                          Od wczoraj osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się w urzędach przez Internet. Takie udogodnienie nie należy jednak do tanich – w pełni elektroniczna rejestracja w PUP wymaga bowiem posiadania bezpiecznego e-podpisu lub profilu ePUAP, co kosztuje nawet 300 zł.
                          • 22.05.2013Zatwierdzono trzy ważne projekty resortu sprawiedliwości
                           Rada Ministrów zatwierdziła trzy ważne projekty przygotowane przez resort sprawiedliwości. Przewidziane w nich zmiany dotyczą wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz praw konsumentów.
                           • 17.05.2013Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upoważnionej przez podatnika osoby, składany w sposób opisany we wniosku (elektronicznie. z autoryzacją hasłem oraz z wyłączeniem dostępu dla osób nieupoważnionych, w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu) spełnia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 Ustawy o CIT?
                            • 07.05.2013Ordynacja podatkowa – procedury podatkowe do zmiany
                             Ministerstwo Finansów szykuje kolejną dużą nowelizację Ordynacji podatkowej. Zmianie ulec mają m.in. niektóre procedury podatkowe. Wstępne założenia zakładają np. rozszerzenie możliwości ustanawiania pełnomocnictwa. Nowela wejdzie w życie już z początkiem 2014 r.
                             • 24.04.2013Forma akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej
                              Pytanie podatnika: Czy przez zgodę odbiorcy faktur, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Podatnik może przyjąć zgodę otrzymaną ustnie (w tym telefonicznie), mailem, czy przez taką zgodę można uznać dokonanie płatności za należność wynikającą z faktury wysłanej do odbiorcy jedynie w formie elektronicznej?
                              • 29.03.2013Przez Internet złożono już ponad 10 mln deklaracji
                               Od początku roku przez Internet podatnicy złożyli już 10,071 mln deklaracji podatkowych – podało Ministerstwo Finansów. Ponad 2 mln z nich to najpopularniejsze formularze roczne PIT.
                               • 08.03.2013Odliczenie VAT z faktur przesłanych faksem lub e-mailem
                                Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesłana Wnioskodawcy przez kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia Podatnika do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
                                • 07.02.2013Procedura uproszczona w imporcie
                                 Pytanie: Nasza Spółka (czynny zarejestrowany podatnik VAT) sprzedaje towary w Polsce (prowadzimy hurtownię materiałów elektronicznych). Dotychczas sprzedawaliśmy towary, które kupione były uprzednio na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie mamy zamiar importować towary z Rosji. W tym celu podpisaliśmy z agencją celną umowę na świadczenie usług związanych z importem towarów (udzieliliśmy agencji celnej upoważnienia do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego). W związku z powyższym mamy wątpliwość, czy możemy skorzystać z uproszczenia w rozliczeniu importu towarów na mocy art. 33a ustawy o VAT oraz jakie formalności powinny zostać dopełnione i przez kogo – przez nas czy przez agencję celną – aby można było rozliczać się w ww. sposób.
                                 • 24.01.2013Adres przedsiębiorcy na fakturze VAT
                                  Interpelacja nr 12721 do ministra finansów w sprawie poprawności danych adresowych na fakturach VAT
                                  • 23.01.2013Podatki 2013: Deklaracje DT-1 także przez ePUAP
                                   Podatnicy podatku od środków transportowych będą mogli przesyłać deklarację DT-1 i załącznik DT-1/A także poprzez system ePUAP – wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia Ministra Finansów.
                                   • 22.01.2013Obowiązek sporządzenia rocznego raportu RMUA
                                    Na płatniku składek (z wyłączeniem płatników pobierających składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent) ciąży obowiązek przekazywania ubezpieczonym informacji, jakie zostały zawarte w imiennych raportach ZUS RCA wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                                    • 17.01.2013Koszty działalności: Wydatki na korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania
                                     Pytanie podatnika: Z uwagi na charakter działalności gospodarczej (świadczenie usług prawnych), Wnioskodawca pracuje (np. pisze pisma procesowe) także w miejscu zamieszkania (wieczory, weekendy), co wymaga od Niego stałego dostępu do Internetu. Czy Wnioskodawca może - przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?
                                     • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                      Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. Opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
                                      • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                       Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                                       • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                        Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                        • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                         Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
                                         • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                          Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                          • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                                           W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwaną dalej dyrektywą 2010/45/UE, Minister Finansów wydał następujące rozporządzenia:
                                           • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
                                            Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                            • 04.12.2012Odliczenie VAT z biletu elektronicznego
                                             Bilety elektroniczne nie są już czymś wyjątkowym. Rozliczamy w ten sposób podróże samolotem czy pociągiem. Czy bilet otrzymany w tej formie uprawnia jednak do odliczenia VAT? Czy bilet elektroniczny możemy traktować jako fakturę VAT?
                                             • 16.11.2012Odliczenie VAT przed rejestracją firmy
                                              Pytanie podatnika: Czy podatek VAT z faktur dotyczących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dokonanych przed zgłoszeniem rejestracyjnym VAT, może zostać rozliczony poprzez zmniejszenie podatku należnego VAT rozliczanego po zgłoszeniu rejestracyjnym VAT, czyli już w momencie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego?
                                              • 15.11.2012Urzędy pracy – wkrótce poważne zmiany
                                               Urzędy pracy czekają poważne zmiany. Za sześć miesięcy wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi rejestrować i umawiać się na wizytę w urzędzie będzie można również przez Internet.
                                               • 31.10.2012Usługa invooclip – KIR zachęca do korzystania z e-faktur
                                                Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadziła na rynek nową, skierowaną do przedsiębiorstw, usługę – invooclip. Jak przekonuje KIR, system ten pozwala na nawet czterokrotne zmniejszenie kosztów obsługi faktur.
                                                • 17.10.2012Elektroniczne postępowanie upominawcze
                                                 Na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 26, poz. 156) do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) został dodany dział VIII zatytułowany Postępowania elektroniczne. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów ustanowienie tego rodzaju postępowania miało na celu wzmocnienie ochrony wierzycieli oraz zmniejszenie wymiaru czasowego dochodzenia roszczeń. Należy również zauważyć, że jest to także swoisty wyłom w jednej z podstawowych zasad procesu cywilnego, a mianowicie – w zasadzie pisemności.