Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 24.03.2020Uproszczony wniosek o odroczenie terminu patnoci/zawieszenie skadek ZUS
  W zwizku z opini Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z któr odroczenie o 3 miesice skadek oraz zawieszenie na 3 miesice realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, Zakad Ubezpiecze Spoecznch udostpnia uproszczony wniosek dla przedsibiorców, którzy chc skorzysta z takiej formy wsparcia. Uproszczony wniosek  jest przeznaczony dla wszystkich przedsibiorców – niezalenie od sposobu prowadzenia przez nich ksigowoci.
  • 20.03.2020ZUS: Ulgi dla przedsibiorców w zwizku z koronawirusem
   Przedsibiorco, jeeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapaci biece skadki lub nalenoci, które wynikaj z zawartej ju z ZUS umowy o rozoenie zaduenia na raty bd odroczenie terminu patnoci, moesz skorzysta z uproszczonych form pomocy:    odroczenia o 3 miesice terminu patnoci skadek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,  zawieszenia na 3 miesice realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin patnoci rat bd skadek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wyduenia o 3 miesice terminu realizacji zawartej umowy.
   • 19.03.2020ZUS: Ulgi dla przedsibiorców w zwizku z koronawirusem
    Przedsibiorco, jeeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapaci biece skadki lub nalenoci, które wynikaj z zawartej ju z ZUS umowy o rozoenie zaduenia na raty bd odroczenie terminu patnoci, moesz skorzysta z uproszczonych form pomocy:  odroczenia o 3 miesice terminu patnoci skadek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,  zawieszenia na 3 miesice realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin patnoci rat bd skadek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wyduenia o 3 miesice terminu realizacji zawartej umowy.
    • 03.03.2020Kupujesz olej opaowy dla celów grzewczych? Pamitaj o rejestracji w US
     W zakresie rejestracji osoby wykluczone cyfrowo mog wypeni formularz AKC-RU albo przyj do urzdu skarbowego, gdzie pracownicy obsugi klienta wspomog te osoby w wypenieniu i elektronicznym przesaniu formularza zgoszenia AKC-RU. Pozostali odbiorcy mog, nie wychodzc z domu, dokona penej rejestracji elektronicznie. Innym rozwizaniem przy dokonywaniu rejestracji jest upowanienie na pimie sprzedawcy oleju opaowego do zaatwienia wymaganych formalnoci przed naczelnikiem urzdu skarbowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
     • 26.02.2020System elektronicznego paragonu ju niebawem?
      12 lutego 2020 r. odbyo si w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 207). W art. 5 projektu przewidziano zmiany do ustawy o VAT majce na celu wprowadzenie moliwoci przesyania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgod i w uzgodniony z nim sposób. Z kolei zgodnie z projektowanym art. 14 procedowanej ustawy regulacje te maj wej w ycie 1 kwietnia 2020 r. - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
      • 21.02.2020Jak podatnik moe potwierdzi dokonanie WDT?
       Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, wewntrzwspólnotowa dostawa towarów jest ich wywozem z terytorium Polski na terytorium innego pastwa czonkowskiego UE. W myl art. 41 ust. 3 ww. ustawy transakcja taka podlega opodatkowaniu stawk 0% VAT. Ma to miejsce po cznym spenieniu trzech warunków:
       • 10.02.2020Na PUE ZUS mona ju korzysta z tzw. podpisu osobistego
        Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni na Platformie Usug Elektronicznych ZUS now metod podpisywania dokumentów – tzw. podpis osobisty. Tego rodzaju podpis mona uzyska przy skadaniu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Wczeniej na PUE ZUS moliwe byo wysanie wniosku za pomoc gównie profilu zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego
        • 07.02.2020Na PUE ZUS mona ju korzysta z tzw. podpisu osobistego
         Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni na Platformie Usug Elektronicznych ZUS now metod podpisywania dokumentów – tzw. podpis osobisty. Tego rodzaju podpis mona uzyska przy skadaniu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Wczeniej na PUE ZUS moliwe byo wysanie wniosku za pomoc gównie profilu zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego
         • 04.02.2020Jak podatnik moe potwierdzi dokonanie WDT?
          Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, wewntrzwspólnotowa dostawa towarów jest ich wywozem z terytorium Polski na terytorium innego pastwa czonkowskiego UE. W myl art. 41 ust. 3 ww. ustawy transakcja taka podlega opodatkowaniu stawk 0% VAT. Ma to miejsce po cznym spenieniu trzech warunków:
          • 03.02.2020Prowadzenie wielu dziaalnoci: Paragon jako dowód poniesienia kosztu
           Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, ustosunkowujc si do stwierdzenia zawartego w interpelacji „Wskutek zniesienia obowizku zamieszczania na wydrukach z kas fiskalnych penych danych nabywcy, osoba prowadzca dwa lub wicej rodzajów dziaalnoci jest naraona, ze strony organów podatkowych, na zarzut nieprawidowego ksigowania przychodów i kosztów ich uzyskania (…)”, nigdy nie byo wymagane, aby na paragonach fiskalnych byy zamieszczane pene dane nabywcy. W przepisach dot. kas jest jedynie punkt dotyczcy tego, e na paragonie fiskalnym moe zosta umieszczony numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na danie nabywcy.
           • 30.01.2020Jak prawidowo udokumentowa prawa do zasiku chorobowego
            W poprzednich czciach komentarza ZUS do ustawy zasikowej przedstawialimy zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiku. Dzisiaj natomiast o zawiadczeniach, dokumentujcych prawo do zasiku. To szczególnie istotna cz komentarza, jako e zawiadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowizuj powszechnie od niedawna.
            • 29.01.2020Na razie zasiek chorobowy bez zmian
             Pod koniec ubiegego roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba poinformowa, e zgodnie z planowanymi zmianami, prawo do zasiku chorobowego bdzie moliwe dopiero po upywie 90 dni dla ubezpieczonych obowizkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. W styczniowej odpowiedzi na interpelacj poselsk w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej poinformowao jednak, e obecnie nie s prowadzone prace legislacyjne zmierzajce do zmiany przepisów ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
             • 24.01.2020Zgoszenie celne wywozowe - dokumenty, forma zgoszenia, rejestracja i aktualizacja danych
              Zgodnie z art. 163 UKC dokumenty zaczane do zgoszenia wymagane do zastosowania przepisów regulujcych procedur celn, do której zgaszane s towary, znajduj si w posiadaniu zgaszajcego i do dyspozycji organów celnych w chwili skadania zgoszenia celnego. Dokumenty zaczane do zgoszenia udostpnia si organom celnym, gdy wymagaj tego przepisy unijne lub gdy jest to konieczne do kontroli celnych.
              • 17.01.2020E-sprawozdania finansowe - podstawowe informacje
               Kada jednostka prowadzca ksigi rachunkowe zobowizana jest do sporzdzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) przez osob, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych i kierownika jednostki (cay zarzd).
               • 14.01.2020Do koca stycznia czas na zoenie ZUS IWA
                31 stycznia 2020 r. mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2019 rok. Obowizek ten dotyczy patników, którzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2020 r., w 2019 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2019 r.
                • 13.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
                 Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
                 • 13.01.2020Do koca stycznia czas na zoenie ZUS IWA
                  31 stycznia 2020 r. mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2019 rok. Obowizek ten dotyczy patników, którzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu 2020 r., w 2019 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2019 r.
                  • 10.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
                   Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
                   • 09.01.2020Dlaczego rosn opaty za wywóz mieci
                    Obowizujce rozporzdzenie Rady Ministrów w sprawie opat za korzystanie ze rodowiska radykalnie podnosi opaty za skadowanie odpadów. Do koca 2017 roku stawka opaty wynosia 24,15 z za ton, w roku 2018 koszt wzrós do 140 z, a w 2019 r. ksztatowa si na poziomie do 170 z za ton. Zgodnie z rozporzdzeniem, w roku 2020 stawka ta ponownie wzrasta - do 270 z za ton, co drastycznie wpywa na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
                    • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                     Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                     • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                      Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                      • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                       Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                       • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                        Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                        • 02.01.2020Podatki 2020: JPK_VAT z deklaracj
                         JPK_VAT z deklaracj to dokument elektroniczny, który bdzie si skada z dwóch czci. Obejmie zarówno ewidencj VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzeday, który wynika z ewidencji VAT przedsibiorcy za dany okres), jak i deklaracj VAT (deklaracj VAT-7 i VAT-7K).  Kto i kiedy bdzie skada JPK_VAT JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:  od 1 kwietnia 2020 r. - obowizkowo due przedsibiorstwa, za pozostae dobrowolnie,  od 1 lipca 2020 r. - obowizkowo wszyscy podatnicy (due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy).
                         • 20.12.2019Rejestr BDO - Minister Klimatu wyjania kto ma, o kto nie ma obowizku wpisu
                          Objanienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Maych i rednich Przedsibiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsibiorców, dotyczce stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowizku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów bdcych mikroprzedsibiorcami, maymi lub rednimi przedsibiorcami.
                          • 19.12.2019Rejestr BDO - Minister Klimatu wyjania kto ma, o kto nie ma obowizku wpisu
                           Objanienia prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Maych i rednich Przedsibiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsibiorców, dotyczce stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowizku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów bdcych mikroprzedsibiorcami, maymi lub rednimi przedsibiorcami.
                           • 13.12.2019Klauzula wykonalnoci
                            Klauzula wykonalnoci jest aktem sdowym zawierajcym stwierdzenie sdu, e tytu uprawnia do egzekucji, oraz oznaczajcym w razie potrzeby jej zakres. Tre brzmienia klauzuli okrela rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie okrelenia brzmienia klauzuli wykonalnoci (Dz.U. poz. 1092).
                            • 13.12.2019Czy koszty funkcjonowania ZUS  mona ograniczy?
                             W 2018 r. redni dzienny (dzie roboczy) koszt wysyki korespondencji wyniós 393 tys. z. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagajcych w latach 2011-2019 (wedug stanu na 19 wrzenia 2019 r.) kosztowa ok. 754,6 mln z. To ok. 0,05% cznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na du dynamik zmian legislacyjnych i konieczno zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowizany jest dostosowa funkcjonalno aplikacji do poziomu umoliwiajcego niezakócone i bezpieczne wykonanie zada.
                             • 11.12.2019Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 drog elektroniczn
                              Firma planuje wdroy system umoliwiajcy pracownikom dostp (za pomoc loginu i hasa) do rocznych imiennych informacji PIT-11 w wersji elektronicznej (PDF), na samoobsugowej zabezpieczonej platformie on-line. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udostpnienie PIT-11 ww. drog elektroniczn? Jak tak, to czy moe to nastpi w formie owiadczenia woli pracownika zoonego za pomoc platformy, poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyraasz zgod na udostpnienie informacji PIT-11 drog elektroniczn?”?
                              • 10.12.2019Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 drog elektroniczn
                               Firma planuje wdroy system umoliwiajcy pracownikom dostp (za pomoc loginu i hasa) do rocznych imiennych informacji PIT-11 w wersji elektronicznej (PDF), na samoobsugowej zabezpieczonej platformie on-line. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udostpnienie PIT-11 ww. drog elektroniczn? Jak tak, to czy moe to nastpi w formie owiadczenia woli pracownika zoonego za pomoc platformy, poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyraasz zgod na udostpnienie informacji PIT-11 drog elektroniczn?”?
                               • 05.12.2019Podatki 2019: Nowe wzory zawiadcze podatkowych
                                W ycie weszo rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe. Wszystkie wzory zawiadcze dostosowano tak, aby moliwe byo podpisywanie zawiadcze wydawanych w formie dokumentów elektronicznych za pomoc nowych form podpisów, czyli podpisu zaufanego i podpisu osobistego.
                                • 05.12.2019Wica Informacja Akcyzowa
                                 Instytucja Wicej Informacji Akcyzowej (WIA) ma na celu umoliwienie uzyskania od waciwego organu podatkowego wicej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji wedug Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub okrelenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocawiu.
                                 • 04.12.2019Podatki 2019: Nowe wzory zawiadcze podatkowych
                                  W ycie weszo rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe. Wszystkie wzory zawiadcze dostosowano tak, aby moliwe byo podpisywanie zawiadcze wydawanych w formie dokumentów elektronicznych za pomoc nowych form podpisów, czyli podpisu zaufanego i podpisu osobistego.
                                  • 02.12.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
                                   Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.
                                   • 02.12.2019Podatki 2020: Zgoszenia ZAP-3 i NIP-7 take z podpisem zaufanym i osobistym
                                    W 2020 r. moliwe bdzie przesyanie zgosze ZAP-3 i NIP-7 z wykorzystaniem podpisu zaufanego i podpisu osobistego – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowano w Ministerstwie Finansów. Przepisy dotyczce sposobu przesyania zgosze oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostan te dostosowane do zmian ustawowych i nowych regulacji unijnych.
                                    • 29.11.2019Podatki 2020: Zgoszenia ZAP-3 i NIP-7 take z podpisem zaufanym i osobistym
                                     W 2020 r. moliwe bdzie przesyanie zgosze ZAP-3 i NIP-7 z wykorzystaniem podpisu zaufanego i podpisu osobistego – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowano w Ministerstwie Finansów. Przepisy dotyczce sposobu przesyania zgosze oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostan te dostosowane do zmian ustawowych i nowych regulacji unijnych.
                                     • 29.11.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
                                      Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.  
                                      • 27.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                                       Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                                       • 26.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                                        Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                                        • 21.11.2019Zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek ZUS take na biznes.gov.pl
                                         Zawiadczenie online o niezaleganiu w opacaniu skadek na ZUS mona obecnie uzyska równie za porednictwem serwisu biznes.gov.pl – informuje Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii. Do tej pory wniosek o takie zawiadczenie mona byo skada przez Platform Usug Elektronicznych ZUS.
                                         • 20.11.2019Zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek ZUS take na biznes.gov.pl
                                          Zawiadczenie online o niezaleganiu w opacaniu skadek na ZUS mona obecnie uzyska równie za porednictwem serwisu biznes.gov.pl – informuje Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii. Do tej pory wniosek o takie zawiadczenie mona byo skada przez Platform Usug Elektronicznych ZUS.
                                          • 19.11.2019Wystawienie faktury zbiorczej gdy brak paragonów
                                           Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje zgodnie z obowizujcymi przepisami, wystawiajc faktur zbiorcz do paragonów nie otrzymujc od Klienta oryginaów paragonów ale posiadajc inne dokumenty (dowód wydania, egzemplarz paragonu fiskalnego majcy posta elektroniczn pozostajcych u Wnioskodawcy) potwierdzajce dokonane wczeniej transakcje?
                                           • 08.11.2019Cyfrowy dowód osobisty nie zawsze jest wystarczajcy
                                            Usuga mTosamo moe by wykorzystywana przez obywateli do potwierdzania ich tosamoci we wszystkich sytuacjach tego wymagajcych, z wyjtkiem tych przypadków, w których z przepisów prawa jednoznacznie wynika konieczno takiego potwierdzenia na podstawie dokumentu tosamoci, tj. dowodu osobistego lub paszportu.
                                            • 31.10.2019Podatki 2019: Zmiany w rozporzdzeniu ws. przesyania deklaracji
                                             W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy dotyczce sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone. Od 1 listopada br. w niektórych sytuacjach mona bdzie skada zgoszenia o planowanym nabyciu wewntrzwspólnotowym bez koniecznoci uycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
                                             • 30.10.2019Podatki 2019: Zmiany w rozporzdzeniu ws. przesyania deklaracji
                                              W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy dotyczce sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone. Od 1 listopada br. w niektórych sytuacjach mona bdzie skada zgoszenia o planowanym nabyciu wewntrzwspólnotowym bez koniecznoci uycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
                                              • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                               Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                                               • 23.10.2019Podatki 2020: Od przyszego roku JPK_VAT z deklaracj
                                                JPK_VAT z deklaracj to dokument elektroniczny, który bdzie si skada z dwóch czci. Obejmie zarówno ewidencj VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzeday, który wynika z ewidencji VAT przedsibiorcy za dany okres), jak i deklaracj VAT (deklaracj VAT-7 i VAT-7K).    Kto i kiedy bdzie skada JPK_VAT JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:  od 1 kwietnia 2020 r. - obowizkowo due przedsibiorstwa, za pozostae dobrowolnie,  od 1 lipca 2020 r. - obowizkowo wszyscy podatnicy (due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy).