Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 25.07.2019NSA: Organ musi wykaza, e przy dorczeniu wystpiy problemy techniczne
  W przypadku wystpienia problemów technicznych uniemoliwiajcych organowi podatkowemu dorczenie pism za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, pisma dorcza si przez operatora pocztowego. Jednak organ chcc odstpi od obowizkowego dorczenia interpretacji za porednictwem rodków komunikacji elektronicznej, powinien wykaza, e wystpiy problemy techniczne i to takie, które uniemoliwiay tego rodzaju dorczenie.
  • 24.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
   Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
   • 23.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
    Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
    • 19.07.2019Kasy fiskalne 2019: Nowe obowizki podatników i serwisów
     Równoczenie z wejciem w ycie ustawy wprowadzajcej kasy on-line, zaczo obowizywa Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Okrelio ono nowe zasady uywania kas on-line oraz kas starszych typów (z papierowym i elektronicznym zapisem kopii), wprowadzajc jednoczenie nowe obowizki dla uytkowników wszystkich rodzajów kas. Dzisiaj o zmienionych zasadach serwisowania.
     • 18.07.2019Kasy fiskalne 2019: Nowe obowizki podatników i serwisów
      Równoczenie z wejciem w ycie ustawy wprowadzajcej kasy on-line, zaczo obowizywa Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Okrelio ono nowe zasady uywania kas on-line oraz kas starszych typów (z papierowym i elektronicznym zapisem kopii), wprowadzajc jednoczenie nowe obowizki dla uytkowników wszystkich rodzajów kas. Dzisiaj o zmienionych zasadach serwisowania.
      • 15.07.2019ZUS ostrzega przed internetowymi oszustami
       W ostatnich dniach cz Polaków otrzymaa faszywe wiadomoci e-mail, które miay rzekomo pochodzi z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Jak ostrzega ZUS, otwarcie zaczników z takich wiadomoci moe skutkowa zainfekowaniem komputera oraz utrat wraliwych danych.
       • 15.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Dorczenie pisma w postpowaniu podatkowym
        Zagadnienia zwizane z dorczeniami s bardzo istotne. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
        • 11.07.2019Przedsibiorca i urzd skarbowy: Dorczenie pisma w postpowaniu podatkowym
         Zagadnienia zwizane z dorczeniami s bardzo istotne. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
         • 01.07.2019UOKiK: Deweloper bdzie musia wicej
          Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowa projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD358), który obecnie jest przedmiotem prac rzdu. Wród projektowanych rozwiza jest m.in wprowadzenie obowizku przekazania przez dewelopera prospektu informacyjnego osobie kupujcej mieszkanie (dotychczas prospekt by wydawany na danie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej), a take zmian w zakresie informacji zawartych w prospekcie. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu dokumentów, z którymi osoba zainteresowana zawarciem umowy z deweloperem bdzie moga zapozna si w lokalu dewelopera.
          • 26.06.2019Umowy zlecenia i o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - ZUS wyjania
           Zamierzasz podpisa umow cywilnoprawn? Sprawd, czym róni si umowa zlecenia od umowy o dzieo i czy bdziesz mie ubezpieczenia spoeczne.
           • 25.06.2019Podatki 2019: Deklaracje na podatek leny i rolny take przez internet
            Ju z pocztkiem lipca br. w ycie wejd rozporzdzenia okrelajce jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczcych m.in. podatków lenego oraz rolnego. Jednoczenie Ministerstwo Finansów przygotowao te nowe rozporzdzenia ws. sposobu przesyania takich formularzy. Nowe przepisy zapewni powszechn moliwo skadania informacji i deklaracji przez internet.
            • 24.06.2019Podatki 2019: Deklaracje na podatek leny i rolny take przez internet
             Ju z pocztkiem lipca br. w ycie wejd rozporzdzenia okrelajce jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczcych m.in. podatków lenego oraz rolnego. Jednoczenie Ministerstwo Finansów przygotowao te nowe rozporzdzenia ws. sposobu przesyania takich formularzy. Nowe przepisy zapewni powszechn moliwo skadania informacji i deklaracji przez internet.
             • 21.06.2019Sprawozdania finansowe organizacji pozarzdowych
              Wprowadzone niedawno przepisy, dotyczce obowizku skadania sprawozda finansowych w formie elektronicznej spowodoway konieczno podjcia rónego rodzaju dziaa przygotowawczych. Szczególne problemy pojawiy si w organizacjach, które ze wzgldu na specyfik dziaalnoci korzystaj z wielu uproszcze. Nale do nich organizacje pozarzdowe. Do nich wanie kierowane s wyjanienia, stanowice odpowied na dwie interpelacje poselskie, które dzisiaj publikujemy.
              • 03.06.2019Podatki 2019: Co zmieni biaa lista podatników VAT?
               Z pocztkiem wrzenia br. uruchomiony zostanie nowy wykaz podatników podatku VAT – tzw. biaa lista podatników VAT. Po nowelizacji funkcjonowa ma jedna baza podatników, która bdzie rozszerzona o dodatkowe dane. Jak tumacz eksperci firmy doradczej PwC, dostosowanie si do nowych przepisów moe wymaga m.in. zintegrowania danych udostpnianych w ramach biaej listy z procesem regulowania zobowiza.
               • 31.05.2019Podatki 2019: Co zmieni biaa lista podatników VAT?
                Z pocztkiem wrzenia br. uruchomiony zostanie nowy wykaz podatników podatku VAT – tzw. biaa lista podatników VAT. Po nowelizacji funkcjonowa ma jedna baza podatników, która bdzie rozszerzona o dodatkowe dane. Jak tumacz eksperci firmy doradczej PwC, dostosowanie si do nowych przepisów moe wymaga m.in. zintegrowania danych udostpnianych w ramach biaej listy z procesem regulowania zobowiza.
                • 23.05.2019Podatki 2019: Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli do zmiany
                 Ministerstwo Finansów przedstawio projekt nowego rozporzdzenia ws. wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej (ZAW-K). Formularz zostanie dostosowany do zmian ustawowych. Wikszo modyfikacji bdzie mie charakter techniczny.
                 • 22.05.2019Podatki 2019: Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli do zmiany
                  Ministerstwo Finansów przedstawio projekt nowego rozporzdzenia ws. wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej (ZAW-K). Formularz zostanie dostosowany do zmian ustawowych. Wikszo modyfikacji bdzie mie charakter techniczny.
                  • 21.05.2019Prywatne szkolenia: z VAT czy bez? Fiskus wie lepiej
                   Pastwa czonkowskie UE s zobowizane do respektowania wyroków Trybunau Sprawiedliwoci UEj. Niezrozumiay jest zatem fakt, dlaczego pomimo jasnego orzecznictwa tej instytucji (sygn. C-319/12) organ podatkowy ich nie respektuje (mówi o tym take najnowszy wyrok NSA z 12 kwietnia 2019, sygn. akt I FSK 723/17) i nadal twierdzi, e usuga szkoleniowa jest bez podatku wtedy i tylko wtedy, gdy nad ich organizacj czuwa pastwo, cho wyrok jasno wskazuje, e podmioty niepubliczne w celach komercyjnych mog by objte zwolnieniem, poniewa liczy si podobiestwo celów, a nie status firmy. Prowadzi to do niepotrzebnego chaosu i nerwów ze strony przedsibiorców.
                   • 19.04.2019Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                    Dokumentami stwierdzajcymi czasow niezdolno do pracy z powodu choroby stanowicymi podstaw ustalenia prawa i wypaty zasiku chorobowego, s:
                    • 08.04.2019Podatki 2019: Nowelizacja dotyczca kas online podpisana
                     Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o VAT i Prawa o miarach – w efekcie wprowadzone zostan rozwizania wprowadzajce stosowanie do ewidencji kas rejestrujcych (fiskalnych) online. W nowym systemie kasy online bd przesya dane bezporednio do centralnego systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas), który bdzie prowadzony przez Krajow Administracj Skarbow.
                     • 05.04.2019Podatki 2019: Nowelizacja dotyczca kas online podpisana
                      Prezydent Andrzej Duda podpisa w tym tygodniu nowelizacj ustawy o VAT i Prawa o miarach – w efekcie wprowadzone zostan rozwizania wprowadzajce stosowanie do ewidencji kas rejestrujcych (fiskalnych) online. W nowym systemie kasy online bd przesya dane bezporednio do centralnego systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas), który bdzie prowadzony przez Krajow Administracj Skarbow.
                      • 27.03.2019Podatki 2019: Nowe rozporzdzenie ws. przesyania deklaracji podatkowych
                       Rozporzdzenie dotyczce sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostanie dostosowane do zmian ustawowych. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie przewidziano dalsze poszerzenie moliwoci przesyania deklaracji bez koniecznoci stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
                       • 26.03.2019Podatki 2019: Nowe rozporzdzenie ws. przesyania deklaracji podatkowych
                        Rozporzdzenie dotyczce sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostanie dostosowane do zmian ustawowych. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie przewidziano dalsze poszerzenie moliwoci przesyania deklaracji bez koniecznoci stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
                        • 26.03.2019Brak akceptacji faktury przez kontrahenta a moliwo jej anulowania
                         Pytanie:  Wnioskodawca wystawi faktur, któr kontrahent odrzuci i odesa. Czy Spóka ma prawo anulowa faktur, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w zwizku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzeday przez kontrahenta oraz brakiem moliwoci zawarcia ugody?
                         • 26.03.2019Podatki 2019: Wicej czasu na zoenie CIT-8 dla niektórych podatników
                          W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które przedua do 31 padziernika 2019 r. termin na zoenie zeznania podatkowego CIT-8. Ministerstwo Finansów zakada, e zmiana moe by korzystna w sumie dla ok. 130 tys. podatników. Wyduony termin odnosi si gównie do podatników osigajcych dochody wolne od podatku.
                          • 25.03.2019Podatki 2019: Wicej czasu na zoenie CIT-8 dla niektórych podatników
                           W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które przedua do 31 padziernika 2019 r. termin na zoenie zeznania podatkowego CIT-8. Ministerstwo Finansów zakada, e zmiana moe by korzystna w sumie dla ok. 130 tys. podatników. Wyduony termin odnosi si gównie do podatników osigajcych dochody wolne od podatku.
                           • 12.03.2019Niektóre podmioty bd mogy nadal skada papierowe sprawozdania finansowe?
                            Jednostki niewpisane do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego powinny mie moliwo skadania sprawozda finansowych w formie papierowej – twierdz posowie Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej. Odpowiednia nowelizacja ustawy o rachunkowoci miaaby by korzystna przede wszystkim dla maych organizacji pozarzdowych.
                            • 11.03.2019Niektóre podmioty bd mogy nadal skada papierowe sprawozdania finansowe?
                             Jednostki niewpisane do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego powinny mie moliwo skadania sprawozda finansowych w formie papierowej – twierdz posowie Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej. Odpowiednia nowelizacja ustawy o rachunkowoci miaaby by korzystna przede wszystkim dla maych organizacji pozarzdowych.
                             • 06.03.2019Podatki 2019: CIT-8 tylko z kwalifikowanym e-podpisem
                              Od dnia 1 stycznia 2019 r. na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych spoczywa obowizek skadania zezna podatkowych o wysokoci dochodu osignitego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8) za pomoc rodków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Kade zeznanie skadane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezalenie od jego wielkoci i zakresu dziaania, wymaga opatrzenia podpisem kwalifikowanym - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                              • 26.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporzdzania i udostpniania
                               Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazujcych sytuacj firmy, zawierajcy dane wskazane w ustawie o rachunkowoci. Podmioty zobowizane do prowadzenia ksigowoci w formie okrelonej w tej ustawie zobowizane s do sporzdzenia - a nastpnie udostpnienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowizuj w tym zakresie istotne zmiany, dotyczce wszystkich bez wyjtku zobowizanych firm.
                               • 25.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporzdzania i udostpniania
                                Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazujcych sytuacj firmy, zawierajcy dane wskazane w ustawie o rachunkowoci. Podmioty zobowizane do prowadzenia ksigowoci w formie okrelonej w tej ustawie zobowizane s do sporzdzenia - a nastpnie udostpnienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowizuj w tym zakresie istotne zmiany, dotyczce wszystkich bez wyjtku zobowizanych firm.
                                • 22.02.2019Znaczce konsekwencje twardego Brexitu dla przedsibiorców
                                 Ewentualne wystpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej z Unii Europejskiej bez umowy (tzw. twarde wyjcie) bdzie oznacza, e ju od 30 marca 2019 r. wadze celne pastw czonkowskich UE w procedurze eksportu i importu z Wielk Brytani i Irlandi Pónocn bd stosowa takie przepisy, jakie obecnie stosuj wobec krajów trzecich, tj. krajów nie bdcych czonkami UE. Spowoduje to konieczno dopeniania przez przedsibiorców standardowych formalnoci celnych: skadania zgosze i deklaracji celnych oraz pacenia nalenoci celnych i podatkowych (VAT i akcyza).
                                 • 20.02.2019Podatki 2019: MF o przewidywanych skutkach twardego brexitu
                                  Ministerstwo Finansów przedstawio szczegóowe porady dotyczce konsekwencji, z jakimi musz liczy si przedsibiorcy w przypadku ewentualnego twardego brexitu. Do wystpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez adnej umowy moe doj ju 30 marca br. To z kolei wpynie m.in. na formalnoci zwizane np. ze zgoszeniami i deklaracjami celnymi oraz paceniem nalenoci celnych i podatkowych (akcyza i VAT).
                                  • 23.01.2019Zasiek chorobowy i zawiadczenie Z-3 - kiedy naley je zoy?
                                   Patnicy skadek, zgaszajcy do ubezpieczenia chorobowego maksymalnie 20 osób, nie wypacaj pracownikom zasików samodzielnie. Robi to Zakad Ubezpiecze Spoecznych, i w takiej sytuacji konieczne jest przekazanie zawiadczenia Z-3. Zawiadczenie zawiera dane, które s niezbdne do ustalenia prawa do zasików i ich wypaty.
                                   • 18.01.2019Zasiek chorobowy i zawiadczenie Z-3 - kiedy naley je zoy?
                                    Patnicy skadek, zgaszajcy do ubezpieczenia chorobowego maksymalnie 20 osób, nie wypacaj pracownikom zasików samodzielnie. Robi to Zakad Ubezpiecze Spoecznych, i w takiej sytuacji konieczne jest przekazanie zawiadczenia Z-3. Zawiadczenie zawiera dane, które s niezbdne do ustalenia prawa do zasików i ich wypaty.
                                    • 28.12.2018Podatki 2019: Wkrótce zmiany ws. VAT i bonów
                                     Ju z pocztkiem 2019 r. obowizywa zaczn nowe przepisy dotyczce podatku od towarów i usug (VAT) oraz bonów. Prawo zostanie dostosowane do unijnych regulacji. Zmiany obejm take rozliczanie VAT od usug elektronicznych wiadczonych na rzecz konsumentów z innych krajów czonkowskich Unii Europejskiej.
                                     • 27.12.2018Podatki 2019: Wkrótce zmiany ws. VAT i bonów
                                      Ju z pocztkiem 2019 r. obowizywa zaczn nowe przepisy dotyczce podatku od towarów i usug (VAT) oraz bonów. Prawo zostanie dostosowane do unijnych regulacji. Zmiany obejm take rozliczanie VAT od usug elektronicznych wiadczonych na rzecz konsumentów z innych krajów czonkowskich Unii Europejskiej.
                                      • 13.12.2018Renta z tytuu niezdolnoci do pracy dla osób, które pracoway w pastwach Unii Europejskiej
                                       Osoby pracujce zarówno w Polsce, jak i w innym kraju UE lub EFTA, maj prawo do uwzgldnienia okresów pracy za granic przy staraniu si o rent. Zakad ubezpiecze spoecznych informuje, jakie warunki naley speni, aby uzyska prawo do renty lub renty rodzinnej.
                                       • 11.12.2018Podatki 2019: Nowe rozporzdzenie ws. informowania o schematach podatkowych
                                        Z pocztkiem przyszego roku obowizywa zaczn nowe regulacje dotyczce informowania o tzw. schematach podatkowych. Ministerstwo Finansów przygotowao te nowe rozporzdzenie ws. sposobu przesyania informacji o schematach za pomoc rodków komunikacji elektronicznej.
                                        • 10.12.2018E-zwolnienia z problemami. Cz lekarzy nadal wystawia papierowe zwolnienia
                                         Liczba wystawionych od pocztku grudnia e-zwolnie lekarskich przekroczya ju pó miliona – wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Okazuje si, e cz lekarzy nadal wystawia jednak zwolnienia w formie tradycyjnej (papierowej). Odsetek takich zwolnie nie przekracza 1 proc. ogóu zwolnie.
                                         • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej
                                          Pytanie: Czy sposób przesania przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, tj. przesania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie zacznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeeli Wnioskodawca bdzie dysponowa potwierdzeniem wysania wiadomoci e-mail, ale nie bdzie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w wietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
                                          • 30.11.2018Elektroniczny dokument dostawy (e-DD) od 1.01.2019 r.
                                           1.01.2019 r. wejdzie w ycie cz regulacji ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1697, dalej: ustawa nowelizujca). Ww. ustawa wprowadza od 1.01.2019 r. nowy sposób przemieszczania wyrobów akcyzowych objtych zwolnieniem od akcyzy ze wzgldu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w zaczniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerow stawk akcyzy ze wzgldu na ich przeznaczenie (w opakowaniach wikszych ni 5 litrów lub 5 kilogramów).
                                           • 22.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - jak zaoy profil PUE ZUS
                                            Patnicy skadek na ubezpieczenia spoeczne pracowników (czyli zdecydowana wikszo przedsibiorców) bd mogli w peni skorzysta z uatwie zwizanych ze stosowaniem elektronicznych zwolnie, pod warunkiem zaoenia i skonfigurowania profilu usug elektronicznych ZUS - PUE ZUS. Jego zaoenie jest proste i nieskomplikowane, a jeli osoba upowaniona do zaoenia profilu posiada jednoczenie profil elektronicznej Platformy Usug Administracji Publicznej (ePUAP), moe zarejestrowa i skonfigurowa profil bez wstawania od biurka. Zanosi si na to, e tym razem rzd nie przesunie po raz kolejny wprowadzenia powszechnego obowizku stosowania e-ZLA, dlatego przypominamy, w jaki sposób mona uzyska dostp do obu usug.
                                            • 21.11.2018E-fakturowanie w zamówieniach publicznych – wkrótce nowe przepisy
                                             Prezydent Andrzej Duda podpisa now ustaw dotyczc m.in. elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Po zmianach zamawiajcy bd zobowizani do odbierania od wykonawców za porednictwem platformy ustrukturyzowanych e-faktur. Wikszo nowych regulacji wejdzie w ycie ju 18 kwietnia 2019 r.
                                             • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                              Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                              • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                               Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                               • 08.11.2018NSA: Decyzja za porednictwem ePUAP, ale skarga ju tylko na papierze
                                                Z uzasadnienia: Skarcy zoy we waciwym czasie za porednictwem organu podatkowego skarg przy zastosowaniu platformy ePUAP i opatrzy j podpisem waciwym dla tego rodzaju kanau komunikacyjnego, bo tak uprzednio korespondowa z tym organem. Jednoczenie dziaaniom tym towarzyszy uprzedni brak penego pouczenia w decyzji o dopuszczalnej formie prawnej takiej skargi oraz faktyczne niepoinformowanie go przez Sd, e pozostawa on w bdzie co do skutecznoci wskazanego adresu korespondencyjnego na teje platformie. Nieuprawnione byo wic - bez wczeniejszego faktycznego poinformowania Skarcego o niemonoci respektowania w ujciu procesowym tego adresu elektronicznego - poprzestanie na saniu korespondencji na inny adres (nawet gdyby w normalnych okolicznociach by to adres waciwy dla przesyek pocztowych) i wywiedzenie z tego faktu, na zasadzie fikcji dorczenia, negatywnych dla Skarcego skutków procesowych.
                                                • 05.10.2018E-akta coraz bliej. Pracodawcy maj zaoszczdzi do 130 mln z rocznie
                                                 Okres obowizkowego przechowywania akt pracowniczych zostanie skrócony z 50 do 10 lat, a przedsibiorcy otrzymaj moliwo prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Jak szacuje Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii, e-akta pracownicze pozwol pracodawcom na zaoszczdzenie w sumie nawet 130 mln z w skali roku. Nowe regulacje wejd w ycie 1 stycznia 2019 r.
                                                 • 03.09.2018Sprawozdania finansowe – wkrótce wane zmiany
                                                  Ju z pocztkiem padziernika br. w ycie wejd kolejne przepisy ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym oraz niektórych innych ustaw. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazuj, e wan zmian bdzie konieczno sporzdzania samego sprawozdania w formie elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostpnionym przez resort finansów.
                                                  • 31.08.2018Sprawozdania finansowe – wkrótce wane zmiany
                                                   Ju z pocztkiem padziernika br. w ycie wejd kolejne przepisy ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym oraz niektórych innych ustaw. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazuj, e wan zmian bdzie konieczno sporzdzania samego sprawozdania w formie elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostpnionym przez resort finansów.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 15 ] nastpna strona »